Nová slovenská aplikácia ťa zoberie za dobrodružstvom po Bratislave

Ema Stanovská / 12. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Éra chy­ta­nia po­ké­mo­nov sa skon­čila, te­raz sú v kurze ap­li­ká­cie, ktoré ťa nie­len vy­tiahnu von, ale aj niečo na­učia
  • Firma Star­bug v spo­lu­práci s Bra­ti­slav­ským kul­túr­nym in­for­mač­ným stre­dis­kom vy­tvo­rila ap­li­ká­ciu, vďaka kto­rej hra­vou for­mou spoz­náš zau­jí­mavé miesta a osob­nosti nášho hlav­ného mesta.
  • Éra chy­ta­nia po­ké­mo­nov sa skon­čila, te­raz sú v kurze ap­li­ká­cie, ktoré ťa nie­len vy­tiahnu von, ale aj niečo na­učia
  • Firma Star­bug v spo­lu­práci s Bra­ti­slav­ským kul­túr­nym in­for­mač­ným stre­dis­kom vy­tvo­rila ap­li­ká­ciu, vďaka kto­rej hra­vou for­mou spoz­náš zau­jí­mavé miesta a osob­nosti nášho hlav­ného mesta.

Väč­šina oby­va­te­ľov Bra­ti­slavy ne­ve­nuje mú­zeám či his­to­ric­kým pa­miat­kam väčší zá­u­jem, prí­padne v tom hor­šom prí­pade ani ne­tuší, že okolo nich den­no­denne pre­chá­dza. Naše hlavné mesto je však do­slova na­bité his­tó­riou a zau­jí­ma­vými osob­nos­ťami. Asi naj­ťaž­šie je do­cie­liť, aby o pa­miatky pre­ja­vili zá­u­jem deti. Tým sa to­tiž his­tó­ria spája pre­dov­šet­kým s nud­nými pred­náš­kami či ne­ko­neč­nými po­chôdz­kami po mú­ze­ách.

Slo­ven­ská soft­vé­rová firma Star­bug preto na­vrhla spô­sob, ako de­ťom (a do­spe­lým) pri­blí­žiť zau­jí­mavé his­to­rické osob­nosti zá­bav­ným spô­so­bom, for­mou ap­li­ká­cie. HRAJSA je ap­li­ká­cia, ktorá sa za­me­riava na mest­skú časť Staré Mesto a ľudí spre­vá­dza po zau­jí­ma­vých mies­tach. Jej sú­čas­ťou je hra s náz­vom „Po­tulky Bra­ti­sla­vou“, ktorá má nie­len zá­bavno-ná­učný cha­rak­ter, ale pri­núti deti vy­jsť von a dí­vať sa okolo seba.

Prin­cí­pom hry sú body na mape, ktoré pred­sta­vujú kon­krétne miesta v his­to­ric­kom cen­tre Bra­ti­slavy. Hráča na kaž­dom mieste čaká ne­jaká zau­jí­mavá osob­nosť spá­ja­júca sa s de­ji­nami hlav­ného mesta. Každé miesto na mape je lo­ka­li­zo­vané GPS sys­té­mom. V prí­pade, že sa do­stane do blíz­kosti ur­če­ného sta­no­višťa, GPS jeho po­lohu za­chytí a po­skytne mu otázku. Ak ju zod­po­vie správne, môže sa pre­su­núť na ďal­šie sta­no­vište, kde na neho čaká ďal­šia zau­jí­mavá osob­nosť.

Trasa hry má pri­bližne 2 300 met­rov. Za­čína sa pri po­šte, kde spo­známe osob­nosť Jána Vala, ktorý vy­mys­lel prvé le­tá­kové no­viny a končí pri Mú­zeu ži­dov­skej kul­túry, kde pred­sta­vuje Im­ri­cha Lich­ten­felda, kto­rému vďa­číme za bo­jové ume­nie Krav maga. Na hráča čaká cel­kovo de­sať osob­ností s de­sia­timi otáz­kami. Ok­rem nich spozná vý­znam aj mno­hých sôch a fon­tán. V zá­vere hry sa mu vy­ge­ne­ruje dek­rét podľa toho, koľko od­po­vedí zod­po­ve­dal správne. Hra je vhodná aj pre úpl­ných za­čia­toč­ní­kov, zvládne ju už dieťa vo veku šies­tich ro­kov.

HRAJSA však nie je len ap­li­ká­cia pro­stred­níc­tvom kto­rej si mô­žete za­hrať jednu hru. Je na­vr­hnutá tak, aby k sebe mohla ob­sa­ho­vať via­cero hier, ktoré sa dajú na diaľku spra­vo­vať cez ad­mi­nis­trá­ciu. Hry sa k uží­va­te­ľovi do­stá­vajú ako ba­lí­ček a po stia­hnutí fun­gujú aj off­line.

„Star­bug sa za­me­riava najmä na väč­šie pro­jekty, ve­rej­nému sek­toru sme sa za­tiaľ vy­hý­bali. Ve­rejné ap­li­ká­cie často nie sú tech­no­lo­gické vý­zvy, ktoré v pro­jek­toch hľa­dáme. HRAJSA je tro­chu iná,“ ho­vorí pre Star­ti­tup ko­na­teľ firmy Star­bug Mar­tin Ju­rek. „Ap­li­ká­cia pô­sobí síce „malo“, ale na po­zadí je tvorba ad­mi­nis­trá­cie pre spra­vo­va­nie hier na diaľku, en­gine pre iOS a An­droid, ge­ne­ro­va­nie dek­rétu a po­dobne. Keď sme sa na to v Star­bugu po­zreli, po­ve­dali sme si, že toto je pro­jekt, pri kto­rom bude zá­bava.“

Ap­li­ká­cia vznikla v spo­lu­práci s Bra­ti­slav­ským kul­túr­nym a in­for­mač­ným stre­dis­kom, ktoré ju vy­tvára a spra­vuje. Cie­ľom BKIS bolo, aby ľu­dia v Bra­ti­slave a okolí zau­jí­mavé miesta nie­len spoz­nali, ale ich aj re­álne nav­ští­vili. Firma Star­bug bola zod­po­vedná za ná­vrh ap­li­ká­cie, tvorbu ap­li­kač­nej gra­fiky, vy­tvo­re­nie en­ginu pre mo­bilnú hru a sa­motnú tech­nickú re­a­li­zá­ciu. Ide o ne­ko­merčný a po­zná­vací pro­jekt. Ap­li­ká­cia HRAJSA je v sú­čas­nosti pod­po­ro­vaná ope­rač­nými sys­té­mami iOS a An­droid.

Star­bug je soft­vé­rová firma z Lip­tov­ského Mi­ku­láša, ktorá sa za­me­riava na ná­vrh a tvorbu in­for­mač­ných sys­té­mov, mo­bil­ných ap­li­ká­cií a vý­voj v ob­lasti Java a J2EE rie­šení. Mi­nulý rok vy­vi­nula v spo­lu­práci s ja­pon­skou fir­mou LGM kartu, ktorá umož­ňuje platby pro­stred­níc­tvom off­line za­ria­dení. Firma stojí aj za ap­li­ká­ciou „Find the Hill“, ktorá slúži ces­to­va­te­ľom na lo­ka­li­zá­ciu a ob­ja­vo­va­nie oko­li­tých hôr.

Pridať komentár (0)