Man­že­lia Zuc­ker­ber­gov­ci roz­bie­ha­jú obrov­ský pro­jekt — chcú vylie­čiť svet

Martina Ditrichová / 21. októbra 2016 / Tech a inovácie

Via­ce­ro úspeš­ných pod­ni­ka­te­ľov a miliar­dá­rov sa rea­li­zu­je v dob­ro­čin­nos­ti ale­bo výsku­me. Zakla­da­teľ Face­bo­ok-u Mark Zuc­ker­berg a jeho man­žel­ka sa pus­ti­li do výsku­mu, a to vo veľ­kom štý­le.

Man­že­lia Mark Zuc­ker­berg a Pri­scil­la Chan v decem­bri minu­lé­ho roku zalo­ži­li pro­jekt Ini­tia­ti­ve. Nej­de im len o to, zmys­lu­pl­ne inves­to­vať zisk z Face­bo­ok-u, priš­li aj s úpl­ne novou vízi­ou, ako k výsku­mu pri­stu­po­vať. Ide im o pre­po­je­nie a dlho­do­bú spo­lu­prá­cu vedec­kých odvet­ví za dosia­hnu­tím spo­loč­nej vízie — zdra­via. Vytvo­ri­li tím naj­lep­ších ved­cov zo svo­jich odbo­rov a dali im k dis­po­zí­cii “vrec­ko­vé” 3 miliar­dy dolá­rov na pod­po­ru základ­né­ho výsku­mu. Man­žel­ský pár sa chys­tá na celý prie­beh len dohlia­dať z ústra­nia. „Ten­to výskum bude ria­de­ný aj vyko­na­ný ved­ca­mi,” pove­da­la Chan, keď spo­lu s Zuc­ker­ber­gom pred­sta­vi­li plá­ny pro­jek­tu “Ini­tia­ti­ve”. Ten vzni­kol v decem­bri minu­lé­ho roku z peňa­zí z akcií Face­bo­oku za úče­lom pomá­hať v oblas­ti vzde­la­nia, zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti a inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia.

p1010579

zdroj: engadget.com

Zau­mie­ni­li si v najb­liž­ších rokoch dosiah­nuť veľ­ké veci. Ozná­mi­li, že sa chys­ta­jú cho­ro­by eli­mi­no­vať, lie­čiť ale­bo úpl­ne im pre­dísť do kon­ca toh­to sto­ro­čia. Dali doko­py tím ved­cov z rôz­nych odvet­ví, aby spo­lu­pra­co­va­li na dosia­hnu­tí jedi­né­ho cie­ľa. Vytvo­riť nové tech­no­ló­gie, nástro­je a mož­nos­ti na lie­če­nie cho­rôb. 3-miliar­do­vý roz­po­čet by mal pod­po­riť pro­jekt na prvých desať rokov.

Vytvo­re­nie nových nástro­jov vyža­du­je spo­lu­prá­cu ved­cov a inži­nie­rov vo veľ­kom počte na dosť dlhý čas a na to väč­ši­na fon­dov nie je nasta­ve­ná,” komen­to­val svo­ju ideu Zuc­ker­berg. Dúfa, že by tak­to mohol pomôcť inšpi­ro­vať aj iných vedec­kých inves­to­rov.

Keď si porov­ná­me cie­le pro­jek­tu Ini­tia­ti­ve s iný­mi, zdá sa byť reál­ny a dob­re cie­le­ný. Ambí­cie sú síce vyso­ké, ale pros­tried­ky, moz­gy v hre a čas hra­jú v ich pros­pech. Urči­te to znie sľub­nej­šie ako naprí­klad pro­jekt spo­loč­nos­ti Alp­ha­bet, mater­skej spo­loč­nos­ti Goog­le, kto­rá sa venu­je bio­me­di­cín­ske­mu anti-aging výsku­mu, čo inšpi­ro­va­lo maga­zín Time opý­tať sa:  “Doká­že Goog­le vylie­čiť smrť?”.

Dvo­j­ica sa chys­tá do pro­jek­tu zapo­jiť hviez­dy vedec­kej komu­ni­ty ako neuro­bi­olo­gič­ku Cor­ne­liu (Cori) Barg­mann, ria­di­teľ­ku NIH Fran­cis Col­lins, výkon­né­ho ria­di­te­ľa Goog­le Cali­co prog­ra­mu Art­hu­ra Levin­so­na, drži­te­ľa Nobe­lo­vej ceny Harol­da Var­mu­sa a mno­ho ďal­ších zvuč­ných mien vedec­kej komu­ni­ty, kto­ré ale väč­ši­ne z nás veľa neho­vo­ria.

Ved­ci sa zavia­za­li pra­co­vať na prob­lé­moch ako je dege­ne­rá­cia, čo bude vyža­do­vať koope­rá­ciu bio­ló­gov, leká­rov a inži­nie­rov. Ini­tia­ti­ve tiež vytvo­ril Chan Zuc­ker­berg Bio­hub situ­ova­ný v San Fran­cis­cu za 600 mili­ó­nov, kto­rý má vytvo­re­né par­tner­stvo s pop­red­ný­mi uni­ver­zi­ta­mi ako Stand­ford, Kali­forn­ská uni­ver­zi­ta, UCSF a Ber­ke­ley.

Facebook CEO Mark Zuckerberg, left, talks with his wife Priscilla Chan as they rehearse for a speech in San Francisco, Tuesday, Sept. 20, 2016. Zuckerberg and Chan have a new lofty goal: to cure, manage or eradicate all disease by the end of this century. To this end, the Chan Zuckerberg Initiative, the couple’s philanthropic organization, is committing $600 million over the next 10 years to build and run a “Biohub” research center. (AP Photo/Jeff Chiu)

foto: atlantic.com

Barg­mann dúfa, že Ini­tia­ti­ve by mohol inšpi­ro­vať ved­cov k väč­šej spo­lu­prá­ci a k zdie­ľa­niu svo­jich poznat­kov. „V mojom labá­ku si kaž­dý píše svoj kód. Kaž­dý si mie­ša vlast­nú poliev­ku. Mali by sme nájsť ces­tu, ako spo­lu­pra­co­vať vo vše­obec­nej rovi­ne, aby sme moh­li medzi sebou inte­ra­go­vať a zdie­ľať vedo­mos­ti,” dodá­va. Toto by moh­lo pri­lá­kať hlav­ne mla­dých nad­še­ných ved­cov, kto­rí chcú pra­co­vať spo­loč­ne na dosia­hnu­tí nie­čo­ho pre­lo­mo­vé­ho.

zdroj: nature.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: nytimes.com

Pridať komentár (0)