Make­rarm — 3D tla­čia­reň a robo­tic­ký sen kaž­dé­ho kuti­la, kto­rý zahan­bí kon­ku­ren­ciu!

Rišo Néveri / 21. októbra 2015 / Tech a inovácie

3D tlač tu už v rôz­nych podo­bách máme nie­koľ­ko rokov, ale stá­le doká­že prek­va­piť. Make­rarm je robo­tic­ká “ruka” schop­ná 3D tla­če, kres­by, kla­sic­kej tla­če, lase­ro­vé­ho rezu, skla­da­nia elek­tric­kých obvo­dov atď… atď… atď…

Make­rarm vďa­ka dizaj­nu “ruky”, kto­rá sa vie pohy­bo­vať v 3D pries­to­re nie je obme­dzo­va­ná koľa­ja­mi, ako je to pri iných tla­čiar­ňach. Dosah ruky tla­čiar­ne je 38 cm do šír­ky a 25 cm do výš­ky. Doká­že teda pokryť valec s prie­me­rom až 76cm! Maxi­mál­na odchýl­ka tla­čiar­ne je 0.1 mm a jej tvor­co­via tvr­dia, že kva­li­ta tla­če sa rov­ná tla­čiar­ňam za desiat­ky tisí­ce.  Hla­vi­ce sa dajú meniť, môžu ich vytvo­riť aj tre­tie stra­ny ale­bo samot­ný zákaz­ník, kto­rí tým­pá­dom nie je obme­dzo­va­ný ponu­kou výrob­cu.

Nepri­po­mí­na tak tro­chu pomoc­né­ho robo­ta Tony­ho Star­ka z fil­mu Iron­Man?

Co-foun­der Azam Sha­ha­ni tvr­dí, že Make­rarm vzni­kol, pre­to­že neexis­to­va­lo dosta­toč­né uni­ver­zál­ne rie­še­nie na to, čo chcel vytvo­riť. Pou­ží­va­teľ si zvo­lí design tla­če, kto­rú odoš­le na spra­co­va­nie tla­čiar­ni — bez­drô­to­vo, žiad­ne káb­le. toto je 2015. Tvor­co­via sa momen­tál­ne usi­lu­jú vyzbie­rať dosta­toč­né množ­stvo peňa­zí na Kicks­tar­te­ri. Odkaz na kam­paň. Aktu­ál­ne sú na čias­t­ke $223 0000 z cel­ko­vej sumy 349 750 dolá­rov. Prví nad­šen­ci, čo zatú­ži­li po takom­to uni­ver­zál­nom stro­ji ho zís­ka­li za exklu­zí­vun cenu $999, ponu­ku však rozp­re­da­li ako horú­ce rož­ky a momen­tál­na suma — pri pod­po­re kam­pa­ne je $2841.

Medzi prí­klad­mi pou­ži­tia môže­me spo­me­núť kla­sic­kú 3D tlač, vŕta­nie, rez lase­rom, gra­ví­ro­va­nie, výro­bu elek­tric­kých obvo­dov, kres­bu ceruz­kou ale­bo tlač atra­men­tom, pís­mo vše­obec­ne — naprí­klad zdo­be­nie tor­ty… Doká­že toho naozaj veľa. Zaria­de­nie sa ti zmes­tí na pra­cov­nom sto­le, nie je to žiad­ne mon­štrum. Keby si mal stôl plný hara­búrd, neva­dí, tla­čia­reň si nama­pu­je pra­cov­ný pries­tor a pra­cu­je iba tam, kde nemá pre­káž­ky. Úpl­nou vychy­táv­kou je, že jed­not­li­vé Mare­rar­my doká­žu spo­lu­pra­co­vať. Moh­li by tak náho­dou odo­vzdá­vať medzi sebou mate­riá­ly a vytvo­riť celú manu­fak­tú­ru. 

Zdroj: https://www.kickstarter.com, makerarm.com 
Pridať komentár (0)