MAREK VANČO: „Bola to výzva pre mňa, uro­biť niečo nové, niečo vlastné.“

Katka Šiborová / 23. augusta 2014 / Tech a inovácie

Zau­jí­mavý roz­ho­vor so zakla­da­te­ľom visi­on­Sys Mare­kom Van­čom. Ak chcete vedieť ako sa darí mla­dému slo­ven­skému star­tupu, čítajte ďalej.

Mohol by si sa nám v skratke pred­sta­viť, taký malý pro­fil? 

Volám sa Marek Vančo, mám 28 rokov a štu­du­jem dokto­rand­ské štú­dium na fakulte elek­tro­tech­niky a infor­ma­tiky STU odbor tele­ko­mu­ni­ká­cie. Mojimi záľu­bami zostala hudba, keďže som nie­koľko rokov robil DJ-ing, ale kvôli visi­on­Sys som sa musel aktív­nemu DJ-ingu vzdať a teraz si hrám vo voľ­nom čase pre seba.

V skratke, pre tých, ktorí neve­dia, čím sa visi­on­Sys zaoberá? 

Visi­on­Sys je trošku špe­ci­fická spo­loč­nosť asi ako väč­šina star­tup-ov, ktoré chcú prísť s nie­čím ori­gi­nál­nym na trh. Zaobe­ráme sa inte­rak­ti­vi­tou člo­veka s obra­zom, ak to mám vysvet­liť jed­no­du­cho, vieme využi­tím oby­čaj­nej pro­jek­cie na ľubo­voľný povrch vytvo­riť mož­nosti podobné tab­letu, čiže člo­vek vie pohybmi a dotykmi ovlá­dať pre­mie­taný obraz ako na tab­lete.

Ako si sa dostal k pro­jektu ako je visi­on­Sys? 

K pro­jektu visi­on­Sys sa dostal ako prvý, nakoľko s myš­lien­kou som pri­šiel sám.

Odkiaľ sa táto myš­lienka zobrala? 

S myš­lien­kou také­hoto sys­tému som pri­šiel ja skoro pred 3-mi rokmi. Neviem či som pri­šiel k tejto idei úplne náhodne, ale presne si pamä­tám večer, kedy ma táto myš­lienka napadla. Vtedy som ešte neve­del popí­sať, čo presne by to malo robiť a ako by to malo vyze­rať, ale vedel som, že chcem uro­biť niečo, čo som sám ešte nevi­del. Našiel som na inter­nete niečo, čo sa podo­balo mojej myš­lienke – teda z počiatku som si mys­lel. Keď sme ces­to­vali do ich sho­wro­omu, aby sme si tech­no­ló­giu pozreli, zis­tili sme, že to vieme uro­biť oveľa lep­šie a kva­lit­nej­šie s množ­stvom pri­da­ných ideí. Lákalo nás vytvo­riť sys­tém, ktorý bude našim die­lom a podľa našich pred­stáv. Bola to výzva pre mňa, uro­biť niečo nové, niečo vlastné.

Kto stojí v pozadí visi­on­Sys dnes? 

Tak ako som spo­mí­nal. Na počiatku som bol ja. V momente keď som sa roz­ho­dol uro­biť z toho biz­nis oslo­vil som kama­rá­tov, o kto­rých som vedel, že sú dobrí, v tom čo robia. Ako prvý bol Ivan Obert, môj spo­lu­žiak na VŠ a dlho­ročný kama­rát, tak­tiež štu­do­val tele­ko­mu­ni­ká­cie a mal veľmi blízko k tech­no­ló­giám a prog­ra­mo­va­niu. Je to člo­vek, ktorý ide tvrdo za svo­jim cie­ľom a nesku­točne rýchlo sa učí nové veci (asi čokoľ­vek). V našej firme už pre­bral aj prácu kon­štruk­téra a dizaj­néra pro­duktu. On má okrem visi­on­Sys ešte dva koníčky a to posil­ňovňu a motorku. Fra­jerku zatiaľ nemá . Tre­tím v poradí je Vlado Kraj­čo­vič. Toto je člo­vek ktorý má motto: „Nie je nič, čo by sme nedo­ká­zali naprog­ra­mo­vať.“ – zatiaľ má pravdu. Je to člo­vek, ktorý píše kód bez kon­troly rých­lej­šie, ako ja text vo Worde (ale vyzerá úplne nor­málne). Vlado sa snaží odre­a­go­vať vo voľ­nom čase turis­ti­kou, fote­ním alebo neja­kým špor­tom. Posled­ným inter­ným čle­nom visi­on­Sys-u je Mar­tin Uhlík. Mar­tin je člo­vek, ktorý u nás pra­cuje ako prog­ra­má­tor na spra­co­vaní obrazu. Jeho som oslo­vil tiež z dôvodu, že sa poznáme nie­koľko rokov a vedel som že je hlava. On sa vo voľ­nom čase venuje svo­jej rodine a cyk­lis­tike. Okrem nás visi­on­Sys nepriamo tvo­ria ľudia, ktorí nám sku­točne pomá­hajú lebo sa im páči naša idea.

Kde je možné si vyskú­šať váš pro­dukt visi­on­Box? 

Visi­on­Box je možné v blíz­kej dobe vidieť nain­šta­lo­vaný v bra­ti­slav­skom Cen­tráli alebo pod tren­čian­skou vežou po prvý krát v exte­ri­éri. Takisto vo Viedni na Pione­ers Unp­lug­ged, kde pred­sta­víme úplne nový kon­cept, ktorý bude sve­to­vou novin­kou a tam si ho bude možné vyskú­šať naživo.

Je možné lai­kovi vysvet­liť zbežné ako takéto zaria­de­nie fun­guje? 

Sys­tém visi­on­Box fun­guje špe­ci­ficky. Je to zaria­de­nie zave­sené na strope, ktoré obsa­huje pro­jek­tor a sen­zo­riku a množ­stvo iných prv­kov. Pro­jek­tor vysiela na povrch obraz, sen­zo­rika sníma objekty v obraze a pre­náša ich do digi­tál­neho obrazu vysie­la­ného pro­jek­to­rom. Je to špe­ci­fic­kej­šie preto, lebo visi­on­Box vie roz­poz­nať aj kde nastáva dotyk s pro­jek­ciou, tým vieme vytvo­riť ovlá­da­nie podobné tab­letu. Samoz­rejme, že pro­jek­cia môže byť vytvo­rená na stenu, kapotu auta, gauč, schody, atď. Z ľubo­voľ­ného povr­chu vieme vytvo­riť takýto disp­lej. Sys­tém je pri­pra­vený ako zaria­de­nie, do kto­rého stačí nain­šta­lo­vať vytvo­renú vlastnú apli­ká­ciu pre ľubo­voľné využi­tie a účel.

Ako vyzerá tvoj bežný pra­covný deň? 

Môj pra­covný deň je veľmi roz­ma­nitý. Mojou úlo­hou je manaž­ment firmy a komu­ni­ká­cia s par­tnermi, dodá­va­teľmi a zákaz­níkmi. Ja v pod­state väč­šinu času tele­fo­nu­jem, píšem emaily a cho­dím na stret­nu­tia s ľuďmi, ktorý sa o náš pro­dukt alebo firmu zau­jí­majú. Dosť času venu­jem aj brains­tor­mingu, kam sa posu­núť ďalej, čo je veľmi dôle­žité. Nesmiem zabud­núť ani na moje štú­dium, ako pove­dal jeden známy slo­ven­ský mys­li­teľ: „Keby nebolo štú­dium, nie som ani ja“. Sna­žím sa v blíz­kej dobe úspešne ukon­čiť moje PhD.. Čiže môj deň je nie­kde na pol­ceste škola a visi­on­Sys.

Čím sa to u vás líši od práce v iných fir­mách? 

Neviem či je momen­tálne niečo, čo by sa radi­kálne líšilo od iných firiem. Asi tá atmo­sféra, ktorá u nás vládne. Máme vo firme veľmi uvoľ­nenú atmo­sféru, často sa roz­lieha smiech, najmä keď pra­cu­jeme do nesko­rého večera. Mys­lím si, že to čo drží našu firmu pohro­made a v dob­rej atmo­sfére, je to tom, že nás nespája len práca vo visi­on­Sys a spo­ločné pre­sved­če­nie, že to čo robíme naj­lep­šie ako vieme, ale aj pria­teľ­stvo mimo visi­on­Sys.

Kto je cie­ľov­kou pre váš pro­dukt? 

Pus­tili sme sa do obchod­ného modelu B2B. Našimi kli­en­tami sú obchodné cen­trá, súkromné spo­loč­nosti pre ktoré robíme špe­ciálne pro­jekty (odpo­rú­čam si ísť pozrieť info­cen­trum v ató­mo­vej elek­trárni v Mochov­ciach), ale aj múzeá, pre ktoré pri­pra­vu­jeme pro­jekt teraz. Toto sú oblasti, kto­rým sa venu­jeme pri­márne my. Sys­tém je ale otvo­rený ľubo­voľ­nému využi­tiu kde­koľ­vek. Stačí doň nain­šta­lo­vať vytvo­renú apli­ká­ciu pre daný účel a môže byť pou­žitý ako vyvo­lá­vací sys­tém v banke, pre­zen­tá­cia auto­mo­bi­lo­vej značky priamo na kapote auta, inte­rak­tívna hra v det­skom kútiku, je len na kli­en­tovi ako by chcel využiť visi­on­Box.

Aké sú bene­fity pre poten­ciál­neho záu­jemcu o Váš pro­dukt? Čo pro­dukt ponúka? 

Visi­on­Box sme vyvi­nuli ako zaria­de­nie „All in one“ aby sa zákaz­ník nemu­sel sta­rať o množ­stvo zby­toč­ností, ktoré pri kon­ku­renč­nom pro­dukte rie­šiť musí. Okrem toho že sys­tém je inte­rak­tívny, nefun­guje na základe pohybu, ale na základe 3D ske­no­va­nia – to nám umož­ňuje vytvá­rať fun­kci­ona­lity ako stla­če­nie tla­čítka v apli­ká­cii, hra­nie na kla­vír a pod. Ďal­ším význam­ným bene­fi­tom je, že posky­tu­jeme pre každú bežiacu apli­ká­ciu šta­tis­tiky o tom, ako bola apli­ká­cia využí­vaná, aby mal zákaz­ník spätnú väzbu o pou­ží­vaní a atrak­ti­vite. Je to super vtedy, ak máte roz­miest­ne­ných nie­koľko visi­on­Bo­xov, viete šta­tis­ticky sle­do­vať ľudí, čo ich viac a čo menej zau­jíma. Samoz­rejme každý visi­on­Box je možné ovlá­dať na diaľku a netreba k nemu fyzicky pri­stu­po­vať, ak ho chcem zapnúť, vypnúť, prí­padne vyme­niť obsah – tomuto sa u kon­ku­ren­cie nevyh­nete. Dokonca sme pri­pra­vili aj bene­fit ovlá­dať visi­on­Box cez smart­fón, čo oce­nia uží­va­te­lia, ktorí sa chcú vyhnúť ovlá­da­niu cez PC. Visi­on­Box má aj svoje pri­dané IQ, ale to by bola dlh­šia kapi­tola. Asi čo stojí v krát­kosti za spo­me­nu­tie je, že sys­tém je otvo­rený novým vlast­ným apli­ká­ciám a nie je uzav­retý ako kon­ku­renčné sys­témy. Chceme dať voľ­nosť nápa­dom ako sys­tém využí­vať, kto­rých je neúre­kom. 

Domáci či zahra­ničný trh?

Ambí­cie sa zame­ria­vajú na oba trhy. Aktu­álne pra­cu­jeme na domá­com trhu a zbie­rame refe­ren­cie, ktoré nás môžu posu­núť ďalej. S nasle­du­jú­cim pro­duk­tom by sme chceli ísť priamo do zahra­ni­čia. Tam vidíme veľký poten­ciál.

Exis­tuje niečo podobné? Vo svete či na Slo­ven­sku? Nejaká tá kon­ku­ren­cia? 

Samoz­rejme, že vo svete kon­ku­ren­ciu máme. Sle­du­jeme kon­ku­ren­ciu, kon­ku­ren­cia sle­duje nás a rešpek­tu­jeme ju. I keď po stret­nutí s význam­ným člo­ve­kom v odbore tech­no­ló­gií a biz­nisu mi bolo od neho pove­dané: „kluci vy kon­ku­renci nemáte.“ Je asi preto, že sme oveľa ďalej ako kon­ku­ren­cia, i keď sa to na prvý pohľad nezdá. To je ako s dvoma tele­ví­zormi, oba majú obra­zovku a oba pri­jí­majú rov­naké kanály, ale nie sú rov­naké. Tie roz­diely skrý­vajú všetky bene­fity, ktoré na prvý pohľad nevidno.

Aké sú vaše plány do budúc­nosti? 

Plány do budúcna sú určite. Nech­cem ich nejako roz­vá­dzať, radi pri­chá­dzame na trh s hoto­vým pro­duk­tom, vtedy je wow efekt ešte lepší. Tak ako som spo­mí­nal pri­pra­vu­jem nový pro­dukt s nový využi­tím, oveľa sofis­ti­ko­va­nejší. Výsle­dok by sme chceli uká­zať na Pione­ers Unp­lug­ged vo Viedni. Zve­dav­cov oča­ká­vame tam. Veľ­kou víziou do budúc­nosti je plán zaviesť 4 dňovú pra­covnú dobu, dúfam, že sa nám to raz podarí.

Pode­líte sa s nami o nejaké infor­má­cie zo záku­li­sia? 

Máme prob­lém zohnať kan­ce­lár­ske pries­tory, ktoré by nám vyho­vo­vali, nakoľko keď zaria­de­nie tes­tu­jeme, potre­bu­jeme strop svýš­kou 4m, čo je trošku prob­lém.

Cítite sa byť čle­nom slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­nity? 

Mys­lím, že áno. Sna­žíme sa zúčast­ňo­vať rôz­nych even­tov ohľadne star­tu­pov a máme vzťahy s nie­koľ­kými star­tupmi, či už priamo alebo sa iba poznáme z akcií.

Čo by si pora­dili ľuďom, pred tým než sa pus­tia do neja­kého star­tupu? 

Určite by som im pora­dil si veci veľmi dôsledne pre­mys­lieť, zis­tiť poriadne kon­ku­ren­ciu trhu a zod­po­ve­dať si otázky v poradí: „Aký prob­lém chcem rie­šiť?; „Komu ho chcem rie­šiť?“; „Aký pro­dukt by to mal byť?“ Nikdy nie naopak. Treba ísť od potreby člo­veka k pro­duktu, nie od pro­duktu k potrebe. Samoz­rejme treba mať pre­mys­lený dôkladne, naozaj dôkladne, biz­nis plán. Ak v tomto má začí­na­júci star­tup jasno, je veľký pred­po­klad, že bude úspešný. Ale asi čo je naj­pod­stat­nej­šie, je veriť svojmu nápadu a zotr­vať – ľahké to určite nebude ako si mnohí mys­lia o star­tu­poch, že niečo vymys­lia a zo dňa na deň zbo­hatnú. Je za tým naozaj veľká drina.

A posledná otázka. Čítaš star­ti­tup?

O sratitup.sk som sa dozve­del až keď som sa stre­tol s Luká­šom Gaš­pa­rí­kom na jed­nom evente. Od vtedy sle­du­jem stránky pra­vi­delne nakoľko témy, ktoré sú na strán­kach ma veľmi zau­jí­majú. Na star­ti­tup člo­vek nájde všetko potrebné a aktu­álne o tomto biz­nise.

Pridať komentár (0)