Ľuboš Fellner z BUBO: To, čo robíme my, je tvrdý biznis, v ktorom vyhráva ten najlepší

Alexandra Valková / 7. decembra 2018 / Rozhovory

  • Kto je kli­en­tom ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Bubo?
  • Po­roz­prá­vali sme sa s jej ria­di­te­ľom, pá­nom Ľu­bo­šom Fell­ne­rom
  • Svo­jim kli­en­tom chcú po­sky­to­vať iba top služby
  • Kto sa môže stať sprie­vod­com v BUBO?
  • Bude BUBO ro­biť zá­žit­kové zá­jazdy aj na Slo­ven­sku?
zdroj: Facebook Bubo
  • Kto je kli­en­tom ces­tov­nej kan­ce­lá­rie Bubo?
  • Po­roz­prá­vali sme sa s jej ria­di­te­ľom, pá­nom Ľu­bo­šom Fell­ne­rom
  • Svo­jim kli­en­tom chcú po­sky­to­vať iba top služby
  • Kto sa môže stať sprie­vod­com v BUBO?
  • Bude BUBO ro­biť zá­žit­kové zá­jazdy aj na Slo­ven­sku?

Dáv­nej­šie ste dali von kam­paň, kde ste svo­jim kli­en­tom slú­bili, že po­kiaľ splo­dia na va­šom zá­jazde dieťa, bude im celý zá­jazd pre­pla­tený. Do akej miery ste pod­po­rili de­mo­gra­fický vý­voj na Slo­ven­sku?

Tak vi­díte, že ju sama spo­mí­nate, takže mala me­dzi mla­dými ľuďmi veľký úspech. Ta­kíto mladí ľu­dia síce nie sú úplne naši kli­enti, ale radi ich pod­po­ru­jeme. Mys­lím si, že sú ši­kovní a možno si o pár ro­kov budú mocť do­vo­liť aj Bubo. Táto kam­paň bola skôr ta­kou re­kla­mou na mla­dých, všade sa to stre­a­mo­valo a malo to skôr re­klamný úspech. Na na­šich zá­jaz­doch sa dalo do­kopy už veľmi veľa ces­to­va­te­ľov, ktorí splo­dili množ­stvo „bu­bá­čat“.

Kto je va­šim kli­en­tom? Ako vy­zerá kli­ent, ktorý spoz­náva svet s BUBO?

Ja som sa vždy sna­žil ro­biť pre elitu, no nie tú fi­nančnú, ale vzde­la­nostnú. Od za­čiatku sú mo­jimi kli­entmi ar­chi­tekti, do­ktori, práv­nici, vy­so­koš­kol­skí uči­te­lia, ľu­dia, ktorí majú vlastné firmy a tí, ktorí tvrdo pra­cujú a niečo do­ká­zali. My chceme ro­biť pre elitu ná­roda, ktorá vie tieto zá­jazdy ohod­no­tiť.

Pre­fe­rujú vaši kli­enti kla­siku alebo exo­tiku?

Stále je to to isté. Pre nás je kla­sika Kuba, Thaj­sko, USA, Aus­trá­lia, Nový Zé­land, Ta­hiti, Bora Bora, Ju­ho­af­rická re­pub­lika, Keňa, Tan­zá­nia, Zan­zi­bar, Is­land, Grón­sko, Škót­sko, Škan­di­ná­via a sem ľu­dia naj­rad­šej ces­tujú. Stále ro­bíme cesty, ktoré boli nie­kedy ne­mys­li­teľné, pre­tože boli fi­nančne ex­trémne ná­ročné a ťažké na vy­ba­vo­va­nie. Ro­bíme cesty, na ktoré ešte Slo­váci ne­cho­dia.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Fa­ce­book Bubo

V dneš­nej dobe bo­okingu a airbnb si ľu­dia radi rie­šia vý­lety do iných kra­jín sami, na vlastnú päsť. Vní­mate tento trend aj u vás v BUBO alebo do­kážu zá­žitky ľudí pri­lá­kať k tomu, aby si do­vo­lenku vy­ba­vo­vali cez vás?

Sa­moz­rejme, že túto si­tu­áciu vní­mame. Tým, že je ta­kýchto no­vi­niek stále viac, ľu­dia chcú stále viac ces­to­vať, my na­ras­táme a máme veľmi veľa práce. Je to však iné, keď vám všeko vy­ba­vuje pro­fe­si­onál, akým sme my. My sa tomu ve­nu­jeme už roky. Je iné, mať ra­dosť zo svo­jej cesty a je tak­tiež iné, keď je tá cesta kva­litná. V tom, čo ro­bíme, sa sna­žíme byť pro­fe­si­onáli a naj­lepší na Slo­ven­sku, ale aj v stred­nej Európe. Na­ším top kli­en­tom sa sna­žíme dať také služby, aby boli na konci nad­šení.

Me­dzi ľuďmi sa šíri in­for­má­cia, že zís­kať prácu sprie­vodcu v BUBO je veľmi ná­ročné. Ako vy­zerá vý­ber sprie­vodcu?

Áno, je to veľmi ná­ročné. Hlási sa k nám veľmi veľa uchá­dza­čov o miesto sprie­vodcu. Ľu­dia chcú pra­co­vať pre Bubo, pre­tože pra­cujú a ces­tujú po ce­lom svete a ešte k tomu za­rá­bajú. Po tomto by tu­žil asi každý. Treba si však uve­do­miť, že ro­biť sprie­vodcu je veľmi ná­ročné, no na­priek tomu všet­kých ne­od­ho­vo­ríme. Každý pol­rok sa k nám hlási 800 ľudí, čo nás stojí ex­trémne veľa ná­mahy. My však chceme tých naj­ši­kov­nej­ších ľudí, ktorí chcú niečo do­ká­zať.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Fa­ce­book Bubo

Viete nám pre­zra­diť, koľko za­rá­bajú sprie­vod­co­via?

Ne­mám to na sta­rosti ja, ale viem, že je to vy­soký nadš­tan­dard. Zá­kladný plat je nízky, keď však majú vy­sokú spo­koj­nosť a nad­še­nosť, tak sa im to od­zr­kad­luje aj na výške platu. Čím vyš­šia spo­koj­nosť, tým lepší plat. Nad­še­nosť na­šich kli­en­tov sa šplhá až k 98 per­cen­tám, čiže ten lepší plat do­stane v pod­state každý. Keď do­siah­neme naše plány, ktoré sú veľmi ná­ročné, tak do­stanú naši sprie­vod­co­via 13. a 14. plat.

Aký najd­rahší zá­jazd máte v mo­men­tálne v po­nuke?

Na­šim najd­rah­ším zá­jaz­dom, ktorý máme v po­nuke, je 99 ti­síc eurový Južny pól, ktorý bude tr­vať 13 dní. Ces­tu­júci sa môžu ok­rem iného te­šiť aj na di­vadlo, ktoré vidí iba mi­ni­mum ľudí. Bu­deme ces­to­vať za tuč­niakmi ci­sár­skymi až na sa­motný ko­niec sveta.

Ktoré kra­jiny, ktoré ste ešte ne­vi­deli, chcete nav­ští­viť?

Ďal­šia cesta, ktorú chys­tám, je Južný pól, ktorý som ešte ni­kdy ne­nav­ští­vil. Ur­čite ne­bu­dem prvý Slo­vák, ale ja by som to chcel spra­viť tak lu­xusne a do­dať tomu niečo iné. Nie som prvý Slo­vák, no naša sku­pina je pr­vou sku­pi­nou, ktorá po­letí pri­vate je­tom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Fa­ce­book Bubo

Treba sa na nie­ktoré zá­jazdy ne­jako špe­ciálne fy­zicky pri­pra­vo­vať?

Ja to ur­čite od­po­rú­čam, preto aj sám be­há­vam ma­ra­tóny. Treba špor­to­vať, pre­tože keď ur­čitú kra­jinu spoz­ná­vate, tak sa na­cho­díte.

BUBO sa sú­stredí na za­hra­ni­čie, ne­roz­mýš­ľali ste nad spoz­ná­va­cími zá­jazdmi na Slo­venku?

My sme už pred 20 rokmi ro­bili zá­jazdy na Slo­ven­sku, no mu­sím to zhod­no­tiť tak, že sme za­čali prí­liš skoro. Slo­ven­sko sa však v tejto dobe veľmi zlep­šuje. Som si istý a som pre­sved­čený o tom, že tí, čo vsa­dia na ces­tovný ruch na Slo­ven­sku, budú úspešní. Slo­ven­sko je pre­krásna a bez­pečná kra­jina, do kto­rej sa za­čne cho­diť. Keby sme boli múdry ná­rod a mali by sme múdru vládu a spra­vili by sme z toho značku, tak by Slo­ven­sko išlo hore, ale pôjde hore aj bez toho. Ur­čite to Slo­ven­sku pra­jem.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (5)
zdroj: Fa­ce­book Bubo
Pridať komentár (0)