Ľudia si dokážu navzá­jom čítať myš­lienky!

Peter Lastovecký / 27. septembra 2015 / Business

Dvaja ľudia si práve zahrali hádaj na čo mys­lím, a to doslova. Vedci v USA pre­po­jili mozgy dvoch dob­ro­voľ­ní­kov, ktorí boli od seba vzdia­lení viac ako 1,5km. Toto je prvý expe­ri­ment, ktorý demon­štruje pre­po­je­nie dvoch moz­gov ľudí tak, aby sa mohli rela­tívne presne dom­nie­vať, čo si ten druhy myslí.

Dvaja ľudia hádali na čo ten druhý myslí, ale namiesto pýta­nia sa otá­zok, ges­ti­ku­lo­va­nia či mimiky komu­ni­ko­vali iba pomo­cou myš­lie­nok. Takýmto spô­so­bom boli schopní uhád­nuť až 72% objek­tov, ktoré si v hlave pred­sta­vo­val ich par­tner.

Vedúci výskumu na Was­hing­ton­skej Uni­ver­zite, Andrea Stocco na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii po pokuse vyhlá­sil: „Využí­vame pocity, ktoré sú vyvo­lá­vané či už pri poze­raní na nejaký objekt, alebo pri spo­mienke na neho, tieto repre­zen­tu­jeme pomo­cou sig­ná­lov a pre­ná­šame cez inter­net,“ a dodáva: „Toto je naj­kom­plex­nejší expe­ri­ment na dvoch ľud­ských moz­goch, aký dote­raz kto usku­toč­nil“.

Ako to pre­bie­halo ? Člo­vek ktorý si niečo mys­lel (res­pon­dent), mal na hlave pri­po­jenú takz­vanú EEG čiapku, ktorá zazna­me­ná­vala jeho moz­govú akti­vitu. Druhý mal zas na hlavne mag­ne­tickú cievku. Každé kolo, si res­pon­dent mys­lel na objekt, pove­dzme že na psa. Druhý ktorý dostal infor­má­cie do mozgu o tom, aké pocity mys­lený objekt vyvo­lá­val klá­dol otázky typu „je to zviera?“ A teraz príde tá druhá časť, jeho kolega rea­go­val opäť len sústre­de­ním sa na odpo­vede „Áno“ alebo „Nie“, tie sa potom spätne poslali na disp­lay háda­jú­ceho. Ako už bolo spo­me­nuté, kladná odpo­veď zaznela až v 72% otá­zok.

Obdobný expe­ri­ment, o čosi jed­no­duchší, sa usku­toč­nil aj v roku 2013, rov­nako na Was­hing­ton­skej Uni­ver­zite. Išlo o jed­no­smerne pri­jí­ma­nie vne­mov. Vtedy si zahrali hru podobnú legen­dár­nej Space Impact, kde res­pon­dent posie­lal sig­nál kole­govi, kedy má odpá­liť raketu. Pozrite si krátke video kde vidno ako veľmi sa bavia svo­jim výsku­mom.

Zdroj: Science Alert

Pridať komentár (0)