Neoship – expedovanie, ktoré vás baví

Martina Rypáková / 9. novembra 2017 / Rozhovory

  • Pred­stav si, že expe­do­va­nie zá­sie­lok vy­ba­víš za nie­koľko se­kúnd z e-shopu alebo fak­tu­rač­ného sys­tému. Vy­pi­so­va­nie alebo ko­pí­ro­va­nie úda­jov o prí­jem­coch už ne­bude po­trebné. Každé euro, ktoré sú­visí s expe­do­va­ním bu­deš mať po­hodlne pod kon­tro­lou na jed­nom mieste. In­for­má­cie o za­pla­te­ných do­bier­kach sa au­to­ma­ticky spá­rujú vo fak­tu­rač­nom sys­téme s vy­sta­ve­nými fak­tú­rami. E-maily o vy­expe­do­vaní ba­líka upra­víš podľa vlast­ných pred­stáv. Ok­rem toho zá­kaz­níci už priamo v nich nájdu in­for­má­ciu o prie­behu do­ru­čo­va­nia zá­sielky. Pred­stav si, že máš expe­dičný sys­tém, ktorý ťa baví. S Ne­os­hi­pom to za­ži­ješ.
zdroj: rvmedia.sk
  • Pred­stav si, že expe­do­va­nie zá­sie­lok vy­ba­víš za nie­koľko se­kúnd z e-shopu alebo fak­tu­rač­ného sys­tému. Vy­pi­so­va­nie alebo ko­pí­ro­va­nie úda­jov o prí­jem­coch už ne­bude po­trebné. Každé euro, ktoré sú­visí s expe­do­va­ním bu­deš mať po­hodlne pod kon­tro­lou na jed­nom mieste. In­for­má­cie o za­pla­te­ných do­bier­kach sa au­to­ma­ticky spá­rujú vo fak­tu­rač­nom sys­téme s vy­sta­ve­nými fak­tú­rami. E-maily o vy­expe­do­vaní ba­líka upra­víš podľa vlast­ných pred­stáv. Ok­rem toho zá­kaz­níci už priamo v nich nájdu in­for­má­ciu o prie­behu do­ru­čo­va­nia zá­sielky. Pred­stav si, že máš expe­dičný sys­tém, ktorý ťa baví. S Ne­os­hi­pom to za­ži­ješ.

Na túto tému som sa po­roz­prá­vala s To­má­šom Zášk­va­rom, ko­na­te­ľom spo­loč­nosti Ne­os­hip.

Čo je naj­väč­šia vý­hoda Ne­os­hipu v po­rov­naní s os­tat­nými po­dob­nými soft­vérmi? Prečo si vy­brať Ne­os­hip?

Naša naj­väč­šia kon­ku­renčná vý­hoda spo­číva v tom, že nie sme pre­pravná spo­loč­nosť, ale spo­loč­nosť vý­vo­jár­ska. Práve kvôli tomu do­ká­žeme fle­xi­bilne re­a­go­vať na po­treby na­šich zá­kaz­ní­kov a rých­lej­šie im­ple­men­to­vať fun­kci­ona­litu, ktorá zod­po­vedá ich in­di­vi­du­ál­nym po­tre­bám. No na­ko­niec z tejto fun­kci­ona­lity môžu pro­fi­to­vať via­cerí.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ne­os­hip, s.r.o.

Keďže dl­ho­ročne pô­so­bíme v ob­lasti e-com­merce, do­ká­žeme aj pro­stred­níc­tvom na­šich par­tne­rov, ako je na­prí­klad spo­loč­nosť NE­ONUS alebo Su­per­Fak­túra, po­skyt­núť zá­kaz­ní­kom kom­plexné služby od vy­tvo­re­nia e-shopu cez jeho mar­ke­ting, vy­sta­vo­va­nie fak­túr, až po sa­motné vy­expe­do­va­nie zá­sielky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ne­os­hip, s.r.o.

Ako to vlastne celé fun­guje? Je to uni­fi­ko­vané alebo sa kaž­dému zá­kaz­ní­kovi pris­pô­so­bu­jete?

V prin­cípe všetci zá­kaz­níci majú k dis­po­zí­cii rov­nakú fun­kci­ona­litu. In­di­vi­du­álne však vieme na­šim zá­kaz­ní­kom po­môcť na­prí­klad s pre­po­je­ním Ne­os­hipu a ich e-shopu. Keďže v prí­pade nie­kto­rých e-sho­po­vých sys­té­mov je nie­kedy tak­mer ne­možné, aby pre vás niečo uro­bili na­vyše, pop­rí­pade pri iných spo­loč­nos­tiach vy­tvá­ra­jú­cich e-shopy, je po­trebné za in­di­vi­du­álnu fun­kci­ona­litu pla­tiť na­vyše. Pod­nety zá­kaz­ní­kov ur­čite vždy zva­žu­jeme a ak je to možné, tak aj ná­sledne re­a­li­zu­jeme.

Sell the prob­lem you sol­ved, toto mám osobne veľmi rada. Vy­svetli de­taily toho, akým spô­so­bom Ne­os­hip zlepší vý­kon­nosť firmy. 

Máme zá­kaz­ní­kov, ktorí expe­dujú nie­koľko ti­síc zá­sie­lok me­sačne a aj ta­kých, ktorí expe­dujú stovky res­pek­tíve de­siatky ba­lí­kov. Pre kaž­dého z nich je pri­ori­tou niečo iné. Pre nie­koho je to au­to­ma­ti­zá­cia sa­mot­ného expe­do­va­nia. Iný oce­ňuje pre­dov­šet­kým au­to­ma­tické no­ti­fi­kačné e-maily s pria­mym sle­do­va­ním ba­líka, ktoré si môže ob­sa­hovo aj gra­ficky upra­viť. Pre ďal­ších je to 100 % pre­hľad o fi­nan­ciách.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ne­os­hip, s.r.o.

Ak ide o au­to­ma­ti­zá­ciu, tak máme zá­kaz­níka, ktorý má Ne­os­hip pre­po­jený s es­ho­pom a fak­tu­rač­ným sys­té­mom do ta­kej miery, že po na­ske­no­vaní čia­ro­vého kódu na pro­dukte sa mu hneď vy­tlačí pre­pravný ští­tok aj fak­túra k zá­sielke. Ak po­sie­late denne 10,50,100 a viac ba­lí­kov, je to ob­rov­ská úspora ná­kla­dov na člo­ve­ko­ho­diny. Ok­rem toho eli­mi­nu­jete chy­bo­vosť a mô­žete sa napr. viac ve­no­vať zá­kaz­níc­kemu ser­visu, mar­ke­tingu a po­dobne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ne­os­hip, s.r.o.

V prí­pade fi­nan­cií ne­mu­síte do­hľa­dá­vať fak­túry, dob­ro­pisy, šta­tis­tiky alebo do­bierky v e-mai­loch, či na účte. Všetko náj­dete pod jed­ným on­line prí­stu­pom, pre­hľadne a trans­pa­ren­tne. Pri kaž­dej jed­nej zá­sielke vi­díte jej cenu. Máme zá­kaz­níka, ktorý nás oslo­vil ohľa­dom mož­nosti im­ple­men­to­vať pre­hľad o ešte ne­pre­pla­te­ných do­bier­kach. Dá­valo nám to zmy­sel, tak sme to na­prog­ra­mo­vali. V sú­čas­nosti to oce­ňujú aj os­tatní po­u­ží­va­te­lia Ne­os­hipu.

Tak­tiež je možné dáta o do­bier­kach buď expor­to­vať, alebo v ur­či­tých prí­pa­doch aj pre­po­jiť cez API a hro­madne vlo­žiť na­prí­klad do fak­tu­rač­ného sys­tému kvôli pá­ro­va­niu ča­ka­jú­cich pla­tieb. Všetci zá­kaz­níci majú v Ne­os­hipe 100 % a po­hodlný pre­hľad o kaž­dom jed­nom eure sú­vi­sia­com s expe­do­va­ním, a tým majú cashf­low úplne pod kon­tro­lou.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ne­os­hip, s.r.o.

Často sa stre­tá­vam s tým, že odo­sie­la­te­lia sa pri zva­žo­vaní po­núk za­me­ria­vajú iba na cenu ba­lí­kov. Má­lo­kto sa však za­mýšľa nad cel­ko­vými ná­kladmi, ktoré musí vy­na­lo­žiť na expe­do­va­nie. Ok­rem sa­mot­nej ceny ba­líka, do ná­kla­dov na expe­do­va­nie vstu­puje vý­znamný fak­tor, a to cena člo­ve­ko­ho­diny.  Je to čas člo­veka, ktorý fy­zicky spra­co­váva ob­jed­návky, expe­duje ich v sys­téme, pop­rí­pade ko­mu­ni­kuje s pre­prav­com. Ďa­lej je to čas úč­tov­níka alebo ad­mi­ni­stra­tív­neho pra­cov­níka za­obe­ra­jú­ceho sa spra­co­va­ním do­bie­rok a vy­sta­vo­va­ním fak­túr. Tak­tiež do tohto pro­cesu môže vstu­po­vať osoba, ktorá zod­po­vedá za za­sie­la­nie emai­lov prí­jem­com o vy­expe­do­vaní, rieši re­kla­má­cie, in­for­muje zá­kaz­ní­kov ohľa­dom do­ru­če­nia ba­líka a po­dobne. S ras­tom po­čtu ba­lí­kov priamo úmerne rastú aj tieto ná­klady.

Ak s Ne­os­hi­pom ušet­ríte hoci len 30 mi­nút denne, čo je 10 ho­dín me­sačne, za rok je to tak­mer ¾ me­siaca. A to už je veľa času aj fi­nan­cií.

Čo vás viedlo k za­lo­že­niu Ne­os­hipu? 

Tak ako v mno­hých iných spo­loč­nos­tiach, to bola vlastná po­treba a sú­hra okol­ností. Ko­le­go­via z NE­ONUSu pre­vádz­ko­vali aj e-shop Mo­je­ho­dinky.sk . Keďže v roku 2013 bolo po­trebné všetko ro­biť ma­nu­álne a fun­kci­ona­lita pre­prav­cov ne­spĺňala ich po­treby, roz­hodli sa na­prog­ra­mo­vať vlastný expe­dičný sys­tém. Sú­hrou ďal­ších okol­ností oň za­krátko pre­ja­vili zá­u­jem aj iné es­hopy.

Ne­os­hip, čo to zna­mená a ako vzni­kol ná­zov?

Ná­zov je od­vo­dený z názvu firmy NE­ONUS, ktorá sys­tém Ne­os­hip vy­vi­nula. Sú­visí teda s jeho za­kla­da­teľmi a zá­ro­veň ná­zov vy­sti­huje expe­do­va­nie. A mys­lím, že sa aj dobre pa­mätá. :)

Za­čiatky bý­vajú ná­ročné. Kedy ste za­zna­me­nali svoje prvé úspe­chy? Aký bol za­čia­tok a kde je Ne­os­hip dnes?

Pr­vým úspe­chom bolo vy­rie­še­nie vlast­nej po­treby ohľa­dom ze­fek­tív­ne­nia expe­do­va­nia. Ďal­ším úspe­chom boli po­zi­tívne re­ak­cie a po­u­ží­va­nie Ne­os­hipu zo strany e-sho­pov, ktoré NE­ONUS vy­tvo­ril na ich vlast­nom e-sho­po­vom sys­téme. Po­tom sa­moz­rejme vy­vs­tala otázka, prečo by sme pro­stred­níc­tvom Ne­os­hipu ne­mohli po­má­hať aj iný e-sho­pom pri ich pod­ni­kaní a tam nie­kde sa za­čal ak­tívny pre­daj Ne­os­hipu. Preto dnes máme zá­kaz­ní­kov od Ko­šíc až po Bra­ti­slavu. V prie­behu roka 2016 sme na­rástli tak, že sme Ne­os­hip osa­mos­tat­nili pod sa­mos­tatnú sročku. Ak­tu­álne máme vyše 100 ak­tív­nych po­u­ží­va­te­ľov Ne­os­hipu.

 

Ve­deli ste od za­čiatku, že bude po ta­komto softe do­pyt? Ne­báli ste sa zly­ha­nia? Predsa Orava je malá a po­dobné po­chyb­nosti?

Ne­mys­lím si, že boli obavy zo zly­ha­nia, keďže pro­jekt po­stupne rás­tol, tak ako rástli jeho po­u­ží­va­te­lia. Nie­kde za­čať vždy mu­síte. Pre nás to bola Orava, no ur­čite sme tam nech­celi skon­čiť. Naše am­bí­cie sú do­konca ďa­lej ako zo­stať len na Slo­ven­sku.

Aké naj­lep­šie kroky ste pod­nikli po „pre­daji“ pr­vého ba­líčka?

Pre­dali sme ďalší. :-) Podľa mňa naj­lep­šie, čo mô­žete v ob­lasti ob­chodu uro­biť, je po­zorne po­čú­vať va­šich zá­kaz­ní­kov, sle­do­vať trendy, ne­us­tále sa zlep­šo­vať, po­sky­to­vať im kva­litné pro­dukty a služby a sľu­bo­vať im len to, čo na­ozaj spl­níte. Ja sa veľmi te­ším, že máme v tíme ľudí, kto­rým zá­leží na týchto ve­ciach, sú vý­borní v tom čo ro­bia a ja sa mô­žem na nich spo­ľa­hnúť.

Ma­po­vali ste si kon­ku­ren­ciu? Resp sna­žili ste sa vy­hnúť fun­kci­ona­lite, ktorú majú oni alebo práve na­opak?

Vtedy ani nie. Dnes už vní­mame isté kon­ku­renčné pro­stre­die, aj keď zo spät­nej väzby na­šich zá­kaz­ní­kov vieme, že žiadny pre­pravca im ne­do­káže po­skyt­núť služby na ta­kej úrovni ako my. Nie je to o tom, že sa vy­hý­bame fun­kci­ona­lite, ktorú má nie­kto iný. Náš cieľ je po­sky­to­vať viac a pre­dov­šet­kým kva­lit­nej­ších slu­žieb.

Aké sú vaše ďal­šie ví­zie a ciele?

Na­šou ví­ziou je vy­tvá­rať kva­litné a uni­kátne služby, ktoré ze­fek­tív­ňujú expe­do­va­nie na­šim zá­kaz­ní­kom. V ob­lasti B2C (e-com­merce) sa usi­lu­jeme pro­stred­níc­tvom par­tners­tiev s inými spo­loč­nos­ťami, res­pek­tíve pre­po­je­ním na iné sys­témy po­núk­nuť zá­kaz­ní­kom po­hodlné a kom­plexné rie­še­nie pre ich on­line pod­ni­ka­nie. Mám tým na mysli na­prí­klad priame pre­po­je­nie s fak­tu­rač­nými sys­té­mami alebo e-shopmi. V týchto dňoch sme spus­tili pre­po­je­nie Ne­os­hipu s e-shopmi vy­tvo­re­nými vo Wo­oCom­merce. Ná­sledne sa za­me­riame na tie vy­tvo­rené vo We­ba­re­ale. Chceme, aby náš zá­kaz­ník mal pod ,,jed­nou stre­chou” vy­rie­šený e-shop, fak­tu­rá­ciu, expe­do­va­nie aj mar­ke­ting.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: Ne­os­hip, s.r.o.

Popri B2C vi­díme veľký pries­tor aj v ob­lasti B2B, či už v e-com­merce alebo aj mimo neho. Veľ­ko­ob­chody ro­bia prí­liš veľa zby­toč­nej práce v za­bez­pe­čo­vaní ob­chod­ných ak­ti­vít s ich od­be­ra­teľmi, res­pek­tíve zá­kaz­níkmi. Chceme im to uľah­čiť, či už pro­stred­níc­tvom efek­tív­neho drops­hip­pingu, ktorý už te­raz nie­ktorí naši zá­kaz­níci v pr­vot­nej ver­zii vy­uží­vajú alebo ako sú­časť veľ­ko­ob­chod­ných e-sho­po­vých sys­té­mov, od­kiaľ by mohli ich po­u­ží­va­te­lia efek­tívne expe­do­vať.

Na­šou am­bí­ciu je pre­sa­diť sa aj mimo Slo­ven­ska.

Skú­siš ne­jako pre­d­i­ko­vať vý­voj na poli e-sho­pov? Čo sa zmení a aké sú vý­zvy, s kto­rými sa bu­dete mu­sieť aj vy  po­pa­so­vať?

Vi­dím nie­koľko ro­vín, kto­rými by sa mo­hol ube­rať e-com­merce trh v najb­liž­ších ro­koch:

B2C na Slo­ven­sku – ná­rast veľ­kých hrá­čov typu Ama­zon a Ebay, bude po­stupne lik­vi­do­vať malé e-shopy, ktoré budú po­sta­vené na cene, bez akej­koľ­vek uni­kát­nosti, či už pri pro­dukte alebo služ­bách. Kto to bude mys­lieť s pod­ni­ka­ním v e-com­merce vážne bude mu­sieť in­ves­to­vať do au­to­ma­ti­zá­cie, mar­ke­tingu, pro­duktu, zá­kaz­níc­keho ser­visu atď.

Na­ším cie­ľom je im v tom po­má­hať.Expan­zia do za­hra­ni­čia – práve pre tých, ktorí si uve­do­mujú hod­notu in­ves­tí­cie do ze­fek­tív­ne­nia pro­ce­sov a uni­kát­nosti a majú am­bí­cie rásť, bude a už aj je ne­vy­hnutné roz­ši­ro­vať sa na ďal­šie trhy.Veľký po­ten­ciál vi­díme v ob­lasti B2B. Trendy zo za­hra­ni­čia uka­zujú, že v najb­liž­ších ro­koch bude tento seg­ment vý­razne rásť.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Ne­os­hip.

 

Pridať komentár (0)