Títo traja známi Slováci dali šancu domácim startupom a investovali do nich peniaze

  • V dnešnej dobe môže človek investovať naozaj do hocičoho: od nehnuteľností cez alkohol až po diamanty
  • Avšak investovať do mladej firmy, startupu, vyžaduje od investora určitý cit pre úspech
  • Títo traja Slováci ho určite majú
  • Vybudovali vlastné úspešné firmy a investovali aj do niekoľkých slovenských startupov
rawpixel-250087-unsplash
Unsplash
  • V dnešnej dobe môže človek investovať naozaj do hocičoho: od nehnuteľností cez alkohol až po diamanty
  • Avšak investovať do mladej firmy, startupu, vyžaduje od investora určitý cit pre úspech
  • Títo traja Slováci ho určite majú
  • Vybudovali vlastné úspešné firmy a investovali aj do niekoľkých slovenských startupov

Juraj Vaculík

Študoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako študent sa stal jedným z lídrov novembrovej revolúcie, ale v politike zostať nechcel. Stal sa umeleckým šéfom Divadla Astorka Korzo. V roku 1992 odišiel pracovať pre medzinárodnú reklamnú agentúru MARK/BBDO.

V roku 1996 založil agentúru, ktorá je dnes pod názvom MADE BY VACULIK jednou z najväčších reklamných agentúr na Slovensku. Spoločnosť MADE BY VACULIK, s. r. o. v roku 2017 znížila stratu69 % na – 10 399 € a tržby jej klesli o 19 % na 4,160 mil. €.

Už niekoľko rokov sa naplno venuje projektu AeroMobil. Je zároveň investorom vo viacerých startupoch v Európe aj v USA. Spoločnosť AeroMobil, s.r.o. sa v roku 2017 dostala do zisku z – 503 974 € na 172 907 € a tržby jej klesli o 88 % na 16 667 €.

Ok­rem lie­ta­jú­ceho auta in­ves­to­val aj do projektov, akými sú Sy­nopsi či Pe­xeso. „Najskôr som bol investor v Synopsi.TV, odporúčacej službe pre sledovanie filmov a seriálov. Rasťo Turek za mnou najskôr prišiel iba kvôli nejakým radám, nakoniec som dal dokopy aj ďalších ľudí a zafinancovali sme to v istej vývojovej etape projektu. Pexeso je platforma na sledovanie vášho videa na internete, kto si ho stiahol a podobne,“ povedal pre TREND Vaculík.

Juraj Vaculík však investoval aj do (na prvý pohľad) neštandardných startupov, medzi ktoré patrila napríklad LokalTV alebo PocketBoard.

„Poviem to takto: dobrý obsah je nová mena. To vidíte v médiách: Netflix, YouTube a podobne, vidíte, že nastáva dramatická zmena. Som presvedčený, že LokalTV je skvelý koncept s dobrým a príťažlivým obsahom. Pomáham ako investor a poradca, stretávame sa raz za mesiac,“ hovorí na margo investície Vaculík.

Anton Zajac

An­ton Za­jac je známy tým, že má nos na dobré pro­jekty a na Slo­ven­sku patrí me­dzi an­gel in­ves­to­rov. Ak­tívne pod­po­ruje pod­ni­ka­nie a vzde­lá­va­nie na doma aj v USA, u nás má na­prí­klad prsty aj v pro­jekte Te­ach for Slo­va­kia. Štu­do­val na Mat­Fyze a zís­kal do­kto­rát z prí­rod­ných vied v kvan­to­vej fy­zike. V Ame­rike pô­so­bil ako te­ore­tický fy­zik a pro­fe­sor. Ne­skôr po­mo­hol spo­loč­nosti ESET do­stať sa do Ame­riky, kde v San Diegu spo­lu­za­lo­žil ESET LLC.

Mo­men­tálne je pre­zi­den­tom ESET North Ame­rica a čle­nom správ­nej rady v ESETe. Tento úspešný fy­zik a pod­ni­ka­teľ tvrdí, že ak presne vieš, čo chceš v ži­vote do­siah­nuť, dá sa to. A aj keď ne­máš šťas­tie na svo­jej strane, vždy sa dá tro­chu zma­ni­pu­lo­vať. Pri star­tu­poch sú podľa neho tržby jed­ným zo zá­klad­ných uka­zo­va­te­ľov, ktoré treba sle­do­vať. Patrí do ka­te­gó­rie must-have. A zisk, ten je vždy good-to-have. In­ves­to­val do Slido, v ktorom má 10 % podiel, ďalej Drop­pie, Su­fio, Ap­met­rix, Email Co­pi­lot, So­cial le­ve­rage, Diag­nose.me, alebo do Den­níkN, kam spoločne s biznis partnermi vložil 1,2 milióna eur.

A čo by Anton Zajac poradil všetkým nádejným startupistom, ktorí chcú dosiahnuť úspech? „Tak ako neexistuje skratka k šťastiu, neexistuje ani skratka k úspechu. Bez vyhrnutých rukávov to nepôjde. Netreba sa báť neúspechu, ale ani úspechu. (smiech)

Dôležité je nájsť cestu, ktorá stojí za to, ktorá nás láka a baví. Ideálne cestu, ktorá robí svet lepším miestom pre všetkých. A peniaze by mali byť tá posledná motivácia a posledná zložka v definícii úspechu,“ dodáva pre hnonline.sk Anton Zajac.

Michal Truban

Mi­chal Tru­ban je spo­lu­za­kla­da­te­ľom a bý­va­lým dl­ho­roč­ným vý­kon­ným ria­di­te­ľom firmy Web­sup­port, ale aj jed­ným z naj­zná­mej­ších slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov a an­gel in­ves­to­rov. Websupport rozbiehal ešte počas vysokej školy a ako sám tvrdí, jeho prvými investormi boli jeho rodičia, ktorí mu vtedy na prvý server poskytli 30 tisíc korún. Dnes je jasné, že išlo o perspektívnu investíciu.

Spoločnosť Websupport, s.r.o. totiž v roku 2017 zvýšila zisk o 19 % na 354 285 € a tržby jej narástli o 11 % na 3,974 mil. €. Truban s cieľom vysokého zisku investoval aj do niekoľkých startupov, ktoré  vzni­kali v sa­mot­nom Web­sup­porte a ne­skôr sa od­de­lili. Ide napríklad o startup Ni­ce­reply. Táto spoločnosť v roku 2017 zvýšila zisk o 14 % na 37 311 € a tržby jej narástli o 47 % na 280 609 €.


Peniaze spolu s nádejou vložil aj do projektu In­hiro, ktorá v roku 2017 znížila stratu o 39 % na – 64 628 € a tržby jej klesli o 12 % na 28 730 €. Michal Truban spoločne s Neulogy Venture investovali 300-tisíc € aj do slovenského startupu CropTech, ktorý vyvíja produkty založené na hydropónickej technológii.

V investičnom živote Trubana však nie vždy všetko vychádzalo podľa predstáv. Stalo sa aj to, že sa mu projekt zapáčil, avšak na trhu neuspel a nakoniec prišiel o nemalý kapitál.

“Keď sme začínali, chceli sme spustiť geeplay, online hry. Vyvíjali sme to rok-dva, ale urobili sme mnoho chýb. Minuli sme na to asi milión korún. Nakoniec sme to zastavili, lebo sme videli, že to nemá zmysel,” konštatuje pre Plusku Truban.

Jeho najnovší investičný počin sa spája s Vladom Zlatošom, s ktorým spolupracoval na vývoji inteligentnej stoličky Neseda. V projekte Neseda bol Truban spoluinvestorom. Do stoličky, na ktorej môžeš meniť niekoľko polôh, investoval 50-tisíc eur, ako aj veľmi veľa vlastného času. Teraz je už stolička vyrobená a predáva sa za bezmála 800 eur.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech