Mega štý­lo­vý ruk­sak od North Face je snom, kto­rý sa stal sku­toč­nos­ťou

Michaela Líšková / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Zná­ma znač­ka North Face pri­chá­dza s novým cool ruk­sa­kom. Pod­ľa všet­ké­ho už zips vyšiel z módy a North Face sa ho pre­to pri svo­jej novin­ke roz­ho­dol nahra­diť novým spô­so­bom uzat­vá­ra­nia – šikov­ný­mi úchyt­ka­mi pre ešte rých­lej­ší prí­stup. Nový Access Pack je tu.

North Face pred­sta­vu­je Access Pack, štý­lo­vý a šikov­ný ruk­sak pre všet­kých, kto­rí potre­bu­jú pries­tor, aký im bež­né taš­ky zaru­čiť nedo­ká­žu. Nie je to ruk­sak pre malých ško­lá­kov, skôr pre tech-nad­šen­cov a aktív­nych star­tu­pis­tov. Ukáž, že máš vkus a všet­ky svo­je elek­tro­nic­ké zaria­de­nia pre­ná­šaj tak, ako sa pat­rí.

Urči­te poznáš ten prob­lém, keď potre­bu­ješ do malé­ho pries­to­ru napchať veľa vecí. Access Pack pri­chá­dza s šikov­ný­mi vychy­táv­ka­mi zame­ra­ný­mi na to, ako tvo­je zaria­de­nia dostať z bato­hu čo naj­rých­lej­šienajp­rak­tic­kej­šie. Na to slú­žia špe­ciál­ne „jazýč­ky“, podob­né tým, kto­ré ti uľah­ču­jú výber tele­fó­nu z oba­lu.

Ozaj­st­nou výhrou je naj­mä úlož­ný pries­tor pre note­bo­ok. Je vode­odol­ný, zmes­tí sa doň­ho 15-pal­co­vé zaria­de­nie a obsa­hu­je ruko­väť, vďa­ka kto­rej svoj note­bo­ok vybe­rieš v prie­be­hu sekun­dy.

Screen_Shot_2016-04-26_at_11.12.55_AM.0

foto: theverge.com

Screen_Shot_2016-04-26_at_11.13.07_AM.0

foto: theverge.com

Sku­toč­ne maj­strov­ský kúsok. Bale­nie a vyba­lo­va­nie ešte nikdy nebo­lo také rých­le. Ako pres­ne Access Pack fun­gu­je, si môžeš pozrieť v tom­to minú­to­vom videu.

Access Pack ruk­sak pri­chá­dza v čier­nej a sivej far­be v hod­no­te $235 (oko­lo €208). Skve­lé využi­tie North Face ruk­sa­ku si zjav­ne uve­do­mi­li via­ce­rí, pre­to­že je už vypre­da­ný. Ale nemaj oba­vy, spo­loč­nosť hovo­rí, že od 26.mája by mal byť opäť na skla­de.

moobmag com j

foto: moobmag.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: moobmag.com

Pridať komentár (0)