Matej zachránil modrotlač pred zánikom a urobil z nej trend, ktorý Slováci zbožňujú

Linda Cebrová / 27. januára 2019 / Biznis

  • Ma­tej Ra­bada za­chrá­nil krehkú tra­dí­ciu mod­ro­tlače pred zá­ni­kom a spra­vil z nej trend
  • Te­raz pred­sta­vuje jeho prvú li­mi­to­vanú edí­ciu tri­čiek, in­špi­ro­vanú Slo­ven­skom
zdroj: Modrotlač Matej Rabada
  • Ma­tej Ra­bada za­chrá­nil krehkú tra­dí­ciu mod­ro­tlače pred zá­ni­kom a spra­vil z nej trend
  • Te­raz pred­sta­vuje jeho prvú li­mi­to­vanú edí­ciu tri­čiek, in­špi­ro­vanú Slo­ven­skom

Re­me­sel­ník Ma­tej Ra­bada je je­di­ným ofi­ciál­nym Slo­vá­kom, vďaka kto­rému na Slo­ven­sku mod­ro­tlač ešte stále žije. Je dô­ka­zom toho, že ak sa pre niečo člo­vek nad­chne, môže do­siah­nuť úspech, aj keď pod­mienky vô­bec nie sú ide­álne.

Dnes v jeho far­biar­skej dielni vzni­kajú pod znač­kou „Mod­ro­tlač Ma­tej Ra­bada“  kúsky, ktoré kom­bi­nujú tra­dičnú far­biar­sku tech­niku mod­ro­tlače so sú­čas­ným di­zaj­nom. Tento prin­cíp Ma­te­jova značka uplat­nila  aj pri tvorbe jeho pr­vej li­mi­to­va­nej edí­cii tri­čiek s náz­vom Kri­váň, ktoré sa možno ujde aj tebe. „Pri vý­robe mod­ro­tlače ne­ko­pí­ru­jeme len vzory z mi­nu­losti, ale pri­ná­šame do tejto tech­niky aj svoje vlastné de­zény,“ ho­vorí Ma­tej.

Rov­nako ako v mi­nu­losti, aj dnes na­chá­dza Ma­tej jeho in­špi­rá­ciu v prí­rode, no vý­sledný di­zajn je pris­pô­so­bený sú­čas­ným tren­dom. Takže s kús­kami tejto značky vy­nik­neš aj v meste a najmä ne­bu­deš len ďal­ším z radu s tuc­to­vým trič­kom z re­ťazca. “Naše vzory sú viac po­pisné, presne viete, aká rast­lina nám bola pred­lo­hou. Tento prin­cíp sme uplat­nili aj pri na­vrho­vaní li­mi­to­va­nej edí­cie,“ ho­vorí o uni­kát­nosti vý­rob­kov Ma­tej.

V hlav­nej úlohe Kri­váň

Svo­jím tva­rom snáď naj­zná­mejší vr­chol na Slo­ven­sku a ne­pí­saný sym­bol na­šej kra­jiny, Práve Kri­váň, sa stal hlav­ným prv­kom pri na­vrho­vaní vzoru Ma­te­jo­vej uni­kát­nej edí­cie, ktorú ši­kovný Slo­vák vy­rába vlast­nými ru­kami.

„Naša kra­jina je však podľa nás be­z­od­nou ja­mou na in­špi­račné zdroje, a preto sme sa roz­hodli nie­koľko prv­kov spo­jiť do jed­ného celku tak, aby sme sa vy­hli gýču. Kri­váň je opra­dený le­gen­dami a vďaka his­to­ric­kým uda­los­tiam sa stal sym­bo­lom tejto kra­jiny. Má ne­za­me­ni­teľný tvar, ktorý každý spozná. Preto sa stal do­mi­nan­tou vzoru.“

Kri­váň je cit­livo do­pl­nený o vý­šiv­kový or­na­ment a jemne pre­po­jený s od­ka­zom na krí­ži­kovú vý­šivku. V kom­bi­ná­cii s tra­dič­nou far­biar­skou tech­ni­kou mod­ro­tlače tak tak vzniká ne­všedný pro­dukt. 

„Pri vý­robe mod­ro­tlače nie je jed­no­du­ché pra­co­vať s úp­le­tom, nie to ešte s ho­to­vými trič­kami,“ upo­zor­ňuje Ma­tej a do­dáva: „pri far­bení sa ukáže aj kva­lita a mu­sím po­ve­dať, že bolo zlo­žité nájsť tričká, ktoré by vy­ho­vo­vali na­ším po­tre­bám.“

Rie­še­nie sa však na­šlo u slo­ven­ského vý­robcu ob­le­če­nia, firmy Al­fa­tex. „Firma Al­fa­tex nám vy­ro­bila pán­ske aj dám­ske tričká zo 100% ba­vlny, ktoré ko­nečne spl­nili naše po­žia­davky.“

V edí­cii Kri­váň bude vy­ro­be­ných spolu len 300 ku­sov pán­skych a dám­skych tri­čiek. „Mo­men­tálne máme pri­pra­ve­ných 150 ku­sov tri­čiek a zvyšné bu­deme do­rá­bať na zá­klade ob­jed­ná­vok, na­koľko ne­vieme vo­pred ur­čiť, ktoré veľ­kosti a typy sa budú pre­dá­vať viac. Týmto opat­re­ním vieme ga­ran­to­vať, že sa predá len 300 ku­sov, takže ur­čite ne­treba prí­liš dlho vá­hať.

Tra­dičná mod­ro­tlač má miesto aj v mo­der­nej spo­loč­nosti

Mod­ro­tlač je tra­dičná far­biar­ska tech­nika, kto­rej his­tó­ria na území dneš­ného Slo­ven­ska siaha až do 18. sto­ro­čia. Ho­tová mod­ro­tlač sa do­sa­huje takz­va­nou ne­ga­tív­nou tla­čou, kedy sa na biele plátno tlačí vzor po­mo­cou špe­ciál­nej kaše tyr­ky­so­vej farby zva­nej pap.

Po usu­šení sa plátno nie­koľ­ko­krát po­nára do roz­toku in­diga, tzv. kypy, kde získa svoje ty­pické tma­vo­modré za­far­be­nie. Pap, kto­rým bolo plátno po­tla­čené ne­pre­pustí modré far­bivo ku vlák­nam, a preto po jeho vy­praní v kys­lej vode ostane plátno v mieste vzoru ne­za­far­bené.

Pridať komentár (0)