Poznáme 8 finalistov, ktorí zažiaria na dlho očakávanom podujatí Startup Awards 2017

Linda Cebrová / 10. novembra 2017 / Startupy

Star­tup Awards pred­sta­vuje už tra­dičnú sú­ťaž, na kto­rej sa majú mož­nosť sa pred­sta­viť tie na­ji­no­va­tív­nej­šie tech­no­lo­gické spo­loč­nosti zo Slo­ven­ska. 8 naj­per­spek­tív­ne­jśích star­tu­pov bolo vy­bra­ných po in­ten­zív­nom troj­dňo­vom Bo­ot­campe v Ša­mo­ríne.

zdroj: archív:startupawards

Star­tup Awards pred­sta­vuje už tra­dičnú sú­ťaž, na kto­rej sa majú mož­nosť sa pred­sta­viť tie na­ji­no­va­tív­nej­šie tech­no­lo­gické spo­loč­nosti zo Slo­ven­ska. 8 naj­per­spek­tív­ne­jśích star­tu­pov bolo vy­bra­ných po in­ten­zív­nom troj­dňo­vom Bo­ot­campe v Ša­mo­ríne.

V po­radí 7. roč­ník Star­tup Awards sa bude ko­nať už 1. de­cem­bra 2017.  Zdá sa ale, že toh­to­ročný event bude pat­riť me­dzi tie najvz­ru­šu­jú­cej­šie s kon­ku­ren­cie­schop­nos­ťou, aká tu do­po­siaľ ne­bola.

Tento rok pri­chá­dza aj k pár zá­sad­ným zme­nám. Ne­pred­staví sa to­tiž 12 fi­na­lis­tov, ako tomu bý­valo po iné roky ale len 8 tých naj­lep­ších, akých Slo­ven­sko po­núka. Zmeny sa budú tý­kať aj ka­te­go­ri­zá­cie, na­miesto šty­roch rôz­nych bude len jedna hlavná.

No­vin­kou je aj oce­ne­nie Chal­lan­ger Award, ktorú získa slo­ven­ská tech­no­lo­gická spo­loč­nosť, ktorá do­siahla vy­ni­ka­júci úspech v pred­chá­dza­jú­com roku a má po­ten­ciál sa mi­lo­vými krokmi po­su­núť vpred aj ďalší rok. Pod­mien­kou je, aby bolo táto spo­loč­nosť na trhu mi­ni­málne 7 ro­kov.

Ude­ľo­vať sa bude aj špe­ciálna cena: Mis­sion Award, tá po­pu­tuje star­tupu, ktorý rieši v spo­loč­nosti dô­le­žitú so­ciálnu vý­zvu. Te­šiť sa mô­žeš aj na ces­to­va­nie do bu­dúc­nosti v po­dobe kon­fe­ren­cie Fu­ture Now.

Ok­rem iného uda­losť Star­tup Awards slúži ako vir­tu­álny urých­ľo­vač a plat­forma spá­ja­júca naj­lep­šie za­čí­na­júce pod­niky s po­ten­ciál­nymi in­ves­tormi a fi­rem­nými part­mermi.

Nie je to však len o hlav­nej ce­re­mó­nii, veľké veci sa odo­hrá­vajú aj mimo pó­dia v zá­ku­lisí tejto sú­ťaže. Ide na­prí­klad o 3-týž­dňový Bo­ot­camp. Ten je pre za­čí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov ide­ál­nou prí­le­ži­tos­ťou na od­štar­to­va­nie ich fun­dra­sin­go­vého úsi­lia a za­bez­pe­če­nie po­ten­ciál­nych in­ves­tí­cií. Mi­nulý ví­kend sa na Bo­ot­campe zú­čast­nilo pri­bližne 20 in­ves­to­rov zo stred­nej a vý­chod­nej Európy, me­dzi kto­rými ne­chý­bali ani Credo Ven­tu­res, Da­y­One Ca­pi­tal, Ne­ulogy Ven­tu­res, Pi­one­ers Ven­tu­res, Cro­wd­berry a mnoho ďal­ších.

Všet­kých 23 účast­ní­kov Bo­ot­campu sa mohlo stret­núť s ve­dú­cimi pred­sta­vi­teľmi naj­výz­nam­nej­ších ak­ce­le­rač­ných star­tu­po­vých štú­dií ako sú Laun­cher, We­Xe­le­rate alebo EIT Di­gi­tal.

Star­tup Awards sa za­me­riava na pre­kle­nu­tie roz­die­lov me­dzi no­vými a ino­va­tív­nymi pro­duk­tami a pod­nikmi, ktoré hľa­dajú je­di­nečné rie­še­nia. Preto väč­šina ino­va­tív­nych fi­riem Slo­ven­ska ako je Tatra banka, ZSE, O2 Slo­va­kia, Škoda Auto, Eset a ďal­šie, pat­ria me­dzi dl­ho­roč­nými pod­po­ro­va­te­ľov  po­du­ja­tia.

Kon­ten­tino


Kon­ten­tino je pre­hľadný ka­len­dár a plá­no­vač po­stov na Fa­ce­book. Slúži na veľmi jed­no­du­ché a in­tu­itívne plá­no­va­nie a sch­va­ľo­va­nie po­stov. Ako so­cial me­dia ma­na­žér mô­žete v Kon­ten­tine vy­tvá­rať a plá­no­vať po­sty pre stránky, ktoré spra­vu­jete, spo­lu­pra­co­vať na príp­rave po­stov s gra­fikmi alebo pre­kla­da­teľmi. Hlav­nou fun­kciou je spre­hlad­ne­nie sch­va­ľo­va­nia po­stov kli­en­tom.

MAT­SUKO


Firma MAT­SUKO sa pô­vodne ve­no­vala vý­voju po­čí­ta­čo­vých hier a ich ap­li­ká­ciami aj mimo her­ného biz­nisu. Mo­men­tálne sa ve­nuje vý­voju ap­li­ká­cií v zmie­ša­nej re­a­lite, kde po­u­ží­vajú umelú in­te­li­gen­ciu. Hlavný pro­dukt, ktorý vy­ví­jajú, sú ho­lo­gra­fické ro­boty.

Minty

Minty je ľah­kou a jed­no­du­chou plat­for­mou pre pro­fe­si­onál­nych ilus­trá­to­rov, ktorí tu môžu pre­zen­to­vať svoju prácu, pre­dá­vať svoje naj­lep­šie diela, po­zý­vať si pria­te­ľov a or­ga­ni­zo­vať celú ko­lek­ciu svo­jich ume­lec­kých prác. Minty pri­náša kva­litné art­worky od au­to­rov, ktorí kres­lia pre ti­tuly ako WI­RED, Fast Com­pany alebo Har­vard Bu­si­ness Re­view.

Ne­seda


Ne­seda je pro­jekt, za kto­rým stoja Vlado Zla­toš a Mi­chal Tru­ban. Po­mo­cou in­te­li­gent­nej sto­ličky sa roz­hodli bo­jo­vať proti prob­lé­mom se­da­vého ži­vota. Idea Ne­sedy vy­chá­dza z faktu, že ľud­ské telo bolo stvo­rené na po­hyb a ne­exis­tuje je­diná naj­lep­šia po­loha na se­de­nie. Sto­lička teda umož­ňuje nie­koľko rôz­nych spô­so­bov se­de­nia. Či už v tu­rec­kom sede, v drepe alebo v kľaku, pod­sta­tou Ne­sedy je pra­vi­delné me­ne­nie po­lôh.

Ne­tcore (Uni­mus)

Uni­mus je rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie a ma­naž­ment sie­ťo­vých za­ria­dení. Ad­mi­nis­trá­to­rom sietí po­sky­tuje ná­stroje na mo­ni­to­ring krí­zo­vých si­tu­ácií a ná­sledné ob­no­ve­nie zdro­jov (di­sas­ter re­co­very). Dáva im tiež pre­hľad o kon­fi­gu­rá­cii za­ria­dení a vy­ko­na­ných zme­nách.

Po­etic Stu­dio (Sac­red Fire)

Po­etic Stu­dio do Star­tu­pA­wards.SK ide s no­vým for­má­tom prí­be­ho­vých hier, ktorý je podľa neho vhodný na adap­tá­ciu po­pu­lár­nych fil­mov, kníh a se­riá­lov, aj tých, ktoré ne­boli v hrách ni­kdy stvár­nené.

Tento in­te­rak­tívny for­mát te­raz pred­sta­vujú pro­stred­níc­tvom pô­vod­nej RPG hry Sac­red Fire. Podľa au­to­rov ide o hru, v kto­rej „vaša ľud­skosť a emó­cie sú zá­kla­dom boja za pre­ži­tie a vnú­tornú slo­bodu“.

Saft­raP­ho­to­nics

Saft­raP­ho­to­nics vzni­kol v roku 2014 ako high-tech spin-off ko­šic­kej Uni­ver­zity Pavla Jo­zefa Ša­fá­rika. Tím okolo pro­fe­sora Pavla Miš­kov­ského sa za­oberá vý­vo­jom v ob­lasti fo­to­niky a bio­me­di­cíny.

Vir­tual Me­di­cine

To­máš Br­n­gál so svo­jím tí­mom vy­mys­leli spô­sob, ako za­trak­tív­niť le­kár­stvo po­mo­cou ap­li­ká­cie Vir­tual Me­di­cine. Stačí si len na­sa­diť špe­ciálne oku­liare a vďaka ap­li­ká­cii sa do­sta­neš do vir­tu­ál­nej pi­tevne, kde si mô­žeš pre­zrieť časti ľud­ského tela v 3D po­dobe.

 

Pridať komentár (0)