Má 13 a už robí 200-tisí­cový biz­nis

Martin Ondruš / 30. marec 2015 / Tools a produktivita

Jedná sa o chlapca menom Moziah Brid­ges, 13-roč­ného zakla­da­teľa mód­nej značky Mo´s Bows.

Tento nadaný chla­pec začal roz­mýš­ľať o výrobe ručne šitých motý­li­kov, už keď mal 9 rokov. Jeho babka, kraj­čírka na dôchodku, ho už vo veľmi mla­dom veku učila, že je veľmi pod­statné vedieť sa dobre oblie­kať. O nejaký čas neskôr ju Moziah požia­dal, aby ho naučila šiť. Čoskoro začal sám vyrá­bať “hand-made” motý­liky a pre­dá­vať ich na inter­nete.

V sep­tem­bri minu­lého roku, v tele­víz­nej relá­cii “Shark Tank” (ame­rický prog­ram, ktorý pomáha mla­dým talen­tom, pri zís­ka­vaní inves­to­rov), sa obja­vil aj Moziah a pod svoj pat­ro­nát si ho ihneď zobral pod­ni­ka­teľ, inves­tor a moti­vačný reč­ník, Day­mond John. Okrem pred­sta­ve­nia Moziaha všet­kým “veľ­kým rybám” v bran­dži, ho John zobral aj do svo­jej spo­loč­nosti. Ešte v ten deň volal Day­mon­dovi Karen Katz, maji­teľ mód­nej značky Neiman Mar­cus Group, s ponu­kou pre mla­dého Brid­gesa. John sa len zasmial a pove­dal: “ Sna­žím sa už roky pre­bo­jo­vať ku Kat­zovi a nako­niec príde 12-ročný chla­pec a on mi hneď volá! Hovo­rím vám, takto sa učí uči­teľ od štu­denta!“

Moziah pri­šiel do “Shark Tank” s tým, že zatiaľ pre­dal 2000 motý­li­kov so zis­kom 50 tisíc. Brid­ges dostal veľa ponúk v ten večer, jed­nou z nich bola aj ponuka od Kevina O´Learyho s vkla­dom 50 000 a 3 doláre za každý pre­daný motý­lik. Ostatní inves­tori ho však od tejto ponuky odho­vá­rali. Keď tam Day­mond John videl Brid­gesa stáť so svo­jou slo­bod­nou mamou, pri­po­me­nulo mu to jeho začiatky. Pove­dal mu: “Keď som začí­nal v 1989, odmie­tol som ponuku za 10 tisíc, o 10 rokov neskôr mala moja spo­loč­nosť FUBU hod­notu 100 mili­ó­nov.” 

Po tom ako Moziah pri­jal radu Johna, dostal ďal­šiu mož­nosť. Day­mond John sa chcel stať jeho men­to­rom a to úplne zadarmo. Moziah s tým samoz­rejme súhla­sil.

Po Shark Tank boli žiak a uči­teľ stále v kon­takte. “Venu­jem tomuto chlap­covi pozor­nosť, akú venu­jem kaž­dému jed­nému obchodu.” John mu neus­tále dával rady. Radil mu, aby expan­do­val do iných mate­riá­lov, začal vyrá­bať aj iné dopl­nky oble­če­nia, ale naj­pod­stat­nej­šou radou bolo: “Nepre­mýš­ľaj o tom, čo by spra­vili ostatní a zostaň verný svo­jej značke!”

Moziah tak­tiež hovorí, že chce ísť v Joh­no­vých šla­pa­jach. Do svo­jich 20 rokov chce mať svoju vlastnú módnu kolek­ciu.

Dnes má CEO firmy Mo´s Bows, 13 rokov. S pomo­cou svo­jej mami Tra­mici Mor­ris zaro­bil na ručne šitých motý­li­koch a iných dopl­n­koch muž­ského šat­níka už okolo 200 000 dolá­rov. Má sedem zamest­nan­cov, vrá­tane jeho mami a sta­rej mami.

zdroj: entrepreuner.com

Pridať komentár (0)