TOP 5 bratislavských barov, ktoré sa kvalitou držia pri svetovej špičke

  • Bratislava je plná barov, no len v pár z nich ponúka zážitok, na aký len tak nezabudneš
  • My sme sa pozreli na Google recenzie a vybrali top 5 barov, ktoré ponúkaju nadštandard, za aký by sa nemuseli hanbiť ani vo svete
BeFunky-collage (3)
Michalska Cocktail Room, Spin Bar, Cuba Libre Rum & Cigar House
  • Bratislava je plná barov, no len v pár z nich ponúka zážitok, na aký len tak nezabudneš
  • My sme sa pozreli na Google recenzie a vybrali top 5 barov, ktoré ponúkaju nadštandard, za aký by sa nemuseli hanbiť ani vo svete

Michalska Cocktail Room

Mi­chal­ska Coc­ktail Room je mnohým dobre známa ako Sec­ret bar. Tajný je už len sa­motný vstup, keďže do pod­niku sa vchá­dza cez skriňu, čo má evo­ko­vať dobu pro­hi­bí­cie v USA, kedy vzni­kali spe­a­ke­asy bary s taj­nými vchodmi. At­mo­sféra je jed­ným z hlav­ných dô­vo­dov, prečo tu ľudia s radosťou strávia hodiny. 

Drinky tu vy­mýš­ľajú bar­mani pod ve­de­ním head-bar­ten­dera Lu­káša Kor­čeka. Pomerne vysoké ceny kok­tai­lov od­zr­kad­ľujú to, že sú do nich po­u­ží­vané pré­mi­ové al­ko­holy, zau­jí­mavé in­gre­dien­cie, no na cene sa odráža aj prac­nosť príp­ravy.

Sky Bar & Restaurant

Sky Bar & Restaurant sa rozprestiera na dvoch podlažiach nad Bratislavou: 7. poschodie tvorí bar a reštaurácia, na 8. poschodí nájdeš presklenú terasu rozdelenú na reštauračnú časť, fajčiarskú časť s longovým sedením a v letných mesiacoch aj vonkajšiu terasu.

Do reštaurácie sa vchádza cez bar na prízemí, kde ťa uvíta recepčná, ktorá, ak nemáš rezerváciu, zavolá do Sky Baru, či majú pre teba voľné miesto. Hneď ako vyjdeš z výťahu ťa víta ďalší personál, ktorý ťa uvedie na miesto a ponúkne nápojové lístky. A je si naozaj z čoho vyberať. Za hriech určite stojí aj niekoľko druhové vodka tasting menu alebo miešané drinky, ktorých cena sa pohybuje od 8,90 eur do 14, 90 eur.

V hodnotiacom rebríčku na TripAdvisore si zákazníci najviac pochvaľujú skutočne profesionálnych barmanov a ich príjemnú komunikáciu. Jenoducho, starostlivosť na jednotku. Stačí povedať svoje chute a pred tvojimi očami ti vytvoria drink na mieru a pridajú aj krátky popis.

Spin Cocktail Bar

 


Tento bar láka najmä ro­din­nou at­mo­sfé­rou, chut­nými coc­ktai­lami, osob­ným prí­stu­pom, mo­ti­vo­va­ným a ús­tre­to­vým per­so­ná­lom, poc­ti­vými in­gre­dien­ciami a v neposlednom rade unikátnymi eBAR GA­MES-ba­rovými hrami. Ne­mys­líme tým al­ko­ho­lické Člo­veče ne­hne­vaj sa, ale hry, ktoré ti napríklad po­môžu po­cho­piť svet coc­ktai­lov.


Za vyskúšanie stoja aj takzvané “KOCKY OSUDU”. Stačí si hodiť tri dre­vené kocky, ktoré ur­čia, aký drink si dáš, keď náhodou presne ne­vieš, na čo máš chuť. Prí­padne hra SPIN YOUR SHOT, kde pri ho­dení koc­kou ur­číš, koľko mi­xed shots do­sta­neš na účet pod­niku. Keď ste traja a ho­díte číslo 6, automaticky máte shoty (malé coc­ktaily), ktoré mô­žete da­ro­vať ho­ci­komu v bare, prí­padne po­zvať dievča sediace pri ved­ľaj­šom stole a pritom ne­vyz­nieť, akoby si si chcel niekoho “kú­piť”. Veď si ich predsa do­stal a chceš sa len po­de­liť.

Old Fashioned Bar

Cocktailová scéna v Bratislave sa rozrástla o ďalší bar a zďaleka nie obyčajný, ale Old Fashioned. Nájdeš ho v centre, priamo nad Urban House-om, no vchod budeš musieť nájsť už sám. Hneď ako do neho vkročíš, pochopíš… Priestor ťa prenesie do obdobia Franka Sinatru, do obdobia gentlemanov, výbornej atmosféry a hudby, ktorá zmenila svet. Ten pocit musíš zažiť na vlastnej koži.

Oproti iným pod­ni­kom ťa okam­žite láka k tomu, aby si sa usa­dil pri vy­svie­te­nom os­trov­nom bare, kde si mô­žeš vy­brať z pia­tich bar­ma­nov. „Zo za­čiatku sme sa báli, lebo v bratislave nie je tra­dí­cia sa­dať si hneď za bar. Keď nie sú voľné stoly, ľu­dia skôr au­to­ma­ticky od­chá­dzajú. Tu nám to však ide, bar je cen­trum dia­nia,“ po­ve­dal je­den z ma­ji­te­ľov Ján Bu­daj pre Startitup.

Ak si za ten bar sku­točne sad­neš, na oka­mih po­cí­tiš ne­is­totu, či si si ho ná­ho­dou ne­zmý­lil s par­fu­mé­riou. Pri vý­robe drin­kov to­tiž po­u­ží­vajú jedlé esen­cie, z kto­rých vy­rá­bajú spreje, pyré a si­rupy na báze cukru. „Išli sme do in­gre­dien­cií, ktoré sa po­u­ží­vajú v par­fu­mér­skom prie­mysle ako pa­čuli, ve­ti­ver, tonka bean, céd­rové drevo či san­tal. Sú to jedlé, prí­rodne zís­ka­vané oleje. Aj týmto sa chceme od­lí­šiť od iných ba­rov,“ pre­zra­dil Ján.

A to nie je všetko. Kde všade ti do po­hára dajú ručne se­kaný ľad z ľa­do­vej kryhy alebo ti po­skytnú table side ser­vice, teda pri­pra­via drink priamo pri stole?

Cuba Libre Rum & Cigar House

Atmosféra pohodlných kožených kresiel, príjemné odtiene prírodnej tehly a starých pivničných žiaroviek, chuť rumu a vôňa cigár.


Spoločnosť Fusion Group prišla s konceptom, ktorého hlavná myšlienka je založená na dokonalom prepojení rumu a cigár. V tomto podniku sa nachádza viac ako 60 druhov ručne šúľaných cigár a vyše 130 druhov rumov z celého sveta, medzi nimi nájdeš aj na Slovensku menej dostupné kúsky. K dispozícii je aj u nás najväčší barový humidor, ktorého vlhkosť a teplota je nastavená na dosiahnutie najvyššej kvality uložených cigár.

 

Miestni skúsení barmani sú zárukou výborných cocktailov. Tých majú v rukáve viacero. Čo tak ochutnať napríklad Kiliki Cooler? V ňom sa spája zmes jamajských rumov s jemným podtónom kávy v podaní likéru Kahlua, čo vyzdvihuje sviežu a exotickú chuť. Alebo Obispo Cocktail?

Zaň môžeme vďačiť kubánskej barmanskej škole „El Cantinero“, ktorá spojila jamajský rum s podtónom bobuľového ovocia. Čo dodať? Ľudia, ktorí milujú rum, cigary, a kubánsku atmosféru si tento podnik zamilujú.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech