Maličký počí­tač, ktorý ponúkne „veľa muziky“ za smiešnu cenu val­cuje Kicks­tar­ter

Rudolf Nečas / 12. decembra 2015 / Tech a inovácie

Kom­bi­ná­cia níz­kej ceny a sluš­ného výkonu jed­no­značne fun­guje. PINE64 sa obja­vil na Kicks­tar­teri len pred troma dňami a už viac ako 10 násobne pre­ko­nal sta­no­vený cieľ!

PINE64 je malý počí­tač so štvor­jad­ro­vým 1.2GHz 64-bit pro­ce­so­rom, 512 MB RAM a cenou len 15 dolá­rov (cca 13,7 eur). Je cel­kom jed­no­du­ché pocho­piť prečo sa pre­dáva ako teplé rožky: je rýchly a lacný.

pine64

Avšak, naj­viac zau­jí­mavý aspekt tohto počí­tača nie je jeho nízka cena, ale to, že toto malé zaria­de­nie dokáže pre­hrať 4K video, poslať ho cez roz­hra­nie HDMI a pod­po­ruje H.264 a H.265 dekó­do­va­nie. To robí z PINE64 jednu z naj­pô­so­bi­vej­ších, lac­ných mož­ností pre kaž­dého, kto hľadá niečo pre imple­men­tá­ciu videa s vyso­kým roz­lí­še­ním.

Schop­nosť pre­hrá­va­nia a spra­co­va­nia tak vyso­kého výstup­ného roz­lí­še­nia pochá­dza od dvoch (áno, dvoch) gra­fic­kých jadier na MALI GPU. Rov­nako ako v note­bo­okoch a stol­ných počí­ta­čoch, jedno-doskové počí­tače pou­ží­vajú GPU na opti­ma­li­zo­va­nie a zvlád­nu­tie výpoč­tov potrebné pre pre­hrá­va­nie videa, čo v koneč­nom dôsledku zni­žuje zaťa­že­nie hlav­ného pro­ce­sora na minu­mum. Avšak, pre jedno-doskové počí­tače nie je typické mať GPU s via­ce­rými jad­rami.

Toto všetko ponúkne

64-bitový quad-core 1.2Ghz ARM Cor­tex-A53 pro­ce­sor

MALI­400 GPU s dvomi jad­rami

4K výstup cez HDMI

512MB RAM (64+ ver­zia má 1GB)

Zabu­do­vaný obvod pre nabí­ja­nie baté­rie

Zabu­do­vaný obvod s reál­nym časom

2 USB porty

10/100 ether­net (giga­bi­tový na 64+)

Mic­roSD úlo­žisko

Pod­po­ruje Linux alebo Android

Roz­mery 12×7,9 cen­ti­metra

46 vstupno/výstupných pinov vyhra­de­ných pre vše­obecné pou­ži­tie

3× UART, 2× I2C zber­nica, 2× SPI zber­nica, I2S audio, SPDIF výstup, infra­čer­vený pri­jí­mač

Nie jedna, nie dve, ale tri kon­fi­gu­rá­cie

Kam­paň ponúka tri rôzne kon­fi­gu­rá­cie hard­véru: A64, A64 +, a A64 + s 2 GB RAM. A64 je ver­zia PINE64 s cenou 15 dolá­rov, 512 MB RAM a 10/100 Ether­ne­tom. Sil­nejší PINE64 A64+ za 19 dolá­rov ponúka 1 GB RAM, pod­po­ruje Giga­bit Ether­net, a má tri ďal­šie porty pre foto­apa­rát, doty­kovú obra­zovku, a LCD panel. Ak si pri­pla­tíš ešte 10 dolá­rov môžeš mať A64+ s 2 GB RAM, ktorý stojí 29 dolá­rov. Naj­vý­hod­nej­šou kúpou sa zdá byť ver­zia za 19 dolá­rov, pre­tože má všetky konek­tory a 1GB RAM postačí pre väč­šinu pro­jek­tov.

pine64peripherals

Soft­vér

V súčas­nosti dokážu všetky ver­zie spus­tiť buď Ubuntu Snappy, Lubuntu, Android 5.1, alebo open­HAB (sys­tém pre smart domy) a exis­tujú plány na pod­poru sys­tému Win­dows v budúc­nosti. Vzhľa­dom k tomu, že všetky zatiaľ pod­po­ro­vané ope­račné sys­témy sú open source, už exis­tuje veľké množ­stvo apli­ká­cií a komu­nít, ktoré budú rýchlo skú­šať svoj kód na novej plat­forme.

Zatiaľ tu nie je veľa jedno-dosko­vých počí­ta­čov, ktoré majú špe­ci­fi­ká­cie podobné ako PINE64 – naj­viac sa mu blíži asi Dra­gon­Bo­ard, ten však stojí 75 dolá­rov. S týmito špe­ci­fi­ká­ciami sa dá oča­ká­vať, že PINE64 bude využí­vaný pri video pro­jek­toch, DIY tab­le­toch, mediál­nych cen­trách a dokonca aj pre vše­obecné výpoč­tové úlohy.

Tak čo? Ideš do toho? A ak áno, pri akom pro­jekte by si využil PINE64? Podeľ sa s nami o nápady v komen­tá­roch.

pine64-the-world-s-first-64-bit-expandable-supercomputer-runs-ubuntu-and-android-5-1-497396-5

zdroj: makezine.com

Pridať komentár (0)