Maj­strov­stvá Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch sú už tak­mer vypre­da­né

Nikola Brehová / 20. septembra 2016 / Zo Slovenska

S blí­žia­cim sa ter­mí­nom naj­väč­šej her­nej akcie na Slo­ven­sku sa lís­t­ky pre verej­nosť míňa­jú rých­los­ťou bles­ku. Bra­ti­slav­ská Fakul­ta Infor­ma­ti­ky a Infor­mač­ných tech­no­ló­gií bude prvý októb­ro­vý víkend hos­tiť hrá­čov a fanú­ši­kov hier z celé­ho Čes­ka a Slo­ven­ska. Orga­ni­zá­to­ri Y-Games, kto­rí sto­ja za pro­jek­tom MSR, pri­pra­vi­li zatiaľ naj­väč­šiu her­nú zónu s množ­stvom tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vok.

Počas celé­ho podu­ja­tia sa účast­ní­ci budú môcť pono­riť do her­né­ho sve­ta vďa­ka simu­lá­to­rom vir­tu­ál­nej rea­li­ty, HTC Vive a VR kit od spo­loč­nos­ti Sony, kto­rý bude pre­zen­to­va­ný po prvý­krát na Slo­ven­sku.

Pokiaľ ťa zau­jí­ma­jú výkon­né stro­je, tak si budeš môcť vyskú­šať naj­nov­šie her­né note­bo­oky vo free to play zónach. Novin­ky zo sve­ta elek­tro­ni­ky a her­ných tech­no­ló­gií ti pred­sta­via pop­red­né fir­my ako ESET ale­bo Cre­a­ti­ve. Star­šie roč­ní­ky urči­te pote­ší her­ná retro-zóna, v kto­rej si môžu zaspo­mí­nať na svo­je det­ské časy.Okrem toho ťa v Y-tech expo zóne čaká, mimo iné, súťaž o nato­če­nie naj­lep­šie­ho videa z tur­na­ja a mož­nosť vyhrať tak HD kame­ru 360 FLY v hod­no­te 500 eur.

lv6_0491

Na podu­ja­tí nebu­de chý­bať ani pre­pra­co­va­ný prog­ram spre­vá­dza­jú­ci hrá­čov a náv­štev­ní­kov počas celé­ho tur­na­ja. Jeho naj­väč­ším lákad­lom je Cosp­lay súťaž, v kto­rej sa súťa­žia­ci pre­zlie­ka­jú do vlast­no­ruč­ne vyro­be­ných her­ných kos­tý­mov. Okrem naj­zná­mej­ších cosp­la­y­erov môžu účast­ní­ci stret­núť aj ďal­šie obľú­be­né ido­ly z “ onli­ne sve­ta “. Medzi naj­zná­mej­ších hos­tí, kto­rí pria­li pozva­nie pat­ria : Saj­fa ‚Selas­sie, Žolik,Matej Zreb­ný, Ivan Dev1 Laza­rov, Pemik, Micha­el Ave­ra­ge, Michal Micak Vaši­na a mno­hí ďal­ší.

Na hlav­nom pódiu sa budú odo­hrá­vať finá­lo­vé zápa­sy, vďa­ka čomu môže kaž­dý zažiť jedi­neč­nú atmo­sfé­ru pra­vých “pro­ga­min­go­vých” akcií. Okrem zápa­sov o maj­strov­ský titul náv­štev­ní­kov urči­te zauj­me aj exhi­bič­ný zápas zná­mych stre­a­me­rov v hre CS: GO. Ten bude pre­bie­hať na naj­nov­ších her­ných počí­ta­čoch od fir­my Leno­vo.

lv6_0389

Počas celé­ho tur­na­ja budú stre­a­mo­va­né naj­zau­jí­ma­vej­šie zápa­sy. Poze­rať sa budú dať v stre­am kúti­koch na tur­na­ji, ale­bo aj z pohod­lia domo­va. Novin­kou na Slo­ven­sku bude on-line štú­dio plné zná­mych hos­tí, tak­tiež vysie­la­né naži­vo.

Hrá­či, kto­rí chcú zís­kať titul Maj­stra Slo­ven­ska v hrách Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve, Dota2, Lea­gue of Legends, Hearths­to­ne, Roc­ket Lea­gue a Kil­ler ins­tinct majú stá­le jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť zare­gis­tro­vať sa na www.registracia.ygames.sk. Zabo­jo­vať tak môžu nie­len o hod­not­né ceny v cel­ko­vej hod­no­te 7500 eur, ale aj v rám­ci orga­ni­zá­cie uda­los­ti Y-Games, naj­vyš­šie finanč­né výhry v hod­no­te viac ako 3000€.

lv6_0518

Pre viac infor­má­cií o podu­ja­tí sle­du­je ofi­ciál­nu face­bo­oko­vú fanpage:facebook.com/ygamesslovakia, web www.y-games.sk. Vstu­pen­ky pre verej­nosť je ešte stá­le môž­né zakú­piť v sie­ti Tic­ket­por­tal https://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=22672 . A pokiaľ je záu­jem pria­mo sa zapo­jiť do orga­ni­zá­cie Maj­strovs­tiev, sta­čí napí­sať na [email protected].(Cena za dvoj­dňo­vé V.I.P vstu­pen­ky pre verej­nosť je 19 eur a oby­čaj­né vstu­pen­ky pre verej­nosť sto­ja len 6 eur )

Maj­strov­stvá Slo­ven­ska vám pri­ná­ša­jú štu­den­ti a dob­ro­voľ­ní­ci orga­ni­zu­jú­ci tur­naj Y-Games a orga­ni­zá­cie Akcie na Mly­noch a ŠPE­AI. Za nece­lé tri roky sa orga­ni­zá­to­rom poda­ri­lo pre­me­niť lokál­nu lan­ku na špič­ko­vé her­né podu­ja­tie s Maj­strov­ským pun­com. Pri zalo­že­ní a začiat­koch tur­na­ja stá­lo aj o. z. Ynet.

zdroj všet­kých foto­gra­fií: archív yga­mes

Pridať komentár (0)