Mal by som out­sour­co­vať vývoj svo­jej apli­ká­cie?

DevTeam.Space / Michal Sorkovský / 17. jún 2015 / Tools a produktivita

Mladá gene­rá­cia ľudí, ktorí fini­šujú svoje vyso­koš­kol­ské štú­dium s baka­lár­skymi a magis­ter­skými titulmi z infor­ma­tiky, má v USA momen­tálne omo­taný trh práce okolo prsta. S nástup­nými platmi 70 tisíc dolá­rov majú títo mladí muži a ženy tak­mer o polo­vicu lepší záro­bok ako prie­merne zará­ba­júci ľudia v štá­toch.

V dobe, kedy je poriadne zvý­šený záu­jem o vývoj soft­wa­rov a apli­ká­cií sa stalo samoz­rej­mos­ťou, že cenové požia­davky vývo­já­rov sú naozaj veľké. A aj napriek tomu, že sú dnes vývo­jári nepretr­žite potrební a zahŕňaní jobmi, je toto zlý sig­nál pre obi­dve strany, ktoré sa zúčast­ňujú na trans­ak­cií vývoju apli­ká­cie. Je predsa pri­ro­dzené, že pod­ni­ka­teľ bude hľa­dať čo naj­niž­šie ceny, vďaka čomu sa biz­nis vývoja apli­ká­cií dostal do oblastí ako India, Východná Európa či Pakis­tan, kde si biz­nis­meni nechá­vajú vyví­jať appky len za zlo­mok ceny, ktorú by za tie isté služby zapla­tili v USA. Avšak takto často via­cej strá­cajú ako zís­ka­vajú.

Tu je pár vecí, ktoré treba zvá­žiť pred out­sour­cin­gom v dôle­ži­tej fáze star­tupu.

Ako rýchlo potre­bu­jete, aby to bolo hotové? 

V počiat­koch vášho star­tupu je naj­dô­le­ži­tej­šie nača­so­va­nie. To, ako rýchlo sa dokáže zostro­jiť váš, aspoň mini­málne funkčný pro­dukt často určuje dĺžku cel­ko­vej doby, ktorú na trhu vydrží. Nikdy nie je pre spo­loč­nosť výhodné, ak je nača­so­va­nie zlé a pro­dukt sa medzi ľudí dostane prí­liš skoro, alebo prí­liš neskoro. To, kedy sa roz­hod­nete pus­tiť pro­dukt medzi ľudí môže zna­me­nať roz­diel medzi tým, či uspe­jete alebo nie. V takejto situ­ácií sa môže naprí­klad z lac­ného out­sour­cin­go­vého vývoja apli­ká­cie stať nočná mora. Keď sa roz­hod­nete pre out­sour­cing, musíte počí­tať s tým, že člo­vek, s kto­rým budete spo­lu­pra­co­vať žije v úplne inom časo­vom pásme, s tým že on práve obe­duje, keď vy tuho spíte. Toto často vedie k zmät­kom a navyše takýto vývo­jári často potre­bujú na svoju prácu viac času, než tí domáci.

Neza­bud­nite na jedno, externí dodá­va­teľ appky vlastní všetky IP práva a dostať ich na firmu resp. star­tup nemusí byť vôbec jed­no­du­chý pro­ces. Áno, poviete si, že je to jedna zmluva no ak máte zmluvu deravú jak Emen­tál, tak váš star­tup môže mať vo výsledku hod­notu 0. 

Stra­tení v pre­klade…

Obom stra­nám sa v takýchto situ­áciách často stáva, že sa stra­tia v pre­klade a to aj napriek tej naj­väč­šej snahe. Inak pove­dané, to, čo niečo zna­mená pre pod­ni­ka­teľa v USA, nemusí zna­me­nať to isté pre vývo­jára v Indii. Kul­túrne roz­diely hrajú tiež veľkú úlohu v tomu ako sa kto sta­via k biz­nisu. A nejde tu o pred­sudky, ľudia, ktorí žijú v roz­diel­nych kútoch sveta budú mať aj roz­dielni prí­stup k biz­nisu.

Komu­ni­ká­cia je kľú­čová

V kaž­dej orga­ni­zá­cií je komu­ni­ká­cia kľú­čová pre tímový úspech. Keď sa ale star­tup roz­hodne out­sour­cin­go­vať vývoj svo­jej novej mobil­nej apli­ká­cie, komu­ni­ká­cia s vývo­já­rom je skôr luxus než štan­dard. Buďte teda pri­pra­vení, že pred­lo­žíte svoje tech­nické požia­davky, pod­pí­šete zmluvu a nebu­dete o vývo­já­rovi svo­jej appky dlho počuť… nie­kedy naozaj veľmi dlho. Ako pod­ni­ka­teľ sám viem, že toto vyčká­va­nie môže byť poriadne zni­ču­júce. Môžete mať nedoč­ka­vých a „žha­vých“ čle­nov tímu, rodina vám mohla poži­čať peniaze alebo máte zoznam plný ner­vóz­nych mai­lov a všetci čakajú len na to, že dodr­žíte sľú­bený ter­mín pre spus­te­nie sľú­be­nej appky.

Koľko tech­nic­kých ľudí máte v tíme?

A touto otáz­kou je mys­lené, koľko vývo­já­rov sa už v tíme nachá­dza. Je to fajn pla­tiť nie­koho, kvôli špe­ci­fic­kým úlo­hám, ktoré by ešte vaši vývo­jári nez­vládli, ale aj tak by stále mali byť schopní pre­čí­tať a pre­pi­so­vať kód, s kto­rým budú pra­co­vať, ak si vez­mete svoj pro­jekt na sta­rosť sami. Out­sour­cing z inej kra­jiny je pro­ces, po kto­rom pri­chá­dza iba mini­málna, ak vôbec nejaká nasle­dovná zákaz­nícka služba. Preto sa môže stať, že dosta­nete do rúk od vývo­jára kód, na ktorý pozriete so slo­vami: Ok, čo teraz?

Zna­mená to, že nemáte out­sour­cin­go­vať vývoj svo­jej apli­ká­cie?

Nie tak úplne. Stále môžete out­sour­cin­go­vať vývoj svo­jej apli­ká­cie či webu, ale to koho si na túto prácu vybe­riete, môže byť naj­dô­le­ži­tej­ším fak­to­rom, ktorý ovplyvní jej úspeš­nosť. Skúste to teda robiť takto: 

1.) Vyberte si na spo­lu­prácu spo­loč­nosť, ktorá je zvyk­nutá pra­co­vať so star­tupmi v začia­toč­nej fáze. 

2.) Uis­tite sa, že s vami budú komu­ni­ko­vať a pra­vi­delne aktu­ali­zo­vať všetko, čo treba. 

3.) Správne odhad­nite pred­po­kla­daný čas do dokon­če­nie pro­jektu a neus­po­kojte sa s odha­dom od oka. 

4.) Nebojte sa inves­tí­cie.

Prob­le­ma­tické Slo­ven­sko!

Na Slo­ven­sku je jed­no­značný nedos­ta­tok kva­lit­ných prog­ra­má­to­rov, o kto­rých sa trhajú star­tupy spolu s fir­mami ako Eglu, Mofa a veľ­kými kor­po­rátmi. Ako z tejto pato­vej situ­ácie? Všetci vsá­dzame na prog­ra­má­torksé spa­se­nie a možno aj tak tro­chu na Web­re­bela. Dovtedy nám ostáva trhať sa naďa­lej o tých zopár top prog­ra­má­tor­kých kús­kov, alebo out­sour­so­vať v Maďar­sku, Poľ­sku, alebo už v spo­mí­na­nej Indii. :) God bless coding in Slo­va­kia!

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)