Marek Mrá­zik z agen­túry Triad: Boli sme dvaja nad­šení mat­fy­záci, ktorí si pove­dali, že to skú­sia v reklame

Ľudovít Nastišin / 18. júna 2016 / Rozhovory

Marek Mrá­zik je spo­lu­za­kla­da­teľ a ria­di­teľ agen­túry TRIAD, ktorá je všet­kým nepo­chybne známa. Povy­hrá­vala už mnoho Zla­tých klin­cov a iných cien a na scéne patrí k slo­ven­skej špičke. V tomto roz­ho­vore nám toho Marek pre­zradí niečo viac o sebe, o agen­túre a kto vie čo ešte.

Ešte pred pár mesiacmi ste mali TRIA­Dov­skú lyžo­vačku. Pekný team­bu­il­ding. Ako často mávate takéto akcie?

TRIA­Dov­skú lyžo­vačku mávame každý rok. Mys­lím, že toto bol už 8 roč­ník. Je to cel­kom náročné, kon­štantná zábava 5 dní (alebo skôr 4 večery). Tento rok nás bolo skoro 90 ľudí z Čiech a Slo­ven­ska. Je to super prí­le­ži­tosť naozaj byť spolu, bez ter­mí­nov, dead­li­nov, pre­zen­tá­cií a stresu, spoz­nať sa s kole­gami bliž­šie. Naj­viac super je, že sme postupne naučili našich kli­en­tov, že je pre nás naozaj dôle­žité byť týchto pár dní spolu, a že to nako­niec pomôže aj im, ak nám dajú pries­tor “zosynch­ro­ni­zo­vať” a zamys­lieť sa nad vecami mimo horia­cich dead­li­nov. Naozaj veľmi si cením, že to chápu a spolu s nimi plá­nu­jeme kam­pane tak, aby s lyžo­vač­kou neko­li­do­vali. Nie všetci sú takí.

triad1

Okrem lyžo­vačky máme aj ďal­šie men­šie akti­vity ako TRIAD splav — tra­dí­cia vyšla z Čiech, preto sa to koná na neja­kej čes­kej rieke. ;) Veľká časť ľudí cho­díme na Grape fes­ti­val (od začiatku im pomá­hame s webom, tak máme k nemu blízko) a v Čechách je to Colors of Ostrava. A samoz­rejme All fans party, kde sa stret­neme so všet­kými našimi kli­entmi a kama­rátmi. Tá je ale na samos­tatný člá­nok alebo na pozre­tie tohto videa:

Veľmi dôle­žité sú aj pop­ra­covné “poď na pivko” akti­vity, ktoré nie sú až tak veľké, ale konajú sa rela­tívne často. Nie­kedy sa nás spon­tánne naz­biera aj 20 — 30 ľudí.

Odzr­kad­ľuje sa to potom aj na firem­nej morálke?

Určite áno. Nevo­lal by som to morálka, skôr niečo ako kul­túra, alebo atmo­sféra. Lyžo­vačky a iné akcie pomá­hajú tomu, aby sme sa lep­šie poznali. Trá­vime spolu v práci cel­kom veľa času, a preto chceme tento čas trá­viť s ľuďmi, s kto­rými si spolu sedíme. Sna­žíme sa mať vo firme naozaj pria­teľ­skú a rodinnú atmo­sféru. Takú, kde sa kole­go­via zau­jí­majú o ostat­ných kole­gov, a to nie len pra­covne, ale aj ľud­sky.

Marek Mrazik_low copy

Práve toto robí naše tímy naozaj tímami, ľudia sú si navzá­jom blízko. Toto sa samoz­rejme pre­ja­vuje aj v práci, keďže si ľudia navzá­jom fakt roz­umejú, vzniká atmo­sféra, kde sa ľudia neboja. Neboja sa hovo­riť si veci naozaj otvo­rene, alebo pri­ná­šať šia­lené nápady. A práve toto je naozaj dôle­žité v reklame. Aj vďaka tomu veľa fakt dob­rých nápa­dov, za ktoré sme zís­kali Klince a medzi­ná­rodné oce­ne­nia pri­niesli naprí­klad accounti alebo prog­ra­má­tori.

Ako sa TRIADu darilo v minu­lom roku?

Mys­lím, že sa fakt nemô­žem sťa­žo­vať.. Vyrástli sme z asi 70 ľudí na začiatku roka, na 110 dnes. Pri tom celom sme za posledné roky neprišli o žiad­neho význam­ného kli­enta a naopak sa spo­lu­práca pre kľúč­vých kli­en­tov roz­rá­stla do ďal­ších kra­jín (naprí­klad pre YIT sme začali robiť aj v Čechách), alebo sa roz­rá­stla o ďal­šie značky toho istého kli­enta ako naprí­klad piva Gam­bri­nus, Pils­ner Urqu­ell, King­swood alebo Cafis­simo.

Spo­me­dzi kre­a­tív­nych úspe­chov sme na Zla­tom klinci zís­kali 4 klince a jeden z nich za najk­re­a­tív­nej­šiu kam­paň minu­lého roka. Darilo sa nám aj v Čechách, kde sme zís­kali Zlatú pecku, 2 oce­ne­nia Lous­ká­ček a oce­ne­nie na medzi­ná­rod­nej súťaži kre­a­ti­vity PIAF. K tomu pri­budli kli­enti ako IKEA, Pepsi, M&Ms, Granko, alebo značky Jame­son, Abso­lut, Beche­rovka Bal­len­ti­nes od Per­nod Ricard.

tr1triad ins­ta­gram

Naš pro­jekt Kontentino.com tiež za rok pod­rás­tol a a okrem nových fea­tu­res, o ktoré sme ho vylep­šili, zís­kal zau­jí­ma­vých kli­en­tov, nie­kto­rých aj mimo Európy.

Posledná a veľmi zau­jí­mavá novinka je naša dcér­ska soft­ware deve­lop­ment firma BRAC­KETS by TRIAD, ktorú sme zalo­žili preto, aby sme odde­lili kom­plexne webové deve­lo­per­ské pro­jety, ktoré sa u nás vytvá­rali, a ktoré už pre­rástli scope full­ser­vis reklam­nej agen­túry. Cha­lani v BRAC­KETS sa okrem vývoja sústre­dia na hľa­da­nie, roz­ši­ro­va­nie a pre­pá­ja­nie už hoto­vých SAAS rie­šení o fun­kci­ona­lity, kli­enti potre­bujú. Mys­lím si, že všetko už bolo naprog­ra­mo­vané. Je fakt načase využiť a pre­po­jiť to.

Možeš nám pove­dať niečo o svo­jom backg­rounde v tomto odvetví? Čo ťa na tomto zame­raní pri­ťa­ho­valo?

Prav­du­po­ve­diac, keď sme zakla­dali TRIAD, až tak hlboko sme sa nad tým celým neza­mýš­ľali. Mali sme pocit, že by nás to mohlo baviť a boli sme dvaja nad­šení mat­fy­záci, ktorí si pove­dali, že to skú­sia. A potom sme pre to, aby sme uspeli, robili všetko, čo sme vedeli. Pred zalo­že­ním TRIADu mal môj spo­lu­za­kla­da­teľ Jaro Zacko pol roka skú­se­ností ako začí­na­júci copy­wri­ter v jed­nej z veľ­kých agen­túr a ja som bri­gá­do­val ako asis­tent pro­duk­cie doku­men­tár­nych fil­mov.

Čiže skú­se­nosti sme mali len tie, ktoré sme si vyro­bili. Tak trošku sme sa učili na vlast­ných chy­bách. Veľa nám obom v tom pomo­hol mat­fyz, ktorý nás naučil pre­mys­lieť to, čo ideme dopredu robiť a skú­siť mys­lieť aj na hra­ničné situ­ácie a pri­pra­viť sa aj na ne. Ale mys­lím, že tech­no­lo­gicky nám toto pro­stre­die určite pomohlo. S takýmto záze­mím sme sa roz­hodli, že reklama by nás mohla baviť a že by sme to vedeli robiť lep­šie ako veľké agen­túry. Možno sme boli trošku naivní, ale popri škole sme nemali veľmi čo stra­tiť.

Aká bola tvoja cesta na pozí­ciu ria­di­teľa TRIADu?

Keďže na začiatku sme boli sami dvaja, sedeli sme tak trošku na via­ce­rých sto­lič­kách naraz. Jaro robil všetko to, čo dnes robia naši kre­a­tívci, teda copy­wri­tera, gra­fika, ide­a­ma­kera a ja som robil accounta, pro­dukč­ného, obchod­níka, HR a niečo ako šéfa deve­lo­pe­rov. Čím bol TRIAD väčší, a čím sme si mohli dovo­liť viac ľudí, tým sme odo­vzdá­vali tieto zod­po­ved­nosti jednu po dru­hej ďal­ším šikov­ným ľudom, ktorí k nám prišli. Naprí­klad asi pred 3 mesiacmi som odo­vzdal našej šikov­nej kole­gyni Maru vede­nie slo­ven­skej pobočky TRIADu.

Čo je naj­ťaž­šie na tejto pozí­cii? A čo naopak naj­lep­šie?

Naj­ťaž­šie je to, že si z času na čas naozaj uve­do­mím zod­po­ved­nosť za našich 110 ľudí, za ich pra­covnú a životnú pohodu, za ich hypo­téky. Cel­kom ťažká vec bola aj tá, že s ras­tom sa stá­valo, že som sa dostal ďalej od reál­nych pro­jek­tov a radostí z nich, a dostá­val som sa k nim len v stave, keď bolo treba niečo zachrá­niť a zaha­siť poten­ciálny prú­ser.

tr2triad ins­ta­gram

Čiže boli aj týždne, keď som viac menej rie­šil len prú­sery a to vie člo­veka cel­kom una­viť. Na dru­hej strane naj­lep­šie je každý deň vidieť okolo seba bru­tálne šikov­ných ľudí, ktorí ma každý deň dokážu inšpi­ro­vať a nakop­núť s kľu­dom aj neja­kým malým nápa­dom len tak medzi rečou. A keď vidím tých ľudí, ktorí k nám prišli ako štu­denti a chceli sa niečo o reklame naučiť, ako dnes majú pod sebou 5 šikov­ných ľudí a posú­vajú ich ešte ďalej ako sme my posu­nuli ich.

Vieš vybrať svoje dote­raj­šie naj­väč­šie úspe­chy? Na čo si naozaj hrdý?

Keďže mojou hlav­nou prá­cou a záro­veň chal­len­gom je, aby v TRIADe boli takí ľudia, aby sme doká­zali robiť sve­tovú reklamu, naj­väčší úspech je to, akých ľudí máme v TRIADe. Robiť všetko tak, aby sme pri­ťa­ho­vali naj­ši­kov­nej­ších ľudí a aj si ich udr­žali v cel­kom sil­nej kon­ku­ren­cii (naprí­klad star­tu­pov) je naozaj chal­lenge. Hrdý som na veľa vecí. Na to, že máme kli­en­tov, ktorí s nami robia 3, 5 alebo 7 rokov a stále sú s nami spo­kojní, a že pre nich robíme kam­pane, ktoré ich ešte stále posú­vajú ďalej.

Veľmi hrdý som aj na českú pobočku, ktorú sme zalo­žili pred 4 rokmi a okrem 2 deve­lo­pe­rov tam bola len Peťka Jan­ko­vič­ková ako ria­di­teľka. Aktu­álne je v Prahe viac ako 60 ľudí a spra­vili sme roz­hod­nu­tie, že necho­díme do žiad­nych ten­drov, lebo viac nech­ceme narásť.

Boli aj pády?

Určite boli, ale skôr veľa men­ších ako nejaký bru­tálny, ktorý by nás zasta­vil. Žia­den z nich ale nebolo nejako silno vidieť vonku, skôr sme si to odniesli my, zakla­da­te­lia. Vždy, keď sa blí­žil nejaký prob­lém, zahryzli sme sa do neho a o 5 minút 12 sa nám poda­rilo z toho prob­lému vyplá­vať s men­šími odre­ni­nami.

Ako vní­maš kon­ku­ren­ciu na Slov­nesku? Je to krutý boj alebo zatiaľ nemáte núdzu o kli­en­tov? A vlastne aké sú vzťahy s ostat­nými top agen­tú­rami? Určite sa medzi sebou poznáte, alebo sa mýlim?

O kli­en­tov naozaj núdzu nemáme. Posledný rok je náš naj­väčší chal­lenge nebrať nových kli­en­tov, aby sme ďalej nerástli. Musím ale pove­dať, že nie je jed­no­du­ché pove­dať “nie” zau­jí­ma­vým kli­en­tom, ktorí nás volajú do ten­dra.

A čo sa týka kon­ku­ren­cie, máme jej veľa, alebo skôr z rôz­nych strán. Kon­ku­ru­jeme si s naj­väč­šími agen­tú­rami z KRASu, ktoré sú na trhu aj viac ako 20 rokov. Kon­ku­ru­jeme si s agen­tú­rami z ADMA, ktoré vyrástli v podob­nom čase ako my a sna­žia sa nero­biť len digi­tálne pro­jekty. Práve vďaka aso­ciá­ciám ako ako KRAS a ADMA sa s väč­ši­nou našich kon­ku­ren­tov poznám osobne a mys­lím, že máme medzi sebou férové vzťahy. Na dru­hej strane, keď s nimi boju­jeme v ten­dri o neja­kého kli­enta, je to pre nás o to väčší chal­lenge zví­ťa­ziť. Cel­kovo sme našej kon­ku­ren­cii veľmi radi, lebo vďaka nej sa stále posú­vame dopredu, aby sme nezas­pali.

tr3triad ins­ta­gram

Povedz nám svoj názor na to, čo musí spĺňať/dosiahnuť nejaká agen­túra na to, aby bola na slo­ven­skom trhu úspešná a čo na to, aby pat­rila k TOP agen­tú­ram?

Podľa mňa je úspešná agen­túra taká, ktorá si kva­li­tou práce a prí­stu­pom vie udr­žať kli­en­tov dlho­dobo. To je v mojich očiach roz­diel medzi zná­mou a úspeš­nou agen­tú­rou. Na to, aby bola agen­túra známa jej nie­kedy stačí, aby spra­vila 2 — 3 kam­pane, o kto­rých sa veľa hovorí a pri­tom nemu­sia byť pre kli­enta ani úspešné. Tým, že sa o tých kam­pa­niach píše a vyhrá­vajú kre­a­tívne oce­ne­nia je o agen­túre veľa počuť. Naozaj úspech je, keď vám kli­ent dlho­dobo dôve­ruje a má s vami par­tner­ský vzťah. Ten si je ale treba zaslú­žiť dlho­dobo dob­rou prá­cou.

Bol by TRIAD schopný zabez­pe­čiť napr. kam­paň pre glo­bál­neho kli­enta ako napr. Apple, Star­bucks a pod.? Nemys­lím však len lokálnu kam­paň. Od čoho to závisí? Kapa­city, talent, zdroje? Skús nás uviesť na pravú mieru.

Ťažko pove­dať, keďže sme ešte kam­paň pre Apple nero­bili, neviem, čo všetko je za tým. Z úspeš­ných kam­paní je často­krát vonku vidieť len zlo­mok práce, ktorá na kam­pani reálne je. Keď je otázka posta­vená tak, že či by sme boli schopní, tak mys­lím, že áno, keďže skú­se­nosti s men­šími glo­bál­nymi kam­pa­ňami už máme. Okrem via­ce­rých kli­en­tov ako IKEA, pre kto­rých máme na sta­rosti Slo­ven­sko, Česko a Maďar­sko, sme robili via­cero kam­paní pre adi­das pre 7 kra­jín (Slo­ven­sko, Česko, Poľ­sko, Maďar­sko, Litvu, Lotyš­sko a Estón­sko) a už 4 rok robíme pre medzi­ná­rodnú cen­trálu Veľ­ko­po­po­vic­kého Kozla všetky digi­tálne kam­pane, ktoré bežia v 11 kra­ji­nách od Anglicka po Rusko. Práve pri Koz­lovi sme mali mož­nosť zvlád­nuť a zabe­hnúť pro­cesy príp­ravy glo­bál­nych kam­paní.

tr4triad ins­ta­gram

Určite sa zhod­neme na tom, že úspech agen­túry záleží na ľuďoch, ktorí pre ňu robia. Nepo­chy­bu­jem, že máte mnoho žia­dostí o prácu, o stáž. Ako teda rozpz­náš talent, ktorý sa oplatí najať? Využí­vaš aj pra­vidlo „nají­maj rýchlo, vyha­dzuj ešte rých­lej­šie“?

Áno, už vyš­šie som hovo­ril, že naši kole­go­via sú naša naj­väč­šia hod­nota. Čo sa týka stá­žis­tov, hlási sa ich naozaj veľa. Na to, aby si ale stá­žista niečo zo stáže odnie­sol, treba sa mu naozaj veno­vať a na to popri kaž­do­den­ných pro­jek­toch nie je veľa času. Práve kvôli tomuto sme sa roz­hodli raz ročne spra­viť pop-up stá­žis­tickú 10 dňovú agen­túru (www.10dnova.sk). Spo­me­dzi šikov­ných ľudí, ktorí sa k nám hlá­sia na stáž si vybe­rieme pia­tich, ktorí každý rok zalo­žia novú agen­túru. My im dáme dohod­neme reálne zada­nie od reál­neho kli­enta, dáme im pries­tory a vše­tok sup­port a men­to­ring, aby sa im poda­rilo zada­nie kli­enta spl­niť. Naprí­klad vrámci tejto 10 dňo­vej agen­túry sa veľmi dobre ukážu šikovní šudia, s kto­rými potom vieme v budúc­nosti rátať.

Keď sa pýtaš na pra­vidlo „nají­mať rýchlo, vyha­dzuj ešte rých­lej­šie“ dobre si ho uve­do­mu­jem. Sna­žíme sa pri­jí­mať rýchlo, ale keďže máme naozaj vysoké nároky, nie­kedy sa stane, že si na naozaj šikov­ného člo­veka počkáme aj dlh­šie. Keď už nie­kto prejde našimi poho­vormi, máme ďal­šie mesiace skú­šobnú dobu, ktorú u nás berieme naozaj vážne a sna­žíme sa počas nej zis­tiť, či si s člo­ve­kom naozaj sedíme. Tí, ktorí prejdú a ostanú u nás robiť, sú väč­ši­nou naozaj šikovní a ostá­vajú potom u nás dlho­dobo. A aj roboty sme mali každý rok vždy viac ako ten pre­došlí, takže vyha­dzo­vať ľudí sme teda našťas­tie v minu­losti veľa nemu­seli.

tr5triad ins­ta­gram

Skús uviesť 3 veci, ktoré ťa v pra­cov­nom kolo­toči udr­žujú pri zmys­loch (jedlo, ľudia,…čokoľvek). Čo ti napĺňa čas mimo TRIADu?

Na toto naozaj ťažko odpo­ve­dať, lebo aktu­álne nemám žiadne kon­krétne hobby, kto­rej by som pod­ria­ďo­val život mimo práce. Je viac vecí, ktoré robím rád a pomerne často, ale rád veci strie­dam. Rád si zahrám squ­ash alebo bed­min­ton, v lete si cho­díme raz týž­denne s cha­lanmi z TRIADu zahrať fut­bal. Čo ma ale asi aktu­álne naj­viac nabíja ener­giou je pri­pra­vo­vať sa na to, že sa každú chvíľu mám stať otcom, tak sa spolu s man­žel­kou na túto rolu sna­žíme adek­vátne pri­pra­viť.

Akú radu by si mal pre mla­dých kre­a­tív­cov, ktorý popri skúš­kach poze­rajú Mad Man a sní­vajú o tom, že budú robiť v reklamke?

Nech si vyberú iný seriál. Mad Man som nedo­ká­zal poze­rať, aj keď som mu dal tri­krát šancu. Pre mňa ten seriál nemal spád. Ale vážne, ak chcú robiť v agen­túre, nech začnú robiť všetko, čo vedia preto, aby v nej boli. Nech využijú svoju kre­a­ti­vitu na to, aby spra­vili reklamu sami na seba, aby sa do nimi vysní­va­nej agen­túry dostali. A ak ich vyho­dia dve­rami, nech sa sna­žia vliezť spať oknom.

Nech popri škole štu­dujú a nasá­vajú čo naj­viac infor­má­cií zo sveta, sle­dujú nie len mar­ke­tin­gové ale aj tech­no­lo­gické novinky. A potom je tu ešte jedna jed­no­duch­šia cesta ako robiť v agen­túre. Zalo­žiť si vlastnú agen­túru. Mám pocit, že v našom prí­pade sa to cel­kom poda­rilo.

Mare­kovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a pra­jeme jemu aj agen­túre veľa úspe­chov.

Pridať komentár (0)