Luxusný bratislavský salón ukazuje, ako robiť poctivý biznis so ženskou krásou

Linda Cebrová / 16. decembra 2018 / Biznis

  • Nájsť na­ozaj kva­litný sa­lón, ktorý ti po­skytne len kva­litu, vie byť ťažký orie­šok
  • Ka­der­níc­tvo You Hair Sty­ling však vie, ako pre­me­niť pred­stavy zá­kaz­ní­čok na re­a­litu
  • Aj vďaka pro­fe­si­ona­lite a poc­ti­vej práci si zís­kali aj známe osob­nosti
zdroj: You Hair Styling
  • Nájsť na­ozaj kva­litný sa­lón, ktorý ti po­skytne len kva­litu, vie byť ťažký orie­šok
  • Ka­der­níc­tvo You Hair Sty­ling však vie, ako pre­me­niť pred­stavy zá­kaz­ní­čok na re­a­litu
  • Aj vďaka pro­fe­si­ona­lite a poc­ti­vej práci si zís­kali aj známe osob­nosti

Aj keď je na Slo­ven­sku pre­tlak kva­lit­ných bar­bers­ho­pov a ka­der­níc­tiev, len nie­ktoré z nich sa do­kážu na trhu udr­žať a pros­pe­ro­vať. Už to tak býva, že kľú­čom k úspe­chu je kva­litná myš­lienka, pro­fe­si­onálny per­so­nál a ab­sen­cia stra­chu ro­biť nové veci.

Svet­lým prí­kla­dom ako to ro­biť kre­a­tívne a ori­gi­nálne je aj sa­lón You Hair Sty­ling, ktorý si za krátky čas sti­hol zís­kať množ­stvo zá­kaz­ní­kov. Stojí za ním ma­ji­teľka sa­lónu An­drea Hap­lová spolu s ma­na­žér­kou Má­riou Ju­rí­ko­vou.

Ok­rem Zu­zany Na­gy­o­vej, ktorá má v ka­der­níc­kom re­mesle vyše 16-ročnú prax, tu pô­sobí aj Emí­lia Me­cháč­ková, z kto­rej sa po roku in­ten­zív­nej driny stala ka­der­níčka, ktorá pre svoj roz­voj ne­vy­ne­chá žiadne ško­le­nie. Najm­lad­šou člen­kou tímu je Denny, ktorá sa do toho lu­xus­ného sa­lónu do­stala vďaka svoju Ins­ta­gramu, na kto­rom uve­rej­ňo­vala zruč­nosti, ktoré sa na Slo­ven­sku tak často ne­vi­dia. Jej špe­cia­li­tou sú takz­vané corn­rows a box braid.

Zau­jí­mavé je, že v tomto sa­lóne sa stret­neš vý­lučne s jed­nou znač­kou. Je ňou ame­rická značka Paul Mit­chell, známa aj z filmu s Ada­mom Sand­le­rom – ZO­HAN. O tom, že You Hair Sty­ling patrí na Slo­ven­sku me­dzi top hrá­čov, svedčí aj fakt, že po­zí­ciu am­ba­sá­do­riek v sa­lóne pri­jala he­rečka SND Táňa Pau­ho­fová ako aj Mirka Part­lová či Zu­zana Ká­nocz. Ka­der­níc­tvo si svoju po­zí­ciu na trhu upev­ňuje aj spo­lu­prá­cou s blo­ger­kami, ako je Zrzka style a Drew Curvy Be­auty, ktorá na Slo­ven­sku pre­zen­tuje ako jedna z mála plus size mo­de­liek.

Do­stali po­zva­nie aj do Las Ve­gas

„Diev­čatá v na­šom sa­lóne sa chcú učiť, chcú pri­ná­šať svo­jim zá­kaz­ni­kom nové veci. Keď prišla po­nuka ísť do Las Ve­gas, ne­vá­hali sme ani se­kundu. Toto ško­le­nie za­stre­šuje značka Paul Mit­chell, s kto­rou spo­lu­pra­cu­jeme od za­čiatku. Ta­kéto me­dzi­ná­rodné ško­le­nie aj s veľ­kou ve­čer­nou show sa or­ga­ni­zuje raz ročne, pod náz­vom The Gat­he­ring,“ ho­vorí ma­na­žér­ska sa­lónu Má­ria Ju­rí­ková.

„Hlavní ka­der­níci a sty­listi z Paul Mit­chell spo­lu­pra­cujú s ta­kými hviez­dami, ako je Bella Ha­did či Lady Gaga. A práve títo ľu­dia budú viesť jed­not­livé ško­le­nia v Las Ve­gas. Ka­der­níčky si ok­rem toho vy­skú­šajú, aké je to pra­co­vať v cu­dzom ja­zyku s tými naj­lep­šími z fa­chu,“ po­kra­čuje Má­ria.

Je­di­nečný sys­tém klu­bo­vých ka­riet

You Hair Sty­ling tento rok pri­chá­dza s no­vin­kou, ktorá ich zá­sad­ným spô­so­bom od­líši od kon­ku­ren­cie. Pôjde o špe­ciálny druh klu­bo­vých ka­riet. Tie vy­uží­vajú aj mo­derné tech­no­ló­gie, kedy bu­deš vďaka sms vždy ve­dieť, kedy máš ter­mín, zo­bra­zia sa ti per­cen­tu­álne zľavy alebo do­sta­neš po­zvánky a vstupy na ak­cie, ktoré sa­lón or­ga­ni­zuje.

Aj vďaka klu­bo­vým kar­tám sa má po­stupne okolo toho sa­lónu vy­tvá­rať ko­mu­nita zá­kaz­ní­kov, ktorí môžu čer­pať množ­stvo vý­hod.

Po­má­hajú že­nám bu­do­vať se­ba­ve­do­mie

Čo­raz viac žien v dneš­nom svete pl­nom vy­fo­to­šo­po­va­ných mo­de­liek stráca se­ba­ve­do­mie. You Hair Sty­ling chce preto ro­biť os­vetu aj v tomto smere, a preto roz­behli kam­paň s pod­ti­tu­lom Do­ko­na­losť na do­sah, v rámci kto­rej chcú ro­biť ženy se­bais­tej­šie.

„Naše klu­bové zá­kaz­níčky sú aj sú­čas­ťou na­šich fo­tení, jed­not­li­vých kam­paní. Chceme, aby po­cí­tili, aké je to byť sú­čas­ťou fo­te­nia na kam­pane,“ do­dáva Má­ria.

Pridať komentár (0)