Mar­tin Lošák: Chceme za Slo­ven­sko bojo­vať na Glo­bal Star­tup Battle

Richard Bednár / 1. decembra 2015 / Tech a inovácie

Počas Star­tup Wee­kendu v Bra­ti­slave vytvo­rili skvelý star­tup a vyhrali 2. miesto. Momen­tálne bojujú aj o tvoju pria­zeň na Glo­bal Star­tup Battle. Pred­sta­vu­jem ti vir­tu­ál­neho asis­tenta — Watch Agent.

Len pred týžd­ňom ste vyhrali 2. miesto na Star­tup Wee­kend Bra­ti­slava. Aké boli prvé pocity?

Pocity celého tímu boli skvelé. Cel­ková úro­veň Star­tup Wee­kendu bola super a výhra bola prí­jemné zakon­če­nie nášho sna­že­nia. Toto umiest­ne­nie nám záro­veň dáva moti­vá­ciu pre ďalší roč­ník s nápa­dom vyhrať 1. miesto.

Počas víkendu ste vytvo­rili kon­cept Watch Agent. O čo ide?

Ide o apli­ká­ciu pri­márne pre hodinky Apple Watch a Android Wear s cie­ľom poskyt­núť pou­ží­va­te­ľovi vir­tu­ál­neho asis­tenta, ktorý bude vždy po ruke. Nie je to iba Siri, ktorá dokáže odpo­ve­dať na otázky, ale je to plno­hod­notný spo­loč­ník, ktorý dokáže objed­nať sushi alebo taxi kam potre­bu­jete.

Akou for­mou sa bude pla­tiť?

Biz­nis model je zalo­žený na pro­ví­zii našich par­tne­rov z kaž­dej objed­návky. Príde požia­davka na objed­návku naprí­klad sushi, donáš­ková služba, ktorá požia­davku vybaví nám odve­die určitú pro­ví­ziu za spro­stred­ko­va­nie.

Ako Vám napadlo vytvo­riť Watch Agenta?

Spo­loč­nosti vyví­ja­júce vir­tu­ál­nych asis­ten­tov ako Siri alebo Google Now sa zame­ria­vajú na jed­no­du­ché požia­davky pou­ží­va­te­ľov a nena­rá­bajú s peniazmi. Navyše po svete vzni­kajú skvelé donáš­kové a iné online služby, preto nás napadlo toto spo­jiť a poskyt­núť pohodlné objed­na­nie rôz­nych slu­žieb priamo pomo­cou hlasu s auto­ma­ti­zo­va­ním platby.

Kedy plá­nu­jete apli­ká­ciu spus­tiť pre uží­va­te­ľov?

Apli­ká­ciu by sme chceli spus­tiť budúci rok v lete na App Store aj Google Play s tým, že by sme ju vyvi­nuli aj na tele­fóny, keďže ľudí s hodin­kami je stále málo, čo sme si ove­rili aj počas Star­tup Wee­kendu.

Kto všetko stojí za nápa­dom a vývo­jom?

S nápa­dom pri­šiel Samuel Láska, ktorý vyvíja na iOS a robil apli­ká­ciu pre Apple Watch. Druhý deve­lo­per Mar­tin Lošák rie­šil vývoj pre Android hodinky a tretí Peter Uhe­rek spra­vil webovú stránku a video apli­ká­cie pre lep­šie pocho­pe­nie pri finál­nom „pit­chi“. V tíme sme mali aj skvelú biz­nis ženu Mar­tinu Pin­ďá­kovú, ktorá sa zaobe­rala pries­ku­mom trhu, vali­dá­ciou biz­nis modelu a mar­ke­tin­gom.

V čom Vám pomo­hol Star­tup Wee­kend?

Mys­lím, že hovo­rím za všet­kých keď poviem, že víkend nám dal hlavne moti­vá­ciu veno­vať sa ďalej star­tu­pom. Zís­kali sme skú­se­nosti, cenné rady a hlavne kon­takty na ľudí, ktorí nám vedia pomôcť pokra­čo­vať v rea­li­zo­vaní ideí.

Ako ďalší krok by sme sa chceli za Slo­ven­sko pre­bo­jo­vať s týmto nápa­dom na Glo­bal Star­tup Battle, preto budeme radiť, ak za nás zahla­su­jete a možno nás posu­nieme aj na finále do Kolum­bie. Hla­so­va­nie končí 4. decem­bra. Ďaku­jeme

Pridať komentár (0)