Najlepšie slovenské hotely sa nestratili ani vo svetovej konkurencii. Obstáli na výbornú

Mária Ambrozová / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Krása slo­ven­skej ar­chi­tek­túry je ne­od­škrie­pi­teľná, no ho­tely vy­ža­dujú viac než len pekný vzhľad
  • Na odo­vzdá­vaní cien World Tra­vel Awards, ktoré sú aký­misi Os­carmi vo svete ho­te­lier­stva sme ob­stáli na vý­bornú
  • Slo­ven­sko si od­nieslo oce­ne­nie hneď v pia­tich ka­te­gó­riách
zdroj: hotelamade.sk/rosethotel.sk
  • Krása slo­ven­skej ar­chi­tek­túry je ne­od­škrie­pi­teľná, no ho­tely vy­ža­dujú viac než len pekný vzhľad
  • Na odo­vzdá­vaní cien World Tra­vel Awards, ktoré sú aký­misi Os­carmi vo svete ho­te­lier­stva sme ob­stáli na vý­bornú
  • Slo­ven­sko si od­nieslo oce­ne­nie hneď v pia­tich ka­te­gó­riách

Pre­stížna an­keta World Tra­vel Awards tento rok osla­vuje 25 ro­kov a pra­vi­delne pri­náša pre­hľad tých naj­lep­ších ces­to­va­teľ­ských des­ti­ná­cií a po­hos­tin­nosti ta­moj­ších po­sky­to­va­te­ľov slu­žieb. Dnes je jasné, že od­bor­níci hod­no­tiaci ho­te­lier­stvo po ce­lom svete si dá­vajú na svo­jom vý­bere zá­le­žať a pre­stíž sú­ťaže stúpa. V pia­tich ka­te­gó­riách sa v tomto roč­níku blyslo aj Slo­ven­sko. Vo fo­to­ga­lé­rii sa do­zvieš viac.

Pridať komentár (0)