Malý zázrak so slo­ven­ským dizaj­nom

Luky Gašparík / 25. augusta 2014 / Tech a inovácie

Na Kicks­ta­re­teri sa obja­vil ďalší pro­jekt, ktorý dostal slo­ven­ský “touch”. Známy slo­ven­ský dizaj­nér Michal “musHo” Šim­ko­vič sa spo­lu­po­die­ľal na dizajne uni­ver­zál­neho IR ovlá­dača Any­Mote.

Práve dnes bola spus­tená kam­paň ovlá­dača Any­Mote na Kicks­tar­teri. Kto by nech­cel ovlá­dať telku, počí­tač, klímu alebo sound sys­tém jed­ným ovlá­da­čom? No ja určite! Any­Mote vám to všetko umožní a pre­mení váš smartp­hone (alebo tab­let) na ovlá­dač novej gene­rá­cie. Auto­ma­ti­zá­cia vašej domác­nosti sa týmto pomaly uzat­vára.

Any­Mote fun­guje na prin­cípe spa­ro­va­nie všet­kých vašich zaria­dení pro­stred­níc­tvom Blu­e­to­oth 4.0 LE a vďaka wire­less pri­po­je­nia je ich ovlá­da­nie úpl­nou mali­nou. 360° dosah zabez­pečí abso­lútne bez­prob­lé­mové ovlá­da­nie z hoci­ja­kého miesta. AJ KEĎ…Väčšina spot­re­bi­čov sa stále ovláda infra­por­tom, preto musí byť ovlá­dač v optic­kom dosahu týchto zaria­dení, inak si nim toho veľa nepo­o­vlá­date. 

Celý ovlá­dač fun­guje pro­stred­níc­tvom appky Smart IR Remote. Kto by to bol pove­dal, ale táto nie je zadarmo. Iba za appku si zapla­títe 5,21€, čo nie je zasa úplná tra­gé­dia, keďže si bez nej Any­Mote veľmi neuži­jete. Asi sa jej kúpe nevyh­nete. 

Ovlá­da­nie ovlá­dača po všet­kých spá­ro­va­niach je naozaj ľahučké a zvládne ho SKORO každý. Tvoja babka by s tým mohla mať teore­tický prob­lém! Data­báza appky obsa­huje vyše 800.000 rôz­nych elek­tro­nic­kých spot­re­bi­čov spá­ro­va­teľ­ných s Any­Mote. Je teda veľká prav­de­po­dob­nosť, že tam náj­deš aj tvoju ORAVU. A čo keď ti nie­kto zavolá a ty máš pus­tené aku­rát všetky spot­re­biče — “veď si to chcem predsa vyskú­šať nie???”. Aj na toto mys­leli pri vývoji Any­Mote, zaria­de­nie sa totiž stíši, resp. vypne. 

Celý Any­Mote je malý a skladný, 10x4,5 cm je v pohode a keď už ho dizajn robil Slo­vák, asi ho ani nebu­dete chcieť veľmi scho­vá­vať ;-).

Za 50$ môže byť tento malý skvost aj u vás doma. Preto, každý kto číta tento člá­nok, si musí povinne aspoň jeden kúpiť nech to nedo­padne ako u Ice Buc­ketu. Zatiaľ sa tímu okolo Musha poda­rilo vyzbie­rať za jediný deň skoro 1/5 poža­do­va­nej sumy. Tak držme palce a pod­po­rujme!!!

Čle­no­via tímu Any­Mote:

Kam­paň náj­dete aj tu.

Zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)