Mate­rial Design do pre­hlia­dača Google Chrome. Vyskú­šať ho môžeš už teraz!

Ľudovít Nastišin / 25. apríla 2016 / Tech a inovácie

Ak si chceš vyskú­šať nový Chrome s apli­ko­va­ným Mate­rial Design, teraz máš tu mož­nosť.

Google rekon­štru­uje svoj look kúsok po kúsku tak, aby zapa­dol do Mate­rial Design style guide­line-ov, ktoré pred­sta­vil pred dvoma rokmi. Teraz sa o tento look roz­ši­ruje aj Chrome. Podľa dizaj­néra Google Sebas­tiena Gab­riela, sa nový dizajn uvá­dza na Chrome OS ako súčasť naj­nov­šej ver­zie (ver. 50).

Bro­wser a ope­račný sys­tém nie sú výrazne odlišné (všetko je na rov­na­kom mieste a fun­guje rov­na­kým spô­so­bom), no sú tam veľmi jasné vizu­álne roz­diely. Sú tam ostrej­šie hrany, upra­vené farby, zme­nené ani­má­cie a pod. Po aktu­ali­zá­cii si zmeny určite všim­neš, ale nebudú také výrazné, aby ťa rušili.

chrome-in-cros.0

Popri dizaj­no­vých zme­nách, dostáva Chrome OS aj mierne úpravy pre doty­kové Chro­me­bo­oky. Chrome OS “hyb­rid mode” pre ne v pod­state zna­mená, že je roz­lo­že­nie obra­zovky upra­vené tak, aby fun­go­valo ako s prs­tom, tak aj s myšou. Bude to default­ným nasta­ve­ním, avšak pou­ží­va­teľ bude mať mož­nosť vypnúť ho.

chrome-unified.0

Nako­niec sa tieto zmeny obja­via aj na Chrome pre desk­top. Podľa Gab­riela je ich apli­ká­cia práve v pro­cese, no žia­den presný dátum zve­rej­ne­nia nebol spo­me­nutý. Hovo­ria však, že si to môžeš vyskú­šať už teraz. Musíš však byť pri­pra­vený na to, že sa môžu obja­viť aj nejaké bugy. Akti­vo­vať to môžeš tým, že pôj­deš na “about:flags” v add­ress bar-e a tam akti­vu­ješ “Mate­rial design in the browser´s top chrome.”

chrome-cros-17.0chrome-cros-15.0chrome-cros-04.0chrome-cros-02.0chrome-blueprint-02.0

Zdroj: the­verge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)