Man­že­lia Zuc­ker­ber­govci roz­bie­hajú obrov­ský pro­jekt — chcú vylie­čiť svet

Martina Ditrichová / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Via­cero úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov a miliar­dá­rov sa rea­li­zuje v dob­ro­čin­nosti alebo výskume. Zakla­da­teľ Face­book-u Mark Zuc­ker­berg a jeho man­želka sa pus­tili do výskumu, a to vo veľ­kom štýle.

Man­že­lia Mark Zuc­ker­berg a Pri­scilla Chan v decem­bri minu­lého roku zalo­žili pro­jekt Ini­tia­tive. Nejde im len o to, zmys­lu­plne inves­to­vať zisk z Face­book-u, prišli aj s úplne novou víziou, ako k výskumu pri­stu­po­vať. Ide im o pre­po­je­nie a dlho­dobú spo­lu­prácu vedec­kých odvetví za dosia­hnu­tím spo­loč­nej vízie — zdra­via. Vytvo­rili tím naj­lep­ších ved­cov zo svo­jich odbo­rov a dali im k dis­po­zí­cii “vrec­kové” 3 miliardy dolá­rov na pod­poru základ­ného výskumu. Man­žel­ský pár sa chystá na celý prie­beh len dohlia­dať z ústra­nia. „Tento výskum bude ria­dený aj vyko­naný ved­cami,” pove­dala Chan, keď spolu s Zuc­ker­ber­gom pred­sta­vili plány pro­jektu “Ini­tia­tive”. Ten vzni­kol v decem­bri minu­lého roku z peňazí z akcií Face­bo­oku za úče­lom pomá­hať v oblasti vzde­la­nia, zdra­vot­nej sta­rost­li­vosti a inter­ne­to­vého pri­po­je­nia.

p1010579

zdroj: engadget.com

Zau­mie­nili si v najb­liž­ších rokoch dosiah­nuť veľké veci. Ozná­mili, že sa chys­tajú cho­roby eli­mi­no­vať, lie­čiť alebo úplne im pre­dísť do konca tohto sto­ro­čia. Dali dokopy tím ved­cov z rôz­nych odvetví, aby spo­lu­pra­co­vali na dosia­hnutí jedi­ného cieľa. Vytvo­riť nové tech­no­ló­gie, nástroje a mož­nosti na lie­če­nie cho­rôb. 3-miliar­dový roz­po­čet by mal pod­po­riť pro­jekt na prvých desať rokov.

Vytvo­re­nie nových nástro­jov vyža­duje spo­lu­prácu ved­cov a inži­nie­rov vo veľ­kom počte na dosť dlhý čas a na to väč­šina fon­dov nie je nasta­vená,” komen­to­val svoju ideu Zuc­ker­berg. Dúfa, že by takto mohol pomôcť inšpi­ro­vať aj iných vedec­kých inves­to­rov.

Keď si porov­náme ciele pro­jektu Ini­tia­tive s inými, zdá sa byť reálny a dobre cie­lený. Ambí­cie sú síce vysoké, ale pros­triedky, mozgy v hre a čas hrajú v ich pros­pech. Určite to znie sľub­nej­šie ako naprí­klad pro­jekt spo­loč­nosti Alp­ha­bet, mater­skej spo­loč­nosti Google, ktorá sa venuje bio­me­di­cín­skemu anti-aging výskumu, čo inšpi­ro­valo maga­zín Time opý­tať sa:  “Dokáže Google vylie­čiť smrť?”.

Dvo­j­ica sa chystá do pro­jektu zapo­jiť hviezdy vedec­kej komu­nity ako neuro­bi­olo­gičku Cor­ne­liu (Cori) Barg­mann, ria­di­teľku NIH Fran­cis Col­lins, výkon­ného ria­di­teľa Google Calico prog­ramu Art­hura Levin­sona, drži­teľa Nobe­lo­vej ceny Harolda Var­musa a mnoho ďal­ších zvuč­ných mien vedec­kej komu­nity, ktoré ale väč­šine z nás veľa neho­vo­ria.

Vedci sa zavia­zali pra­co­vať na prob­lé­moch ako je dege­ne­rá­cia, čo bude vyža­do­vať koope­rá­ciu bio­ló­gov, leká­rov a inži­nie­rov. Ini­tia­tive tiež vytvo­ril Chan Zuc­ker­berg Bio­hub situ­ovaný v San Fran­ciscu za 600 mili­ó­nov, ktorý má vytvo­rené par­tner­stvo s pop­red­nými uni­ver­zi­tami ako Stand­ford, Kali­forn­ská uni­ver­zita, UCSF a Ber­ke­ley.

Facebook CEO Mark Zuckerberg, left, talks with his wife Priscilla Chan as they rehearse for a speech in San Francisco, Tuesday, Sept. 20, 2016. Zuckerberg and Chan have a new lofty goal: to cure, manage or eradicate all disease by the end of this century. To this end, the Chan Zuckerberg Initiative, the couple’s philanthropic organization, is committing $600 million over the next 10 years to build and run a “Biohub” research center. (AP Photo/Jeff Chiu)

foto: atlantic.com

Barg­mann dúfa, že Ini­tia­tive by mohol inšpi­ro­vať ved­cov k väč­šej spo­lu­práci a k zdie­ľa­niu svo­jich poznat­kov. „V mojom labáku si každý píše svoj kód. Každý si mieša vlastnú polievku. Mali by sme nájsť cestu, ako spo­lu­pra­co­vať vo vše­obec­nej rovine, aby sme mohli medzi sebou inte­ra­go­vať a zdie­ľať vedo­mosti,” dodáva. Toto by mohlo pri­lá­kať hlavne mla­dých nad­še­ných ved­cov, ktorí chcú pra­co­vať spo­ločne na dosia­hnutí nie­čoho pre­lo­mo­vého.

zdroj: nature.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: nytimes.com

Pridať komentár (0)