Maj­strov­stvá Slo­ven­ska v elek­tro­nic­kých špor­toch sú už tak­mer vypre­dané

Nikola Brehová / 20. septembra 2016 / Zo Slovenska

S blí­žia­cim sa ter­mí­nom naj­väč­šej her­nej akcie na Slo­ven­sku sa lís­tky pre verej­nosť míňajú rých­los­ťou blesku. Bra­ti­slav­ská Fakulta Infor­ma­tiky a Infor­mač­ných tech­no­ló­gií bude prvý októb­rový víkend hos­tiť hrá­čov a fanú­ši­kov hier z celého Česka a Slo­ven­ska. Orga­ni­zá­tori Y-Games, ktorí stoja za pro­jek­tom MSR, pri­pra­vili zatiaľ naj­väč­šiu hernú zónu s množ­stvom tech­no­lo­gic­kých vychy­tá­vok.

Počas celého podu­ja­tia sa účast­níci budú môcť pono­riť do her­ného sveta vďaka simu­lá­to­rom vir­tu­ál­nej rea­lity, HTC Vive a VR kit od spo­loč­nosti Sony, ktorý bude pre­zen­to­vaný po prvý­krát na Slo­ven­sku.

Pokiaľ ťa zau­jí­majú výkonné stroje, tak si budeš môcť vyskú­šať naj­nov­šie herné note­bo­oky vo free to play zónach. Novinky zo sveta elek­tro­niky a her­ných tech­no­ló­gií ti pred­sta­via pop­redné firmy ako ESET alebo Cre­a­tive. Star­šie roč­níky určite poteší herná retro-zóna, v kto­rej si môžu zaspo­mí­nať na svoje det­ské časy.Okrem toho ťa v Y-tech expo zóne čaká, mimo iné, súťaž o nato­če­nie naj­lep­šieho videa z tur­naja a mož­nosť vyhrať tak HD kameru 360 FLY v hod­note 500 eur.

lv6_0491

Na podu­jatí nebude chý­bať ani pre­pra­co­vaný prog­ram spre­vá­dza­júci hrá­čov a náv­štev­ní­kov počas celého tur­naja. Jeho naj­väč­ším lákad­lom je Cosp­lay súťaž, v kto­rej sa súťa­žiaci pre­zlie­kajú do vlast­no­ručne vyro­be­ných her­ných kos­tý­mov. Okrem naj­zná­mej­ších cosp­la­y­erov môžu účast­níci stret­núť aj ďal­šie obľú­bené idoly z “ online sveta “. Medzi naj­zná­mej­ších hostí, ktorí priali pozva­nie pat­ria : Sajfa ‚Selas­sie, Žolik,Matej Zrebný, Ivan Dev1 Laza­rov, Pemik, Michael Ave­rage, Michal Micak Vašina a mnohí ďalší.

Na hlav­nom pódiu sa budú odo­hrá­vať finá­lové zápasy, vďaka čomu môže každý zažiť jedi­nečnú atmo­sféru pra­vých “pro­ga­min­go­vých” akcií. Okrem zápa­sov o maj­strov­ský titul náv­štev­ní­kov určite zaujme aj exhi­bičný zápas zná­mych stre­a­me­rov v hre CS: GO. Ten bude pre­bie­hať na naj­nov­ších her­ných počí­ta­čoch od firmy Lenovo.

lv6_0389

Počas celého tur­naja budú stre­a­mo­vané naj­zau­jí­ma­vej­šie zápasy. Poze­rať sa budú dať v stream kúti­koch na tur­naji, alebo aj z pohod­lia domova. Novin­kou na Slo­ven­sku bude on-line štú­dio plné zná­mych hostí, tak­tiež vysie­lané naživo.

Hráči, ktorí chcú zís­kať titul Maj­stra Slo­ven­ska v hrách Coun­ter Strike Glo­bal Offen­sive, Dota2, Lea­gue of Legends, Hearths­tone, Roc­ket Lea­gue a Kil­ler ins­tinct majú stále jedi­nečnú prí­le­ži­tosť zare­gis­tro­vať sa na www.registracia.ygames.sk. Zabo­jo­vať tak môžu nie­len o hod­notné ceny v cel­ko­vej hod­note 7500 eur, ale aj v rámci orga­ni­zá­cie uda­losti Y-Games, naj­vyš­šie finančné výhry v hod­note viac ako 3000€.

lv6_0518

Pre viac infor­má­cií o podu­jatí sle­duje ofi­ciálnu face­bo­okovú fanpage:facebook.com/ygamesslovakia, web www.y-games.sk. Vstu­penky pre verej­nosť je ešte stále môžné zakú­piť v sieti Tic­ket­por­tal https://www.ticketportal.sk/event.aspx?id=22672 . A pokiaľ je záu­jem priamo sa zapo­jiť do orga­ni­zá­cie Maj­strovs­tiev, stačí napí­sať na dobrovolnici@y-games.sk.(Cena za dvoj­dňové V.I.P vstu­penky pre verej­nosť je 19 eur a oby­čajné vstu­penky pre verej­nosť stoja len 6 eur )

Maj­strov­stvá Slo­ven­ska vám pri­ná­šajú štu­denti a dob­ro­voľ­níci orga­ni­zu­júci tur­naj Y-Games a orga­ni­zá­cie Akcie na Mly­noch a ŠPEAI. Za necelé tri roky sa orga­ni­zá­to­rom poda­rilo pre­me­niť lokálnu lanku na špič­kové herné podu­ja­tie s Maj­strov­ským pun­com. Pri zalo­žení a začiat­koch tur­naja stálo aj o. z. Ynet.

zdroj všet­kých foto­gra­fií: archív yga­mes

Pridať komentár (0)