Marek Mrá­zik z agen­tú­ry Triad: Boli sme dva­ja nad­še­ní mat­fy­zá­ci, kto­rí si pove­da­li, že to skú­sia v rekla­me

Ľudovít Nastišin / 18. júna 2016 / Rozhovory

Marek Mrá­zik je spo­lu­za­kla­da­teľ a ria­di­teľ agen­tú­ry TRIAD, kto­rá je všet­kým nepo­chyb­ne zná­ma. Povy­hrá­va­la už mno­ho Zla­tých klin­cov a iných cien a na scé­ne pat­rí k slo­ven­skej špič­ke. V tom­to roz­ho­vo­re nám toho Marek pre­zra­dí nie­čo viac o sebe, o agen­tú­re a kto vie čo ešte.

Ešte pred pár mesiac­mi ste mali TRIA­Dov­skú lyžo­vač­ku. Pek­ný team­bu­il­ding. Ako čas­to máva­te také­to akcie?

TRIA­Dov­skú lyžo­vač­ku máva­me kaž­dý rok. Mys­lím, že toto bol už 8 roč­ník. Je to cel­kom nároč­né, kon­štant­ná zába­va 5 dní (ale­bo skôr 4 veče­ry). Ten­to rok nás bolo sko­ro 90 ľudí z Čiech a Slo­ven­ska. Je to super prí­le­ži­tosť naozaj byť spo­lu, bez ter­mí­nov, dead­li­nov, pre­zen­tá­cií a stre­su, spoz­nať sa s kole­ga­mi bliž­šie. Naj­viac super je, že sme postup­ne nauči­li našich kli­en­tov, že je pre nás naozaj dôle­ži­té byť tých­to pár dní spo­lu, a že to nako­niec pomô­že aj im, ak nám dajú pries­tor “zosynch­ro­ni­zo­vať” a zamys­lieť sa nad veca­mi mimo horia­cich dead­li­nov. Naozaj veľ­mi si cením, že to chá­pu a spo­lu s nimi plá­nu­je­me kam­pa­ne tak, aby s lyžo­vač­kou neko­li­do­va­li. Nie všet­ci sú takí.

triad1

Okrem lyžo­vač­ky máme aj ďal­šie men­šie akti­vi­ty ako TRIAD splav — tra­dí­cia vyšla z Čiech, pre­to sa to koná na neja­kej čes­kej rie­ke. ;) Veľ­ká časť ľudí cho­dí­me na Gra­pe fes­ti­val (od začiat­ku im pomá­ha­me s webom, tak máme k nemu blíz­ko) a v Čechách je to Colors of Ostra­va. A samoz­rej­me All fans par­ty, kde sa stret­ne­me so všet­ký­mi naši­mi kli­ent­mi a kama­rát­mi. Tá je ale na samos­tat­ný člá­nok ale­bo na pozre­tie toh­to videa:

Veľ­mi dôle­ži­té sú aj pop­ra­cov­né “poď na piv­ko” akti­vi­ty, kto­ré nie sú až tak veľ­ké, ale kona­jú sa rela­tív­ne čas­to. Nie­ke­dy sa nás spon­tán­ne naz­bie­ra aj 20 — 30 ľudí.

Odzr­kad­ľu­je sa to potom aj na firem­nej morál­ke?

Urči­te áno. Nevo­lal by som to morál­ka, skôr nie­čo ako kul­tú­ra, ale­bo atmo­sfé­ra. Lyžo­vač­ky a iné akcie pomá­ha­jú tomu, aby sme sa lep­šie pozna­li. Trá­vi­me spo­lu v prá­ci cel­kom veľa času, a pre­to chce­me ten­to čas trá­viť s ľuď­mi, s kto­rý­mi si spo­lu sedí­me. Sna­ží­me sa mať vo fir­me naozaj pria­teľ­skú a rodin­nú atmo­sfé­ru. Takú, kde sa kole­go­via zau­jí­ma­jú o ostat­ných kole­gov, a to nie len pra­cov­ne, ale aj ľud­sky.

Marek Mrazik_low copy

Prá­ve toto robí naše tímy naozaj tíma­mi, ľudia sú si navzá­jom blíz­ko. Toto sa samoz­rej­me pre­ja­vu­je aj v prá­ci, keď­že si ľudia navzá­jom fakt roz­ume­jú, vzni­ká atmo­sfé­ra, kde sa ľudia nebo­ja. Nebo­ja sa hovo­riť si veci naozaj otvo­re­ne, ale­bo pri­ná­šať šia­le­né nápa­dy. A prá­ve toto je naozaj dôle­ži­té v rekla­me. Aj vďa­ka tomu veľa fakt dob­rých nápa­dov, za kto­ré sme zís­ka­li Klin­ce a medzi­ná­rod­né oce­ne­nia pri­nies­li naprí­klad accoun­ti ale­bo prog­ra­má­to­ri.

Ako sa TRIA­Du dari­lo v minu­lom roku?

Mys­lím, že sa fakt nemô­žem sťa­žo­vať.. Vyrást­li sme z asi 70 ľudí na začiat­ku roka, na 110 dnes. Pri tom celom sme za posled­né roky nepriš­li o žiad­ne­ho význam­né­ho kli­en­ta a naopak sa spo­lu­prá­ca pre kľúč­vých kli­en­tov roz­rá­stla do ďal­ších kra­jín (naprí­klad pre YIT sme zača­li robiť aj v Čechách), ale­bo sa roz­rá­stla o ďal­šie znač­ky toho isté­ho kli­en­ta ako naprí­klad piva Gam­bri­nus, Pils­ner Urqu­ell, King­swo­od ale­bo Cafis­si­mo.

Spo­me­dzi kre­a­tív­nych úspe­chov sme na Zla­tom klin­ci zís­ka­li 4 klin­ce a jeden z nich za najk­re­a­tív­nej­šiu kam­paň minu­lé­ho roka. Dari­lo sa nám aj v Čechách, kde sme zís­ka­li Zla­tú pec­ku, 2 oce­ne­nia Lous­ká­ček a oce­ne­nie na medzi­ná­rod­nej súťa­ži kre­a­ti­vi­ty PIAF. K tomu pri­bud­li kli­en­ti ako IKEA, Pep­si, M&Ms, Gran­ko, ale­bo znač­ky Jame­son, Abso­lut, Beche­rov­ka Bal­len­ti­nes od Per­nod Ricard.

tr1triad ins­ta­gram

Naš pro­jekt Kontentino.com tiež za rok pod­rás­tol a a okrem nových fea­tu­res, o kto­ré sme ho vylep­ši­li, zís­kal zau­jí­ma­vých kli­en­tov, nie­kto­rých aj mimo Euró­py.

Posled­ná a veľ­mi zau­jí­ma­vá novin­ka je naša dcér­ska soft­wa­re deve­lop­ment fir­ma BRAC­KETS by TRIAD, kto­rú sme zalo­ži­li pre­to, aby sme odde­li­li kom­plex­ne webo­vé deve­lo­per­ské pro­je­ty, kto­ré sa u nás vytvá­ra­li, a kto­ré už pre­rást­li sco­pe full­ser­vis reklam­nej agen­tú­ry. Cha­la­ni v BRAC­KETS sa okrem vývo­ja sústre­dia na hľa­da­nie, roz­ši­ro­va­nie a pre­pá­ja­nie už hoto­vých SAAS rie­še­ní o fun­kci­ona­li­ty, kli­en­ti potre­bu­jú. Mys­lím si, že všet­ko už bolo naprog­ra­mo­va­né. Je fakt nača­se využiť a pre­po­jiť to.

Možeš nám pove­dať nie­čo o svo­jom backg­roun­de v tom­to odvet­ví? Čo ťa na tom­to zame­ra­ní pri­ťa­ho­va­lo?

Prav­du­po­ve­diac, keď sme zakla­da­li TRIAD, až tak hlbo­ko sme sa nad tým celým neza­mýš­ľa­li. Mali sme pocit, že by nás to moh­lo baviť a boli sme dva­ja nad­še­ní mat­fy­zá­ci, kto­rí si pove­da­li, že to skú­sia. A potom sme pre to, aby sme uspe­li, robi­li všet­ko, čo sme vede­li. Pred zalo­že­ním TRIA­Du mal môj spo­lu­za­kla­da­teľ Jaro Zacko pol roka skú­se­nos­tí ako začí­na­jú­ci copy­wri­ter v jed­nej z veľ­kých agen­túr a ja som bri­gá­do­val ako asis­tent pro­duk­cie doku­men­tár­nych fil­mov.

Čiže skú­se­nos­ti sme mali len tie, kto­ré sme si vyro­bi­li. Tak troš­ku sme sa uči­li na vlast­ných chy­bách. Veľa nám obom v tom pomo­hol mat­fyz, kto­rý nás naučil pre­mys­lieť to, čo ide­me dopre­du robiť a skú­siť mys­lieť aj na hra­nič­né situ­ácie a pri­pra­viť sa aj na ne. Ale mys­lím, že tech­no­lo­gic­ky nám toto pro­stre­die urči­te pomoh­lo. S takým­to záze­mím sme sa roz­hod­li, že rekla­ma by nás moh­la baviť a že by sme to vede­li robiť lep­šie ako veľ­ké agen­tú­ry. Mož­no sme boli troš­ku naiv­ní, ale pop­ri ško­le sme nema­li veľ­mi čo stra­tiť.

Aká bola tvo­ja ces­ta na pozí­ciu ria­di­te­ľa TRIA­Du?

Keď­že na začiat­ku sme boli sami dva­ja, sede­li sme tak troš­ku na via­ce­rých sto­lič­kách naraz. Jaro robil všet­ko to, čo dnes robia naši kre­a­tív­ci, teda copy­wri­te­ra, gra­fi­ka, ide­a­ma­ke­ra a ja som robil accoun­ta, pro­dukč­né­ho, obchod­ní­ka, HR a nie­čo ako šéfa deve­lo­pe­rov. Čím bol TRIAD väč­ší, a čím sme si moh­li dovo­liť viac ľudí, tým sme odo­vzdá­va­li tie­to zod­po­ved­nos­ti jed­nu po dru­hej ďal­ším šikov­ným ľudom, kto­rí k nám priš­li. Naprí­klad asi pred 3 mesiac­mi som odo­vzdal našej šikov­nej kole­gy­ni Maru vede­nie slo­ven­skej poboč­ky TRIA­Du.

Čo je naj­ťaž­šie na tej­to pozí­cii? A čo naopak naj­lep­šie?

Naj­ťaž­šie je to, že si z času na čas naozaj uve­do­mím zod­po­ved­nosť za našich 110 ľudí, za ich pra­cov­nú a život­nú poho­du, za ich hypo­té­ky. Cel­kom ťaž­ká vec bola aj tá, že s ras­tom sa stá­va­lo, že som sa dostal ďalej od reál­nych pro­jek­tov a rados­tí z nich, a dostá­val som sa k nim len v sta­ve, keď bolo tre­ba nie­čo zachrá­niť a zaha­siť poten­ciál­ny prú­ser.

tr2triad ins­ta­gram

Čiže boli aj týžd­ne, keď som viac menej rie­šil len prú­se­ry a to vie člo­ve­ka cel­kom una­viť. Na dru­hej stra­ne naj­lep­šie je kaž­dý deň vidieť oko­lo seba bru­tál­ne šikov­ných ľudí, kto­rí ma kaž­dý deň doká­žu inšpi­ro­vať a nakop­núť s kľu­dom aj neja­kým malým nápa­dom len tak medzi rečou. A keď vidím tých ľudí, kto­rí k nám priš­li ako štu­den­ti a chce­li sa nie­čo o rekla­me naučiť, ako dnes majú pod sebou 5 šikov­ných ľudí a posú­va­jú ich ešte ďalej ako sme my posu­nu­li ich.

Vieš vybrať svo­je dote­raj­šie naj­väč­šie úspe­chy? Na čo si naozaj hrdý?

Keď­že mojou hlav­nou prá­cou a záro­veň chal­len­gom je, aby v TRIA­De boli takí ľudia, aby sme doká­za­li robiť sve­to­vú rekla­mu, naj­väč­ší úspech je to, akých ľudí máme v TRIA­De. Robiť všet­ko tak, aby sme pri­ťa­ho­va­li naj­ši­kov­nej­ších ľudí a aj si ich udr­ža­li v cel­kom sil­nej kon­ku­ren­cii (naprí­klad star­tu­pov) je naozaj chal­len­ge. Hrdý som na veľa vecí. Na to, že máme kli­en­tov, kto­rí s nami robia 3, 5 ale­bo 7 rokov a stá­le sú s nami spo­koj­ní, a že pre nich robí­me kam­pa­ne, kto­ré ich ešte stá­le posú­va­jú ďalej.

Veľ­mi hrdý som aj na čes­kú poboč­ku, kto­rú sme zalo­ži­li pred 4 rok­mi a okrem 2 deve­lo­pe­rov tam bola len Peť­ka Jan­ko­vič­ko­vá ako ria­di­teľ­ka. Aktu­ál­ne je v Pra­he viac ako 60 ľudí a spra­vi­li sme roz­hod­nu­tie, že necho­dí­me do žiad­nych ten­drov, lebo viac nech­ce­me narásť.

Boli aj pády?

Urči­te boli, ale skôr veľa men­ších ako neja­ký bru­tál­ny, kto­rý by nás zasta­vil. Žia­den z nich ale nebo­lo neja­ko sil­no vidieť von­ku, skôr sme si to odnies­li my, zakla­da­te­lia. Vždy, keď sa blí­žil neja­ký prob­lém, zahryz­li sme sa do neho a o 5 minút 12 sa nám poda­ri­lo z toho prob­lé­mu vyplá­vať s men­ší­mi odre­ni­na­mi.

Ako vní­maš kon­ku­ren­ciu na Slov­nes­ku? Je to kru­tý boj ale­bo zatiaľ nemá­te núdzu o kli­en­tov? A vlast­ne aké sú vzťa­hy s ostat­ný­mi top agen­tú­ra­mi? Urči­te sa medzi sebou pozná­te, ale­bo sa mýlim?

O kli­en­tov naozaj núdzu nemá­me. Posled­ný rok je náš naj­väč­ší chal­len­ge nebrať nových kli­en­tov, aby sme ďalej nerást­li. Musím ale pove­dať, že nie je jed­no­du­ché pove­dať “nie” zau­jí­ma­vým kli­en­tom, kto­rí nás vola­jú do ten­dra.

A čo sa týka kon­ku­ren­cie, máme jej veľa, ale­bo skôr z rôz­nych strán. Kon­ku­ru­je­me si s naj­väč­ší­mi agen­tú­ra­mi z KRA­Su, kto­ré sú na trhu aj viac ako 20 rokov. Kon­ku­ru­je­me si s agen­tú­ra­mi z ADMA, kto­ré vyrást­li v podob­nom čase ako my a sna­žia sa nero­biť len digi­tál­ne pro­jek­ty. Prá­ve vďa­ka aso­ciá­ciám ako ako KRAS a ADMA sa s väč­ši­nou našich kon­ku­ren­tov poznám osob­ne a mys­lím, že máme medzi sebou féro­vé vzťa­hy. Na dru­hej stra­ne, keď s nimi boju­je­me v ten­dri o neja­ké­ho kli­en­ta, je to pre nás o to väč­ší chal­len­ge zví­ťa­ziť. Cel­ko­vo sme našej kon­ku­ren­cii veľ­mi radi, lebo vďa­ka nej sa stá­le posú­va­me dopre­du, aby sme nezas­pa­li.

tr3triad ins­ta­gram

Povedz nám svoj názor na to, čo musí spĺňať/dosiahnuť neja­ká agen­tú­ra na to, aby bola na slo­ven­skom trhu úspeš­ná a čo na to, aby pat­ri­la k TOP agen­tú­ram?

Pod­ľa mňa je úspeš­ná agen­tú­ra taká, kto­rá si kva­li­tou prá­ce a prí­stu­pom vie udr­žať kli­en­tov dlho­do­bo. To je v mojich očiach roz­diel medzi zná­mou a úspeš­nou agen­tú­rou. Na to, aby bola agen­tú­ra zná­ma jej nie­ke­dy sta­čí, aby spra­vi­la 2 — 3 kam­pa­ne, o kto­rých sa veľa hovo­rí a pri­tom nemu­sia byť pre kli­en­ta ani úspeš­né. Tým, že sa o tých kam­pa­niach píše a vyhrá­va­jú kre­a­tív­ne oce­ne­nia je o agen­tú­re veľa počuť. Naozaj úspech je, keď vám kli­ent dlho­do­bo dôve­ru­je a má s vami par­tner­ský vzťah. Ten si je ale tre­ba zaslú­žiť dlho­do­bo dob­rou prá­cou.

Bol by TRIAD schop­ný zabez­pe­čiť napr. kam­paň pre glo­bál­ne­ho kli­en­ta ako napr. App­le, Star­bucks a pod.? Nemys­lím však len lokál­nu kam­paň. Od čoho to závi­sí? Kapa­ci­ty, talent, zdro­je? Skús nás uviesť na pra­vú mie­ru.

Ťaž­ko pove­dať, keď­že sme ešte kam­paň pre App­le nero­bi­li, neviem, čo všet­ko je za tým. Z úspeš­ných kam­pa­ní je často­krát von­ku vidieť len zlo­mok prá­ce, kto­rá na kam­pa­ni reál­ne je. Keď je otáz­ka posta­ve­ná tak, že či by sme boli schop­ní, tak mys­lím, že áno, keď­že skú­se­nos­ti s men­ší­mi glo­bál­ny­mi kam­pa­ňa­mi už máme. Okrem via­ce­rých kli­en­tov ako IKEA, pre kto­rých máme na sta­ros­ti Slo­ven­sko, Čes­ko a Maďar­sko, sme robi­li via­ce­ro kam­pa­ní pre adi­das pre 7 kra­jín (Slo­ven­sko, Čes­ko, Poľ­sko, Maďar­sko, Lit­vu, Lotyš­sko a Estón­sko) a už 4 rok robí­me pre medzi­ná­rod­nú cen­trá­lu Veľ­ko­po­po­vic­ké­ho Koz­la všet­ky digi­tál­ne kam­pa­ne, kto­ré bežia v 11 kra­ji­nách od Anglic­ka po Rus­ko. Prá­ve pri Koz­lo­vi sme mali mož­nosť zvlád­nuť a zabe­hnúť pro­ce­sy príp­ra­vy glo­bál­nych kam­pa­ní.

tr4triad ins­ta­gram

Urči­te sa zhod­ne­me na tom, že úspech agen­tú­ry zále­ží na ľuďoch, kto­rí pre ňu robia. Nepo­chy­bu­jem, že máte mno­ho žia­dos­tí o prá­cu, o stáž. Ako teda rozpz­náš talent, kto­rý sa opla­tí najať? Využí­vaš aj pra­vid­lo „nají­maj rých­lo, vyha­dzuj ešte rých­lej­šie“?

Áno, už vyš­šie som hovo­ril, že naši kole­go­via sú naša naj­väč­šia hod­no­ta. Čo sa týka stá­žis­tov, hlá­si sa ich naozaj veľa. Na to, aby si ale stá­žis­ta nie­čo zo stá­že odnie­sol, tre­ba sa mu naozaj veno­vať a na to pop­ri kaž­do­den­ných pro­jek­toch nie je veľa času. Prá­ve kvô­li tomu­to sme sa roz­hod­li raz roč­ne spra­viť pop-up stá­žis­tic­kú 10 dňo­vú agen­tú­ru (www.10dnova.sk). Spo­me­dzi šikov­ných ľudí, kto­rí sa k nám hlá­sia na stáž si vybe­rie­me pia­tich, kto­rí kaž­dý rok zalo­žia novú agen­tú­ru. My im dáme dohod­ne­me reál­ne zada­nie od reál­ne­ho kli­en­ta, dáme im pries­to­ry a vše­tok sup­port a men­to­ring, aby sa im poda­ri­lo zada­nie kli­en­ta spl­niť. Naprí­klad vrám­ci tej­to 10 dňo­vej agen­tú­ry sa veľ­mi dob­re uká­žu šikov­ní šudia, s kto­rý­mi potom vie­me v budúc­nos­ti rátať.

Keď sa pýtaš na pra­vid­lo „nají­mať rých­lo, vyha­dzuj ešte rých­lej­šie“ dob­re si ho uve­do­mu­jem. Sna­ží­me sa pri­jí­mať rých­lo, ale keď­že máme naozaj vyso­ké náro­ky, nie­ke­dy sa sta­ne, že si na naozaj šikov­né­ho člo­ve­ka počká­me aj dlh­šie. Keď už nie­kto prej­de naši­mi poho­vor­mi, máme ďal­šie mesia­ce skú­šob­nú dobu, kto­rú u nás berie­me naozaj váž­ne a sna­ží­me sa počas nej zis­tiť, či si s člo­ve­kom naozaj sedí­me. Tí, kto­rí prej­dú a osta­nú u nás robiť, sú väč­ši­nou naozaj šikov­ní a ostá­va­jú potom u nás dlho­do­bo. A aj robo­ty sme mali kaž­dý rok vždy viac ako ten pre­doš­lí, tak­že vyha­dzo­vať ľudí sme teda našťas­tie v minu­los­ti veľa nemu­se­li.

tr5triad ins­ta­gram

Skús uviesť 3 veci, kto­ré ťa v pra­cov­nom kolo­to­či udr­žu­jú pri zmys­loch (jed­lo, ľudia,…čokoľvek). Čo ti napĺňa čas mimo TRIA­Du?

Na toto naozaj ťaž­ko odpo­ve­dať, lebo aktu­ál­ne nemám žiad­ne kon­krét­ne hob­by, kto­rej by som pod­ria­ďo­val život mimo prá­ce. Je viac vecí, kto­ré robím rád a pomer­ne čas­to, ale rád veci strie­dam. Rád si zahrám squ­ash ale­bo bed­min­ton, v lete si cho­dí­me raz týž­den­ne s cha­lan­mi z TRIA­Du zahrať fut­bal. Čo ma ale asi aktu­ál­ne naj­viac nabí­ja ener­gi­ou je pri­pra­vo­vať sa na to, že sa kaž­dú chví­ľu mám stať otcom, tak sa spo­lu s man­žel­kou na túto rolu sna­ží­me adek­vát­ne pri­pra­viť.

Akú radu by si mal pre mla­dých kre­a­tív­cov, kto­rý pop­ri skúš­kach poze­ra­jú Mad Man a sní­va­jú o tom, že budú robiť v reklam­ke?

Nech si vybe­rú iný seriál. Mad Man som nedo­ká­zal poze­rať, aj keď som mu dal tri­krát šan­cu. Pre mňa ten seriál nemal spád. Ale váž­ne, ak chcú robiť v agen­tú­re, nech začnú robiť všet­ko, čo vedia pre­to, aby v nej boli. Nech využi­jú svo­ju kre­a­ti­vi­tu na to, aby spra­vi­li rekla­mu sami na seba, aby sa do nimi vysní­va­nej agen­tú­ry dosta­li. A ak ich vyho­dia dve­ra­mi, nech sa sna­žia vliezť spať oknom.

Nech pop­ri ško­le štu­du­jú a nasá­va­jú čo naj­viac infor­má­cií zo sve­ta, sle­du­jú nie len mar­ke­tin­go­vé ale aj tech­no­lo­gic­ké novin­ky. A potom je tu ešte jed­na jed­no­duch­šia ces­ta ako robiť v agen­tú­re. Zalo­žiť si vlast­nú agen­tú­ru. Mám pocit, že v našom prí­pa­de sa to cel­kom poda­ri­lo.

Mare­ko­vi ďaku­je­me za roz­ho­vor a pra­je­me jemu aj agen­tú­re veľa úspe­chov.

Pridať komentár (0)