Mám pre teba zlú sprá­vu. Ten­to pri­pí­na­cí copík pre mužov NIE JE vtip!

Martin Bohunický / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Pán­ske copí­ky nikdy nezom­rú. A môž­me dúfať koľ­ko chce­me.

Hips­te­ri a stre­doš­ko­lá­ci Slo­ven­ska pozor! Už sa nemu­sí­te trá­piť nedos­ta­toč­nou dĺž­kou vašich vla­sov. Ten samu­raj­ský copík, čo má tvoj spo­lu­žiak, môžeš mať koneč­ne aj ty. Pre­daj­ca Grou­pon vysly­šal pros­by všet­kých sve­to­vých mód­nych guru a do pre­da­ja pri­pra­vil tie­to pri­pí­na­cie copí­ky!

Za rela­tív­ne lac­ný peniaz (nie­čo oko­lo 8 eur) dosta­neš gula­tú guču vla­sov, kto­rú si pri­pev­níš na svo­je po-bokoch-vyho­le­né-no-hore-ležér­ne-a-voľ­ne ras­tú­ce vla­sy.

Pri­pí­na­cie prí­čes­ky a copí­ky nie sú pre ženy nič novým, vlast­ne sú súčas­ťou trhu už nie­koľ­ko rokov. A aj keď si o nich mys­lí kaž­dý to svo­je, ženy sú pred­sa viac zaťa­že­né na svo­ju krá­su a ich výstrel­ky ochot­ne rešpek­tu­je­me. No muži? Váž­ne?

Pou­ži­tie muž­ské­ho copí­ka je jed­no­du­ché. Potiah­neš si vla­sy doza­du, ako keď utie­raš zo sta­ro­žit­né­ho dre­ve­né­ho sto­la roz­lia­te sójo­vé lat­té a upev­níš copík tak, ako sa laic­ká verej­nosť upla na Arca­de Fire. Potom už len zais­tíš copík neja­kou sta­ro­žit­nou spon­kou, lebo gumič­ky sú out a šup do Aupar­ku. Ale­bo ako hovo­rí jeden môj kama­rát:

Samu­raj­ský copík nie je účes, to je život­ný štýl.”

Copí­ky pri­chá­dza­jú na trh v troch far­bách: čier­na, hne­dá a blond. Kľud­ne vyskú­šaj rov­no všet­ky. Neboj sa. Urči­te budeš vyze­rať dob­re. Ehm. 

Ale­bo ako píše samot­ný Grou­pon: “Ten­to pri­pev­ni­teľ­ný — a čo je ešte dôle­ži­tej­šie, odpo­ji­teľ­ný — muž­ský copík ti dovo­lí sply­núť v dave so svo­ji­mi roves­ník­mi. Odpo­rú­ča­me pri­pev­niť vždy, keď ucí­tiš vôňu domá­cej poc­ti­vej kávy, či zapo­ču­ješ zvuk ben­ja.”

A ešte aj môžeš vyze­rať ako on.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)