Aj na Slo­ven­sku sa dá deti učiť inak: Tra­dič­ný sys­tém škols­tva nie je jedi­nou mož­nos­ťou

Tatiana Rumanovská / 21. decembra 2015 / Zo Slovenska

Vzde­la­nie je pre pros­pe­ru­jú­cu budúc­nosť nie­len nás ale aj ďal­ších gene­rá­cií potreb­né ako soľ.

Otáz­kou však stá­le zostá­va, čo si pod poj­mom „vzde­la­nie“ pred­sta­vu­je­me. Kvan­ti­tu vedo­mos­tí, dob­ré výsled­né znám­ky, množ­stvo titu­lov (nie­len) pred menom ale­bo schop­nosť stať sa vďa­ka roz­vi­nu­tým schop­nos­tiam úspeš­ným = boha­tým?

sunrisewaldorfschool_1396983363

S tra­dič­ným spô­so­bom vzde­lá­va­nia má skú­se­nosť väč­ši­na. Aj ja. Potom je tu ale tábor „iných“, alter­na­tív­nych škôl a prog­ra­mov, kto­ré kla­dú dôraz na inú strán­ku uče­nia detí. Z vlast­nej skú­se­nos­ti však viem, že aj keď ter­mí­nu „alter­na­tí­va“ cel­kom dob­re roz­umie­me, naše objek­tív­ne poznat­ky o vzde­lá­va­ní v alter­na­tív­nom sme­re pokryv­ká­va­jú a často­krát sú pozna­če­né pred­sud­ka­mi a skres­le­ný­mi, emo­tív­ne lade­ný­mi názor­mi zás­tan­cov a urput­ných odpor­cov. Vieš teda naozaj pres­ne o čom alter­na­tív­ne vzde­lá­va­nie je, k čomu sme­ru­je a aké pod­mien­ky pre jeho roz­voj Slo­ven­sko ponú­ka?

Tra­dič­né vs. alter­na­tív­ne ško­ly a situ­ácia na Slo­ven­sku

Pre­lo­mo­vý rok 1989 sa spá­ja s revo­lú­ci­ou tak­mer v kaž­dej oblas­ti. Podob­ne tomu bolo aj v edu­ká­cii, kde sa s ter­mí­nom refor­ma dostá­val do kon­tak­tu hlav­ne vyučo­va­cí pro­ces. Roz­voj alter­na­tív­nych škôl sa dostal bliž­šie do pop­re­dia o 5 rokov neskôr a mal jed­no­du­chú myš­lien­ku – alter­na­tív­ne ško­ly vzni­ka­li ako reak­cia na sil­ne ide­olo­gi­zo­va­né škols­tvo s rigid­ný­mi pra­vid­la­mi a pred­pis­mi. Čím sa od kla­sic­kých tra­dič­ných líšia?

Roz­voj osob­nos­ti die­ťa­ťa

Zatiaľ čo tra­dič­né škols­tvo dis­po­nu­je pre­važ­ne inte­lek­to­vým zame­ra­ním, alter­na­tív­ne ško­ly sa sna­žia o roz­voj kom­plex­nej osob­nos­ti die­ťa­ťa. Kla­dú teda dôraz nie­len na vedo­mos­ti a inte­lekt ale aj na emo­ci­onál­nu strán­ku die­ťa­ťa, jeho potre­by a roz­voj tvo­ri­vých schop­nos­tí. Ško­la uče­nia sa stá­va „tvo­ri­vou ško­lou“.

montessori

Aspek­ty výcho­vy

Často­krát sa zabú­da, že s uče­ním ide ruka v ruke aj výcho­va. Tra­dič­né ško­ly sa len zried­ka, ak vôbec, venu­jú bež­ným pra­cov­ným čin­nos­tiam. Tí skôr naro­de­ní si mož­no ešte pamä­ta­jú pred­met pra­cov­nej výcho­vy, kde sa uči­li šiť, pri­pra­vo­vať základ­né pokr­my, pes­to­vať plo­di­ny ale­bo zvlá­dať základ­né manu­ál­ne prá­ce ako pri­biť klin­ce, zostro­jiť vtá­čiu búd­ku a pod. Ja som tú mož­nosť už žiaľ nema­la. Pre­to sa alter­na­tív­ne ško­ly zame­ria­va­jú aj na este­tic­ké, telo­vý­chov­né a zdra­vot­né aspek­ty s cie­ľom posil­niť pra­cov­né zame­ra­nie ško­ly. Neza­bú­da sa ani na morál­nu a výchov­nú fun­kciu.

Ško­la nie je nepria­teľ

Asi naj­vý­raz­nej­šou je zme­na vo vzťa­hu medzi uči­teľ­mi a žiak­mi. Alter­na­tív­ne ško­ly sa usi­lu­jú o navo­de­nie par­tner­ské­ho a koope­ra­tív­ne­ho vzťa­hu, čím sa sna­žia pozi­tív­ne zme­niť cel­ko­vú atmo­sfé­ru ško­ly. Tu už nemá jed­no­stran­ná auto­ri­ta­tív­na výcho­va zalo­že­ná na posluš­nos­ti žiad­ne mies­to. Rov­na­ko je to aj s nepri­me­ra­nou pre­va­hou nátla­ku a dri­lu. Namies­to nich nastu­pu­je pros­peš­ná úlo­ha hry a pozná­va­nia, kto­ré fun­gu­jú ako náh­ra­da za kla­sic­ké uče­nie. Roz­vrh a orga­ni­zá­cia dňa vychá­dza zo záuj­mov detí a fle­xi­bi­li­ty ich potrieb. Pre­hl­bu­je sa tiež kon­takt ško­ly so živo­tom, so spo­loč­nos­ťou ale aj s rodi­nou a prí­ro­dou.

IMG_0517-1bm3rhe

Nega­tí­va alter­na­tív­nych škôl

Ako má aj kaž­dá min­ca 2 stra­ny, aj na alter­na­tív­ne ško­ly sa znies­la okrem pochvál aj vlna kri­ti­ky. Kto­ré to sú?

  • chý­ba­jú spo­ľah­li­vé ana­lý­zy fun­go­va­nia a výsled­kov nie­kto­rých typov alter­na­tív­nych škôl
  • aj napriek dôra­zu na slo­bo­du sa vnu­cu­je žia­kom istý štýl výcho­vy a vzde­lá­va­nia, či sve­to­ná­zo­ro­vé prin­cí­py
  • nedos­ta­toč­né opa­ko­va­nie učeb­nej lát­ky
  • pri­veľ­ké spo­lie­ha­nia na žia­ka
  • nesys­te­ma­tic­ké zís­ka­va­nie poznat­kov
  • ťaž­kosť skon­tro­lo­va­nia, čo sa vlast­ne die­ťa učí, ich zoši­ty obsa­hu­jú čas­to len útrž­ko­vi­té poznám­ky
  • prob­lé­my s dis­cip­lí­nou, sústre­de­ním
  • špe­ciál­ne vyučo­va­nie si vyža­du­je tvo­ri­vé­ho, špe­ciál­ne pri­pra­ve­né­ho uči­te­ľa
  • mož­né sú aj ťaž­kos­ti v pre­cho­de z alter­na­tív­ne­ho sys­té­mu na tra­dič­ný, naprí­klad pri pre­stu­pe žia­ka zo ZŠ na SŠ

O objek­tív­ne vysti­hnu­tie rea­li­ty všet­kých ZA aj PRO­TI sa pokú­sil uzná­va­ný psy­cho­lóg a peda­góg, pro­fe­sor Miron Zeli­na:

Pod­ľa mňa by škol­ské­mu sys­té­mu pros­pe­lo, keby bolo na Slo­ven­sku čo naj­viac alter­na­tív­nych škôl, aby sme vede­li nájsť čo naj­viac ciest ako naj­lep­šie vycho­vať a vzde­lať die­ťa. Na dru­hej stra­ne tre­ba ustrá­žiť, aby ško­ly nešli do, tak­po­ve­diac, pre­hna­nej slo­bo­dy, aby sa nero­bi­li veci, kto­ré sú neve­dec­ké. Štát má prá­vo chrá­niť škol­ský sys­tém.“ 

GFrostKMMS-5084

Aktu­ál­na domá­ca situ­ácia

Slo­ven­sko, v porov­na­ní s iný­mi európ­sky­mi kra­ji­na­mi, je v oblas­ti alter­na­tív­ne­ho vzde­lá­va­nie len v začiat­koch. Napriek tomu, že od počiat­ku reform­ných ten­den­cií sa počet takých­to škôl zvý­šil, stá­le sú v porov­na­ní s tra­dič­ný­mi pod­stat­ne menej nav­šte­vo­va­né. Jed­ná sa hlav­ne o kla­sic­ké reform­né ško­ly – Wal­dorfs­ká, Mon­tes­so­ri­ov­ská a Dal­ton­ská ško­la. Okrem toho ale fun­gu­jú aj nie­kto­ré moder­né alter­na­tív­ne ško­ly – Integ­ro­va­né tema­tic­ké vyučo­va­nie (ITV), Otvo­re­ná ško­la, ško­la DOKO­RÁN a mno­hé alter­na­tív­ne vyučo­va­cie prog­ra­my – Pro­jekt ORA­VA, prog­ram BAŤA juni­or atď. Spo­me­nu­té spô­so­by alter­na­tív­ne­ho vyučo­va­nia sú zastú­pe­né hlav­ne v mater­ských a základ­ných ško­lách, Wal­dorfs­ká ško­la pred­sta­vu­je ško­lu integ­ra­tív­ne­ho typu, kto­rú je mož­né ukon­čiť aj matu­ri­tou.

Jed­not­li­vým for­mám kla­sic­kých reform­ných škôl a moder­ných alter­na­tív­nych škôl sa bude­me veno­vať v samos­tat­ných člán­koch.

Pridať komentár (0)