Peter ručne vyrába exkluzívne tašky na mieru. Len z rozložiteľných materiálov

Linda Cebrová / 11. júla 2018 / Zo Slovenska

  • Pe­ter Klár sa ve­nuje vý­robe ta­šiek z dreva a kože
  • Ide o kúsky na mieru, aké v bež­nej pre­dajni ne­uvi­díš
zdroj: archív: Peter Klár
  • Pe­ter Klár sa ve­nuje vý­robe ta­šiek z dreva a kože
  • Ide o kúsky na mieru, aké v bež­nej pre­dajni ne­uvi­díš

Dnes nie je prob­lém v ob­chode kú­piť tašku z akých­koľ­vek ma­te­riá­lov vo far­bách, o akých sa nám ani len ne­sní­valo. Vý­robky z čín­skych fab­rík za­pla­vili trh a pre­daj­co­via sa pred­bie­hajú v tom, kto vie vy­ro­biť pro­dukt za čo naj­lac­nejší pe­niaz a zin­ka­so­vať čo naj­väčší zisk. V ta­kýchto prí­pa­doch na to do­pláca jed­nak pla­néta čo­raz viac za­ťa­žo­vaná tex­til­ným prie­mys­lom, no v ne­po­sled­nom rade aj pod­hod­no­tení, často ma­lo­letí za­mest­nanci, ktorí za pár do­lá­rov na deň šijú tričká s lo­gami zna­čiek, ktoré nie­kto­rým ľu­ďom dví­hajú ego.

Na­šťas­tie aj na na­šom trhu sa za­čí­najú ob­ja­vo­vať vý­robky od ši­kov­ných re­me­sel­ní­kov, o kto­rých kva­lite aj pri­da­nej hod­note ne­možno po­chy­bo­vať. Tí vďaka svojmu ta­lentu vy­tvá­rajú poc­tivé kúsky, o aké je zo strany ľudí čo­raz väčší zá­u­jem.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív: Pe­ter Klár

Patrí me­dzi nich aj Pe­ter Klár z Bar­de­jova, ktorý pô­sobí v ma­lej ro­din­nej firme za­me­ra­nej na vý­robu ko­že­nej obuvi. Naj­nov­šie sa dal na vý­robu poc­ti­vých ko­ženo-dre­ve­ných ta­šiek.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív: Pe­ter Klár

Všetko za­čalo po­tom ako do­kon­čil jeho nový dre­vo­dom. Zrazu mal veľa voľ­ného času a ne­jaké zvyšné drevo, ktoré nech­cel len tak po­re­zať a spá­liť.

„Tak som ho v diel­ničke za­čal spra­co­vá­vať. Vy­ro­bil som ne­jaké rá­miky na fotky a zrkadlo, po­ličky a ma­sívny stôl na te­rasu. Drevo mám rád a bola len otázka času, kedy ho spo­jím s ko­žou. Tak to celé vzni­kolo,” ho­vorí o svo­jich za­čiat­koch Pe­ter pre Star­ti­tup.

Jeho tašky tvorí za­tiaľ len vo voľ­nom čase, no pri­znáva, že ta­káto ručná práca vie dať člo­veku na­ozaj za­brať. Vý­roba jed­nej tašky trvá zhruba 16 pra­cov­ných ho­dín.

“Tento čas v sebe skrýva príp­ravu dreva jeho vŕ­ta­nie, fré­zo­va­nie, ole­jo­va­nie a príp­ravu kože, vy­re­za­nie, ra­ze­nie, die­ro­va­nie, far­be­nie ako aj sa­motné zo­ši­tie,” ho­vorí Pe­ter.

Všetky ma­te­riály, ktoré Pe­ter pri práci vy­užíva, sú roz­lo­ži­teľné v prí­rode. Ore­chové drevo vy­užíva od zná­meho sto­lára. Hla­de­nicu zase ku­puje v za­hra­ničí. Ši­kovný Bar­de­jov­čan pri­tom zdô­raz­ňuje, že v prí­pade hla­de­nice ide o čisto eko­lo­gicky spra­co­vanú kožu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív: Pe­ter Klár

Pe­ter pri­znáva, že jeho cie­ľom a ví­ziou do bu­dúc­nosti je ži­viť sa len ruč­nou prá­cou. “Ako som spo­mí­nal, za­tiaľ vy­rá­bam tašky len vo svo­jom voľ­nom čase a čo za­ro­bím, mi­niem na ďalší ma­te­riál alebo po­môcky. Slo­ven­ský trh by ma asi ne­uži­vil. Chcelo by to roz­ší­riť zá­ber aj do za­hra­ni­čia. Kto vie? Ve­rím, že raz sa to po­darí,” ho­vorí Pe­ter.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív: Pe­ter Klár

Pet­rova značka je zau­jí­mavá aj jej úsmev­ným náz­vom bra­cho. Nejde však len o pr­vo­plá­nový ná­vrh.“Ná­zov značky sa ro­dil veľmi dlho. Ne­ve­del som prísť na to, čo by ma vy­stihlo. Mal byť jed­no­slovný a bez in­ter­punkč­ných zna­mie­nok. V skratke. Som pria­teľ­skej po­vahy a sna­žím sa byť k ľu­ďom ako dobrý brat  a z toho vzni­kol – bra­cho,” ho­vorí Pe­ter.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív: Pe­ter Klár

Pe­ter už aj dnes do­stáva od ľudí správy, v kto­rých si ľu­dia žia­dajú vý­robky na mieru. Pár ich už však vy­ro­bil aj podľa vlast­ných pred­stáv. Cena ta­kýchto kús­kov sa po­hy­buje okolo 190 eur. “Zá­kazky na mieru sú vý­zva. Ak by zá­kaz­ník chcel, ve­del by som mu uro­biť aj tašku veľkú ako ga­ráž. Len by to stálo viac pe­ňazí,” do­dáva Pe­ter.

Pridať komentár (0)