LOWELY CRU­ISERS: Mladí Slo­váci vytvo­rili zo zre­cyk­lo­va­ných dosiek ume­lecké diela. Pomá­hajú nimi pos­ti­hnu­tým

interez.sk / 12. októbra 2016 / Zo Slovenska

Dob­ro­činný pro­jekt “Ďeň a noc dneš­ného sveta” zre­a­li­zo­vaný slo­ven­skou znač­kou Lowely Cru­isers v spo­lu­práci s tromi mla­dými umel­ky­ňami: Marta Pro­ko­pová, Nina Mes­za­ro­sová a Majka Satu­rejka Slá­deč­ková, ktoré tvo­rili na zre­cyk­lo­vané ska­te­bo­ar­dové dosky, ktoré táto značka pro­du­kuje. Tento pro­jekt je pre­po­je­ním ume­nia, remesla, športu a dob­ro­čin­nosti.

Celý pro­jekt je vytvo­rený v snahe pomôcť občian­skemu zdru­že­niu Šťas­tíčko, ktoré sa zaoberá edu­ká­ciou pos­ti­hnu­tých, kto­rým títo ľudia zlep­šujú život a vná­šajú do neho radosť a pozi­tívnu ener­giu. Kedže nie sú doto­vaní peniazmi, každé euro im padne vhod, aby mohli toto zdru­že­nie zdo­ko­na­lo­vať. Momen­tálne sa stre­tá­vajú v jed­nej z topol­čian­skych kaviarní a usi­lujú sa o to, aby mali vlastný pries­tor. Tak­tiež sú potrebné rôzne pomôcky na edu­ká­ciu. Tiež chceme pomôcť zvi­di­teľ­niť sa mla­dým umel­com, a to v tom naj­lep­šom svetle.

Kon­cept pro­jektu spo­číva v tom, že každé z diev­čat malo dve dosky, pri­čom jedna doska vyjad­ro­vala deň a druhá noc. Pou­ží­vali iba tri farby, a to čiernu, bielu a jednu ľubo­voľnú. Zau­jí­ma­vos­ťou prác je aj pou­ži­tie fos­fo­res­ku­jú­cich prv­kov, ktoré svie­tia v tme.

Tema­tika odráža dnešný svet v čier­nej a bie­lej, vo dne a noci, v pozi­tív­nom či nega­tív­nom vní­maní a každé z diel má za sebou svoj prí­beh, ktorý doň autorky vlo­žil. Cena jed­ného z diel je 100€, pri­čom celá suma putuje občian­skemu zdru­že­niu a objed­nať si ich môžte na ich face­bo­oku.

Na odštar­to­va­nie pro­jektu sme vytvo­rili event v spo­lu­práci s foto­ga­lé­riou Tra­fačka v Nitre, kde prišlo aj občian­ske zdru­že­nie Šťas­tíčko. Atmo­sféru sprí­jem­ňo­vala prí­jemná hudba a vystú­pe­nie čle­nov zo Štas­tíčka a inšta­lá­cia dosiek, ktorá bola po zotmení nasvie­tená. Pre lep­šiu pred­sta­vi­vosť sme si zavo­lali foto­grafa Mateja Matušku a kame­ra­mana Juraja Danka, ktorí spra­vili per­fektné fotky a video, ktoré vám celu atmo­sféru pri­blí­žia.

preze-startitup

zdroj: interez.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook.com/facebook.com

Pridať komentár (0)