Mar­tin Lošák: Chce­me za Slo­ven­sko bojo­vať na Glo­bal Star­tup Batt­le

Richard Bednár / 1. decembra 2015 / Tech a inovácie

Počas Star­tup Wee­ken­du v Bra­ti­sla­ve vytvo­ri­li skve­lý star­tup a vyhra­li 2. mies­to. Momen­tál­ne boju­jú aj o tvo­ju pria­zeň na Glo­bal Star­tup Batt­le. Pred­sta­vu­jem ti vir­tu­ál­ne­ho asis­ten­ta — Watch Agent.

Len pred týžd­ňom ste vyhra­li 2. mies­to na Star­tup Wee­kend Bra­ti­sla­va. Aké boli prvé poci­ty?

Poci­ty celé­ho tímu boli skve­lé. Cel­ko­vá úro­veň Star­tup Wee­ken­du bola super a výhra bola prí­jem­né zakon­če­nie náš­ho sna­že­nia. Toto umiest­ne­nie nám záro­veň dáva moti­vá­ciu pre ďal­ší roč­ník s nápa­dom vyhrať 1. mies­to.

Počas víken­du ste vytvo­ri­li kon­cept Watch Agent. O čo ide?

Ide o apli­ká­ciu pri­már­ne pre hodin­ky App­le Watch a Andro­id Wear s cie­ľom poskyt­núť pou­ží­va­te­ľo­vi vir­tu­ál­ne­ho asis­ten­ta, kto­rý bude vždy po ruke. Nie je to iba Siri, kto­rá doká­že odpo­ve­dať na otáz­ky, ale je to plno­hod­not­ný spo­loč­ník, kto­rý doká­že objed­nať sus­hi ale­bo taxi kam potre­bu­je­te.

Akou for­mou sa bude pla­tiť?

Biz­nis model je zalo­že­ný na pro­ví­zii našich par­tne­rov z kaž­dej objed­náv­ky. Prí­de požia­dav­ka na objed­náv­ku naprí­klad sus­hi, donáš­ko­vá služ­ba, kto­rá požia­dav­ku vyba­ví nám odve­die urči­tú pro­ví­ziu za spro­stred­ko­va­nie.

Ako Vám napad­lo vytvo­riť Watch Agen­ta?

Spo­loč­nos­ti vyví­ja­jú­ce vir­tu­ál­nych asis­ten­tov ako Siri ale­bo Goog­le Now sa zame­ria­va­jú na jed­no­du­ché požia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov a nena­rá­ba­jú s peniaz­mi. Navy­še po sve­te vzni­ka­jú skve­lé donáš­ko­vé a iné onli­ne služ­by, pre­to nás napad­lo toto spo­jiť a poskyt­núť pohodl­né objed­na­nie rôz­nych slu­žieb pria­mo pomo­cou hla­su s auto­ma­ti­zo­va­ním plat­by.

Kedy plá­nu­je­te apli­ká­ciu spus­tiť pre uží­va­te­ľov?

Apli­ká­ciu by sme chce­li spus­tiť budú­ci rok v lete na App Sto­re aj Goog­le Play s tým, že by sme ju vyvi­nu­li aj na tele­fó­ny, keď­že ľudí s hodin­ka­mi je stá­le málo, čo sme si ove­ri­li aj počas Star­tup Wee­ken­du.

Kto všet­ko sto­jí za nápa­dom a vývo­jom?

S nápa­dom pri­šiel Samu­el Lás­ka, kto­rý vyví­ja na iOS a robil apli­ká­ciu pre App­le Watch. Dru­hý deve­lo­per Mar­tin Lošák rie­šil vývoj pre Andro­id hodin­ky a tre­tí Peter Uhe­rek spra­vil webo­vú strán­ku a video apli­ká­cie pre lep­šie pocho­pe­nie pri finál­nom „pit­chi“. V tíme sme mali aj skve­lú biz­nis ženu Mar­ti­nu Pin­ďá­ko­vú, kto­rá sa zaobe­ra­la pries­ku­mom trhu, vali­dá­ci­ou biz­nis mode­lu a mar­ke­tin­gom.

V čom Vám pomo­hol Star­tup Wee­kend?

Mys­lím, že hovo­rím za všet­kých keď poviem, že víkend nám dal hlav­ne moti­vá­ciu veno­vať sa ďalej star­tu­pom. Zís­ka­li sme skú­se­nos­ti, cen­né rady a hlav­ne kon­tak­ty na ľudí, kto­rí nám vedia pomôcť pokra­čo­vať v rea­li­zo­va­ní ideí.

Ako ďal­ší krok by sme sa chce­li za Slo­ven­sko pre­bo­jo­vať s tým­to nápa­dom na Glo­bal Star­tup Batt­le, pre­to bude­me radiť, ak za nás zahla­su­je­te a mož­no nás posu­nie­me aj na finá­le do Kolum­bie. Hla­so­va­nie kon­čí 4. decem­bra. Ďaku­je­me

Pridať komentár (0)