Menej známe slo­ven­ské apli­ká­cie, ktoré sa určite oplatí vyskú­šať

Petra Lančaričová / 5. júla 2016 / Tech a inovácie

Aj na Slo­ven­sku sa ukrý­vajú uži­točné a zau­jí­mavé apli­ká­cie.

Nie všetky dobré apli­ká­cie sú vytvá­rané mimo Slo­ven­ska. Aj my máme svoje, na ktoré môžeme byť pyšní a sú fakt uži­točné.

Ver­nis­sage

Jed­no­du­chá apli­ká­cia pre vývo­já­rov, ktorá ti pomôže pre­zen­to­vať nové apli­ká­cie ele­gan­tne. A navyše si pre­zen­tá­cie pri­pra­víš rýchlo a zdarma. Okrem iného ich potom môžeš v rámci apli­ká­cie zdie­ľať, posie­lať alebo vytlá­čať.

Screen Shot 2016-07-04 at 14.05.40

foto: autor

Aurora: Quaran­tine

Aurora je dob­ro­družná appka, v kto­rej ovlá­dame modrú guľu štý­lom her­ných ovlá­da­čov. Gra­fika kva­litná a nemám prob­lém za ňu ani dať 1,50€.

aurora

foto: Google Play

Sygic Tra­vel: Trip plan­ner and City guide

Sygic je už dlho uži­toč­nou apli­ká­ciou, no ten­to­krát pri­šiel s nie­čím novým. Zostali síce pri mapách, no ten­to­krát ešte uži­toč­nej­ších. Trip plan­ner ti ukáže, kam v okolí sa dá ísť na výlet a kde sa oplatí ísť. Naj­lep­šou čas­ťou, aspoň z môjho pohľadu, je funkč­nosť apli­ká­cie aj off­line.

sygic

foto: youtube.com

Becomme

Tro­chu pod­vá­dzam, keďže Becomme je česko-slo­ven­ská apli­ká­cia, ale veľmi ma zau­jala. Táto apli­ká­cia je pri­márne pre hanb­li­vých mužov, hľa­da­jú­cich tipy a triky. Apli­ká­cia ti vysvetlí, ako by malo pre­bie­hať ide­álne rande. Naj­lep­šia vec je asi to, že ak na rande nevieš, o čom roz­prá­vať, apli­ká­cia ti ponúkne tému na roz­ho­vor.

becomme

Vypadni.sk

Apli­ká­cia, ktorá pomáha obja­vo­vať krásy Slo­ven­ska. Vypadni.sk ti ponúka stovky foto­gra­fií z celého Slo­ven­ska, tipy kam ísť a čo vidieť.

vypadni foto

vypadni

foto: Google Play, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wallpaperscraft.com/Google Play

Pridať komentár (0)