Mám pre teba zlú správu. Tento pri­pí­nací copík pre mužov NIE JE vtip!

Martin Bohunický / 10. novembra 2015 / Tech a inovácie

Pán­ske copíky nikdy nezomrú. A môžme dúfať koľko chceme.

Hips­teri a stre­doš­ko­láci Slo­ven­ska pozor! Už sa nemu­síte trá­piť nedos­ta­toč­nou dĺž­kou vašich vla­sov. Ten samu­raj­ský copík, čo má tvoj spo­lu­žiak, môžeš mať konečne aj ty. Pre­dajca Grou­pon vysly­šal prosby všet­kých sve­to­vých mód­nych guru a do pre­daja pri­pra­vil tieto pri­pí­na­cie copíky!

Za rela­tívne lacný peniaz (niečo okolo 8 eur) dosta­neš gulatú guču vla­sov, ktorú si pri­pev­níš na svoje po-bokoch-vyho­lené-no-hore-ležérne-a-voľne ras­túce vlasy.

Pri­pí­na­cie prí­česky a copíky nie sú pre ženy nič novým, vlastne sú súčas­ťou trhu už nie­koľko rokov. A aj keď si o nich myslí každý to svoje, ženy sú predsa viac zaťa­žené na svoju krásu a ich výstrelky ochotne rešpek­tu­jeme. No muži? Vážne?

Pou­ži­tie muž­ského copíka je jed­no­du­ché. Potiah­neš si vlasy dozadu, ako keď utie­raš zo sta­ro­žit­ného dre­ve­ného stola roz­liate sójové latté a upev­níš copík tak, ako sa laická verej­nosť upla na Arcade Fire. Potom už len zais­tíš copík neja­kou sta­ro­žit­nou spon­kou, lebo gumičky sú out a šup do Auparku. Alebo ako hovorí jeden môj kama­rát:

Samu­raj­ský copík nie je účes, to je životný štýl.”

Copíky pri­chá­dzajú na trh v troch far­bách: čierna, hnedá a blond. Kľudne vyskú­šaj rovno všetky. Neboj sa. Určite budeš vyze­rať dobre. Ehm. 

Alebo ako píše samotný Grou­pon: “Tento pri­pev­ni­teľný — a čo je ešte dôle­ži­tej­šie, odpo­ji­teľný — muž­ský copík ti dovolí sply­núť v dave so svo­jimi roves­níkmi. Odpo­rú­čame pri­pev­niť vždy, keď ucí­tiš vôňu domá­cej poc­ti­vej kávy, či zapo­ču­ješ zvuk benja.”

A ešte aj môžeš vyze­rať ako on.

zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)