Mega štý­lový ruk­sak od North Face je snom, ktorý sa stal sku­toč­nos­ťou

Michaela Líšková / 28. apríla 2016 / Tech a inovácie

Známa značka North Face pri­chá­dza s novým cool ruk­sa­kom. Podľa všet­kého už zips vyšiel z módy a North Face sa ho preto pri svo­jej novinke roz­ho­dol nahra­diť novým spô­so­bom uzat­vá­ra­nia – šikov­nými úchyt­kami pre ešte rých­lejší prí­stup. Nový Access Pack je tu.

North Face pred­sta­vuje Access Pack, štý­lový a šikovný ruk­sak pre všet­kých, ktorí potre­bujú pries­tor, aký im bežné tašky zaru­čiť nedo­kážu. Nie je to ruk­sak pre malých ško­lá­kov, skôr pre tech-nad­šen­cov a aktív­nych star­tu­pis­tov. Ukáž, že máš vkus a všetky svoje elek­tro­nické zaria­de­nia pre­ná­šaj tak, ako sa patrí.

Určite poznáš ten prob­lém, keď potre­bu­ješ do malého pries­toru napchať veľa vecí. Access Pack pri­chá­dza s šikov­nými vychy­táv­kami zame­ra­nými na to, ako tvoje zaria­de­nia dostať z batohu čo naj­rých­lej­šienajp­rak­tic­kej­šie. Na to slú­žia špe­ciálne „jazýčky“, podobné tým, ktoré ti uľah­čujú výber tele­fónu z obalu.

Ozaj­st­nou výhrou je najmä úložný pries­tor pre note­book. Je vode­odolný, zmestí sa doňho 15-pal­cové zaria­de­nie a obsa­huje ruko­väť, vďaka kto­rej svoj note­book vybe­rieš v prie­behu sekundy.

Screen_Shot_2016-04-26_at_11.12.55_AM.0

foto: theverge.com

Screen_Shot_2016-04-26_at_11.13.07_AM.0

foto: theverge.com

Sku­točne maj­strov­ský kúsok. Bale­nie a vyba­lo­va­nie ešte nikdy nebolo také rýchle. Ako presne Access Pack fun­guje, si môžeš pozrieť v tomto minú­to­vom videu.

Access Pack ruk­sak pri­chá­dza v čier­nej a sivej farbe v hod­note $235 (okolo €208). Skvelé využi­tie North Face ruk­saku si zjavne uve­do­mili via­cerí, pre­tože je už vypre­daný. Ale nemaj obavy, spo­loč­nosť hovorí, že od 26.mája by mal byť opäť na sklade.

moobmag com j

foto: moobmag.com

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: moobmag.com

Pridať komentár (0)