Mark Zuc­ker­berg konečne odha­lil prečo nosí stále to isté tričko

Lukas Gasparik / 8. novembra 2014 / Tools a produktivita

Mark sa po prvý krát vo svo­jej kari­ére odhod­lal odpo­ve­dať v otvo­re­nom paneli na Q&A.

Mark sti­hol zod­po­ve­dať na množ­stvo otá­zok, no jedna otázka spô­so­bila ”ticho” v celej sále: “Why do you wear the same T-shirt every day?”

Mark je známy tým, že všade nosí jedno a to isté šedé tričko. Množ­stvo ľudí roky špe­ku­luje, čo je pra­vým dôvo­dom jeho ležér­neho prí­stupu k sebe samému, a teda aj tomu, čo na sebe nosí. 

Mark odpo­ve­dal veľmi prosto: “I really want to clear my life to make it so that I have to make as few deci­si­ons as possible about anyt­hing except how to best serve this com­mu­nity”. Nará­žal na to, že aj prosté uva­žo­va­nie o tom, čo si ráno oble­čie mu zožiera čas a ener­giu, ktorú by inak vedel inves­to­vať oveľa efek­tív­nej­šie.

I’m in this really lucky posi­tion, where I get to wake up every day and help serve more than a bil­lion people. And I feel like I’m not doing my job if I spend any of my energy on things that are silly or fri­vo­lous about my life,”

A tu je dôkaz!

BI

Pridať komentár (0)