Michal Konrád opúšťa prestížnu reštauráciu Fou Zoo. Otvára streetfood, aký u nás nemá obdoby

Linda Cebrová / 6. februára 2019 / Food biznis

  • Úspeš­ného slo­ven­ského šéf­ku­chára Mi­chala Kon­ráda zlá­kal vlastný biz­nis
  • Už na mar­co­vom Street Food Parku pred Sta­rou Trž­ni­cou by rád pre­sta­vil jeho nový kon­cept po­u­lič­ného ob­čerstve­nia
  • Pôjde o bao jedlo, ktoré si vo svete zís­kala ob­rov­skú ob­ľubu u ľudí
zdroj: fb:Michal Konrád, fb:Bao Brothers Eatery
  • Úspeš­ného slo­ven­ského šéf­ku­chára Mi­chala Kon­ráda zlá­kal vlastný biz­nis
  • Už na mar­co­vom Street Food Parku pred Sta­rou Trž­ni­cou by rád pre­sta­vil jeho nový kon­cept po­u­lič­ného ob­čerstve­nia
  • Pôjde o bao jedlo, ktoré si vo svete zís­kala ob­rov­skú ob­ľubu u ľudí

Mi­chal Kon­rád sa radí me­dzi naj­lep­ších ku­chá­rov na Slo­ven­sku. Hod­notné skú­se­nosti na­čer­pal v pre­stíž­nych re­štau­rá­ciách, ako je Co­coon, Ky­as­hii a Chino La­tino v Lon­dýne, kde pô­so­bil na ve­dú­cich po­zí­ciách. V roku 2010 sa pus­til do ve­de­nia re­štau­rá­cie Fou Zoo, ktorá v ma­ni­feste Gur­mána ob­há­jila tri zlaté vid­ličky a stala sa tak naj­lep­šou pré­mi­ovou re­štau­rá­ciou na Slo­ven­sku.

Po­zí­cie, o kto­rej mnohí ku­chári len sní­vajú sa roz­ho­dol vzdať. „Môj ener­ge­tický po­hár sa vo Fou ZOO na­pl­nil a na­stal čas po­hnúť sa ďa­lej. Ur­čite mi bude chý­bať per­so­nál, ľu­dia s kto­rými som pra­co­val, ale nie som člo­vek, ktorý lipne na mi­nu­losti, takže môj od­chod vní­mam po­zi­tívne,” ho­vorí Mi­chal Kon­rád pre Star­ti­tup.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív:Mi­chal Kon­rád

Mi­chal sa te­raz chce na­plno ve­no­vať vlast­nému kon­ceptu s náz­vom Bao Brot­hers. „Bao je môjmu srdcu blízke už len z toho dô­vodu, že po­chá­dza z Ázie. Pô­vo­dom je z Tai­wanu, ale každá ázij­ská kra­jina robí v pod­state to isté, len v inej forme. Kon­cept jedla je ten istý. Mys­lím si, že Slo­váci si bao za­mi­lujú. Chuť sa­mot­nej žemle je nám veľmi blízka. Ide to­tiž o kys­nuté cesto, ktoré je tak­mer iden­tické s na­šou kned­ľou alebo buch­tami. Ne­ho­vo­riac o rôz­nych chu­ťo­vých va­riá­ciách (mäso,ryby,hy­dina,ze­le­nina,do­konca aj sladká va­riá­cia),” vy­svet­ľuje. 

Čo sa týka ce­no­vej po­li­tiky v Bao Brot­hers, tá podľa Mi­chala ešte nie je presne sta­no­vená. Stále to­tiž skú­šajú rôzne vá­hové ka­te­gó­rie, čo sa týka sa­mot­nej žem­ličky. Kon­krétna cena sa má však vždy od­ví­jať od kon­krét­nej ná­plne a in­gre­dien­cií, ktoré bude bao ob­sa­ho­vať. Kaž­do­pádne v Bao Brot­hers by sa chceli po­hy­bo­vať v po­dob­nej ce­no­vej re­lá­cii, ako os­tatné stre­et­fo­odové kon­cepty. Na­šou pr­vo­ra­dou am­bí­ciou je ro­biť to poc­tivo a z kva­lit­ných su­ro­vín, takže tá cena sa ur­čite bude od­ví­jať aj od toho,” ho­vorí.

Mi­chal vstu­puje do biz­nisu s troma par­tnermi. Mi­chal Hu­žo­vič pô­so­bil ako ma­na­žér ázij­skej re­štau­rá­cie v Du­baji,  Ivan Li­lov má síce s ga­strom skú­se­nosti, no pra­co­val aj v IT sfére. Každý z biz­nis par­tne­rov vlo­žil do Bao Brot­her po 20-ti­síc eur.

„Naj­ná­klad­nej­šou po­lož­kou je sa­motná vý­roba/ ku­chyňa. Ešte stále nie je vo fi­nál­nej po­dobe, takže presnú sumu ne­viem sta­no­viť. Dali sme do­kopy 60 000 eur, tak pevne dú­fam, že nám to na štart bude sta­čiť,” uvá­dza.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ar­chív:Mi­chal Kon­rád

Ve­de­nie biz­nisu v tro­j­ici však ne­musí byť pre­chádz­kou ru­žo­vou záh­ra­dou. Pred­sa­len, viac hláv, zna­mená aj viac ná­zo­rov a kon­flik­tov. „Všetko má svoje po­zi­tíva a ne­ga­tíva. Uve­do­mu­jem si, že v bu­dúc­nosti môže dôjsť k nez­ho­dám, ale je to pri­ro­dzené a bude len na nás, ako sa k da­nej veci po­sta­víme. Mys­lím si, že každý z nás troch má v hlave jasnú pred­stavu o tom, že v tom chceme byť úspešní a na­pre­do­vať. Tým pá­dom sme ochotní ro­biť ústupky a kom­pro­misy. Po­známe sa tak­mer 20 ro­kov a do­konca máme za se­bou spo­ločnú pra­covnú skú­se­nosť. Pevne ve­rím, že nám to spolu pôjde.”

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: fb:Bao Brot­hers Ea­tery

Je mnoho prí­pa­dov, keď sú dl­ho­roční pro­fe­si­onálni ku­chári nú­tení opus­tiť ku­chyňu a pus­tiť sa do dia­met­rálne iného biz­nisu. Pred­sa­len, práca ku­chára, pred­sta­vuje ok­rem po­merne veľ­kej fy­zic­kej zá­ťaže aj tú psy­chickú. 

„Ku­chár­čina je drina, ale po­čas mo­jej ka­ri­éry som za­tiaľ ne­mal ani len zá­blesk myš­lienky, že by som nie­kedy z ku­chyne od­išiel. Skôr si pra­jem, aby som bol schopný stáť za spo­rá­kom aj v star­šom veku. Keď mi to zdra­vie do­volí, tak aj v dô­chodku,” uvá­dza.

A čo ho­vorí na sú­časný veľký boom street food pre­vá­dzok na Slo­ven­sku? „Mys­lím si, že je to pri­ro­dzený vý­voj na­šej gas­tro scény. Vní­mam to po­zi­tívne. Je fajn, keď ľu­dia majú z čoho vy­be­rať a ne­musí to byť vždy len re­štau­rá­cia. Ok­rem iného na ulici, okolo jedla je vždy prí­jemná, uvoľ­nená at­mo­sféra a to sa mi na tom veľmi páči,” opi­suje M. Kon­rád.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: fb:Bao Brot­hers Ea­tery

A čo by Mi­chal od­po­ru­čil všet­kým ľu­ďom, ktorí ne­majú toľko skú­se­ností z gas­tro biz­nisu, no aj tak by doň radi vstú­pili? „Mys­lím si, že po­kiaľ chce nie­kto pod­ni­kať v gas­tre a nemá s tým do­sta­tok skú­se­ností, ur­čite by sa mal ob­klo­piť ľuďmi, ktorí sa to­muto roz­umejú. Ja osobne by som ne­šiel pod­ni­kať v nie­čom, čomu sa ne­ro­zu­miem.”

Čo sa týka Mi­cha­lo­vých plá­nov do bu­dúcna, tie sú jasné. Jeho am­bí­ciou je roz­be­hnúť a za­sta­bi­li­zo­vať bao kon­cept tak, aby v ča­so­vom ho­ri­zonte jed­ného až dvoch ro­kov bol schopný roz­be­hnúť ďalší kon­cept, prí­padne ka­mennú pre­vádzku.

„V hlave mám veľa rôz­nych kon­cep­tov, ktoré sú pre­dur­čené k úspe­chu. V bu­dúc­nosti by som rád vlast­nil alebo sa po­die­lal na pro­jekte, kde bu­dem môcť tvo­riť, re­a­li­zo­vať sa a kde bu­dem môcť na­plno vy­užiť môj po­ten­ciál,” uzat­vára.

Pridať komentár (0)