Traja mladí chalani chcú zmeniť foodbiznis. Čerstvé potraviny ti prinesú až ku dverám

  • Milan, Tomáš a Zdeno sa môžu pýšiť množstvom ocenení, ako aj najširšou ponukou potravín zo všetkých debničkárov. Okrem čerstvého ovocia a zeleniny ponúkajú napríklad aj pštrosie mäso či raw torty.
lokapetit right tit
Facebook.com/lokapetit
  • Milan, Tomáš a Zdeno sa môžu pýšiť množstvom ocenení, ako aj najširšou ponukou potravín zo všetkých debničkárov. Okrem čerstvého ovocia a zeleniny ponúkajú napríklad aj pštrosie mäso či raw torty.

Na​ ​úvod​ ​nám​ ​prosím​ ​priblížte,​ ​ako​ ​vznikol​ ​projekt​ ​Lokapetit​ ​a​ ​kto​ ​za​ ​ním​ ​stojí.

Chceli​ ​sme​ ​jednoducho​ ​prepojiť​ ​lokálnych ​ farmárov​​ a​ ​ producentov​​ ​s ​​odberateľmi, ​čo​ ​možno​ najkomfortnejším ​online​ riešením.​ Myšlienka​ vznikla​ počas vysokej​ školy​ a​ ​​pomerne​ ​rýchlo​ ​sme ju​ ​uviedli​ ​do​ ​života.​ ​Bolo  to​​ ​niekedy​ ​v​ ​poslednom​ ​ročníku​: „Pamätám ​ si​ ako​​ sme​ pred štátnicami​ počas​ akademického​ voľna​ obiehali​ ​dodávateľov​ ​a​ zakladali​ firmu“​.​ Za​ projektom​ momentálne stojíme​ ​traja​ a sú to Milan,​ ​Tomáš a​ ​ Zdeno.​

Debničkári​ ​už​ ​nejaký​ ​čas​ ​dodávajú​ ​ľuďom​ ​kvalitné​ ​lokálne​ ​potraviny.​ ​Prečo​ ​ste​ ​sa​ ​rozhodli​ ​k​ ​nim pridať​ ​a​ ​založiť​ ​si​ ​vlastnú​ ​firmu?

Začínali​ ​sme​ ​v​ roku ​2013. Bolo to v čase​, ​​kedy začínala aj​ ​väčšina​ ostatných​ ​ debničkárov,​ no​ na rozdiel​ od​ iných​, my​ ​sme​ ​šli​ ​inou​ ​cestou​ ​a​ ​nie​ sme​ ​tak​ ​celkom​ ​debničkármi.​ ​Chceli​ ​sme,​ ​aby​ sa​ naša ponuka podobala​ ​online​ ​supermarketu​ ​s​ ​kvalitnými ​ ​produktami,​ ​pričom​ sa​ ​​zameriavame​ ​na​ ​to​, ​aby​ ​si u ​ nás​​ každý​ ​vyskladal​ svoj​ nákup​  ​podľa vlastných​ preferencií​  ​(bio-nebio, preferovaní​ ​farmári ​a pod.). ​ ​Našim​ ​cieľom je internetový​ ​obchod​, ​kde​ ​nájdem​ ​najširší​ ​sortiment​ ​produktov​ ​najvyššej dostupnej​ ​kvality​ ​od​ ​lokálnych​ ​producentov​ ​a​ ​pestovateľov​ ​spolu​ ​s​ ​doručením​ ​až​ ​ku dverám.

V​ ​čom​ ​sa odlišujete od​ ​ostatných​ ​debničkárov?

Okrem​ ​už​ ​vyššie​ ​spomenutého,​ ​máme​ ​najširšiu​ ​ponuku,​ ​ktorá​ ​sa​ ​neustále​ ​zväčšuje. Sme najrýchlejší​ a​ ​postupne​ zvyšujeme​ flexibilitu​ ​doručovania -​ ​ časť​ sortimentu​ ​doručujeme dokonca ​ už​ v​ ​deň​ ​objednania ​a​ ​väčšinu ​​objednávok​ ​môžete​ ​mať​ ​už​ ​na​ ​druhý​ ​deň​ doma​​ ​na​ ​stole. :) ​Ponúkame​ tiež​ neskoré​ večerné​ doručovania​ ​ako​ ​​aj​ ​doručovanie​ ​v​ ​sobotu.

Určite​ sú​ ​to​ ​aj​ ​ceny,​ ​ktoré​ ​sú​ ​u​ ​nás​ ​v​ ​zásade ​​vždy​ ​lepšie.​ ​No​ ​a​ v​ ​neposlednom​​ rade​ je​ ​ to​ ​aj ponuka ​ menej​ bežných​ produktov​ ako​ napr.​ pštrosie​  ​mäso, ​raw torty, ​​či ​ niektoré​ nápoje.​ K ​ tomu​ sme​ za​ ten​ čas naprogramovali​ aj ​náš​​  ​vlastný ​prepracovaný systém,​​ ​ktorým riešime celú ​ tú​ zložitú​ logistiku​ produktov.​

Vo​ ​vašej​ ​ponuke​ ​teda nájdeme​ ​široké​ ​spektrum​ ​potravín,​ ​nápojov​ ​aj​ ​kozmetiky.​ ​Podľa​ ​akých kritérií​ ​sa​ ​rozhodujete​ ​daný​ ​produkt​ ​zaradiť​ ​do​ ​ponuky?

Kritérií​ ​je​ ​viacero​ ​a​ ​veľa​ ​záleží​ ​od​ ​samotného​ ​produktu​ a  dodávateľa.​ ​ Snažíme​ sa​​ v​ ​ ​prvom rade​ produkt ​ otestovať,​ ​stretnúť​ ​sa​ ​s​ ​dodávateľom​ ​a​ hlavne​  si zistiť o ňom​ čo​ ​najviac​, a​ poprípade​ ​porovnať ​ s​ ​ dostupnými​ alternatívami,​ aby​ sme​ ​vybrali ten​ ​najlepší​ ​možný​ ​produkt. Veľa ​ tiež​​ ​zohráva​ ​logistika,​ ​pretože​ ​ak​ ​ide​ ​o​ ​čerstvé​ ​produkty,​ ​tak​ ​dodávky​ ​musia​ byť pravidelné​ ​a​ ​zodpovedné,​ ​aby​ ​sme​ ​mohli​ ​spolupracovať.

Záujemcovia​ ​si​ ​produkty​ ​môžu​ ​objednať​ ​cez​ ​váš​ ​e-shop​.​ ​Popíšte​ ​nám ako​ ​táto​ ​služba​ ​funguje.

Na​ ​našom​ ​webe ​si​ ​pred​ ​vkladaním​ ​produktov​ ​do​ ​košíka​ ​vyberiete​ ​PSČ​ miesta,​ ​kam​ chcete,​ aby​ ​bola​ ​objednávka  ​doručená​ a​​ následne​ si​ zvolíte ​ jeden​ ​z ​ ​ponúknutých ​ termínov​ doručenia.​ Potom​ ​sa vám​  ​už ​zobrazí ​ aktuálna​ ponuka​ pre​ dané​ ​miesto​ ​a​ ​čas,​ ​z​ ​ktorej​ ​si ​ môžete​​ vyberať ​a​ ​ ​vkladať do​ virtuálneho​ ​košíka. Na​ záver​ ​objednávku​ ​potvrdíte​ ​a​ môžete​​ ju​ u​ ​ vás ​ doma​ ​čakať vo vybranom​ termíne.​

V ​ deň​  doručenia​ ​vás​ ​kontaktuje​ ​náš​ kuriér,​ preberiete​ si​ ​​objednávku a​ ​ ​môžete začať​ chutne​ variť​ ​a​ ​maškrtiť. ​ ​:)

Len ​ ako​ poznámka:​ Ak​ ​uvidíte​, že je ​niektorý​ ​produkt​ ​nedostupný, ​ ​je​ ​to​ ​tým,​ že​ ​​v​ ​danom​ ​čase​ ​ho​ ​buď​ ​nestíhame​ doručiť, alebo ​ by​ už​ ich​ čerstvosť​ nespĺňala očakávania.​   ​Ak si​  ​​daný ​produkt želáte​ doručiť,​ môžete​ jednoducho ​ zmeniť​ doručenie​​ na​ neskorší alebo​  ​skorší termín.​ V ​detaile​​ ​produktu​ ​zistíte​ ​kedy​ ​je dostupný.

Vašimi​ ​dodávateľmi​ ​sú​ ​farmári​ ​a​ ​producenti.​ ​Ako​ ​medzi​ ​vami​ ​vzniká​ ​spolupráca?

Buď​ ​potencionálneho​ ​dodávateľa​ ​oslovíme​ ​my,​ ​ak​ ​nám​ ​„padne​ ​do​ ​oka”​ ​alebo​ ​nás​ ​mnohokrát oslovia ​sami​ dodávatelia​ ​s​ ponukou​​ ​spolupráce.​ ​Potom​ ​je​ ​to​ ​už​ ​o​ ​dohodnutí​ ​detailov ​ ako​ bude​ prebiehať ​ zásobovanie,​ komunikácia​ a​ ​ pod.​ Spoluprácu ​testujeme​​ ​pár ​​týždňov​ ​a​ ​zhodnotíme. Niekedy​ ​sa​ ​tiež​ ​stáva,​ ​že​ ​tip​ ​dostaneme​ ​od​ ​zákazníka,​ ​ktorý​ ​niečo​ ​také​ ​u​ ​nás​ ​hľadá.

Z​ ​akých​ ​lokalít​ ​väčšinou​ ​pochádzajú​ ​vaši​ ​dodávatelia?​ ​Ktorí​ ​sú​ ​u​ ​vás​ ​najviac​ ​zastúpení?

Dodávateľov​ ​u​ ​nás​ ​nájdete​ ​z​ ​celého​ ​Slovenska,​ ​ale​ ​máme​ ​aj​ ​niečo​ ​zo​ ​zahraničia.​ ​Najviac dodávateľov​ ​je z​ ​blízkeho​ ​okolia​ ​Bratislavy.​ ​Je​ ​to​ ​hlavne​ ​kvôli​ ​zásobovaniu, ​ ktoré​ je​ ​ potrebné​ robiť​ pravidelne​ ​aj​ ​niekoľkokrát​ ​do​ ​týždňa.​ ​Potom​ ​nasleduje​ ​viacero​ ​dodávateľov ​ zo​ ​ stredného​ a​ severného ​Slovenska,​ ​za​ ​nimi​ ​východné​ Slovensko,​ ​​Morava​ ​a​ ​ostatné​ ​zahraničie.

Je to​ ​rôzne​. Záleží ​ to ​od ​​ dodávateľa.​ Keďže ​ich ponúkame ​ viacero,​ o​ ​ každom​  sa dozviete​ ​niečo​ ​na​ našom​​ ​webe.​ Napr. ​najpopulárnejšia​ ​zelenina​ ​sa​ ​pestuje​ ​na​ Záhorí​​ v​ ​ bio kvalite.​ ​Potom​ ​máme​ ​dodávateľov​ ​z​ ​južného​ ​Slovenska,​ ​ktorí ​ pestujú​​ ​aj​ ​bio​ ​aj​ ​v​ nebio​​ ​kvalite atď.

Aký​ ​spôsob​ ​uskladňovania​ ​a​ ​prepravy​ ​potravín​ ​ste​ ​si​ ​zvolili,​ ​aby​ ​ste​ ​mali​ ​istotu,​ ​že vydržia​ ​čerstvé?

V​ ​prvom​ ​rade​ ​musia​ ​prichádzať​ ​kvalitné​ od​ dodávateľa.​ Snažíme​ ​ sa​​ minimalizovať​​ sklad​ a​ dodávky​ ​máme​ ​nastavené​ ​väčšinou​ ​tak, ​ že​  ​ešte​​  v​ ​ ten​ istý​​ deň​​ sa​​  doručujú​ ​ zákazníkovi.​  Samozrejme​, ​máme​ ​aj​ ​sklad​ ​na​ ​ostatné​ ​produkty,​ ​kde​ ​sa​ ​podľa ​ potreby​ ​uskladňujú ​ buď​ v​ chladených​, ​alebo​ ​nechladených​ ​priestoroch.

V​ ​súčasnosti​ ​sa​ ​ľudia​ ​oveľa​ ​viac​ ​zaujímajú​ ​o​ ​pôvod​ ​a​ ​kvalitu​ ​potravín,​ ​ktoré​ ​konzumujú. Čo​ ​podľa​ ​vás​ ​spustilo​ ​tento​ ​boom?

Dôvodov​ ​je​ ​určite​ ​viacero. ​ ​Napríklad​ osveta​ ​​v​ ​oblasti ​ zdravej​ výživy, ​ rôzni food​ ​ blogeri​ a​​  pod. Určite ​ svoju​ rolu​ zohrali​​ mnohé​ ​ ​škandály, ​po​ ​ktorých​ ​ sa​ ​ ľudia​ viac ​ ​zaujímajú o​​  to​  ​čo, ​kde​ ​alebo od​ ​koho​ ​nakupujú.​ ​Keď​ ​sa​ ​už​ ​raz​ ​začnete​ ​zaujímať​ ​o ​ to, ​čo ​jete,​  viac​​ sa​ potom​ ​orientujete na lokálnych​ ​producentov,​ ​tým​ ​sa​ ​viac​ ​darí,​ pribúdajú noví,​ no​ ​​a​ ​celé​ ​odvetvie​ sa​​ ​vďaka​ tomu​​ ​rozvíja.

Spomeniete​ ​si​ ​na​ ​nejakú​ ​spoluprácu​ ​či​ ​úspech,​ ​na​ ​ktorý​ ​ste​ ​najviac​ ​hrdí?

Stále​ ​nás​ ​teší​ ​každý​ ​nový​ ​a​ ​vracajúci​ ​sa​ ​zákazník​. ​Úspechom​ ​je​ ​pre​ ​nás​ ​naše fungovanie. ​ Ale​​ také​​ tie​​ ​ocenené úspechy,​​ ktoré​ nás ​​tiež ​​tešia ​​sú​  Cena​ ​Heuréky ​-​  ​Shop ​roku 2016, ​ Dobrý​ podnikateľ​​ roka​​ 2014​ ​-​  špeciálna​​ ​cena​ poroty​ alebo​​ cena​ ​ ​od​ ​Ideas​ RULEZZ​​ 2014.​

Na​ ​záver​ ​môžete​ ​niečo​ ​odkázať​ ​čitateľom,​ prípadne​ ​​ešte​ ​spomenúť​ ​vaše​ ​plány​ ​dobudúcna .​:)

Do​​budúcna​ ​chystáme​ ​veľa​ ​nových ​ dodávateľov​ ​ ​a ​ ​produktov ​ tak​, aby​  si​ ​ každý​ prišiel​ na​ svoje​ ​a​ ​samozrejme​ ​viac​ ​a​ ​viac​ ​zásielok,​ aby​ ​ste ​ mohli​ mať​​  dobroty​ ​na​ ​stole​ ​kedykoľvek,​ ​keď príde ​chuť.​

Na​ ​záver​ ​prajeme​ ​pekný​ ​zvyšok​ ​dňa​ ​a​ ​prípadne​ ​aj​ ​dobrú​ ​chuť​ ​pri​ ​najbližšom​ ​jedle​.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech