Make­rarm — 3D tla­čia­reň a robo­tický sen kaž­dého kutila, ktorý zahanbí kon­ku­ren­ciu!

Rišo Néveri / 21. októbra 2015 / Tech a inovácie

3D tlač tu už v rôz­nych podo­bách máme nie­koľko rokov, ale stále dokáže prek­va­piť. Make­rarm je robo­tická “ruka” schopná 3D tlače, kresby, kla­sic­kej tlače, lase­ro­vého rezu, skla­da­nia elek­tric­kých obvo­dov atď… atď… atď…

Make­rarm vďaka dizajnu “ruky”, ktorá sa vie pohy­bo­vať v 3D pries­tore nie je obme­dzo­vaná koľa­jami, ako je to pri iných tla­čiar­ňach. Dosah ruky tla­čiarne je 38 cm do šírky a 25 cm do výšky. Dokáže teda pokryť valec s prie­me­rom až 76cm! Maxi­málna odchýlka tla­čiarne je 0.1 mm a jej tvor­co­via tvr­dia, že kva­lita tlače sa rovná tla­čiar­ňam za desiatky tisíce.  Hla­vice sa dajú meniť, môžu ich vytvo­riť aj tre­tie strany alebo samotný zákaz­ník, ktorí tým­pá­dom nie je obme­dzo­vaný ponu­kou výrobcu.

Nepri­po­mína tak tro­chu pomoc­ného robota Tonyho Starka z filmu Iron­Man?

Co-foun­der Azam Sha­hani tvrdí, že Make­rarm vzni­kol, pre­tože neexis­to­valo dosta­točné uni­ver­zálne rie­še­nie na to, čo chcel vytvo­riť. Pou­ží­va­teľ si zvolí design tlače, ktorú odošle na spra­co­va­nie tla­čiarni — bez­drô­tovo, žiadne káble. toto je 2015. Tvor­co­via sa momen­tálne usi­lujú vyzbie­rať dosta­točné množ­stvo peňazí na Kicks­tar­teri. Odkaz na kam­paň. Aktu­álne sú na čias­tke $223 0000 z cel­ko­vej sumy 349 750 dolá­rov. Prví nad­šenci, čo zatú­žili po takomto uni­ver­zál­nom stroji ho zís­kali za exklu­zí­vun cenu $999, ponuku však rozp­re­dali ako horúce rožky a momen­tálna suma — pri pod­pore kam­pane je $2841.

Medzi prí­kladmi pou­ži­tia môžeme spo­me­núť kla­sickú 3D tlač, vŕta­nie, rez lase­rom, gra­ví­ro­va­nie, výrobu elek­tric­kých obvo­dov, kresbu ceruz­kou alebo tlač atra­men­tom, písmo vše­obecne — naprí­klad zdo­be­nie torty… Dokáže toho naozaj veľa. Zaria­de­nie sa ti zmestí na pra­cov­nom stole, nie je to žiadne mon­štrum. Keby si mal stôl plný hara­búrd, nevadí, tla­čia­reň si nama­puje pra­covný pries­tor a pra­cuje iba tam, kde nemá pre­kážky. Úpl­nou vychy­táv­kou je, že jed­not­livé Mare­rarmy dokážu spo­lu­pra­co­vať. Mohli by tak náho­dou odo­vzdá­vať medzi sebou mate­riály a vytvo­riť celú manu­fak­túru. 

Zdroj: https://www.kickstarter.com, makerarm.com 
Pridať komentár (0)