Slovensko získalo na najprestížnejšej svetovej súťaži vín rekordný počet medailí

Linda Cebrová / 13. marca 2018 / Zo Slovenska

zdroj: vinárstvo Ostrožovič/pexels.com
  • Naša kra­jina sa tento rok opäť za­ra­dila me­dzi sve­tovú vi­nár­sku špičku
  • Z pa­ríž­skej sú­ťaže si po­klady z na­šich vi­níc od­niesli až 19 zla­tých a 62 strie­bor­ných me­dailí

Pa­ríž­ska Vi­na­lies In­ter­na­ti­ona­les je 5-dňo­vou šnú­rou de­gus­tá­cií, po­čas kto­rých vy­be­rajú na­juz­ná­va­nejší de­gus­tá­tori pod prí­snym do­hľa­dom Me­dzi­ná­rod­nej únie eno­ló­gov to naj­lep­šie spo­me­dzi ti­sí­cok vín z ce­lého sveta. Slo­ven­sko na sú­ťaži za­stu­po­vala eno­lo­gička Edita Ďur­čová, ktorá bola do­konca člen­kou vo sve­tovo uzná­va­nej ko­mi­sii.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: fa­ce­book.com/os­tro­zo­vic

Tento rok me­ral cestu do Pa­ríža re­kordný po­čet na­šich vín. Sú­ťaže sa zú­čast­nilo až 251 slo­ven­ských re­pre­zen­tan­tov, ktorí nám vo svete uro­bili aj tento rok veľmi dobré meno. Dnes už vieme kom­pletné vý­sledky 24. roč­níka vý­stavy, v kto­rej sa úspe­chu doč­kali len sku­toční ma­ta­dori vi­nár­skeho prie­myslu.

Slo­ven­ské vína exce­lo­vali na pl­nej čiare a vy­tvo­rili re­kord v po­čte zís­ka­ných me­dailí v jed­not­li­vých ka­te­gó­riách. Rok 2018 sa za­píše ako rok, v kto­rom vína z na­šich vi­níc zís­kali spolu 81 me­dailí, z toho 19 zla­tých.

Všetky slo­ven­ské oce­ne­nia v tomto roku pre­ko­nalo vi­nár­stvo J. & J. Os­tro­žo­vič zis­kom oce­ne­nia Trop­hée Vins Li­qu­oreux. Jeho To­kaj­ská vý­be­rová esen­cia roč­níka 2000 sa tak stala naj­vyš­šie hod­no­te­ným ví­nom vo svo­jej ka­te­gó­rii. S rov­na­kým ví­nom si vy­slú­žili aj ti­tul Trop­hée de la Ca­té­go­rie, čo je Šam­pión ka­te­gó­rií.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: fa­ce­book.com/os­tro­zo­vic

Aj tieto me­daily do­ka­zujú kva­litu hrozna, do­pes­to­va­ného v miest­nych vi­noh­ra­doch, ktorú umoc­nila špič­ková tech­no­ló­gia a poc­tivá práca v piv­nici. Je za ňou 26 ro­kov skú­se­ností ro­din­nej firmy Os­tro­žo­vič. Oce­ne­nia tohto for­mátu sme tu pri­tom ne­mali od roku 2010, kedy ho zís­kalo vi­nár­stvo Mrva & Stanko za ru­žový Ca­ber­net Sau­vig­non.

Na­priek to­muto úžas­nému úspe­chu Pa­ríž ne­pat­ril len Os­tro­žo­vi­čov­com, ale ce­lej slo­ven­skej re­pre­zen­tá­cii a ich vy­ni­ka­jú­cim bie­lym su­chým, slad­kým a ru­žo­vým ví­nam. Na pa­ríž­skej vý­stave sa tento rok da­rilo hlavne aro­ma­tic­kým od­ro­dám, ako De­vín, Tra­mín, Mül­ler-Thur­gau, Pá­lava alebo Ir­sai Oli­ver, ktoré zís­kali väč­šinu slo­ven­ských me­dailí.

Exce­len­tne si viedlo aj vi­nár­stvo Château To­poľ­čianky, ktoré zís­kalo 3 zlaté a 6 strie­bor­ných me­dailí, ne­za­os­tá­valo ani vi­nár­stvo Vin­kor s 2 zla­tými a 3 strie­bor­nými me­dai­lami. Aj vďaka týmto oce­ne­niam sme sa stali tre­ťou na­jús­peš­nej­šou kra­ji­nou, hneď po ta­kých vi­nár­skych veľ­mo­ciach, akými sú Fran­cúz­sko a Por­tu­gal­sko.

Tohto roku na vý­stave pô­so­bilo 160 špič­ko­vých de­gus­tá­to­rov 40 ná­rod­ností a po­su­dzo­vali spolu 3 471 vzo­riek zo 47 kra­jín sveta. Slo­ven­sko po­slalo do Pa­ríža do­te­raz naj­väč­šiu ko­lek­ciu vín a prak­ticky každé tre­tie si od­nieslo me­dailu.

Rok čo rok slo­ven­ské vi­nár­stva do­ka­zujú, že víno sa pre cu­dzin­cov stáva vy­ni­ka­jú­cou po­zván­kou na náv­števu na­šej kra­jiny. U nás doma zase pred­sta­vuje vý­zvu, aby sme vi­noh­rady dá­vali do po­riadku, ne­sta­vali v nich vily a diaľ­nice, ale in­ves­to­vali do vi­noh­rad­níc­kej in­fra­štruk­túry a za­cho­va­nia hod­not­ných tra­dí­cií.

Kom­pletný zo­znam me­dai­lo­vých vín náj­deš TU.

Pridať komentár (0)