Malý zázrak so slo­ven­ským dizaj­nom

Luky Gašparík / 25. augusta 2014 / Tech a inovácie

Na Kicks­ta­re­te­ri sa obja­vil ďal­ší pro­jekt, kto­rý dostal slo­ven­ský “touch”. Zná­my slo­ven­ský dizaj­nér Michal “mus­Ho” Šim­ko­vič sa spo­lu­po­die­ľal na dizaj­ne uni­ver­zál­ne­ho IR ovlá­da­ča Any­Mo­te.

Prá­ve dnes bola spus­te­ná kam­paň ovlá­da­ča Any­Mo­te na Kicks­tar­te­ri. Kto by nech­cel ovlá­dať tel­ku, počí­tač, klí­mu ale­bo sound sys­tém jed­ným ovlá­da­čom? No ja urči­te! Any­Mo­te vám to všet­ko umož­ní a pre­me­ní váš smartp­ho­ne (ale­bo tab­let) na ovlá­dač novej gene­rá­cie. Auto­ma­ti­zá­cia vašej domác­nos­ti sa tým­to poma­ly uzat­vá­ra.

Any­Mo­te fun­gu­je na prin­cí­pe spa­ro­va­nie všet­kých vašich zaria­de­ní pro­stred­níc­tvom Blu­e­to­oth 4.0 LE a vďa­ka wire­less pri­po­je­nia je ich ovlá­da­nie úpl­nou mali­nou. 360° dosah zabez­pe­čí abso­lút­ne bez­prob­lé­mo­vé ovlá­da­nie z hoci­ja­ké­ho mies­ta. AJ KEĎ…Väčšina spot­re­bi­čov sa stá­le ovlá­da infra­por­tom, pre­to musí byť ovlá­dač v optic­kom dosa­hu tých­to zaria­de­ní, inak si nim toho veľa nepo­o­vlá­da­te. 

Celý ovlá­dač fun­gu­je pro­stred­níc­tvom app­ky Smart IR Remo­te. Kto by to bol pove­dal, ale táto nie je zadar­mo. Iba za app­ku si zapla­tí­te 5,21€, čo nie je zasa úpl­ná tra­gé­dia, keď­že si bez nej Any­Mo­te veľ­mi neuži­je­te. Asi sa jej kúpe nevyh­ne­te. 

Ovlá­da­nie ovlá­da­ča po všet­kých spá­ro­va­niach je naozaj ľahuč­ké a zvlád­ne ho SKO­RO kaž­dý. Tvo­ja bab­ka by s tým moh­la mať teore­tic­ký prob­lém! Data­bá­za app­ky obsa­hu­je vyše 800.000 rôz­nych elek­tro­nic­kých spot­re­bi­čov spá­ro­va­teľ­ných s Any­Mo­te. Je teda veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že tam náj­deš aj tvo­ju ORA­VU. A čo keď ti nie­kto zavo­lá a ty máš pus­te­né aku­rát všet­ky spot­re­bi­če — “veď si to chcem pred­sa vyskú­šať nie???”. Aj na toto mys­le­li pri vývo­ji Any­Mo­te, zaria­de­nie sa totiž stí­ši, resp. vypne. 

Celý Any­Mo­te je malý a sklad­ný, 10x4,5 cm je v poho­de a keď už ho dizajn robil Slo­vák, asi ho ani nebu­de­te chcieť veľ­mi scho­vá­vať ;-).

Za 50$ môže byť ten­to malý skvost aj u vás doma. Pre­to, kaž­dý kto číta ten­to člá­nok, si musí povin­ne aspoň jeden kúpiť nech to nedo­pad­ne ako u Ice Buc­ke­tu. Zatiaľ sa tímu oko­lo Mus­ha poda­ri­lo vyzbie­rať za jedi­ný deň sko­ro 1/5 poža­do­va­nej sumy. Tak drž­me pal­ce a pod­po­ruj­me!!!

Čle­no­via tímu Any­Mo­te:

Kam­paň náj­de­te aj tu.

Zdroj: Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)