Mate­rial Design do pre­hlia­da­ča Goog­le Chro­me. Vyskú­šať ho môžeš už teraz!

Ľudovít Nastišin / 25. apríla 2016 / Tech a inovácie

Ak si chceš vyskú­šať nový Chro­me s apli­ko­va­ným Mate­rial Design, teraz máš tu mož­nosť.

Goog­le rekon­štru­uje svoj look kúsok po kús­ku tak, aby zapa­dol do Mate­rial Design sty­le guide­li­ne-ov, kto­ré pred­sta­vil pred dvo­ma rok­mi. Teraz sa o ten­to look roz­ši­ru­je aj Chro­me. Pod­ľa dizaj­né­ra Goog­le Sebas­tie­na Gab­rie­la, sa nový dizajn uvá­dza na Chro­me OS ako súčasť naj­nov­šej ver­zie (ver. 50).

Bro­wser a ope­rač­ný sys­tém nie sú výraz­ne odliš­né (všet­ko je na rov­na­kom mies­te a fun­gu­je rov­na­kým spô­so­bom), no sú tam veľ­mi jas­né vizu­ál­ne roz­die­ly. Sú tam ostrej­šie hra­ny, upra­ve­né far­by, zme­ne­né ani­má­cie a pod. Po aktu­ali­zá­cii si zme­ny urči­te všim­neš, ale nebu­dú také výraz­né, aby ťa ruši­li.

chrome-in-cros.0

Pop­ri dizaj­no­vých zme­nách, dostá­va Chro­me OS aj mier­ne úpra­vy pre doty­ko­vé Chro­me­bo­oky. Chro­me OS “hyb­rid mode” pre ne v pod­sta­te zna­me­ná, že je roz­lo­že­nie obra­zov­ky upra­ve­né tak, aby fun­go­va­lo ako s prs­tom, tak aj s myšou. Bude to default­ným nasta­ve­ním, avšak pou­ží­va­teľ bude mať mož­nosť vypnúť ho.

chrome-unified.0

Nako­niec sa tie­to zme­ny obja­via aj na Chro­me pre desk­top. Pod­ľa Gab­rie­la je ich apli­ká­cia prá­ve v pro­ce­se, no žia­den pres­ný dátum zve­rej­ne­nia nebol spo­me­nu­tý. Hovo­ria však, že si to môžeš vyskú­šať už teraz. Musíš však byť pri­pra­ve­ný na to, že sa môžu obja­viť aj neja­ké bugy. Akti­vo­vať to môžeš tým, že pôj­deš na “about:flags” v add­ress bar-e a tam akti­vu­ješ “Mate­rial design in the browser´s top chro­me.”

chrome-cros-17.0chrome-cros-15.0chrome-cros-04.0chrome-cros-02.0chrome-blueprint-02.0

Zdroj: the­ver­ge.com, zdroj foto­gra­fií: theverge.com

Pridať komentár (0)