Michal Ivaška — muž, vďaka kto­rému už písomky nikdy nebudú rov­naké

Martin Bohunický / 15. marca 2016 / Tech a inovácie

Spo­mí­naš si na tie časy, keď si si od spo­lu­žiaka za tebou pýtal čistý papier na písomku?

Mnohí z nás už majú tieto stre­doš­kol­ské časy za sebou. Napriek tomu ťa určite neprek­vapí tvr­de­nie, že na ško­lách momen­tálne dosť fičia smart­fóny a tab­lety. Miesto toho, aby sme proti týmto vychy­táv­kam bojo­vali, sna­žíme sa ich čoraz viac zapo­jiť do pro­cesu vyučo­va­nia. A jedna vyni­ka­júca ini­cia­tíva prišla práve od uči­teľa Michala Ivašku.

Pisomka.sk je bez­platný webový por­tál pre uči­te­ľov na vytvá­ra­nie, pou­ží­va­nie a zdie­ľa­nie elek­tro­nic­kých píso­miek, ale aj tes­tov, domá­cich úloh atď. Žiaci rie­šia tieto písomky pomo­cou tab­le­tov, počí­ta­čov, prí­padne mobil­ných tele­fó­nov. Jed­ným zo základ­ných prin­cí­pov por­tálu je jed­no­du­chosť, uči­teľ sa zare­gis­truje (je možné aj cez Face­book) a okam­žite môže začať vytvá­rať písomku (prí­padne si stiah­nuť už hotovú zdie­ľanú písomku a dať ju žia­kom, prí­padne pred­tým upra­viť). Pri vytvá­raní zadá iba otázku a 4 mož­nosti (prí­padne obrá­zok), nemusí nič nasta­vo­vať, nič ho nezdr­žuje.

12363085_1523696167945586_6615683825166756357_o

foto: FB/pisomka.sk

Pisomka.sk som vytvo­ril ako uči­teľ na gym­ná­ziu, kto­rému sa zdalo, že opra­viť nie­ktoré písomky trvá veľmi dlho, ale pomo­cou počí­tača by to mohlo byť oveľa jed­no­duch­šie,” hovorí Michal.

Prvé, čo ti určite napadlo je, že musí exis­to­vať tak tisíc spô­so­bov, ako sa dá tento sys­tém okla­mať. Skla­mem ťa.

Žiak môže odpo­vede pre­sko­čiť, ale po zadaní odpo­vede naprí­klad nemôže už odpo­veď zme­niť bez zásahu uči­teľa (uči­teľ však môže vyma­zať odpo­veď žiaka, aby mohol túto odpo­veď upra­viť). Tým, že žiak nevidí správne odpo­vede, tak nemôže po skon­čení písomky pora­diť ostat­ným, ktorí ešte neskon­čili. No a uči­te­ľovi sa zobrazí upo­zor­ne­nie aj v prí­pade, ak si žiak naprí­klad otvorí iné okno pre­hlia­dača a snaží sa vyhľa­dať nejaké infor­má­cie na inter­nete.

ivaska1

foto: archív M.I.

U štu­den­tov to malo väč­ši­nou veľmi pozi­tívny ohlas, pre­tože sa im páčila moderná forma a tiež to, že okam­žite vedeli známku a nemu­seli čakať, kým to opra­vím. Potom som sa roz­ho­dol sprí­stup­niť to pre ostat­ných uči­te­ľov, čo vyža­do­valo nie­koľko mesia­cov prog­ra­mo­va­nia,” dodal Michal

Na Slo­ven­sku má por­tál zare­gis­tro­va­ných viac ako 1 000 uči­te­ľov a stále pri­bú­dajú noví (aktu­álny počet je na titul­nej stránke), na čes­kej jazy­ko­vej ver­zii (www.episemka.cz) je to aktu­álne niečo viac ako 150 uči­te­ľov. V data­báze sa nachá­dza nie­koľko desia­tok zdie­ľa­ných píso­miek, ktoré môže pou­žiť každý uči­teľ a tiež stále pri­bú­dajú nové.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív M.I.

Pridať komentár (0)