Masívne novem­brové zľavy pri­chá­dzajú: Xia­omi smart­fóny a gad­gety za ceny, aké si ešte nevi­del!

Kristián Hrušovský / 2. november 2016 / Tech a inovácie

Mesiac novem­ber je okrem sviatku všet­kých svä­tých známy aj „sviat­kom“ Čierny pia­tok pre ľudí, ktorí radi naku­pujú. 11. novem­ber tento rok bude zna­čiť masívne výpre­daje inter­ne­to­vých obcho­dov, pri­čom zľavy náj­deme aj v tých naj­zná­mej­ších čín­skych e-sho­poch.

Veľmi známy inter­ne­tový obchod Geekbuying.com si pre nás ešte pred jede­nás­tym novem­brom pre nás pri­chys­tal zľavy, ktoré vyrá­žajú dych. Aby sme však nemu­seli čakať až na „deň D“, pre­dajca na každý deň pri­pra­vil novú TOP akciu. Pri­chys­taj si peňa­ženku, toto sú akcie na najb­liž­šie 4 dni!

Xia­omi Mi Band 1S

Začia­tok akcie: 2.11.2016

Výpre­da­jová cena: 9 €!

xiaomi-mi-band-1s-cierny-piatok

Do veľ­kej výpre­da­jo­vej akcie sa dostal aj per­fektný fit­ness nára­mok Xia­omi Mi Band 1S. Za fan­tas­tic­kých 9 € ho kúpiš 2.11.2016. Za túto dote­raz naj­niž­šiu cenu zís­kaš nára­mok, ktorý ťa svo­jou funkč­nou výba­vou priam šokuje. Po dizaj­no­vej stránke je Mi Band 1S veľmi podobný svojmu pred­chod­covi, pri­čom naj­vi­di­teľ­nej­šou novin­kou je sní­mač srd­co­vého tepu umies­tený na spodku zaria­de­nia. Xia­omi MiBand 1S dis­po­nuje 45 mAh baté­riou, Blu­e­to­oth 4.0 a cer­ti­fi­ká­ciou IP67. Kom­pa­ti­bi­lita je k dis­po­zí­cii pre smart­fóny s Andro­idom 4.4 a vyš­ším a aj pre iPhony s iOS 7 a vyš­ším. Samoz­rej­mos­ťou je opäť vyni­ka­júco spra­co­vaná apli­ká­cia s množ­stvom infor­má­cií a fun­kcií.

xiaomi-mi-band-1s-cierny-piatok-1

Xia­omi Redmi Note 3 Pro (Plné LTE)

Začia­tok akcie: 3.11.2016

Výpre­da­jová cena: 139 €!

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-16

O Xia­omi Redmi Note 3 Pro s plnou pod­po­rou 4G LTE sietí na území Slo­ven­ska si už počul. Aby sme boli presný, ide o tai­wan­skú ver­ziu čín­skeho Xia­omi Redmi Note 3 Pro, ktorá nesie špe­ciálny názov Xia­omi Redmi Note 3 Spe­cial Edi­tion. Aj keď je to ver­zia určená pre Tai­wan, pri­chá­dza s pod­po­rou pre nás veľmi dôle­ži­tého LTE B20 pásma (800 MHz), ktoré využí­vajú tak­mer všetci ope­rá­tori na Slo­ven­sku. Špe­ciálnu edí­ciu smart­fónu Xia­omi Redmi Note 3 Pro si bude môcť už 3.11. zakú­piť za naozaj šia­le­ných 139 €!

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-17

Jeden z najob­ľú­be­nej­ších čín­skych smart­fó­nov súčas­nosti sa tak stáva oveľa dostup­nej­ším! Momen­tálne asi naj­lepší smart­fón stred­nej triedy pri­chá­dza s krás­nou celoh­li­ní­ko­vou kon­štruk­ciou, na kto­rej náj­deš sní­mač odtlač­kov prs­tov. Vpredu sa nachá­dza špič­kový 5,5-palcový FullHD disp­lej. Srd­com smart­fónu je 6-jad­rový pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 650 spolu s 2 GB / 3 GB ope­rač­nou pamä­ťou RAM. Pro­ce­sor tak­tiež dis­po­nuje veľmi výkon­ným gra­fic­kým akce­le­rá­to­rom Adreno 510. Pre pou­ží­va­teľa je pri­pra­vené 16 GB / 32 GB interné úlo­žisko, ktoré je možné roz­ší­riť pomo­cou mic­roSD kariet. Soft­vé­rovú časť zabez­pe­čuje stará známa nad­stavba MIUI 7.1 v glo­bál­nej ver­zii (český jazyk + Google apli­ká­cie), ktorá beží na Andro­ide 5.1 Lol­li­pop.

xiaomi-redmi-note-3-special-edition-test-13

Xia­omi Redmi Note 3 Spe­cial Edi­tion napája 4000 mAh baté­ria s tech­no­ló­giou rých­leho nabí­ja­nia, ktorá dis­po­nuje výstu­pom 5V/2A. Na zadnej strane ope­ruje 16 MPx foto­apa­rát s clo­nou f/2.0, rých­lym fázo­vým zaos­tro­va­ním či natá­ča­ním slow-motion videí pri 120 fps. Vpredu sa nachá­dza 5 MPx sel­fie foto­apa­rát. Samoz­rej­mos­ťou je tak­tiež IR Blas­ter na ovlá­da­nie spot­re­bi­čov, Dual­SIM s pod­po­rou 4G pri­po­je­nia, ktoré beží na frek­ven­ciách 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 a 2600 MHz.

Xia­omi Roidmi 2S

Začia­tok akcie: 4.11.2016

Výpre­da­jová cena: 13,9 €!

xiaomi-roidmi-2s-zlava

Ďal­ším zľav­ne­ným gad­ge­tom je už známy Xia­omi Roidmi 2S, ktorý bude k dosta­niu 4.11. už za 13,9 €. Roidmi 2S je nabí­jač­kou do auta, ktorá sa pri­pája do 12V / 24V zásuvky. Kom­bi­ná­cia mat­nej čier­nej a imi­tá­cie chrómu vyús­tili do moder­ného dizajnu, ktorý sa hodí do aké­ho­koľ­vek z moder­ných, no aj zo star­ších áut. Nabí­ja­nie cez 2 USB výstupy je pod­po­ro­vané pri maxi­mál­nych hod­no­tách 5V / 2,4A. Prvým vylep­še­ním oproti kla­sic­kým nabí­jač­kám je prí­tom­nosť naj­nov­šieho Blu­e­to­oth 4.2, ktoré slúži na pri­po­je­nie smart­fónu pre následné Handsf­ree tele­fo­no­va­nie. Slúži však aj za úče­lom správy nabí­jačky cez prí­slušnú apli­ká­ciu pre Android alebo iOS.

xiaomi-roidmi-2s-zlava-5

Ohrom­nou výho­dou je však vlast­nosť FM trans­mit­tera, teda zaria­de­nie sa pri­pojí na frek­ven­ciu auto­rá­dia vo vozidle. V tele nabí­jačky je integ­ro­va­ných množ­stvo bez­peč­nost­ných pois­tiek, ktoré ochrá­nia nabí­jané zaria­de­nie spolu so samot­ným autom. Pri tele­fo­no­vaní sa snaží Roidmi 2S o obme­dze­nie ruši­vých zvu­kov v pozadí pre kryš­tá­lov čistý zvuk.

Xia­omi Redmi 3S

Začia­tok akcie: 5.11.2016

Výpre­da­jová cena: 93 €!

xiaomi-redmi-3s-eu-sklad

Akci­ovú ponuku na tento týž­deň uzat­vára per­fektný Xia­omi Redmi 3S, kto­rého cena spadne 5.11. Hovo­ríme o čias­tke neuve­ri­teľ­ných 93 €, pri­čom k dis­po­zí­cii bude len 100 zľav­ne­ných kusov tohto smart­fónu. Vysoká kva­lita kon­štrukč­ného spra­co­va­nia je docie­lená pré­mi­ovým hli­ní­kom, ktorý sa nachá­dza na celom zaria­dení, s výnim­kou plas­to­vých pre­de­lov na vyve­de­nie antén. Kva­litný hli­ník ďalej na pred­nej strane pre­chá­dza do odol­ného skla, ktoré má za úlohu chrá­niť 5-pal­cový IPS panel pred poško­de­ním. Tento disp­lej dosa­huje roz­lí­še­nie 1280 x 720 pixe­lov a zobra­zo­vaču vďa­číme aj za kom­paktné roz­mery smart­fónu.

xiaomi-redmi-3s-eu-sklad-1

Nad ním sa nachá­dza sen­zor pri­blí­že­nia, hovo­rový repro­duk­tor, ale aj 5 MPx sel­fie kamera s clo­nou f/2.2. Pries­tor pod disp­le­jom zas vypĺňa tro­j­ica kapa­cit­ných tla­či­diel. Pri detail­nej­šom pohľade na zadnú stranu si môžeme všim­núť 13 MPx hlavný foto­apa­rát s fázo­vým zaos­tro­va­ním, clo­nou f/2.0 či LED bles­kom. Ďalej zadná strana ponúka ske­ner odtlač­kov, hlavný repro­duk­tor a logo výrobcu. Veľké veci sa však nachá­dzajú pod ňou. Kon­krétne je tam umiest­nený mozog celého smart­fónu, pro­ce­sor Qual­comm Snapd­ra­gon 430. Ten dis­po­nuje ôsmimi jad­rami roz­de­le­nými do dvoch clus­te­rov.

xiaomi-redmi-3s-v-zlave-2

Gra­fické výpočty obstará jed­notka Adreno 505 a svižný mul­ti­tas­king zabez­pečí RAM-ka o veľ­kosti 2 GB. Interné úlo­žisko s veľ­kos­ťou 16 GB sa dá roz­ší­riť pomo­cou mic­roSD karty o ďal­ších 128 GB. Nedávno pred­sta­vené zaria­de­nie tiež ponúka obrov­skú 4100 mAh baté­riu, ktorá vzhľa­dom na kom­pakt­nosť disp­leja zabez­pe­čuje nad­mernú výdrž na jedno nabi­tie. Rov­nako sme sa doč­kali aj hyb­rid­ného Dual­SIM slotu avšak, bohu­žiaľ, v tomto prí­pade bez pod­pory 800 mHz LTE pásma.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj článku, foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)