MAREK VAN­ČO: „Bola to výzva pre mňa, uro­biť nie­čo nové, nie­čo vlast­né.“

Katka Šiborová / 23. augusta 2014 / Tech a inovácie

Zau­jí­ma­vý roz­ho­vor so zakla­da­te­ľom visi­on­Sys Mare­kom Van­čom. Ak chce­te vedieť ako sa darí mla­dé­mu slo­ven­ské­mu star­tu­pu, čítaj­te ďalej.

Mohol by si sa nám v skrat­ke pred­sta­viť, taký malý pro­fil? 

Volám sa Marek Van­čo, mám 28 rokov a štu­du­jem dokto­rand­ské štú­dium na fakul­te elek­tro­tech­ni­ky a infor­ma­ti­ky STU odbor tele­ko­mu­ni­ká­cie. Moji­mi záľu­ba­mi zosta­la hud­ba, keď­že som nie­koľ­ko rokov robil DJ-ing, ale kvô­li visi­on­Sys som sa musel aktív­ne­mu DJ-ingu vzdať a teraz si hrám vo voľ­nom čase pre seba.

V skrat­ke, pre tých, kto­rí neve­dia, čím sa visi­on­Sys zaobe­rá? 

Visi­on­Sys je troš­ku špe­ci­fic­ká spo­loč­nosť asi ako väč­ši­na star­tup-ov, kto­ré chcú prí­sť s nie­čím ori­gi­nál­nym na trh. Zaobe­rá­me sa inte­rak­ti­vi­tou člo­ve­ka s obra­zom, ak to mám vysvet­liť jed­no­du­cho, vie­me využi­tím oby­čaj­nej pro­jek­cie na ľubo­voľ­ný povrch vytvo­riť mož­nos­ti podob­né tab­le­tu, čiže člo­vek vie pohyb­mi a dotyk­mi ovlá­dať pre­mie­ta­ný obraz ako na tab­le­te.

Ako si sa dostal k pro­jek­tu ako je visi­on­Sys? 

K pro­jek­tu visi­on­Sys sa dostal ako prvý, nakoľ­ko s myš­lien­kou som pri­šiel sám.

Odkiaľ sa táto myš­lien­ka zobra­la? 

S myš­lien­kou také­ho­to sys­té­mu som pri­šiel ja sko­ro pred 3-mi rok­mi. Neviem či som pri­šiel k tej­to idei úpl­ne náhod­ne, ale pres­ne si pamä­tám večer, kedy ma táto myš­lien­ka napad­la. Vte­dy som ešte neve­del popí­sať, čo pres­ne by to malo robiť a ako by to malo vyze­rať, ale vedel som, že chcem uro­biť nie­čo, čo som sám ešte nevi­del. Našiel som na inter­ne­te nie­čo, čo sa podo­ba­lo mojej myš­lien­ke – teda z počiat­ku som si mys­lel. Keď sme ces­to­va­li do ich sho­wro­omu, aby sme si tech­no­ló­giu pozre­li, zis­ti­li sme, že to vie­me uro­biť ove­ľa lep­šie a kva­lit­nej­šie s množ­stvom pri­da­ných ideí. Láka­lo nás vytvo­riť sys­tém, kto­rý bude našim die­lom a pod­ľa našich pred­stáv. Bola to výzva pre mňa, uro­biť nie­čo nové, nie­čo vlast­né.

Kto sto­jí v poza­dí visi­on­Sys dnes? 

Tak ako som spo­mí­nal. Na počiat­ku som bol ja. V momen­te keď som sa roz­ho­dol uro­biť z toho biz­nis oslo­vil som kama­rá­tov, o kto­rých som vedel, že sú dob­rí, v tom čo robia. Ako prvý bol Ivan Obert, môj spo­lu­žiak na VŠ a dlho­roč­ný kama­rát, tak­tiež štu­do­val tele­ko­mu­ni­ká­cie a mal veľ­mi blíz­ko k tech­no­ló­giám a prog­ra­mo­va­niu. Je to člo­vek, kto­rý ide tvrdo za svo­jim cie­ľom a nesku­toč­ne rých­lo sa učí nové veci (asi čokoľ­vek). V našej fir­me už pre­bral aj prá­cu kon­štruk­té­ra a dizaj­né­ra pro­duk­tu. On má okrem visi­on­Sys ešte dva koníč­ky a to posil­ňov­ňu a motor­ku. Fra­jer­ku zatiaľ nemá . Tre­tím v pora­dí je Vla­do Kraj­čo­vič. Toto je člo­vek kto­rý má mot­to: „Nie je nič, čo by sme nedo­ká­za­li naprog­ra­mo­vať.“ – zatiaľ má prav­du. Je to člo­vek, kto­rý píše kód bez kon­tro­ly rých­lej­šie, ako ja text vo Wor­de (ale vyze­rá úpl­ne nor­mál­ne). Vla­do sa sna­ží odre­a­go­vať vo voľ­nom čase turis­ti­kou, fote­ním ale­bo neja­kým špor­tom. Posled­ným inter­ným čle­nom visi­on­Sys-u je Mar­tin Uhlík. Mar­tin je člo­vek, kto­rý u nás pra­cu­je ako prog­ra­má­tor na spra­co­va­ní obra­zu. Jeho som oslo­vil tiež z dôvo­du, že sa pozná­me nie­koľ­ko rokov a vedel som že je hla­va. On sa vo voľ­nom čase venu­je svo­jej rodi­ne a cyk­lis­ti­ke. Okrem nás visi­on­Sys nepria­mo tvo­ria ľudia, kto­rí nám sku­toč­ne pomá­ha­jú lebo sa im páči naša idea.

Kde je mož­né si vyskú­šať váš pro­dukt visi­on­Box? 

Visi­on­Box je mož­né v blíz­kej dobe vidieť nain­šta­lo­va­ný v bra­ti­slav­skom Cen­trá­li ale­bo pod tren­čian­skou vežou po prvý krát v exte­ri­é­ri. Takis­to vo Vied­ni na Pione­ers Unp­lug­ged, kde pred­sta­ví­me úpl­ne nový kon­cept, kto­rý bude sve­to­vou novin­kou a tam si ho bude mož­né vyskú­šať naži­vo.

Je mož­né lai­ko­vi vysvet­liť zbež­né ako také­to zaria­de­nie fun­gu­je? 

Sys­tém visi­on­Box fun­gu­je špe­ci­fic­ky. Je to zaria­de­nie zave­se­né na stro­pe, kto­ré obsa­hu­je pro­jek­tor a sen­zo­ri­ku a množ­stvo iných prv­kov. Pro­jek­tor vysie­la na povrch obraz, sen­zo­ri­ka sní­ma objek­ty v obra­ze a pre­ná­ša ich do digi­tál­ne­ho obra­zu vysie­la­né­ho pro­jek­to­rom. Je to špe­ci­fic­kej­šie pre­to, lebo visi­on­Box vie roz­poz­nať aj kde nastá­va dotyk s pro­jek­ci­ou, tým vie­me vytvo­riť ovlá­da­nie podob­né tab­le­tu. Samoz­rej­me, že pro­jek­cia môže byť vytvo­re­ná na ste­nu, kapo­tu auta, gauč, scho­dy, atď. Z ľubo­voľ­né­ho povr­chu vie­me vytvo­riť taký­to disp­lej. Sys­tém je pri­pra­ve­ný ako zaria­de­nie, do kto­ré­ho sta­čí nain­šta­lo­vať vytvo­re­nú vlast­nú apli­ká­ciu pre ľubo­voľ­né využi­tie a účel.

Ako vyze­rá tvoj bež­ný pra­cov­ný deň? 

Môj pra­cov­ný deň je veľ­mi roz­ma­ni­tý. Mojou úlo­hou je manaž­ment fir­my a komu­ni­ká­cia s par­tner­mi, dodá­va­teľ­mi a zákaz­ník­mi. Ja v pod­sta­te väč­ši­nu času tele­fo­nu­jem, píšem emai­ly a cho­dím na stret­nu­tia s ľuď­mi, kto­rý sa o náš pro­dukt ale­bo fir­mu zau­jí­ma­jú. Dosť času venu­jem aj brains­tor­min­gu, kam sa posu­núť ďalej, čo je veľ­mi dôle­ži­té. Nesmiem zabud­núť ani na moje štú­dium, ako pove­dal jeden zná­my slo­ven­ský mys­li­teľ: „Keby nebo­lo štú­dium, nie som ani ja“. Sna­žím sa v blíz­kej dobe úspeš­ne ukon­čiť moje PhD.. Čiže môj deň je nie­kde na pol­ces­te ško­la a visi­on­Sys.

Čím sa to u vás líši od prá­ce v iných fir­mách? 

Neviem či je momen­tál­ne nie­čo, čo by sa radi­kál­ne líši­lo od iných firiem. Asi tá atmo­sfé­ra, kto­rá u nás vlád­ne. Máme vo fir­me veľ­mi uvoľ­ne­nú atmo­sfé­ru, čas­to sa roz­lie­ha smiech, naj­mä keď pra­cu­je­me do nesko­ré­ho veče­ra. Mys­lím si, že to čo drží našu fir­mu pohro­ma­de a v dob­rej atmo­sfé­re, je to tom, že nás nespá­ja len prá­ca vo visi­on­Sys a spo­loč­né pre­sved­če­nie, že to čo robí­me naj­lep­šie ako vie­me, ale aj pria­teľ­stvo mimo visi­on­Sys.

Kto je cie­ľov­kou pre váš pro­dukt? 

Pus­ti­li sme sa do obchod­né­ho mode­lu B2B. Naši­mi kli­en­ta­mi sú obchod­né cen­trá, súkrom­né spo­loč­nos­ti pre kto­ré robí­me špe­ciál­ne pro­jek­ty (odpo­rú­čam si ísť pozrieť info­cen­trum v ató­mo­vej elek­trár­ni v Mochov­ciach), ale aj múzeá, pre kto­ré pri­pra­vu­je­me pro­jekt teraz. Toto sú oblas­ti, kto­rým sa venu­je­me pri­már­ne my. Sys­tém je ale otvo­re­ný ľubo­voľ­né­mu využi­tiu kde­koľ­vek. Sta­čí doň nain­šta­lo­vať vytvo­re­nú apli­ká­ciu pre daný účel a môže byť pou­ži­tý ako vyvo­lá­va­cí sys­tém v ban­ke, pre­zen­tá­cia auto­mo­bi­lo­vej znač­ky pria­mo na kapo­te auta, inte­rak­tív­na hra v det­skom kúti­ku, je len na kli­en­to­vi ako by chcel využiť visi­on­Box.

Aké sú bene­fi­ty pre poten­ciál­ne­ho záu­jem­cu o Váš pro­dukt? Čo pro­dukt ponú­ka? 

Visi­on­Box sme vyvi­nu­li ako zaria­de­nie „All in one“ aby sa zákaz­ník nemu­sel sta­rať o množ­stvo zby­toč­nos­tí, kto­ré pri kon­ku­renč­nom pro­duk­te rie­šiť musí. Okrem toho že sys­tém je inte­rak­tív­ny, nefun­gu­je na zákla­de pohy­bu, ale na zákla­de 3D ske­no­va­nia – to nám umož­ňu­je vytvá­rať fun­kci­ona­li­ty ako stla­če­nie tla­čít­ka v apli­ká­cii, hra­nie na kla­vír a pod. Ďal­ším význam­ným bene­fi­tom je, že posky­tu­je­me pre kaž­dú bežia­cu apli­ká­ciu šta­tis­ti­ky o tom, ako bola apli­ká­cia využí­va­ná, aby mal zákaz­ník spät­nú väz­bu o pou­ží­va­ní a atrak­ti­vi­te. Je to super vte­dy, ak máte roz­miest­ne­ných nie­koľ­ko visi­on­Bo­xov, vie­te šta­tis­tic­ky sle­do­vať ľudí, čo ich viac a čo menej zau­jí­ma. Samoz­rej­me kaž­dý visi­on­Box je mož­né ovlá­dať na diaľ­ku a netre­ba k nemu fyzic­ky pri­stu­po­vať, ak ho chcem zapnúť, vypnúť, prí­pad­ne vyme­niť obsah – tomu­to sa u kon­ku­ren­cie nevyh­ne­te. Dokon­ca sme pri­pra­vi­li aj bene­fit ovlá­dať visi­on­Box cez smart­fón, čo oce­nia uží­va­te­lia, kto­rí sa chcú vyhnúť ovlá­da­niu cez PC. Visi­on­Box má aj svo­je pri­da­né IQ, ale to by bola dlh­šia kapi­to­la. Asi čo sto­jí v krát­kos­ti za spo­me­nu­tie je, že sys­tém je otvo­re­ný novým vlast­ným apli­ká­ciám a nie je uzav­re­tý ako kon­ku­renč­né sys­té­my. Chce­me dať voľ­nosť nápa­dom ako sys­tém využí­vať, kto­rých je neúre­kom. 

Domá­ci či zahra­nič­ný trh?

Ambí­cie sa zame­ria­va­jú na oba trhy. Aktu­ál­ne pra­cu­je­me na domá­com trhu a zbie­ra­me refe­ren­cie, kto­ré nás môžu posu­núť ďalej. S nasle­du­jú­cim pro­duk­tom by sme chce­li ísť pria­mo do zahra­ni­čia. Tam vidí­me veľ­ký poten­ciál.

Exis­tu­je nie­čo podob­né? Vo sve­te či na Slo­ven­sku? Neja­ká tá kon­ku­ren­cia? 

Samoz­rej­me, že vo sve­te kon­ku­ren­ciu máme. Sle­du­je­me kon­ku­ren­ciu, kon­ku­ren­cia sle­du­je nás a rešpek­tu­je­me ju. I keď po stret­nu­tí s význam­ným člo­ve­kom v odbo­re tech­no­ló­gií a biz­ni­su mi bolo od neho pove­da­né: „klu­ci vy kon­ku­ren­ci nemá­te.“ Je asi pre­to, že sme ove­ľa ďalej ako kon­ku­ren­cia, i keď sa to na prvý pohľad nez­dá. To je ako s dvo­ma tele­ví­zor­mi, oba majú obra­zov­ku a oba pri­jí­ma­jú rov­na­ké kaná­ly, ale nie sú rov­na­ké. Tie roz­die­ly skrý­va­jú všet­ky bene­fi­ty, kto­ré na prvý pohľad nevid­no.

Aké sú vaše plá­ny do budúc­nos­ti? 

Plá­ny do budúc­na sú urči­te. Nech­cem ich neja­ko roz­vá­dzať, radi pri­chá­dza­me na trh s hoto­vým pro­duk­tom, vte­dy je wow efekt ešte lep­ší. Tak ako som spo­mí­nal pri­pra­vu­jem nový pro­dukt s nový využi­tím, ove­ľa sofis­ti­ko­va­nej­ší. Výsle­dok by sme chce­li uká­zať na Pione­ers Unp­lug­ged vo Vied­ni. Zve­dav­cov oča­ká­va­me tam. Veľ­kou vízi­ou do budúc­nos­ti je plán zaviesť 4 dňo­vú pra­cov­nú dobu, dúfam, že sa nám to raz poda­rí.

Pode­lí­te sa s nami o neja­ké infor­má­cie zo záku­li­sia? 

Máme prob­lém zohnať kan­ce­lár­ske pries­to­ry, kto­ré by nám vyho­vo­va­li, nakoľ­ko keď zaria­de­nie tes­tu­je­me, potre­bu­je­me strop svýš­kou 4m, čo je troš­ku prob­lém.

Cíti­te sa byť čle­nom slo­ven­skej star­tu­po­vej komu­ni­ty? 

Mys­lím, že áno. Sna­ží­me sa zúčast­ňo­vať rôz­nych even­tov ohľad­ne star­tu­pov a máme vzťa­hy s nie­koľ­ký­mi star­tup­mi, či už pria­mo ale­bo sa iba pozná­me z akcií.

Čo by si pora­di­li ľuďom, pred tým než sa pus­tia do neja­ké­ho star­tu­pu? 

Urči­te by som im pora­dil si veci veľ­mi dôsled­ne pre­mys­lieť, zis­tiť poriad­ne kon­ku­ren­ciu trhu a zod­po­ve­dať si otáz­ky v pora­dí: „Aký prob­lém chcem rie­šiť?; „Komu ho chcem rie­šiť?“; „Aký pro­dukt by to mal byť?“ Nikdy nie naopak. Tre­ba ísť od potre­by člo­ve­ka k pro­duk­tu, nie od pro­duk­tu k potre­be. Samoz­rej­me tre­ba mať pre­mys­le­ný dôklad­ne, naozaj dôklad­ne, biz­nis plán. Ak v tom­to má začí­na­jú­ci star­tup jas­no, je veľ­ký pred­po­klad, že bude úspeš­ný. Ale asi čo je naj­pod­stat­nej­šie, je veriť svoj­mu nápa­du a zotr­vať – ľah­ké to urči­te nebu­de ako si mno­hí mys­lia o star­tu­poch, že nie­čo vymys­lia a zo dňa na deň zbo­hat­nú. Je za tým naozaj veľ­ká dri­na.

A posled­ná otáz­ka. Čítaš star­ti­tup?

O sratitup.sk som sa dozve­del až keď som sa stre­tol s Luká­šom Gaš­pa­rí­kom na jed­nom even­te. Od vte­dy sle­du­jem strán­ky pra­vi­del­ne nakoľ­ko témy, kto­ré sú na strán­kach ma veľ­mi zau­jí­ma­jú. Na star­ti­tup člo­vek náj­de všet­ko potreb­né a aktu­ál­ne o tom­to biz­ni­se.

Pridať komentár (0)