Makám, makáš, maká­me. Veľ­ký pre­hľad cowor­kin­gov na Slo­ven­sku

Rišo Néveri / 9. marca 2015 / Zo Slovenska

Jed­na z vecí, s kto­rou sa ľudia vo sve­te star­tu­pov zozná­mi­li, bol cowor­king. Cowor­king moti­vu­je, pod­po­rí kre­a­ti­vi­tu a je dob­rým spô­so­bom, ako opus­tiť ste­re­otyp domá­cej kan­ce­lá­rie. Ani na Slo­ven­sku už nie je v plien­kách a osob­ne som nemal pred­sta­vu, koľ­ko takých­to pries­to­rov tu máme. Poď­me sa na ne pozrieť.

Čo je cowor­king? Pre­čí­taj si náš člá­nok “Vie­te čo je to cowor­king?”. Neza­bú­daj, cowor­king je výbor­ný spô­sob ako stret­núť podob­ne zmýš­ľa­jú­cich ľudí a vstú­piť do sve­ta star­tu­pov.

Bra­ti­sla­va

Con­nect
Pries­tor. Ľudia. Ino­vá­cie. Ako inak začať, ako naším naj­väč­ším a naj­zná­mej­ším cowor­kin­go­vým pries­to­rom v Bra­ti­sla­ve. Ak potre­bu­ješ pries­tor, kde môžeš zama­kať na svo­jich pro­jek­toch, nechať sa inšpi­ro­vať, zúčast­niť sa kva­lit­ných even­tov, je to mies­to pre teba. Con­nect vzni­kol v býva­lej továr­ni Cver­nov­ka, vďa­ka čomu sú jeho pries­to­ry naozaj ori­gi­nál­ne. 1 deň v Con­nect pries­to­roch za mesiac so vstup­mi na podu­ja­tia a super výho­dy ťa vyj­de na 14 €. Všet­ky člen­stvá náj­deš v cen­ní­ku.

Dvoj­bod­ka
Cowor­king v Sta­rom Mes­te s kapa­ci­tou 12 pra­cov­ných miest. Okrem štan­dard­ných slu­žieb ako inter­net, tlač, kopí­ro­va­nie a inej admi­ni­stra­tív­nej pod­po­ry, tu dosta­neš aj kávu zdar­ma. Dvoj­bod­ka sa sna­ží vytvo­riť pokoj­né a tiché pra­cov­né pro­stre­die. Týž­deň ťa tu bude stáť 30 a mesiac 80 €.

Impact HUB Bra­ti­sla­va
Pra­cov­né pries­to­ry, cen­trum Bra­ti­sla­vy, podu­ja­tia, works­ho­py… Impact HUB ti ponúk­ne pries­tor pre roz­voj tvoj­ho pod­ni­ka­nia, či pro­jek­tu ako aj men­to­ring v oblas­ti, kto­rá ťa zau­jí­ma. Jeden deň mesač­ne a men­to­ring v HUBe je 13 €. Ostat­né člen­stvá a ich ceny náj­deš v cen­ní­ku.

The Spot
Ini­cia­tí­va The Spot je v hlav­nom mes­te a oko­lí dob­re zná­ma. Jed­ná sa o pries­to­ry, v kto­rých sa môžu stre­tá­vať kre­a­tív­ci, ino­va­tív­ni ľudia a všet­ci star­tu­po­ví nad­šen­ci s pod­ni­ka­vým duchom. V Spo­te sa zúčast­níš works­ho­pov, even­tov, dosta­ne sa ti kva­lit­nej pomo­ci od men­to­rov a zís­kaš mno­hé kon­tak­ty. Za jeden deň prá­ce v Spo­te zapla­tíš 20€. Viac o člen­stvách v cen­ní­ku.

HUB Bra­ti­sla­va
Jeden z naj­nov­ších pra­cov­ných pries­to­rov s mož­nos­ťou cowor­kin­gu. V HUBe náj­deš pod­po­ru malých aj stred­ných pod­ni­ka­te­ľov, pries­tor pre rast tvoj­ho biz­ni­su a pod­mien­ky pre obchod­ný rast. Hot desk zone ti ponúk­ne pra­cov­ný pries­tor bez izo­lá­cie na plo­che 850m&³2;, potreb­né tech­nic­ké vyba­ve­nie, moti­vá­ciu a networ­king. Prvý vstup na vyskú­ša­nie je zadar­mo, mesač­né poplat­ky v cen­ní­ku.

Uni­ca­re cen­trum
Uni­ca­re cowor­king cen­trum je uni­kát­ny pries­tor na prá­cu pre pra­cu­jú­cich rodi­čov. Pri­ná­ša im mož­nosť ako spo­jiť pod­ni­ka­nie, vzde­lá­va­nie a rodi­nu. Ich ceno­vá poli­ti­ka je naozaj zau­jí­ma­vá. Za pre­na­ja­tie pra­cov­né­ho sto­la v kan­ce­lá­rii neza­pla­tíš nič. Pod­mien­kou však je, že tvo­je die­ťa musí byť v sta­rost­li­vos­ti cen­tra – baby­sit­ting ser­vi­su. Uni­ca­re vytvá­ra cen­trum pre vzde­lá­va­nie detí aj dospe­lých s pro­fe­si­onál­nym prí­stu­pom.

Fly & work offi­ce
Zdie­la­né kan­ce­lár­ske pries­to­ry, kto­ré sú momen­tál­ne v pre­stav­be. Uvi­dí­me čo v budúc­nos­ti ponúk­nu :).

Clus­ter­haus
Clus­ter­haus kom­bi­nu­je bene­fi­ty vlast­nej kan­ce­lá­rie a networ­kin­gu cowor­kin­go­vých pries­to­rov. Podob­ne ako Brain Hou­se, aj Clus­ter­haus zastre­šu­je mla­dé pod­ni­ky a kre­a­tív­ne star­tu­py za úče­lom pomôcť im. Opro­ti zdie­la­ným cowor­kin­go­vým pries­to­rom sa tu v úpra­ve kan­ce­lá­rií pod­ľa vlast­né­ho gus­ta medze nekla­dú. Ak sa chceš dostať do jed­né­ho z naj­väč­ších star­tu­po­vých clus­trov v Euró­pe vyplň pri­hláš­ku tu.

OFFIS
OFFIS náj­deš blíz­ko Zocho­vej zastáv­ky v cen­tre Bra­ti­sla­vy. Bicy­kel, či kolo­bež­ku odsta­víš v uzav­re­tom dvo­re a v blíz­kos­ti náj­deš aj par­ko­va­cie mies­ta. OFFIS je neve­rej­ný cowor­kin­go­vý pries­tor, teda vyho­vie ti hlav­ne ak nemáš rád prí­liš ruš­né pries­to­ry. Náj­deš tu kľud na prá­cu, poho­do­vú atmo­sfé­ru a vlast­ný stôl. Ak by ťa náho­dou zastih­la noč­ná, môžeš tu dokon­ca aj pre­spať! Stôl ťa bude stáť 145 € na mesiac.

Koši­ce

East­cu­ba­tor
Košic­ký cowor­kin­go­vý pries­tor urče­ný pre začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a nad­šen­cov, kto­rí sa majú chuť stre­tá­vať v spo­loč­nej komu­ni­te. East­cu­ba­tor posky­tu­je kva­lit­ných men­to­rov a kon­tak­ty na odbor­ní­kov v rôz­nych oblas­tiach. Ak žiješ na výcho­de a chceš sa dostať do slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­ni­ty, East­cu­ba­tor je skve­lým mies­tom kde začať. Základ­né člen­stvo ťa bude stáť 29 eur. Pre viac info o člen­stvách pozri cen­ník.

Co-Šic­ke
Pra­vé východ­niar­ske cowor­kin­go­vé cen­trum v Koši­ciach, kto­ré­mu nechý­ba ori­gi­na­li­ta. Mla­dý kolek­tív, spo­lu­prá­ca a super pries­to­ry. Za keľo? Dzeň 14 €, tydzeň 49 €. Celý cen­ník zís­kaš na strán­ke.

Salia
Komu­ni­ta v cowor­kin­gu Salia víta kaž­dé­ho IT fre­e­lan­ce­ra do svo­jich pries­to­rov. Náj­deš si tu mies­to v šikov­nom kolek­tí­ve, kto­rý ťa môže inšpi­ro­vať a svo­jou kom­pe­ti­tív­nos­ťou moti­vo­vať. Salia si za ciel sta­no­vi­la pod­po­riť a posil­niť komu­ni­tu IT fre­e­lan­ce­rov v oko­lí a poskyt­núť im čo naj­viac pomo­ci.

Nit­ra

Hive 5
Cowor­king fun­gu­je aj v Nit­re a jeho dob­rým prí­kla­dom je Hive 5. Moder­né pries­to­ry, aktív­na komu­ni­ta a mno­hé kon­tak­ty je iba časť toho, čo tu náj­deš. Do Hiveu sa môžeš pozrieť zadar­mo a rov­na­ko tak aj vyskú­šať jeho pries­to­ry. Neza­rá­ba­jú­cim štu­den­tom a pod­ni­ka­te­ľom sú dokon­ca pries­to­ry poskyt­nu­té zdar­ma! Pozri cen­ník a nav­štív Hive 5!

Ponk
Cowor­kin­go­vý pries­tor Ponk na pod­po­ru kre­a­ti­vi­ty a ino­vá­cií, posky­tu­je v Nit­re mož­nosť prá­ce, vzde­lá­va­nia sa a stre­tá­va­nia ambi­ci­oz­nych ľudí. Ak piješ kávu je to tvoj pla­ce, v Pon­ku je totiž zadar­mo! V Pon­ku máš dokon­ca dva­krát roč­ne šan­cu zís­kať finan­cie pre svoj star­tup. Ostá­va iba Ponk nav­ští­viť. Viac o cenách za pries­to­ry v cen­ní­ku.

Žili­na

Ban­ka Žili­na
Stôl za euro na hodi­nu ťa čaká v Ban­ke Žili­na. Choď si zama­kať medzi kre­a­tív­nych ľudí, ale­bo sa nie­čo­mu priu­čiť na mno­hých akciách a vzde­lá­va­cích even­toch, kto­ré Ban­ka orga­ni­zu­je. Super mies­to na začia­tok tvo­jej star­tu­po­vej púte.

VTP Žili­na
Vie­me Ti Pomôcť? Pres­ne to zna­me­ná VTP… Ale aj Vzde­la­nie, Tech­no­ló­gie, Pod­ni­ka­nie. Pre­dov­šet­kým je to však skrat­ka Vedec­ko-tech­no­lo­gic­ký park. Jed­ná sa o zdru­že­nie, kto­ré zastre­šu­je mno­ho ďal­ších orga­ni­zá­cií a pop­ri nich ponú­ka aj pries­to­ry na cowor­king. Čaká ťa tu kom­plet­ne zaria­de­né pra­cov­né mies­to v otvo­re­nej kan­ce­lá­rii. Skoč sa do VTP pozrieť a mini­mál­ne spoz­náš super ľudí z pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia a mno­hých firiem.

Ban­ská Bys­tri­ca

Busi­ness Inno­va­ti­on cen­ter
Ak si fre­e­lan­cer ale­bo začí­naš pod­ni­kať, žiješ v Ban­skej Bys­tri­ci a hľa­dáš kre­a­tív­ny pries­tor je tu nie­čo aj pre teba. Busi­ness Inno­va­ti­on Cen­ter ťa s rados­ťou pri­ví­ta vo svo­jom cowor­kin­go­vom pries­to­re. Pora­den­stvo, káva zdar­ma, kre­a­tív­ni ľudia a to všet­ko za 50 € mesač­ne. Otáz­ky?

Mar­tin

Can­cel
Par­tia mla­dých ľudí dala doko­py Cowor­king Can­cel v Mar­ti­ne. Náj­deš tu mies­to pre svoj pra­cov­ný stôl, počí­tač, zís­kaš mno­ho kon­tak­tov, rád a vzde­la­nie. V Can­ce­li sa orga­ni­zu­jú rôz­ne Works­ho­py, kto­ré ti doda­jú kre­a­ti­vi­tu a moti­vá­ciu. Ak si mla­dý a hľa­dáš pries­tor na prá­cu v Mar­ti­ne, je to mies­to pre teba.

Pop­rad

Cowor­kin­go­vé cen­trum Kre­a­ti­vo
Aj na námes­tí v pop­ra­de to žije cowor­kin­gom. Pres­nej­šie v Kre­a­ti­vo cen­tre. Toto pod­ta­trans­ké cen­trum sa môže pýšiť zastre­še­ním via­ce­rých star­tu­pov a dob­re zná­mych pro­jek­tov. Okrem pries­to­rov na prá­cu si tu uži­ješ aj works­ho­py, rôz­ne pred­náš­ky a dosta­neš sa do super komu­ni­ty. 4 dni v Kre­a­ti­vo sú základ­ným „balí­kom“ cen­tra a budú ťa stáť 16 € mesač­ne. Viac o cenách v cen­ní­ku.

Šaľa

Cowor­king Šaľa
Fle­xi­bil­né pro­stre­die pre kre­a­tív­ne duše na prá­cu a stre­tá­va­nie sa má aj Šaľa. Čle­nom nechý­ba potreb­né tech­nic­ké vyba­ve­nie, mies­to na prá­cu, či kniž­ni­ca. Môžeš sa tu zúčast­niť rôz­nych vzde­lá­va­cích akti­vít, works­ho­pov a zau­jí­ma­vých pred­ná­šok. Štu­den­ti si náj­du mies­to v Cowor­kin­gu Šaľa na štu­dij­né úče­ly zadar­mo a kaž­dý má dokon­ca mož­nosť vyskú­šať cowor­king na 1 týž­deň zdar­ma! :)

Tren­čín

Ide­as­pa­ce
Vývoj neza­sta­víš ani v Tren­čí­ne. Ide­aS­pa­ce v Tren­čí­ne ponú­ka pries­to­ry pre štu­den­tov, začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov a ich star­tu­py. Viac na strán­ke.

Pre­šov

Cowor­kin­go­vé cen­trum Pre­šov
V his­to­ric­kej budo­ve Savoy v Pre­šo­ve náj­deš Cowor­kin­go­vé cen­trum Pre­šov. Ponú­ka ti kom­plet­nú kan­ce­lár­sku infra­štruk­tú­ru v cen­tre Pre­šo­va. Cena za 1 deň je 5 € a cena za mesiac 50 €.

Trna­va

Mon­drians hou­se
Asi najú­tul­nej­ší cowor­king náj­deš v Trnav­skom Mondrian’s hou­se. Ten­to pes­tro­fa­reb­ný cowor­king víta všet­kých kre­a­tív­cov, dizaj­né­rov, onli­ne-mar­ke­té­rov, či prog­ra­má­to­rov, kto­rý hľa­da­jú mies­to na prá­cu ale­bo dob­rú spo­loč­nosť. Pra­cov­ný stôl ťa tu čaká za 139 € mesač­ne.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

Zdro­je: http://connect-network.com/, http://impacthub.sk/, http://www.thespot.sk/, http://www.hubbratislava.eu/, http://www.unicare.sk/, http://www.flyandworkoffice.eu/, http://www.clusterhaus.sk/, http://www.eastcubator.sk/, http://www.cosicke.sk/, http://www.salia.sk/, http://www.coworking-nitra.sk/, http://www.ponkworking.com/, http://bankazilina.sk/#intro, http://www.vtpzilina.sk/#novinky, http://www.e-inkubator.sk/, http://www.kreativo.sk/, http://www.coworking-sala.sk/, http://www.ideaspace.sk/, https://www.savoypo.sk/virtualne-sidlo/coworking, https://www.facebook.com/mondrians.househttp://dvojbodka.sk/, http://offis.sk/, http://www.cancel.sk/ 

Pridať komentár (0)