Má vôbec mladý človek šancu kúpiť si v Bratislave pekný byt bez státisícov eur na účte?

Linda Cebrová / 11. februára 2019 / Zo Slovenska

  • Podľa úda­jov Euros­tatu až 53,7 % Slo­vá­kov vo veku 25-34 ro­kov býva u svo­jich ro­di­čov
  • Slo­ven­sku v tomto smere patrí ne­li­cho­tivé druhé miesto v ce­lej Európ­skej únii
  • Z hľa­diska štruk­túry bý­va­nia však máme štvrtý naj­vyšší po­diel ľudí ži­jú­cich vo vlast­nej ne­hnu­teľ­nosti, za­tiaľ čo v Ra­kúsku každý druhý platí ná­jom
zdroj: pexels.com, bytymalacky.sk
  • Podľa úda­jov Euros­tatu až 53,7 % Slo­vá­kov vo veku 25-34 ro­kov býva u svo­jich ro­di­čov
  • Slo­ven­sku v tomto smere patrí ne­li­cho­tivé druhé miesto v ce­lej Európ­skej únii
  • Z hľa­diska štruk­túry bý­va­nia však máme štvrtý naj­vyšší po­diel ľudí ži­jú­cich vo vlast­nej ne­hnu­teľ­nosti, za­tiaľ čo v Ra­kúsku každý druhý platí ná­jom

Jed­ným z naj­vý­raz­nej­ších prob­lé­mov, ktorý sa týka mla­dých ľudí na Slo­ven­sku, je aj ci­teľná ne­do­stup­nosť vlast­ného bý­va­nia. Ak by si mal čerstvý ab­sol­vent poc­tivo za­ro­biť na menší bun­ga­lov nie­kde na okraji mesta, mu­sel by naň šet­riť aj 10 ro­kov. Tí, ktorí by ne­radi pod­ľahli hy­po­téke, rad­šej pre­fe­rujú mama ho­tel alebo „roz­ha­dzujú“ pe­niaze za ná­jom.

Bý­va­nie mimo Bra­ti­slavy, no stále blízko nej 

Väč­šina mla­dých ľudí si jed­no­du­cho ne­môže do­vo­liť kúpu ne­hnu­teľ­nosti v hlav­nom meste, aj keď tu pra­cujú. Preto čo­raz viac z nich vy­hľa­dáva bý­va­nie v sa­te­li­toch okolo hlav­ného mesta. Na do­pyt re­a­gujú aj de­ve­lo­peri, ktorí ve­dia, že túto cie­ľovú sku­pinu ne­os­lo­via, ak im po­núknu 4-iz­bový pent­house za stovky ti­síc eur alebo 3-iz­bák za 200 ti­síc eur. Predsa len, ak by si v sú­čas­nosti chcel mladý člo­vek zo­brať hy­po­téku vo výške 200-ti­síc eur, po no­vom musí mať na­šet­rené as­poň 10 % z tejto sumy, čiže až 20-ti­síc eur. 

A aké sú ďal­šie mož­nosti, ak sa roz­hod­neš pre ne­hnu­teľ­nosť v takz­va­ných sa­te­li­toch Bra­ti­slavy? My sme sa po­zreli na prie­merné ceny 2-iz­bo­vých by­tov s roz­lo­hou okolo 55 m2. Tak­tiež sme zis­ťo­vali, koľko trvá cesta z týchto miest rôz­nymi do­prav­nými pros­tried­kami v bežný pra­covný deň, po­čas hlav­nej do­prav­nej špičky o 7 ráno. Toto sú vý­sledky:

Ako dobrý prí­klad po­nuky bý­va­nia pre mla­dých môže po­slú­žiť pro­jekt s náz­vom Ma­cek – byty Ma­lacky. V tomto pro­jekte sú mo­men­tálne v po­nuke aj
štar­to­va­cie ceny na pr­vých de­sať by­tov. Byty sú špe­ci­fické níz­kymi me­sač­nými ná­kladmi, ktoré mladí ľu­dia ob­zvlášť oce­nia.

zdroj: Ma­cek- byty Ma­lacky

Cena 2-iz­bo­vého bytu sa po­hy­buje na úrovni 85-ti­síc eur. Do cen­tra Bra­ti­slavy sa pri bež­nej pre­mávke do­sta­neš po dial­nici za 28 mi­nút. Nový byt s rov­na­kou roz­lo­hou v Bra­ti­slave bežne ne­kú­piš pod 120-ti­síc eur. Prečo sú v ce­nách by­tov v Ma­lac­kách a v Bra­ti­slave tak veľké roz­diely, sme sa opý­tali aj sa­mot­ného de­ve­lo­pera by­tov pre mladé ro­diny.

„Je to spô­so­bené najmä tým, že Bra­ti­slava ako hlavné mesto po­núka bo­haté mož­nosti kul­túr­neho a spo­lo­čen­ského vy­ži­tia, a tiež ši­ro­kými mož­nos­ťami uplat­ne­nia sa na trhu práce, z čoho vy­plýva zvý­šený do­pyt po ne­hnu­teľ­nos­tiach a ich ná­sledná vyš­šia cena,“ ho­vorí pre Star­ti­tup.sk de­ve­lo­per pro­jektu.

zdroj: Ma­cek- byty Ma­lacky

V prí­pade Ma­la­ciek ide o prí­jemnú al­ter­na­tívu ku kúpe bytu vo veľ­kom meste a to v tom prí­pade, ak vy­slo­vene tú­žiš po vlast­nom bý­vaní, nech­ceš to mať ďa­leko do Bra­ti­slavy a hľa­dáš niečo ce­novo pri­ja­teľné vzhľa­dom na bežné ce­nové po­mery na trhu. 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou Qh Ma­cek.

Pridať komentár (0)