Za prestupom Cristiana Ronalda do Juventusu sa skrýva množstvo prekvapení a obchodných trikov

Mária Ambrozová / 11. júla 2018 / Biznis

  • Každý fut­ba­lový fa­nú­šik už ur­čite vie, že pre­stup por­tu­gal­skej hviezdy, Cris­tiana Ro­nalda je spe­ča­tený
  • Svoje góly v drese Re­alu Mad­rid má zrá­tané a na nové sa teší v Ju­ven­tuse Tu­rín
zdroj: Sports Illustrated
  • Každý fut­ba­lový fa­nú­šik už ur­čite vie, že pre­stup por­tu­gal­skej hviezdy, Cris­tiana Ro­nalda je spe­ča­tený
  • Svoje góly v drese Re­alu Mad­rid má zrá­tané a na nové sa teší v Ju­ven­tuse Tu­rín

Veľ­kými pre­stupmi sa to v po­sled­nej dobe len tak hemží. Fa­nú­ši­kov bas­ket­balu na­prí­klad po­te­šil pre­sun ži­jú­cej le­gendy LeB­rona Ja­mesa, ktorý opúšťa svoj tím Cle­ve­land Ca­va­liers a za prí­sľub ne­uve­ri­teľ­ných 154-mi­li­ó­nov do­lá­rov ho do svo­jich ra­dov zís­kali ho­ly­wo­od­sky Los An­ge­les La­kers. Fut­ba­loví nad­šenci však sle­do­vali skôr mi­nu­lo­ročný pre­stup Ne­y­mara z FC Bar­ce­lony do tímu Pa­ris St. Ger­main v hod­note 222 mi­li­ó­nov eur. Jedná sa o his­to­ricky naj­vyš­šiu sumu za pre­stup v his­tó­rii tohto športu. Pre­stup Cris­tiana Ro­nalda z Re­alu Mad­rid do Ju­ven­tusu Tu­rín je však ďal­ším hig­ligh­tom.

via GIPHY

Fi­nan­co­va­nie ne­bude jed­no­du­ché

UEFA v roku 2010 do svo­jich sta­nov za­pra­co­vala kon­cept Fi­nan­cial Fair Play. Ten sa má po­sta­rať o nie­koľko hlav­ných bo­dov po­koj­ného „spo­lu­na­ží­va­nia“ európ­skych fut­ba­lo­vých klu­bov – zvý­šiť ich trans­pa­ren­tnosť a ži­vo­ta­schop­nosť, za­viesť viac ra­ci­ona­lity a dis­cip­líny do fi­nan­cií aj pod­po­ro­vať zod­po­vedné vý­davky na dl­ho­dobý pros­pech fut­balu. Jed­ným z hlav­ných pra­vi­diel je vy­rov­na­nosť príj­mov klu­bov, ktoré sa bijú o tých naj­lep­ších hrá­čov ligy. Keďže Ro­naldo mal v Re­ale Mad­rid zmluvu pod­pí­sanú až do roku 2021 a vý­stupná klau­zula sa vy­špl­hala až na jednu mi­liardu eur, Ju­ven­tus Tu­rín si mu­sel po­môcť ako ve­del. 

Na re­al­mad­rid.com sa špor­to­vec pri­ho­vo­ril fa­nú­ši­kom: Tieto roky v Re­ale Mad­rid a v tomto meste boli prav­de­po­dobne naj­šťast­nej­ším v mo­jom ži­vote. Mám po­cit ohrom­nej vďač­nosti klubu aj mestu. Mô­žem im po­ďa­ko­vať za lásku a nák­lon­nosť, ktorú som do­stal. Dom­nie­vam sa však, že na­stal čas ot­vo­riť novú etapu v mo­jom ži­vote, a preto som po­žia­dal klub, aby ak­cep­to­val, že od­chá­dzam. Cí­tim to tak a žia­dam všet­kých, najmä na­šich fa­nú­ši­kov, aby mi po­ro­zu­meli.“

Ro­naldo za stovku mi­li­ó­nov

V sku­toč­nosti podľa in­for­má­cií BBC klub za ne­za­sta­vi­teľ­ného Por­tu­galca do­stal „len“ 100 mi­li­ó­nov eur a s Ju­ven­tu­som Ro­naldo pod­pí­sal štvor­ročnú zmluvu. Aby sa ne­po­ru­šili pod­mienky spo­mí­na­nej fi­nanč­nej Fair Play, nový klub sa roz­ho­dol sumu za hráča splá­cať po­stupne v šty­roch splát­kach. A to nie je všetko. Pod­poru na ročný plat vo výške 30 mi­li­ó­nov pri­sľú­bila ta­lian­ska au­to­mo­bilka Fiat. Zho­dou ná­hod má to­tižto ro­dina Ag­nel­li­ov­cov (vlast­niaca Fiat) v klube pri­bližne tre­ti­nový po­diel.

Pre ita­sportp­ress.it je­den zo za­mest­nan­cov au­to­mo­bilky však vy­hlá­sil, že je to hanba. Vo firme sa to­tižto už de­sať­ro­čie ne­zvy­šo­vali platy a ve­de­nie ročne mi­nie pri­bližne 100 mi­li­ó­nov na rôzne spon­zo­ringy. Len za hod­notu po­moci pri fi­nan­co­vaní Ro­nalda by si každý zo za­mest­nan­cov mo­hol k svo­jej vý­plate pri­po­čí­tať pri­bližne 200 eur. Hnev za­mest­nan­cov je o niečo viac opod­stat­nený aj preto, že Ro­naldo nie je pr­vým z hrá­čov Ju­ven­tusu, s kto­rého vý­pla­tou Fiat po­máha. Podľa the­sun.co.uk je to aj Gon­zalo Hi­gu­ain, ktorý sem pre­stú­pil pred dvoma rokmi.

via GIPHY

Dô­vod je pro­zaický

Hoci Ro­naldo opúšťa Real Mad­rid s prí­ho­vo­rom pre fa­nú­ši­kov pl­ným po­kory, dô­vo­dom na od­chod bolo podľa sport.sme.sk na­prí­klad aj to, že svojmu hrá­čovi, ktorý bol už aj tak naj­lep­šie pla­te­ným v klube, nech­celi za­pla­tiť viac.

Sports Il­lu­stra­tedV Špa­niel­sku to tiež ne­bolo ru­žové, čo sa da­ňo­vých po­vin­ností týka a v Ta­lian­sku by mu malo z vý­platy ubú­dať o niečo me­nej. Podľa For­besu sa dnes nie­koľ­ko­ná­sobný dr­ži­teľ Zla­tej lopty môže po­chvá­liť tre­ťou prieč­kou v reb­ríčku naj­lep­šie za­rá­ba­jú­cich špor­tov­cov pla­néty.

Pridať komentár (0)