Otestovali sme novinky v plánovači ciest od Sygicu. Slováci sa opäť činili a priniesli zaujímavé novinky

Amer Owaida / 10. júla 2018 / Tech a inovácie

  • Plá­no­va­nie vý­letu býva nie­kedy únavné
  • Skú­ma­nie miest, ktoré chceme nav­ští­viť za­berá nie­kedy aj ho­diny
  • Sy­gic sa snaží tento prob­lém vy­rie­šiť
zdroj: Sygic
  • Plá­no­va­nie vý­letu býva nie­kedy únavné
  • Skú­ma­nie miest, ktoré chceme nav­ští­viť za­berá nie­kedy aj ho­diny
  • Sy­gic sa snaží tento prob­lém vy­rie­šiť

Tú­žite si na­plá­no­vať pa­rádny euro trip len vás od­rá­dza tá plá­no­va­cia fáza, po­cit s kto­rým sa stre­tol snáď každý ná­dejný ces­to­va­teľ? Po­tom ako si na­štu­du­jete zá­kladné fakty a zau­jí­ma­vosti o kra­ji­nách, ktoré chcete nav­ští­viť, vás čaká pí­sa­nie iti­ne­rára, a po­tom za­zna­čo­va­nia miest na mape.

Sy­gic sa snaží po­núk­nuť rie­še­nie

Sy­gic tento prob­lém za vás vy­rie­šil svo­jou we­bo­vou ma­pou, kde sú všetky zau­jí­mavé miesta už vy­ob­ra­zené, do­konca aj s po­pismi. Vý­let si po­kojne mô­žete na­plá­no­vať cez po­čí­tač. Za­zna­me­náte si pa­miatky, res­pek­tíve miesta, ktoré chcete nav­ští­viť. Vý­let si viete do­konca roz­de­liť podľa dá­tu­mov, v ktorý deň chcete nav­ští­viť ktoré miesto.

Po na­plá­no­vaní cesty si mô­žete celú trasu po­slať na te­le­fón alebo zdie­ľať link s pria­teľmi. My sme si skú­sili na­plá­no­vať cestu z Bra­ti­slavy do Bu­da­pešti. Za­čia­tok plá­no­va­nia trasy fun­guje kla­sicky ako na­prí­klad v Go­ogle Maps.

Mapa vám sama uka­zuje zau­jí­mavé miesta, ktoré mô­žete nav­ští­viť. My sme si vy­brali Bu­dovu Ma­ďar­ského Par­la­mentu. Iti­ne­rár si mô­žete upra­vo­vať do­konca podľa dní, par­la­ment a ďal­šie body sme si na­plá­no­vali na prvý deň. Po rozk­lik­nutí si do­konca viete po­zrieť aj ot­vá­ra­cie ho­diny.


V prí­pade nie­kto­rých bo­dov sú k nim aj vy­svet­livky, prí­padne je opí­saná his­tó­ria miesta.

V rámci ce­lej we­bo­vej ap­li­ká­cie si viete zá­ro­veň aj vy­brať a ob­jed­nať uby­to­va­nie cez bo­oking.

Alebo do­konca ob­jed­nať aj pre­hliadku mesta.

Zau­jí­mavé body na mape si viete po­zrieť aj ako zo­znam a pri­dať si ich do svojho ces­tovné iti­ne­rára aj týmto spô­so­bom.

Ak si ne­viete sami vy­brať, res­pek­tíve nechce sa vám zo­sta­vo­vať iti­ne­rár, tak si mô­žete po­kojne vy­brať je­den z pred­na­sta­ve­ných.

Celé plá­no­va­nie vý­letu pre­bieha re­la­tívne in­tu­itívne a nie je s tým väčší prob­lém. Prob­lém však na­stáva, keď si chcete na­plá­no­vaný vý­let po­slať emai­lom na mo­bil. Nová fun­kcia síce fun­guje, ale len v oklieš­te­nej po­dobe. Mô­žete si na mo­bil po­slať jed­no­du­chú trasu z bodu A do bodu B, ale po­slať kom­pletný iti­ne­rár nie je možné. Ak by ste to chceli spra­viť, mu­síte sa pri­hlá­siť a ulo­žiť si celý trip. Do mo­bilu to na­čí­tate tak, že si stiah­nite ap­li­ká­ciu Sy­gic Tra­vel a pri­hlá­site sa. Sa­moz­rejme, nie všetky fun­kcie ap­li­ká­cie sú odo­mknuté. Na to, aby ste mohli vy­užiť jej po­ten­ciál na­plno, si ap­li­ká­ciu mu­síte za­kú­piť.

Me­dzi bez­platné fun­kcie patrí aj zdiel­ľa­nie vý­letu s ďaľ­šími účast­níkmi. Av­šak na to, aby vý­let mohli upra­vo­vať alebo do­pĺňať si mu­sia vy­tvo­riť konto. Ale ako sme už avi­zo­vali, aby ste to mohli po­riadne vy­užiť, tak as­poň je­den z účast­ní­kov musí vlast­niť plnú ver­ziu. Exis­tuje síce pries­tor na zlep­še­nie, ale za­tiaľ to hod­no­tíme kladne.

Pridať komentár (0)