Malič­ký počí­tač, kto­rý ponúk­ne „veľa muzi­ky“ za smieš­nu cenu val­cu­je Kicks­tar­ter

Rudolf Nečas / 12. decembra 2015 / Tech a inovácie

Kom­bi­ná­cia níz­kej ceny a sluš­né­ho výko­nu jed­no­znač­ne fun­gu­je. PINE­64 sa obja­vil na Kicks­tar­te­ri len pred tro­ma dňa­mi a už viac ako 10 násob­ne pre­ko­nal sta­no­ve­ný cieľ!

PINE­64 je malý počí­tač so štvor­jad­ro­vým 1.2GHz 64-bit pro­ce­so­rom, 512 MB RAM a cenou len 15 dolá­rov (cca 13,7 eur). Je cel­kom jed­no­du­ché pocho­piť pre­čo sa pre­dá­va ako tep­lé rož­ky: je rých­ly a lac­ný.

pine64

Avšak, naj­viac zau­jí­ma­vý aspekt toh­to počí­ta­ča nie je jeho níz­ka cena, ale to, že toto malé zaria­de­nie doká­že pre­hrať 4K video, poslať ho cez roz­hra­nie HDMI a pod­po­ru­je H.264 a H.265 dekó­do­va­nie. To robí z PINE­64 jed­nu z naj­pô­so­bi­vej­ších, lac­ných mož­nos­tí pre kaž­dé­ho, kto hľa­dá nie­čo pre imple­men­tá­ciu videa s vyso­kým roz­lí­še­ním.

Schop­nosť pre­hrá­va­nia a spra­co­va­nia tak vyso­ké­ho výstup­né­ho roz­lí­še­nia pochá­dza od dvoch (áno, dvoch) gra­fic­kých jadier na MALI GPU. Rov­na­ko ako v note­bo­okoch a stol­ných počí­ta­čoch, jed­no-dosko­vé počí­ta­če pou­ží­va­jú GPU na opti­ma­li­zo­va­nie a zvlád­nu­tie výpoč­tov potreb­né pre pre­hrá­va­nie videa, čo v koneč­nom dôsled­ku zni­žu­je zaťa­že­nie hlav­né­ho pro­ce­so­ra na minu­mum. Avšak, pre jed­no-dosko­vé počí­ta­če nie je typic­ké mať GPU s via­ce­rý­mi jad­ra­mi.

Toto všet­ko ponúk­ne

64-bito­vý quad-core 1.2Ghz ARM Cor­tex-A53 pro­ce­sor

MALI­400 GPU s dvo­mi jad­ra­mi

4K výstup cez HDMI

512MB RAM (64+ ver­zia má 1GB)

Zabu­do­va­ný obvod pre nabí­ja­nie baté­rie

Zabu­do­va­ný obvod s reál­nym časom

2 USB por­ty

10/100 ether­net (giga­bi­to­vý na 64+)

Mic­roSD úlo­žis­ko

Pod­po­ru­je Linux ale­bo Andro­id

Roz­me­ry 12×7,9 cen­ti­met­ra

46 vstupno/výstupných pinov vyhra­de­ných pre vše­obec­né pou­ži­tie

3× UART, 2× I2C zber­ni­ca, 2× SPI zber­ni­ca, I2S audio, SPDIF výstup, infra­čer­ve­ný pri­jí­mač

Nie jed­na, nie dve, ale tri kon­fi­gu­rá­cie

Kam­paň ponú­ka tri rôz­ne kon­fi­gu­rá­cie hard­vé­ru: A64, A64 +, a A64 + s 2 GB RAM. A64 je ver­zia PINE­64 s cenou 15 dolá­rov, 512 MB RAM a 10/100 Ether­ne­tom. Sil­nej­ší PINE­64 A64+ za 19 dolá­rov ponú­ka 1 GB RAM, pod­po­ru­je Giga­bit Ether­net, a má tri ďal­šie por­ty pre foto­apa­rát, doty­ko­vú obra­zov­ku, a LCD panel. Ak si pri­pla­tíš ešte 10 dolá­rov môžeš mať A64+ s 2 GB RAM, kto­rý sto­jí 29 dolá­rov. Naj­vý­hod­nej­šou kúpou sa zdá byť ver­zia za 19 dolá­rov, pre­to­že má všet­ky konek­to­ry a 1GB RAM posta­čí pre väč­ši­nu pro­jek­tov.

pine64peripherals

Soft­vér

V súčas­nos­ti doká­žu všet­ky ver­zie spus­tiť buď Ubun­tu Snap­py, Lubun­tu, Andro­id 5.1, ale­bo open­HAB (sys­tém pre smart domy) a exis­tu­jú plá­ny na pod­po­ru sys­té­mu Win­do­ws v budúc­nos­ti. Vzhľa­dom k tomu, že všet­ky zatiaľ pod­po­ro­va­né ope­rač­né sys­té­my sú open sour­ce, už exis­tu­je veľ­ké množ­stvo apli­ká­cií a komu­nít, kto­ré budú rých­lo skú­šať svoj kód na novej plat­for­me.

Zatiaľ tu nie je veľa jed­no-dosko­vých počí­ta­čov, kto­ré majú špe­ci­fi­ká­cie podob­né ako PINE­64 – naj­viac sa mu blí­ži asi Dra­gon­Bo­ard, ten však sto­jí 75 dolá­rov. S tými­to špe­ci­fi­ká­cia­mi sa dá oča­ká­vať, že PINE­64 bude využí­va­ný pri video pro­jek­toch, DIY tab­le­toch, mediál­nych cen­trách a dokon­ca aj pre vše­obec­né výpoč­to­vé úlo­hy.

Tak čo? Ideš do toho? A ak áno, pri akom pro­jek­te by si využil PINE­64? Podeľ sa s nami o nápa­dy v komen­tá­roch.

pine64-the-world-s-first-64-bit-expandable-supercomputer-runs-ubuntu-and-android-5-1-497396-5

zdroj: makezine.com

Pridať komentár (0)