McDonald’s začal v Happy Meal ponúkať okrem hračiek aj knihy. Stačí si jednoducho vybrať

Nastasia Andrejkovičová / 11. februára 2019 / Biznis

  • Tí, ktorí sú už ro­dičmi ve­dia, že ak si dieťa za­mi­luje naj­novší ani­mák a ocitne sa v Mc­Do­nalde, túži aj po hračke z Happy Me­alu
  • Naj­nov­šie si však deti môžu vy­brať na­miesto hra­čiek aj knihy. A nie len také ho­ci­jaké
  • Od vlast­nej tvorby, úp­ravy až po vy­tvo­re­nie vlast­nej kniž­nice a in­te­rak­cie cez mo­bil či tab­let
zdroj: mcdonalds.sk
  • Tí, ktorí sú už ro­dičmi ve­dia, že ak si dieťa za­mi­luje naj­novší ani­mák a ocitne sa v Mc­Do­nalde, túži aj po hračke z Happy Me­alu
  • Naj­nov­šie si však deti môžu vy­brať na­miesto hra­čiek aj knihy. A nie len také ho­ci­jaké
  • Od vlast­nej tvorby, úp­ravy až po vy­tvo­re­nie vlast­nej kniž­nice a in­te­rak­cie cez mo­bil či tab­let

Jed­ným z naj­kul­to­vej­ších pro­duk­tov, ktoré po­núka sve­to­známy fast food Mc­Do­nald’s je bez po­chýb det­ské menu Happy Meal. Svoju po­pu­la­ritu si zís­kalo najmä vďaka hračke, ktorá sa ukrýva vo vnútri kaž­dej kra­bice a mení sa podľa sú­čas­ných tren­dov a rôz­nych ani­mo­va­ných hi­tov. Po­nuka hra­čiek v týchto dňoch po­zos­táva z naj­nov­šieho ani­mo­va­ného filmu Lego Prí­beh 2, ktorý mal pre­mi­éru len pred nie­koľ­kými dňami.

Mo­men­tálne je však Happy Meal na No­vom Zé­lande obo­ha­tený o niečo iné, než plas­tové hračky. Podľa naj­nov­šej správy ča­so­pisu At­lanta Jour­nal-Cons­ti­tu­tion plá­nuje kra­jina v najb­liž­ších šies­tich týžd­ňoch roz­dať viac ako 800-ti­síc ku­sov špe­ciálne upra­ve­ných kni­žiek od sve­to­zná­meho au­tora Ro­alda Dahla, z kto­rého hlavy vzišli prí­behy ako Ma­tilda alebo Char­lie a to­vá­reň na čo­ko­ládu.

„Prog­ram Happy Meal Re­a­ders má po­môcť ro­di­čom, aby na­učili svoje deti mi­lo­vať čí­ta­nie. Po­stavy, ktoré vy­tvo­ril Ro­ald Dahl sú tými, s kto­rými mnohí ro­di­čia vy­ras­tali a je skvelé byť sú­čas­ťou ich pred­sta­ve­nia no­vej ge­ne­rá­cii,“ po­ve­dala Jo Mit­chel, mar­ke­tin­gová ria­di­teľka spo­loč­nosti Mc­Do­nald’s Nový Zé­land.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: co­re­y­mon­dello.com

Deti na­miesto hračky ne­dos­tanú pô­vodné plné for­máty knihy, ale  len upra­vené a skrá­tene ver­zie s čas­ťami ori­gi­nál­nych diel Dahla spolu s ilus­trá­ciami a ná­lep­kami od Qu­en­tina Bla­kea.

Mu­síme však po­dot­knúť, že ná­pad roz­dá­vať knihy nie je pre Mc­Do­nald’s úpl­nou no­vin­kou. Pr­vý­krát po­nú­kol knihy svo­jim ma­lým náv­štev­ní­kom ešte v roku 2001 vo Švéd­sku, pri­čom vďaka prog­ramu sa do v sú­čas­nosti po­da­rilo Mc­Do­nald’s v Európe dis­tri­bu­ovať viac ako 32 mi­li­ó­nov kníh.

Happy Meal Re­a­ders na Slo­ven­sku

Po ozná­mení tejto skve­lej správy na No­vom Zé­lande sme sa len tak pre zau­jí­ma­vosť po­zreli na ofi­ciálnu slo­ven­skú stránku po­pu­lár­neho fast fo­odu a na čo sme ne­na­ra­zili. Bez veľ­kého mar­ke­tingu alebo ma­sív­nej re­klamy for­mou pla­gá­tov či bill­bo­ar­dov je táto kam­paň ak­tívna aj u nás.

Čí­ta­nie s Mc­Do­nald’s deti baví!“ takto znie slo­gan na ofi­ciál­nej stránke v sek­cii s názvom Happy Re­a­ders. Prav­dou je, že ide síce o tro­chu iný for­mát, no po­inta je rov­naká – snaha o to, aby deti viac čí­tali. Podľa slov Mc­Do­nald’s Slo­ven­sko je: „ko­niec vý­ho­vor­kám, že čí­ta­nie je nuda. S na­šimi di­gi­tál­nymi kni­hami deti čí­tajú, ob­ja­vujú, spoz­ná­vajú a do­konca ich to baví. Knihy plné há­da­niek, zau­jí­ma­vostí a prí­be­hov sa ľahko čí­tajú a vtiahnu ma­lých či­ta­te­ľov do deja. Umož­nia im vstú­piť do prí­behu a za­po­jiť fan­tá­ziu. Na mo­bi­loch a tab­le­toch môžu pre­sú­vať ob­rázky, po­čú­vať na­hrávky a užiť si vše­možné in­te­rak­tívne prvky.“

Na vý­ber knihy miesto hračky na­báda aj re­klamný pla­gát priamo z ofi­ciál­nej stránky zo sek­cie Happy Meal.

K dis­po­zí­cií je mož­nosť vy­tvo­riť si vlastnú knihu po­mo­cou slov a ob­ráz­kov, vďaka čomu si deti do­kážu vy­tvo­riť je­di­nečný a ori­gi­nálny prí­beh. Knižky, ktoré si samé vy­tvo­ria alebo ktoré si stiahnu, si môžu ukla­dať do vlast­nej kniž­nice, a tak im už žiadna z nich ne­ujde.

zdroj: mc­do­nalds.sk; in­de­pen­dent.co.uk; fat­herly.com

Pridať komentár (0)