Menej zná­me slo­ven­ské apli­ká­cie, kto­ré sa urči­te opla­tí vyskú­šať

Petra Lančaričová / 5. júla 2016 / Lifehacking

Aj na Slo­ven­sku sa ukrý­va­jú uži­toč­né a zau­jí­ma­vé apli­ká­cie.

Nie všet­ky dob­ré apli­ká­cie sú vytvá­ra­né mimo Slo­ven­ska. Aj my máme svo­je, na kto­ré môže­me byť pyš­ní a sú fakt uži­toč­né.

Ver­nis­sa­ge

Jed­no­du­chá apli­ká­cia pre vývo­já­rov, kto­rá ti pomô­že pre­zen­to­vať nové apli­ká­cie ele­gan­tne. A navy­še si pre­zen­tá­cie pri­pra­víš rých­lo a zdar­ma. Okrem iné­ho ich potom môžeš v rám­ci apli­ká­cie zdie­ľať, posie­lať ale­bo vytlá­čať.

Screen Shot 2016-07-04 at 14.05.40

foto: autor

Auro­ra: Quaran­ti­ne

Auro­ra je dob­ro­druž­ná app­ka, v kto­rej ovlá­da­me mod­rú guľu štý­lom her­ných ovlá­da­čov. Gra­fi­ka kva­lit­ná a nemám prob­lém za ňu ani dať 1,50€.

aurora

foto: Goog­le Play

Sygic Tra­vel: Trip plan­ner and City guide

Sygic je už dlho uži­toč­nou apli­ká­ci­ou, no ten­to­krát pri­šiel s nie­čím novým. Zosta­li síce pri mapách, no ten­to­krát ešte uži­toč­nej­ších. Trip plan­ner ti uká­že, kam v oko­lí sa dá ísť na výlet a kde sa opla­tí ísť. Naj­lep­šou čas­ťou, aspoň z môj­ho pohľa­du, je funkč­nosť apli­ká­cie aj off­li­ne.

sygic

foto: youtube.com

Becom­me

Tro­chu pod­vá­dzam, keď­že Becom­me je čes­ko-slo­ven­ská apli­ká­cia, ale veľ­mi ma zau­ja­la. Táto apli­ká­cia je pri­már­ne pre hanb­li­vých mužov, hľa­da­jú­cich tipy a tri­ky. Apli­ká­cia ti vysvet­lí, ako by malo pre­bie­hať ide­ál­ne ran­de. Naj­lep­šia vec je asi to, že ak na ran­de nevieš, o čom roz­prá­vať, apli­ká­cia ti ponúk­ne tému na roz­ho­vor.

becomme

Vypadni.sk

Apli­ká­cia, kto­rá pomá­ha obja­vo­vať krá­sy Slo­ven­ska. Vypadni.sk ti ponú­ka stov­ky foto­gra­fií z celé­ho Slo­ven­ska, tipy kam ísť a čo vidieť.

vypadni foto

vypadni

foto: Goog­le Play, zdroj titul­nej foto­gra­fie: wallpaperscraft.com/Google Play

Pridať komentár (0)