Miliónový projekt, ktorý oživil Bratislavu a oslovil 30 000 ľudí

Amer Owaida / 10. októbra 2018 / Tech a inovácie

  • Slov­naft BAjk je v Bra­ti­slave už me­siac
  • Za ten čas toho sti­hol mnoho
  • 30 000 re­gis­trá­cií, ale aj prvé prí­pady van­da­lizmu
zdroj: Startitup
  • Slov­naft BAjk je v Bra­ti­slave už me­siac
  • Za ten čas toho sti­hol mnoho
  • 30 000 re­gis­trá­cií, ale aj prvé prí­pady van­da­lizmu

Slov­naft BAjk osla­vuje me­siac od spus­te­nia, preto sme dnes vy­spo­ve­dali Tona Mol­nára, ktorý na pro­jekte pra­cuje. Pre­zra­dil nám, koľko ľudí pra­co­valo tak­mer rok na tom, aby do­ká­zali pro­jekt spus­tiť, aj to, že bolo otázne či vô­bec stihnú ter­mín spus­te­nia. Ro­zo­be­rali sme, prečo za­tiaľ nie je v pre­vádzke celý sys­tém, aj to že ich do­pyt milo prek­va­pil. Majú 30 000 re­gis­tro­va­ných po­u­ží­va­te­ľov a už po­lo­vica z toho si vy­skú­šala jazdu na bi­cykli. Do­zvieš sa aj, že Slov­naft sta­val svoj mo­del na skú­se­nos­tiach ko­le­gov z Bu­da­pešti alebo to, koľko stojí je­den BAjk, ktorý sa skladá z viac ako 400 častí. Spý­tali sme sa aj na kri­tiku po­u­ží­va­te­ľov a ne­ga­tívne ko­men­táre. Toto a omnoho viac sa do­zvieš v na­šom vi­deu. 

Pridať komentár (0)