Ľudia sú geniálni blázni

Martin Kráľ / 12. máj 2015 / Tools a produktivita

Možno meno Yves Rossy nepoz­náte, no je veľká prav­de­po­dob­nosť, že ste ho už nie­kedy videli. Je jed­ným z mála ľudí, ktorý dokáže s jet­pac­kom lie­tať ako stí­hačka.

Vyc­hnut­najte si dych vyra­ža­júce video, v kto­rom každá sekunda stojí abso­lútne za to! Mimo­cho­dom, rých­losť kto­rou si Yves pole­tuje je ohrom­ných 120 míl za hodinu.

zdroj: you­tube, the­verge

Pridať komentár (0)