Slovenskí hokejisti všetkým dokázali, že na to majú. Zdolali sme silných Rusov

Mária Ambrozová / 14. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com
  • Dnes sa naši ho­ke­jisti pr­vý­krát pred­viedli na olym­pij­ských hrách
  • Proti Olym­pij­ským špor­tov­com z Ruska pred­viedli fan­tas­tický vý­kon

Dnes sa slo­ven­ský fa­nú­šik zim­ných olym­pij­ských hier te­šil na nie­koľko špor­tov, v kto­rých mali fi­gu­ro­vať naši re­pre­zen­tanti. Sla­lom, kde sa mali pred­sta­viť naše me­dai­lové ná­deje Petra Vl­hová aj Ve­ro­nika Ve­lez-Zu­zu­lová a aj vy­trva­lostné pre­teky v biat­lo­no­vom are­áli Al­pen­zia s Anas­ta­siou Kuz­mi­no­vou, boli pre veľmi zlé po­ve­ter­nostné pod­mienky zru­šené.

Na vlásku vi­sel aj prvý ho­ke­jový zá­pas slo­ven­skej re­pre­zen­tá­cie, no na­ko­niec sme sa doč­kali. Hoci prvé tri mi­núty zá­pasu pri­niesli ne­priaz­nivý stav 2:0 pre sú­pera, nová ge­ne­rá­cia na­šich ho­ke­jis­tov na čele s tré­ne­rom Crai­gom Ram­saym, prek­va­pila bo­jov­nos­ťou.


Veľké ná­deje prišli už po pr­vej tre­tine, kedy sme v zá­pase vy­rov­nali. V tre­tej tre­tine sme Ru­sov ešte o niečo viac po­trá­pili tre­tím gó­lom viac než 11 mi­nút pred kon­com, kedy Pe­ter Če­reš­ňák vy­užil pre­si­lovú hru. Aj na­priek nie­koľ­kým na­sle­du­jú­cim osla­be­niam a nie­koľ­kým in­far­kto­vým sta­vom fa­nú­ši­kov si však chlapci do­ká­zali vý­sle­dok udr­žať a vy­hrali sme 3:2. Na­šim chlap­com gra­tu­lu­jeme a te­šíme sa na ďal­šie zá­pasy!

Pridať komentár (0)