Makám, makáš, makáme. Veľký pre­hľad cowor­kin­gov na Slo­ven­sku

Rišo Néveri / 9. marca 2015 / Zo Slovenska

Jedna z vecí, s kto­rou sa ľudia vo svete star­tu­pov zozná­mili, bol cowor­king. Cowor­king moti­vuje, pod­porí kre­a­ti­vitu a je dob­rým spô­so­bom, ako opus­tiť ste­re­otyp domá­cej kan­ce­lá­rie. Ani na Slo­ven­sku už nie je v plien­kách a osobne som nemal pred­stavu, koľko takýchto pries­to­rov tu máme. Poďme sa na ne pozrieť.

Čo je cowor­king? Pre­čí­taj si náš člá­nok “Viete čo je to cowor­king?”. Neza­bú­daj, cowor­king je výborný spô­sob ako stret­núť podobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí a vstú­piť do sveta star­tu­pov.

Bra­ti­slava

Con­nect
Pries­tor. Ľudia. Ino­vá­cie. Ako inak začať, ako naším naj­väč­ším a naj­zná­mej­ším cowor­kin­go­vým pries­to­rom v Bra­ti­slave. Ak potre­bu­ješ pries­tor, kde môžeš zama­kať na svo­jich pro­jek­toch, nechať sa inšpi­ro­vať, zúčast­niť sa kva­lit­ných even­tov, je to miesto pre teba. Con­nect vzni­kol v býva­lej továrni Cver­novka, vďaka čomu sú jeho pries­tory naozaj ori­gi­nálne. 1 deň v Con­nect pries­to­roch za mesiac so vstupmi na podu­ja­tia a super výhody ťa vyjde na 14 €. Všetky člen­stvá náj­deš v cen­níku.

Dvoj­bodka
Cowor­king v Sta­rom Meste s kapa­ci­tou 12 pra­cov­ných miest. Okrem štan­dard­ných slu­žieb ako inter­net, tlač, kopí­ro­va­nie a inej admi­ni­stra­tív­nej pod­pory, tu dosta­neš aj kávu zdarma. Dvoj­bodka sa snaží vytvo­riť pokojné a tiché pra­covné pro­stre­die. Týž­deň ťa tu bude stáť 30 a mesiac 80 €.

Impact HUB Bra­ti­slava
Pra­covné pries­tory, cen­trum Bra­ti­slavy, podu­ja­tia, works­hopy… Impact HUB ti ponúkne pries­tor pre roz­voj tvojho pod­ni­ka­nia, či pro­jektu ako aj men­to­ring v oblasti, ktorá ťa zau­jíma. Jeden deň mesačne a men­to­ring v HUBe je 13 €. Ostatné člen­stvá a ich ceny náj­deš v cen­níku.

The Spot
Ini­cia­tíva The Spot je v hlav­nom meste a okolí dobre známa. Jedná sa o pries­tory, v kto­rých sa môžu stre­tá­vať kre­a­tívci, ino­va­tívni ľudia a všetci star­tu­poví nad­šenci s pod­ni­ka­vým duchom. V Spote sa zúčast­níš works­ho­pov, even­tov, dostane sa ti kva­lit­nej pomoci od men­to­rov a zís­kaš mnohé kon­takty. Za jeden deň práce v Spote zapla­tíš 20€. Viac o člen­stvách v cen­níku.

HUB Bra­ti­slava
Jeden z naj­nov­ších pra­cov­ných pries­to­rov s mož­nos­ťou cowor­kingu. V HUBe náj­deš pod­poru malých aj stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, pries­tor pre rast tvojho biz­nisu a pod­mienky pre obchodný rast. Hot desk zone ti ponúkne pra­covný pries­tor bez izo­lá­cie na plo­che 850m&³2;, potrebné tech­nické vyba­ve­nie, moti­vá­ciu a networ­king. Prvý vstup na vyskú­ša­nie je zadarmo, mesačné poplatky v cen­níku.

Uni­care cen­trum
Uni­care cowor­king cen­trum je uni­kátny pries­tor na prácu pre pra­cu­jú­cich rodi­čov. Pri­náša im mož­nosť ako spo­jiť pod­ni­ka­nie, vzde­lá­va­nie a rodinu. Ich cenová poli­tika je naozaj zau­jí­mavá. Za pre­na­ja­tie pra­cov­ného stola v kan­ce­lá­rii neza­pla­tíš nič. Pod­mien­kou však je, že tvoje dieťa musí byť v sta­rost­li­vosti cen­tra – baby­sit­ting ser­visu. Uni­care vytvára cen­trum pre vzde­lá­va­nie detí aj dospe­lých s pro­fe­si­onál­nym prí­stu­pom.

Fly & work office
Zdie­lané kan­ce­lár­ske pries­tory, ktoré sú momen­tálne v pre­stavbe. Uvi­díme čo v budúc­nosti ponúknu :).

Clus­ter­haus
Clus­ter­haus kom­bi­nuje bene­fity vlast­nej kan­ce­lá­rie a networ­kingu cowor­kin­go­vých pries­to­rov. Podobne ako Brain House, aj Clus­ter­haus zastre­šuje mladé pod­niky a kre­a­tívne star­tupy za úče­lom pomôcť im. Oproti zdie­la­ným cowor­kin­go­vým pries­to­rom sa tu v úprave kan­ce­lá­rií podľa vlast­ného gusta medze nekladú. Ak sa chceš dostať do jed­ného z naj­väč­ších star­tu­po­vých clus­trov v Európe vyplň pri­hlášku tu.

OFFIS
OFFIS náj­deš blízko Zocho­vej zastávky v cen­tre Bra­ti­slavy. Bicy­kel, či kolo­bežku odsta­víš v uzav­re­tom dvore a v blíz­kosti náj­deš aj par­ko­va­cie miesta. OFFIS je neve­rejný cowor­kin­gový pries­tor, teda vyho­vie ti hlavne ak nemáš rád prí­liš rušné pries­tory. Náj­deš tu kľud na prácu, poho­dovú atmo­sféru a vlastný stôl. Ak by ťa náho­dou zastihla nočná, môžeš tu dokonca aj pre­spať! Stôl ťa bude stáť 145 € na mesiac.

Košice

East­cu­ba­tor
Košický cowor­kin­gový pries­tor určený pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a nad­šen­cov, ktorí sa majú chuť stre­tá­vať v spo­loč­nej komu­nite. East­cu­ba­tor posky­tuje kva­lit­ných men­to­rov a kon­takty na odbor­ní­kov v rôz­nych oblas­tiach. Ak žiješ na východe a chceš sa dostať do slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nity, East­cu­ba­tor je skve­lým mies­tom kde začať. Základné člen­stvo ťa bude stáť 29 eur. Pre viac info o člen­stvách pozri cen­ník.

Co-Šicke
Pravé východ­niar­ske cowor­kin­gové cen­trum v Koši­ciach, kto­rému nechýba ori­gi­na­lita. Mladý kolek­tív, spo­lu­práca a super pries­tory. Za keľo? Dzeň 14 €, tydzeň 49 €. Celý cen­ník zís­kaš na stránke.

Salia
Komu­nita v cowor­kingu Salia víta kaž­dého IT fre­e­lan­cera do svo­jich pries­to­rov. Náj­deš si tu miesto v šikov­nom kolek­tíve, ktorý ťa môže inšpi­ro­vať a svo­jou kom­pe­ti­tív­nos­ťou moti­vo­vať. Salia si za ciel sta­no­vila pod­po­riť a posil­niť komu­nitu IT fre­e­lan­ce­rov v okolí a poskyt­núť im čo naj­viac pomoci.

Nitra

Hive 5
Cowor­king fun­guje aj v Nitre a jeho dob­rým prí­kla­dom je Hive 5. Moderné pries­tory, aktívna komu­nita a mnohé kon­takty je iba časť toho, čo tu náj­deš. Do Hiveu sa môžeš pozrieť zadarmo a rov­nako tak aj vyskú­šať jeho pries­tory. Neza­rá­ba­jú­cim štu­den­tom a pod­ni­ka­te­ľom sú dokonca pries­tory poskyt­nuté zdarma! Pozri cen­ník a nav­štív Hive 5!

Ponk
Cowor­kin­gový pries­tor Ponk na pod­poru kre­a­ti­vity a ino­vá­cií, posky­tuje v Nitre mož­nosť práce, vzde­lá­va­nia sa a stre­tá­va­nia ambi­ci­oz­nych ľudí. Ak piješ kávu je to tvoj place, v Ponku je totiž zadarmo! V Ponku máš dokonca dva­krát ročne šancu zís­kať finan­cie pre svoj star­tup. Ostáva iba Ponk nav­ští­viť. Viac o cenách za pries­tory v cen­níku.

Žilina

Banka Žilina
Stôl za euro na hodinu ťa čaká v Banke Žilina. Choď si zama­kať medzi kre­a­tív­nych ľudí, alebo sa nie­čomu priu­čiť na mno­hých akciách a vzde­lá­va­cích even­toch, ktoré Banka orga­ni­zuje. Super miesto na začia­tok tvo­jej star­tu­po­vej púte.

VTP Žilina
Vieme Ti Pomôcť? Presne to zna­mená VTP… Ale aj Vzde­la­nie, Tech­no­ló­gie, Pod­ni­ka­nie. Pre­dov­šet­kým je to však skratka Vedecko-tech­no­lo­gický park. Jedná sa o zdru­že­nie, ktoré zastre­šuje mnoho ďal­ších orga­ni­zá­cií a popri nich ponúka aj pries­tory na cowor­king. Čaká ťa tu kom­pletne zaria­dené pra­covné miesto v otvo­re­nej kan­ce­lá­rii. Skoč sa do VTP pozrieť a mini­málne spoz­náš super ľudí z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia a mno­hých firiem.

Ban­ská Bys­trica

Busi­ness Inno­va­tion cen­ter
Ak si fre­e­lan­cer alebo začí­naš pod­ni­kať, žiješ v Ban­skej Bys­trici a hľa­dáš kre­a­tívny pries­tor je tu niečo aj pre teba. Busi­ness Inno­va­tion Cen­ter ťa s rados­ťou pri­víta vo svo­jom cowor­kin­go­vom pries­tore. Pora­den­stvo, káva zdarma, kre­a­tívni ľudia a to všetko za 50 € mesačne. Otázky?

Mar­tin

Can­cel
Par­tia mla­dých ľudí dala dokopy Cowor­king Can­cel v Mar­tine. Náj­deš tu miesto pre svoj pra­covný stôl, počí­tač, zís­kaš mnoho kon­tak­tov, rád a vzde­la­nie. V Can­celi sa orga­ni­zujú rôzne Works­hopy, ktoré ti dodajú kre­a­ti­vitu a moti­vá­ciu. Ak si mladý a hľa­dáš pries­tor na prácu v Mar­tine, je to miesto pre teba.

Pop­rad

Cowor­kin­gové cen­trum Kre­a­tivo
Aj na námestí v pop­rade to žije cowor­kin­gom. Pres­nej­šie v Kre­a­tivo cen­tre. Toto pod­ta­transké cen­trum sa môže pýšiť zastre­še­ním via­ce­rých star­tu­pov a dobre zná­mych pro­jek­tov. Okrem pries­to­rov na prácu si tu uži­ješ aj works­hopy, rôzne pred­nášky a dosta­neš sa do super komu­nity. 4 dni v Kre­a­tivo sú základ­ným „balí­kom“ cen­tra a budú ťa stáť 16 € mesačne. Viac o cenách v cen­níku.

Šaľa

Cowor­king Šaľa
Fle­xi­bilné pro­stre­die pre kre­a­tívne duše na prácu a stre­tá­va­nie sa má aj Šaľa. Čle­nom nechýba potrebné tech­nické vyba­ve­nie, miesto na prácu, či kniž­nica. Môžeš sa tu zúčast­niť rôz­nych vzde­lá­va­cích akti­vít, works­ho­pov a zau­jí­ma­vých pred­ná­šok. Štu­denti si nájdu miesto v Cowor­kingu Šaľa na štu­dijné účely zadarmo a každý má dokonca mož­nosť vyskú­šať cowor­king na 1 týž­deň zdarma! :)

Tren­čín

Ide­as­pace
Vývoj neza­sta­víš ani v Tren­číne. Ide­aS­pace v Tren­číne ponúka pries­tory pre štu­den­tov, začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a ich star­tupy. Viac na stránke.

Pre­šov

Cowor­kin­gové cen­trum Pre­šov
V his­to­ric­kej budove Savoy v Pre­šove náj­deš Cowor­kin­gové cen­trum Pre­šov. Ponúka ti kom­pletnú kan­ce­lár­sku infra­štruk­túru v cen­tre Pre­šova. Cena za 1 deň je 5 € a cena za mesiac 50 €.

Trnava

Mon­drians house
Asi najú­tul­nejší cowor­king náj­deš v Trnav­skom Mondrian’s house. Tento pes­tro­fa­rebný cowor­king víta všet­kých kre­a­tív­cov, dizaj­né­rov, online-mar­ke­té­rov, či prog­ra­má­to­rov, ktorý hľa­dajú miesto na prácu alebo dobrú spo­loč­nosť. Pra­covný stôl ťa tu čaká za 139 € mesačne.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroje: http://connect-network.com/, http://impacthub.sk/, http://www.thespot.sk/, http://www.hubbratislava.eu/, http://www.unicare.sk/, http://www.flyandworkoffice.eu/, http://www.clusterhaus.sk/, http://www.eastcubator.sk/, http://www.cosicke.sk/, http://www.salia.sk/, http://www.coworking-nitra.sk/, http://www.ponkworking.com/, http://bankazilina.sk/#intro, http://www.vtpzilina.sk/#novinky, http://www.e-inkubator.sk/, http://www.kreativo.sk/, http://www.coworking-sala.sk/, http://www.ideaspace.sk/, https://www.savoypo.sk/virtualne-sidlo/coworking, https://www.facebook.com/mondrians.househttp://dvojbodka.sk/, http://offis.sk/, http://www.cancel.sk/ 

Pridať komentár (0)