Video: Zabudni na Chorvátsko. Toto zažiješ len v jedinej krajine

redakcia / 13. marca 2018 / Rozhovory

zdroj: archív Travelistan
  • Mar­tin Na­vrá­til z Tra­ve­lis­tanu nav­ští­vil In­diu už po 20. krát
  • Vo vi­deu sa do­zvieš o me­nej mains­tre­a­mo­vých, krás­nych a čis­tých čas­tiach In­die
  • Če­reš­nič­kou na torte sú le­gendy, ktoré jed­no­du­cho mu­síš po­čuť

Do­po­siaľ nav­ští­vil viac ako 166 kra­jín sveta. Jeho hra­nice sú oproti nám smr­teľ­ní­kom po­su­nuté, vďaka čomu je dnes jed­ným z najs­ces­to­va­nej­ších Slo­vá­kov a v zbierke má ne­spo­četné množ­stvo bi­zar­ných zá­žit­kov. Svoju ob­ľú­benú des­ti­ná­ciu vám ne­po­vie, ale má sla­bosť pre Vý­chodnú Áziu, Čínu, go­rily v Rwande a tiež čudné opus­tené miesta.

Po­zri si vi­deo s Mar­ti­nom, ktorý pre­ces­to­val In­diu.

Pridať komentár (0)