Yeme prichádza s radikálnou ekologickou kampaňou. Definitívne vyraďuje z ponuky plastové vrecká a obaly

Linda Cebrová / 27. augusta 2018 / Eko

  • Pl­no­chutné po­tra­viny Yeme za­vá­dzajú ich „Ropné em­bargo“
  • Jed­no­ra­zové plas­tové ná­doby aj vrecká do­stá­vajú v ich pre­daj­niach stopku
zdroj: Yeme
  • Pl­no­chutné po­tra­viny Yeme za­vá­dzajú ich „Ropné em­bargo“
  • Jed­no­ra­zové plas­tové ná­doby aj vrecká do­stá­vajú v ich pre­daj­niach stopku

Slo­váci plas­tové tašky mi­lujú. Spot­re­bo­vá­vajú ich dvoj­ná­sobne viac na­priek tomu, že sú ob­rov­skou eko­lo­gic­kou zá­ťa­žou. Spot­reba plas­to­vých ta­šiek v po­sled­ných ob­do­biach na­rá­stla do enorm­ných čí­sel. Ročne skončí v od­pade 8 mi­liárd týchto ta­šiek, pri­čom ich roz­klad trvá de­siatky až stovky ro­kov. Na Slo­váka pri­padá ročne spot­reba až 466 ta­šiek, kým prie­merná spot­reba v EU je len okolo 200 ta­šiek na ob­čana.

Ige­li­to­vých ta­šiek sme sa dlho ne­ve­deli na­ba­žiť, pre­tože boli pre nás nie­čím no­vým. V re­ťaz­coch ich dá­vali za­darmo, tak prečo si ich ne­zo­brať hneď viac. Mys­le­nie ľudí sa však po­maly mení. Te­raz už vieme, že k eko­lo­gic­kému spô­sobu ži­vota plasty na­ozaj ne­pat­ria a tvo­ria len zby­točný od­pad. Predsa len, kla­sické ige­litky sa roz­kla­dajú až 25 ro­kov, ich eko­ver­zie je­den rok. Na­vyše sú noč­nou mo­rou aj pre zvie­ratá. Až 94 % vtá­kov má plast v ža­lúdku, de­siatky iných dru­hov zvie­rat cel­kovo ocho­relo po kon­takte s plas­tom. Ige­litky sa vy­rá­bajú z ropy a práve ľu­dia z tohto prie­myslu sú ich naj­väč­šími zás­tan­cami.

Po­tra­viny Yeme do­ka­zujú, že ži­votné pro­stre­die im nie je ľa­hos­tajné a idú prí­kla­dom aj os­tat­ným re­ťaz­com na Slo­ven­sku.

„Vy­hlá­sili sme ropné em­bargo. Ko­niec plas­to­vým sáč­kom v na­šom ob­chode. Uro­bili sme ďalší krok. Roz­hodli sme sa na­hra­diť všetky plas­tové tašky po­chá­dza­júce z ropy a ne­ob­no­vi­teľ­ny­́ch zdro­jov eko­lo­gic­kej­šími ma­te­riálmi. Od­nosné ige­li­tové tašky sme vy­ra­dili už dáv­nej­šie a te­raz pri­chá­dzajú na rad aj plas­tové sáčky na ovo­cie, ze­le­ninu a pe­čivo, ktoré na­hrá­dzame ich pa­pie­ro­vou al­ter­na­tí­vou.

Ok­rem toho na­hra­dzu­jeme aj plas­tové obaly na ša­láty, ovocné šťavy a smo­ot­hies za bio plasty rast­lin­ného pô­vodu. Ro­bíme to nie preto, aby rop­ným šej­kom os­tali len oči pre plač, ale najmä kvôli po­citu zod­po­ved­nosti, kto­rý po­ci­ťu­jeme stále in­ten­zív­nej­šie. Kva­lita po­tra­vín to­tiž spo­číva aj v ich eko­lo­gic­kej udr­ža­teľ­nosti. A so zme­nami ne­kon­číme,“ ozna­muje na svo­jej stránke tím Yeme.

Éra plas­to­vých ta­šiek bude teda snáď už čo­skoro za nami. Bolo by úžasné, keby boli pre ďal­šie ge­ne­rá­cie len ošú­cha­nou spo­mien­kou ro­di­čov. Stopka pre plas­tové tašky je vý­bor­ným za­čiat­kom v uve­do­mo­vaní si, že sme sú­čas­ťou prí­rody, nie jej pá­nom.

Pré­mi­ové po­tra­viny na­pre­dujú

Yeme si aj na­priek vyš­ším ce­nám ob­ľú­bilo množ­stvo Bra­ti­slav­ča­nov, ktorí ne­dajú do­pus­tiť na­prí­klad aj na žev­raj naj­lepší chlieb v meste. Dnes už v Bra­ti­slave náj­deš tri pre­dajne s pl­no­chut­nými po­tra­vi­nami. Podľa Fins­tatu spo­loč­nosť Slo­ven­ský po­tra­vi­nár­sky prie­my­sel a.s., pod ktorú Yeme patrí v roku 2017 zní­žila stratu o 63 % na -304 353 € a tržby jej na­rástli o 136 % na 13,42 mil. €.

Bra­ti­slav­ský su­per­mar­ket mo­men­tálne pri­pra­vuje aj in­ter­ne­tový ob­chod s vlast­ným roz­vo­zom po­tra­vín a ďal­ších vý­rob­kov. Pr­vým zá­kaz­ní­kom chce službu sprí­stup­niť na je­seň. Zhruba v tom is­tom čase by sa mala sieť pre­dajní roz­rásť o štvrtú ka­mennú pre­vádzku na Ná­mestí SNP v Bra­ti­slave.

Pridať komentár (0)