Príbeh slovenského AeroMobilu: Cesta z domácej garáže až na výslnie s uznaním celého sveta

  • AeroMobil je hybridné vozidlo s možnosťou letu, ktoré vyvíja slovenská firma AeroMobil
  • Ide o je­den z na­ji­no­va­tív­nej­ších pro­jek­tov, aký sa v našej krajine zrodil
  • Ako však vyzerala jeho cesta od prvého návrhu až po finálny model určený na komerčné využívanie?
wer
AeroMobil
  • AeroMobil je hybridné vozidlo s možnosťou letu, ktoré vyvíja slovenská firma AeroMobil
  • Ide o je­den z na­ji­no­va­tív­nej­ších pro­jek­tov, aký sa v našej krajine zrodil
  • Ako však vyzerala jeho cesta od prvého návrhu až po finálny model určený na komerčné využívanie?

1990 – 1994: Štefan Klein, muž stojaci za prvým AeroMobilom, sa do jeho budovania pustil už v roku 1990. V jeho garáži tak vznikla prvá ver­zia tohto stroja pod náz­vom Aero­mo­bil 1.0.

1995 – 2009: Vývoj verzie AeroMobil 2.0 sa už približuje k dnešným modelom. Klein sa však dostáva vo financovaní projektu do slepej uličky. Oslovuje svojho dlhoročného známeho, Juraja Vaculíka, z reklamnej brandže, ktorý sa do projektu zapojil.

V roku 2010 do projektu oficiálne vstupuje Vaculík ako in­ves­tor, pričom investuje svoj vlastný kapitál: ”Vlo­žil som do Aero­Mo­bilu v pod­state skoro všetky svoje úspory. Veľmi rýchlo som ale zis­til, že po­má­hať iba fi­nančne ne­bude sta­čiť, ale bude po­trebné, aby som sa za­po­jil do pro­jektu aj ako ma­na­žér­.“

Na­ším cie­ľom bolo nie­len vy­tvo­riť fun­gu­júci pro­dukt, ale aj po­sta­viť funkčnú firmu s udr­ža­teľ­ným eko­no­mic­kým mo­de­lom a ne­skrý­vanými glo­bál­nymi am­bí­ciami,“ vyjadril sa Vaculík pre Startitup.

2011 – 2013: Zlomový bod pre Aeromobil je po­zva­nie na kon­gres SAE Aero­Tech do Mon­tre­alu. Klein a Vaculík sa rozhodli, že sem ne­pôj­du iba ako ne­jakí ab­s­traktní vi­zi­onári, ale uro­bia to úplne inak.

V ex­trémne krát­kom čase tak do­kon­čujú pred-po­to­typ Aero­Mo­bil 2.5 a pár dní pred od­le­tom do Mon­tre­alu usku­toč­ňujú prvé úspešné tes­to­va­cie lety a na­táčajú ma­te­riál, ktorý po­tom pre­zen­tujú na Aero­Te­chu.

Práve Mon­treal bol ten mo­ment, ktorý ak­ce­le­ro­val do­vte­dajší prí­beh Aero­Mo­bilu, vtedy sme do­slovne „roz­bili bank“. 

Po­da­rilo sa nám vy­ra­ziť dych mno­hým glo­bál­nym exper­tom aj tým, že sme ne­uká­zali len ne­jakú ani­mo­vanú ví­ziu, ale najmä tým, že náš Aero­Mo­bil sku­točne exis­to­val, jaz­dil a lie­tal,” hovorí Vaculík pre Startitup.

V roku 2014 prichádza predstavenie prototypu AeroMobil 3.0 na konferencii inovácií Pioneers Festival vo Viedni. Tento model už absolvoval testy vo vzduchu aj na zemi a vytvoril základ pre ďalšie verzie.

Najskôr financovanie AeroMobilu zabezpečovali z vlastných zdrojov Klein a Vaculík. V roku 2015 projekt podporila venture kapitálová spoločnosť LRJ Capital, ktorú kapitálovo zastrešujú vlastníci developerskej spoločnosti HB Reavis. LRJ Capital však nakoniec z projektu vystúpila.

V máji 2015 sa objavuje trpká správa: AeroMobil havaroval neďaleko Nitry. Nehoda vy­vo­lala množ­stvo otá­zok ohľa­dom jeho bu­dúc­nosti. Prekvapujúco sa však záujem oň ne­zmen­šil, na­opak vzrás­tol.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: archív:Startitup

Ne­hodu, pri kto­rej sa Šte­fa­n Klein spolu so svojím vynálezom zrútil k zemi z výšky tak­mer 270 m, pre­žil Klein bez zra­není a Aero­Mo­bil bez väč­ších po­ško­dení. Aero­Mo­bilu sa týmto po­da­rilo ce­lému svetu do­ká­zať svoju bez­peč­nosť. Zá­ro­veň tak otes­to­val aj svoj nú­dzový sys­tém, ktorý fun­goval bez­chybne.

V júli 2015 spoločnosť AeroMobil R&D získava od rezortu školstva stimul na výskum a vývoj. Na firmu sa za to zniesla vlna kritiky. AeroMobil sa bráni tým, že bez štátnej pomoci takýto projekt nemá šancu na úspech.

Na oplátku štát využíva AeroMobil na propagáciu krajiny. Firma intenzívne pracuje na rozšírení tímu a príprave vozidla, ktoré podrobí certifikácii.

Spo­loč­nosť Aero­Mo­bil v apríli 2017 oznámuje, že uzav­rela ro­ko­va­nia o no­vej fi­nanč­nej in­ves­tí­cii od pri­vát­neho in­ves­tora Pat­ricka Hes­sela, za­kla­da­teľa a vý­kon­ného ria­di­teľa spo­loč­nosti c2i, vý­robcu kom­po­zit­ných die­lov pre le­tecký a au­to­mo­bi­lový prie­my­sel.

„Moja in­ves­tí­cia umožní spo­loč­nosti pre­chod do vý­roby a pro­duk­cie naj­nov­šieho mo­delu a jeho pro­to­ty­pov. Tím, ktorý sa zi­šiel v Aero­Mo­bile je ab­so­lútne uni­kátny a má ob­rov­ský po­ten­ciál do­siah­nuť glo­bálnu zmenu v osob­nej do­prave,“  vyjadril sa Pat­rick Hes­sel​ v tlačovej správe firmy.

Pat­rick Hes­sel svo­jou in­ves­tí­ciou projekt nie­lenže do­stáva z po­ten­ciál­nej krízy, ale umož­ňuje od­kú­pe­nie väč­šiny ak­cií au­tora myš­lienky lie­ta­jú­ceho auta, Šte­fana Kle­ina. Ne­priamo sa tak po­tvr­dzujú do­hady o in­ter­ných nez­ho­dách Kle­ina s CEO Aero­Mo­bilu, Ju­ra­jom Va­cu­lí­kom.

Na­priek tomu, že ani je­den z nich doteraz kon­flikt ne­po­tvr­dil, je jasné, že ich ná­zory sa v po­kro­či­lých fá­zach pro­jektu za­čali roz­chá­dzať.

Di­zaj­nér Šte­fan Klein tak z projektu oficiálne odcháza, pričom vlastní len zlo­mok pô­vod­ných ak­cií. V projekte nebude ďa­lej vy­stu­po­vať ako ko­na­teľ a nebude ani roz­ho­do­vať o jeho ďal­ších kro­koch.


Presné dô­vody jeho od­chodu ne­po­známe, no zrejme je za tým aj fakt, že sám je skôr kre­a­tív­com, vi­zi­oná­rom a nie biz­nis­me­nom. Svoju prácu v Aero­mo­bile si spl­nil stvo­re­ním ce­lej myš­lienky a tým, že dal lie­ta­jú­cemu autu svoje „gény“.


 

Spo­loč­nosť Aero­Mo­bil v apríli 2017 pred­sta­vuje svoj nový mo­del lie­ta­jú­ceho auta na na­je­xk­lu­zív­nej­šej sve­to­vej au­to­mo­bi­lo­vej vý­stave Top Ma­rques Mo­naco.

Spo­loč­nosť tak spl­nila svoj zá­vä­zok vy­ro­biť ko­merčne do­stupné vo­zidlo v roku 2017 a umož­niť pre­d-ob­jed­návky pre li­mi­to­vanú prvú edí­ciu. Vo­zidlo by malo ísť do pl­nej vý­roby v najb­liž­ších ro­koch. Prvé do­dávky môžu zá­kaz­níci oča­ká­vať v roku 2020.


Nový Aero­Mo­bil bude k dis­po­zí­cii v li­mi­to­va­nej edí­cii 500 ku­sov a bude sa pre­dá­vať za cenu me­dzi 1,2 až 1,5 mi­li­óna EUR v zá­vis­losti od po­žia­da­viek a špe­ci­fi­ká­cií zá­kaz­ní­kov. Pr­vých 25 mo­de­lov bude sú­čas­ťou špe­ciál­nej sé­rie Foun­ders Edi­tion a budú ob­sa­ho­vať ur­čité pro­duk­tové vý­hody.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: aeromobil.com

Marec 2018: Aero­Mo­bil, ve­dúca spo­loč­nosť v ob­lasti vý­voja ino­va­tív­nych lie­ta­jú­cich vo­zi­diel, oznamuje roz­ší­re­nie svojho plá­no­va­ného pro­duk­to­vého port­fó­lia a od­ha­lila kon­cept Aero­Mo­bil 5.0 VTOL (ver­ti­kálny vzlet a pri­stá­tie). Pôjde zá­ro­veň o prvé elek­trické lie­ta­júce vo­zidlo ur­čené pre zdie­ľanú mo­bi­litu v rámci jej pro­duk­to­vého prog­ramu.

Zobraziť celú galériu (9)
zdroj: aeromobil.com

Podľa Finstatu spoločnosť AeroMobil, s.r.o. sa v roku 2017 dostala do zisku z -503 974 € na 172 907 € a tržby jej klesli o 88 % na 16 667 €.

Medzi spoločníkov firmy Aeromobil s.r.o patrí luxemburská firma Aero Holding, ktorá má v projekte 91 % podiel ako aj slovenská firma AeroMobil R&D, s. r. o s podielom 9,1 %. AeroMobil R&D, s. r. o. v roku 2017 znížila stratu o 45 % na -368 885 € a tržby jej narástli na 3,856 mil. €.

V novembri 2017 do spoločnosti Aeromobil s.r.o. vstúpila ako oprávnená osoba firma Winton s.r.o. Spoločnosť Winton s. r. o. sa v roku 2017 dostala do straty z 672 € na -2 284 € a tržby jej narástli o 21 % na 118 487 €.

Stojí za ňou advokátka JUDr. Katarína Bruncková PhD. Martin Bruncko je spoluzakladateľom Neulogy a pod vlastným vydavateľstvom Inspira publishing vydal už niekoľko kníh. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech