Pracoval na mieste, kam sa nedostaneš so žiadnou cestovkou. Andrej má unikátnu prácu

Travelistan.sk / 1. júna 2018 / Rozhovory

zdroj: archív Travelistan
  • An­drej Ti­chý žije v Nór­sku už osem ro­kov
  • Na­učil sa po nór­sky, vďaka skve­lej ro­bote si spl­nil sen
  • Na­pí­sal knihu o svo­jej ceste na ropnú plo­šinu

Ako dlho už ži­ješ v Nór­sku? A prečo práve táto se­ver­ská kra­jina?

Ži­jem tu viac ako osem ro­kov. V dobe, keď som sa roz­ho­do­val kam sa pre­sťa­hu­jem, všetci cho­dili do An­glicka a Ír­ska. Tak som sa chcel od­lí­šiť. Úplne presne to ne­viem ani sám. Bola to zhoda ná­hod. Asi to tak malo byť.

Ako rýchlo si sa na­učil po nór­sky a kde mo­men­tálne bý­vaš?

Za­čal som sa učiť ich ja­zyk asi po roku ži­vota v Nór­sku. Kým som sa na­učil na takú úro­veň, že som sa ve­del do­ho­vo­riť, trvalo to asi pol roka a lep­šie ho­vo­riť som ve­del po pri­bližne dvoch ro­koch. Mo­men­tálne bý­vam pri Osle, pred tým som bý­val se­dem ro­kov v Sta­van­geri – za­žil som se­dem ro­kov dažďa. :)

Ako si sa do­stal na ropnú plo­šinu a koľko si tam pra­co­val?

To ako som sa tam do­stal je taký dlhý prí­beh, že som o tom na­pí­sal knihu. No v skratke, pri­šiel som do Nór­ska, na­učil som sa ja­zyk, pre­ko­nal som mi­lión prob­lé­mov, na­šiel si prácu, spra­vil si kurzy a po­tom som do­stal prí­le­ži­tosť. Bol som tam šesť­krát na dva týždne.

Ako vy­zerá tvoj pra­covný deň?

Bežný deň vy­zerá tak, že za­čneš buď o sied­mej ráno alebo ve­čer. Pra­cu­ješ dva­násť ho­dín denne. Každé dve ho­diny máš pre­stávku pol ho­dinu plus ho­dinu na obed. Je­dá­leň je nons­top ot­vo­rená, či už pra­cu­ješ dennú alebo nočnú, stále je čo jesť. Je si z čoho vy­be­rať, vždy je na­va­rené jedlo s mä­som, bez mäsa a na vý­ber máš aj ša­lát. K tomu všet­kému máš k dis­po­zí­cii pe­čivo a zmrz­li­nový bar. Bolo to moje ob­ľú­bené miesto. Možno sa bu­deš ču­do­vať, ale ne­bol som sám, čo si dá­val zmrz­linu na ra­ňajky. :)

Ro­tá­cia je väč­ši­nou na­sta­vená tak, že pra­cu­ješ dva týždne a štyri máš voľno. Nie­ktoré firmy majú na­sta­venú prácu na cyk­lus – dva týždne a tri týždne voľno. Je to rôzne, ale za tie dva týždne od­pra­cu­jete to, čo za me­siac v nor­mál­nej práci. To, že je ví­kend viete iba tak, že je bingo a na stole ko­pec želé cuk­rí­kov a rôzne ko­láče a torty – sa­moz­rejme, všetko je za­darmo.

Čo je na tom celé naj­ťaž­šie?

Na práci na plo­šine je asi naj­ťaž­šie sa tam do­stať. Keď tam už ro­bíš, je to po­hoda. Druhá naj­ťaž­šia vec je ne­zož­rať tam všetky tie pizze, bur­gre, hra­nolky a zmrz­linu a ne­pri­brať dve­sto kíl. No naj­ťaž­šou ve­cou je vzdia­le­nosť od svo­jej ro­diny.

Veľa Slo­vá­kov sa chce do­stať na ropnú plo­šinu a hlavne kvôli zá­robku. Je to dnes jed­no­du­ché? Aká fáma o tomto jobe ko­luje naj­čas­tej­šie?

To je dobrá otázka. Môj ná­zor je, že ak máš ur­čité špe­ci­fické zna­losti, vzde­la­nie a skú­se­nosti, vieš vý­borne nór­sky a an­glicky a ešte máš zná­mosti… v tom prí­pade máš šancu sa tam do­stať.

Od pádu ceny ropy v roku 2014 pre­pus­tili v nór­skom rop­nom prie­mysle asi 30 000 ľudí. Všetci títo majú skú­se­nosti a ve­dia re­álne vy­ko­ná­vať túto prácu. Ak by si sa dnes chcel do­stať na ropnú plo­šinu, každý je­den z týchto ľudí je tvo­jou po­ten­ci­onál­nou kon­ku­ren­ciou. Nech­cem tým po­ve­dať, že sa to nedá, to nie. Len je to v dneš­nej dobe podľa mňa o dosť ťaž­šie ako to bolo, keď stála ropa 140 do­lá­rov za ba­rel. Ľu­dia si prav­de­po­dobne mys­lia, že ich tam do­káže do­stať agen­túra zo Slo­ven­ska, a že ne­pot­re­bujú ve­dieť ani ja­zyk. To je podľa mňa úplný ne­zmy­sel. Do­stane ťa tam je­dine tvoja práca, snaha a ši­kov­nosť.

Koľko ti trvalo na­pí­sať knižku o rop­ných plo­ši­nách?

Ak by som mal po­čí­tať celé to ob­do­bie od ná­metu, po­ve­dal by som roky. Re­álne som knihu na­pí­sal asi za 4-5 týž­dňov. Bral som to ako prácu, ráno som vstal a pí­sal. Po obede? Pí­sal som. Ve­čer tiež. Nie­kedy viac, nie­kedy me­nej. Veľmi ma to ba­vilo a za­žil som pri tom dob­ro­druž­stvo. Dú­fam, že keď si knihu bu­deš čí­tať, za­ži­ješ s ňou as­poň toľko zá­bavy, ako som za­žil ja.

Viac in­for­má­cii náj­deš na Fa­ce­bo­oku Tra­ve­lis­tanu.

viac_podobnych_clankov_na_travelistan_sk
Pridať komentár (0)