Mer­ce­des-Benz: Auto­nómne kami­óny?

Techpedia: Harry Gavendová / 29. júla 2014 / Tech a inovácie

Auto­nómne autá už nie sú žiad­nou novin­kou, i keď plno auto­pi­lotné vozidlá ofi­ciálne na ceste ešte nestre­tá­vame. Mer­ce­des-Benz však ide o krok vpred s tým, že sa pus­til do výroby auto­nóm­neho kami­óna.

Po auto­nóm­nych vozid­lách od ForduAudi či Volva je tu i Mer­ce­des, no ten to skúša i v oblasti tro­chu väč­ších áut. Nemecká auto­mo­bilka sa roz­hodla pomôcť všet­kým, ktorí trá­via celé dni na ces­tách vo vyvý­še­ných kabí­nach s obrov­ským nákla­dom.

Áno, reč je o auto­nóm­nych kami­ó­noch – aj keď zatiaľ sa tes­tuje iba semiau­to­nómne vozidlo. Vodiči by si potom počas jazdy mohli v rámci WiFi modulu zabu­do­va­ného v inte­ri­éri v kľude bro­wso­vať po inter­nete, alebo sky­po­vať s rodi­nou z ďale­kých ciest. Pro­jekt je však poriadne vzdia­lený a tak spia­cich kami­onis­tov za volan­tom auto­nóm­neho trucku tak skoro nestret­neme.

Tech­no­ló­giu však demon­štro­vali na Future Truck 2025, kde kamión využí­val na svoju polo­au­to­nómnu jazdu ste­re­oka­mery a rôzne druhy rada­rov v pred­ných, zadných čas­tiach i po stra­nách. Všetky infor­má­cie vyhod­no­cuje mul­ti­jad­rový vyso­ko­vý­konný pro­ce­sor sto­jaci za palub­ným počí­ta­čom.

Vývo­jári sa však samoz­rejme zahrá­vajú i s komu­ni­ká­ciou takýchto vozi­diel, vďaka čomu si budú môcť odo­vzdá­vať správy o stave pre­mávky, opra­vách či záta­ra­sách na ces­tách, aby tak kamión nemu­sel trčať v záp­che alebo robiť dlhé obchádzky v nároč­ných teré­noch.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)