Zabudni na röntgen. Nová technológia umožňuje vidieť ľudské telo cez stenu

Denisa Patáková / 18. júna 2018 / Tech a inovácie

  • No­vinka umož­ňuje sle­do­vať ľud­ské telo cez stenu
  • Vy­užíva na to rá­di­o­frek­venčné (RF) vlny
  • Pri­már­nym cie­ľom je vy­uži­tie tejto tech­no­ló­gie v ob­lasti po­sky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti
zdroj: Jason Dorfman / MIT CSAIL
  • No­vinka umož­ňuje sle­do­vať ľud­ské telo cez stenu
  • Vy­užíva na to rá­di­o­frek­venčné (RF) vlny
  • Pri­már­nym cie­ľom je vy­uži­tie tejto tech­no­ló­gie v ob­lasti po­sky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti

Hoci sme dlho zvyk­nutí na to, že le­kár nás v prí­pade po­treby po­šle na rön­tgen, vy­zerá to tak, že táto tech­no­ló­gia bude mať zau­jí­mavú kon­ku­ren­ciu. Mas­sa­chu­sett­ský tech­no­lo­gický in­šti­tút, kon­krétne jeho La­bo­ra­tó­rium pre in­for­ma­tiku a umelú in­te­li­gen­ciu, vy­tvo­rilo sys­tém, vďaka kto­rému je možné po­zo­ro­vať ľud­ské telo cez stenu. Ne­ob­me­dzuje sa pri­tom na kon­krétnu po­lohu, čiže je úplne jedno, či bu­deš cho­diť, se­dieť, alebo jed­no­du­cho len stáť.

Tech­no­ló­gia vy­užíva rá­di­o­frek­venčné vlny a vý­sled­kom je vy­tvo­re­nie „pa­lič­ko­vého“ ske­letu, ktorý bol na­zvaný „RF-Pose“. Člo­vek je tu vi­zu­ali­zo­vaný tak, aby sa uká­zali jed­not­livé te­lové body, ako sú ko­lená alebo ra­mená.

Tím ved­cov sa roz­ho­dol vy­uží­vať túto tech­no­ló­giu pri­márne v ob­lasti po­sky­to­va­nia zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti. Umožní to pa­sívne sle­do­va­nie sub­jektu vo vnútri miest­nosti bez po­u­ži­tia ka­mier alebo akých­koľ­vek iných zá­sa­hov.

„Všetky údaje, ktoré sa po­da­rilo nášmu tímu zhro­maž­diť, sa zís­kali so sú­hla­som sub­jek­tov, sú ano­nymné a za­šif­ro­vané v pros­pech ochrany sú­kro­mia,“ uvie­dol tím ved­cov. „V prí­pade re­ál­neho bu­dú­ceho vy­uží­va­nia tejto tech­no­ló­gie, plá­nu­jeme za­viesť me­cha­niz­mus sú­hlasu, pri kto­rom osoba, kto­rej sa za­ria­de­nie im­ple­men­tuje, bude mu­sieť uro­biť špe­ci­fické po­hyby, aby došlo k sa­mot­nému mo­ni­to­ro­va­niu pro­stre­dia.“

Vedci vy­tvo­rili ne­uró­novú sieť stroja pus­te­ním vi­dea člo­veka, ktorý krá­čal vedľa rá­di­o­frek­venč­ného ru­še­nia, ktoré vy­ro­bili pop­ri­tom ako sa po­hy­bo­val. Ná­sledne na­učili sieť rov­na­kým po­hy­bom úplne au­to­ma­ticky. Keďže RF sig­nály sú všade okolo nás, bolo jed­no­duch­šie po­u­žiť túto tech­no­ló­giu sní­ma­nia. Zau­jí­ma­vos­ťou tiež je, že tento sys­tém ne­bol ško­lený na to, aby do­ká­zal vi­dieť aj cez steny. Stalo sa tak akýmsi zo­vše­obec­ne­ním exis­tu­jú­cich ve­do­mostí.

Zdroj: techc­runch.com, wi­red.com

Pridať komentár (0)