Aj na Slo­ven­sku sa dá deti učiť inak: Tra­dičný sys­tém škols­tva nie je jedi­nou mož­nos­ťou

Tatiana Rumanovská / 21. decembra 2015 / Zo Slovenska

Vzde­la­nie je pre pros­pe­ru­júcu budúc­nosť nie­len nás ale aj ďal­ších gene­rá­cií potrebné ako soľ.

Otáz­kou však stále zostáva, čo si pod poj­mom „vzde­la­nie“ pred­sta­vu­jeme. Kvan­titu vedo­mostí, dobré výsledné známky, množ­stvo titu­lov (nie­len) pred menom alebo schop­nosť stať sa vďaka roz­vi­nu­tým schop­nos­tiam úspeš­ným = boha­tým?

sunrisewaldorfschool_1396983363

S tra­dič­ným spô­so­bom vzde­lá­va­nia má skú­se­nosť väč­šina. Aj ja. Potom je tu ale tábor „iných“, alter­na­tív­nych škôl a prog­ra­mov, ktoré kladú dôraz na inú stránku uče­nia detí. Z vlast­nej skú­se­nosti však viem, že aj keď ter­mínu „alter­na­tíva“ cel­kom dobre roz­umieme, naše objek­tívne poznatky o vzde­lá­vaní v alter­na­tív­nom smere pokryv­ká­vajú a často­krát sú pozna­čené pred­sud­kami a skres­le­nými, emo­tívne lade­nými názormi zás­tan­cov a urput­ných odpor­cov. Vieš teda naozaj presne o čom alter­na­tívne vzde­lá­va­nie je, k čomu sme­ruje a aké pod­mienky pre jeho roz­voj Slo­ven­sko ponúka?

Tra­dičné vs. alter­na­tívne školy a situ­ácia na Slo­ven­sku

Pre­lo­mový rok 1989 sa spája s revo­lú­ciou tak­mer v kaž­dej oblasti. Podobne tomu bolo aj v edu­ká­cii, kde sa s ter­mí­nom reforma dostá­val do kon­taktu hlavne vyučo­vací pro­ces. Roz­voj alter­na­tív­nych škôl sa dostal bliž­šie do pop­re­dia o 5 rokov neskôr a mal jed­no­du­chú myš­lienku – alter­na­tívne školy vzni­kali ako reak­cia na silne ide­olo­gi­zo­vané škols­tvo s rigid­nými pra­vid­lami a pred­pismi. Čím sa od kla­sic­kých tra­dič­ných líšia?

Roz­voj osob­nosti die­ťaťa

Zatiaľ čo tra­dičné škols­tvo dis­po­nuje pre­važne inte­lek­to­vým zame­ra­ním, alter­na­tívne školy sa sna­žia o roz­voj kom­plex­nej osob­nosti die­ťaťa. Kladú teda dôraz nie­len na vedo­mosti a inte­lekt ale aj na emo­ci­onálnu stránku die­ťaťa, jeho potreby a roz­voj tvo­ri­vých schop­ností. Škola uče­nia sa stáva „tvo­ri­vou ško­lou“.

montessori

Aspekty výchovy

Často­krát sa zabúda, že s uče­ním ide ruka v ruke aj výchova. Tra­dičné školy sa len zriedka, ak vôbec, venujú bež­ným pra­cov­ným čin­nos­tiam. Tí skôr naro­dení si možno ešte pamä­tajú pred­met pra­cov­nej výchovy, kde sa učili šiť, pri­pra­vo­vať základné pokrmy, pes­to­vať plo­diny alebo zvlá­dať základné manu­álne práce ako pri­biť klince, zostro­jiť vtá­čiu búdku a pod. Ja som tú mož­nosť už žiaľ nemala. Preto sa alter­na­tívne školy zame­ria­vajú aj na este­tické, telo­vý­chovné a zdra­votné aspekty s cie­ľom posil­niť pra­covné zame­ra­nie školy. Neza­búda sa ani na morálnu a výchovnú fun­kciu.

Škola nie je nepria­teľ

Asi naj­vý­raz­nej­šou je zmena vo vzťahu medzi uči­teľmi a žiakmi. Alter­na­tívne školy sa usi­lujú o navo­de­nie par­tner­ského a koope­ra­tív­neho vzťahu, čím sa sna­žia pozi­tívne zme­niť cel­kovú atmo­sféru školy. Tu už nemá jed­no­stranná auto­ri­ta­tívna výchova zalo­žená na posluš­nosti žiadne miesto. Rov­nako je to aj s nepri­me­ra­nou pre­va­hou nátlaku a drilu. Namiesto nich nastu­puje pros­pešná úloha hry a pozná­va­nia, ktoré fun­gujú ako náh­rada za kla­sické uče­nie. Roz­vrh a orga­ni­zá­cia dňa vychá­dza zo záuj­mov detí a fle­xi­bi­lity ich potrieb. Pre­hl­buje sa tiež kon­takt školy so živo­tom, so spo­loč­nos­ťou ale aj s rodi­nou a prí­ro­dou.

IMG_0517-1bm3rhe

Nega­tíva alter­na­tív­nych škôl

Ako má aj každá minca 2 strany, aj na alter­na­tívne školy sa zniesla okrem pochvál aj vlna kri­tiky. Ktoré to sú?

  • chý­bajú spo­ľah­livé ana­lýzy fun­go­va­nia a výsled­kov nie­kto­rých typov alter­na­tív­nych škôl
  • aj napriek dôrazu na slo­bodu sa vnu­cuje žia­kom istý štýl výchovy a vzde­lá­va­nia, či sve­to­ná­zo­rové prin­cípy
  • nedos­ta­točné opa­ko­va­nie učeb­nej látky
  • pri­veľké spo­lie­ha­nia na žiaka
  • nesys­te­ma­tické zís­ka­va­nie poznat­kov
  • ťaž­kosť skon­tro­lo­va­nia, čo sa vlastne dieťa učí, ich zošity obsa­hujú často len útrž­ko­vité poznámky
  • prob­lémy s dis­cip­lí­nou, sústre­de­ním
  • špe­ciálne vyučo­va­nie si vyža­duje tvo­ri­vého, špe­ciálne pri­pra­ve­ného uči­teľa
  • možné sú aj ťaž­kosti v pre­chode z alter­na­tív­neho sys­tému na tra­dičný, naprí­klad pri pre­stupe žiaka zo ZŠ na SŠ

O objek­tívne vysti­hnu­tie rea­lity všet­kých ZA aj PROTI sa pokú­sil uzná­vaný psy­cho­lóg a peda­góg, pro­fe­sor Miron Zelina:

Podľa mňa by škol­skému sys­tému pros­pelo, keby bolo na Slo­ven­sku čo naj­viac alter­na­tív­nych škôl, aby sme vedeli nájsť čo naj­viac ciest ako naj­lep­šie vycho­vať a vzde­lať dieťa. Na dru­hej strane treba ustrá­žiť, aby školy nešli do, tak­po­ve­diac, pre­hna­nej slo­body, aby sa nero­bili veci, ktoré sú neve­decké. Štát má právo chrá­niť škol­ský sys­tém.“ 

GFrostKMMS-5084

Aktu­álna domáca situ­ácia

Slo­ven­sko, v porov­naní s inými európ­skymi kra­ji­nami, je v oblasti alter­na­tív­neho vzde­lá­va­nie len v začiat­koch. Napriek tomu, že od počiatku reform­ných ten­den­cií sa počet takýchto škôl zvý­šil, stále sú v porov­naní s tra­dič­nými pod­statne menej nav­šte­vo­vané. Jedná sa hlavne o kla­sické reformné školy – Wal­dorfská, Mon­tes­so­ri­ov­ská a Dal­ton­ská škola. Okrem toho ale fun­gujú aj nie­ktoré moderné alter­na­tívne školy – Integ­ro­vané tema­tické vyučo­va­nie (ITV), Otvo­rená škola, škola DOKO­RÁN a mnohé alter­na­tívne vyučo­va­cie prog­ramy – Pro­jekt ORAVA, prog­ram BAŤA junior atď. Spo­me­nuté spô­soby alter­na­tív­neho vyučo­va­nia sú zastú­pené hlavne v mater­ských a základ­ných ško­lách, Wal­dorfská škola pred­sta­vuje školu integ­ra­tív­neho typu, ktorú je možné ukon­čiť aj matu­ri­tou.

Jed­not­li­vým for­mám kla­sic­kých reform­ných škôl a moder­ných alter­na­tív­nych škôl sa budeme veno­vať v samos­tat­ných člán­koch.

Pridať komentár (0)