Michal Král: “Nebojte sa robiť chyby, pre­tože len tie vás posú­vajú ďalej.”

Lukáš Gašparík jr. / 23. máj 2015 / Tools a produktivita

Pri­ce­ma­nia už dávno nie je iba por­tál na porov­ná­va­nie cien. Postu­pom času sa z tohto nená­pad­ného pro­jektu poda­rilo vybu­do­vať por­tál, ktorý pozná celé Slo­ven­sko a z onlinu sa začína pomaly pre­sú­vať už aj do off­linu. Dôka­zom toho a jed­ným z naj­nov­ších pro­jek­tov je Pri­ce­ma­nia Aca­demy.

Michal, v roku 2011 si bol oce­nený za najin­špi­ra­tív­nejší pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh. Ako vlastne tento prí­beh začal?

Hoci nápad spus­tiť Pri­ce­ma­niu ako porov­ná­vač cien vzni­kol až v roku 2007, samotná inšpi­rá­cia prišla ešte o 5 rokov skôr. Vtedy som bol štu­den­tom na Eko­no­mic­kej uni­ver­zite a v rokoch 2002, 2003 a 2004 som leto trá­vil v USA na Work&Travel poby­toch, kde som nabe­ral prvé pra­covné skú­se­nosti ako čaš­ník v reštau­rá­cii v zábav­nom parku. :) S odstu­pom času to bola per­fektná skú­se­nosť na zdo­ko­na­le­nie si anglič­tiny, naz­bie­ra­nie skú­se­ností a kon­tak­tov, hoci vtedy som ešte nemal veľmi páru, čo by som chcel vlastne v živote robiť. V tom čase bolo veľmi výhodné naku­po­vať elek­tro­niku za morom, a tak som prvý­krát pou­žil porov­ná­vač cien Pricegrabber.com, aby som si porov­nal ceny foťá­kov a mohol pote­šiť doma rodinku nama­ka­nou novin­kou a ešte za super cenu. :) No a o pár rokov neskôr, keď bol na Slo­ven­sku extrémny boom e-sho­pov a začalo byť prob­le­ma­tické sa v nich orien­to­vať, pri­šiel nápad s Pri­ce­ma­niou. A tak to celé začalo… :)

V roku 2007 si zalo­žil por­tál Pri­ce­ma­nia, z kto­rého sa čoskoro stala tvoja suc­cess story. S akým kapi­tá­lom si začí­nal a mal si vôbec tuše­nie, že sa z toho stane tak úspešný pro­jekt?

Aby som bol úprimný, mal som pred spus­te­ním úplne mylné pred­stavy o tom, čo samotné pod­ni­ka­nie obnáša, a aké to bude náročné niečo roz­be­hnúť do väč­ších roz­me­rov, a to ešte na tak malom trhu ako je ten slo­ven­ský (vtedy som ešte neve­del, čo zna­mená, že je „malý“). Pôvodne som si mys­lel, že sa pro­dukty e-sho­pov na Pri­ce­ma­nii budú páro­vať úplne auto­ma­ti­zo­vane, ja budem sedieť na zadku a počí­tať peniažky. :) No rea­lita bola, samoz­rejme, dia­met­rálne odlišná a začiatky boli veľmi ťažké. Keďže prog­ra­mo­vať som neve­del a nemal som veľký kapi­tál na vlastný vývo­jový tím, vybral som si externú firmu a sna­žil sa stla­čiť náklady na mini­mum. Naivne som si mys­lel, že samotný web „zbú­chame“ za neja­kých 50 000 Sk, no len prvá ver­zia webu sa dostala nie­kde na 200 000 Sk, čo boli prak­ticky všetky moje úspory. :)

A to web nebol ani zďa­leka na takej úrovni, ako som si ho vysní­val. Ešte pred spus­te­ním webu som začal oslo­vo­vať prvé e-shopy. Nebolo to vôbec jed­no­du­ché, lebo bolo potrebné pre­ko­nať známy „chic­ken-egg“ prob­lém. Pri­ce­ma­nia nemala ešte náv­štev­nosť, tak shopy nemali moti­vá­ciu sa regis­tro­vať a keď nebolo, čo porov­ná­vať, nemali dôvod cho­diť tam ani samotní uží­va­te­lia. Našťas­tie zafun­go­vala tak­tika so štar­to­va­cím kre­di­tom 1 000 Sk, ktorý zís­kal každý e-shop, ktorý sa regis­tro­val do urči­tého dátumu. Dodnes si pamä­tám objed­návku od Fotolab.sk na 20 000 Sk kre­ditu, ktorá prišla hneď v prvých týžd­ňoch a nakopla ma k ďal­šej akti­vite. 

Ako vní­maš svoju hlavnú kon­ku­ren­ciu — Heureka? Je to boj Davida proti Goliá­šovi?

Prav­du­po­ve­diac sna­žíme sa s nimi porov­ná­vať čoraz menej, lebo bojo­vať proti firme so 100+ zamest­nan­cami a glo­bál­nemu juho­af­ric­kému e-com­merce gigantu sa ani veľmi nedá. Ideme si svo­jou ces­tou, pri­pra­vu­jeme nový web, expan­ziu a tiež pri­chá­dzame s novými pro­duktmi, ako napr. Pri­ce­ma­nia Aca­demy, čo je podľa mňa (a potvr­dzujú to aj refe­ren­cie účast­ní­kov) naj­lepší kom­plexný vzde­lá­vací prog­ram pre e-com­merce a on-line mar­ke­ting na Slo­ven­sku. Kaž­do­pádne si uve­do­mu­jeme tie roz­diely, vieme, kde máme rezervy a postupne pra­cu­jeme na ich odstra­ňo­vaní tak, aby sme zvý­šili spo­koj­nosť uží­va­te­ľov, kli­en­tov a samoz­rejme aj čle­nov v tíme.

V roku 2014 narástli tržby Pri­ce­ma­nie o 20 per­cent, no predsa sa dostala do straty. Čím to bolo spô­so­bené?

Áno, z pohľadu obratu to nebol zlý rok, no dlho­dobo máme prob­lém s tým, že spolu s trž­bami nám rov­nako rýchlo rastú aj náklady. Dôvo­dom je, že správa a obhos­po­da­ro­va­nie kata­lógu s viac ako 3 000 kate­gó­riami je mimo­riadne náročné a hlavne všetko, čo sa zarobí, sa inves­tuje nas­päť do vývoja, ľudí, mar­ke­tingu a vzde­lá­va­nia. V kom­bi­ná­cii s malým slo­ven­ským trhom sú porov­ná­vače extrémne zlo­žitý biz­nis a doka­zuje to aj fakt, že ani jed­notke na trhu Azet-u sa nepo­da­rilo v tomto seg­mente pre­sa­diť. Na dru­hej strane to vytvára veľkú bari­éru vstupu a s naším know-how, vybu­do­va­nými vzťahmi a novým webom verím, že sa máme na čo tešiť. :) Zis­ko­vosť firmy zatiaľ určite nie je opti­málna, ale nech­cem (aspoň zatiaľ) zvy­šo­vať zis­ko­vosť firmy za cenu spo­ma­le­nia jej rastu a roz­voja.

Dostal si nie­kedy ponuku na odpre­daj por­tálu? Ak áno, za koľko? :)

Áno, pra­vi­delne sa nie­kto ozve, kto by mal záu­jem vstú­piť do firmy, prí­padne celý por­tál odkú­piť, no vzhľa­dom na to, že oča­ká­vam spolu s expan­ziou a spus­te­ním webu akce­le­rá­ciu rastu a aj zlep­še­nie finanč­ných výsled­kov, nedá­valo dote­raz veľmi zmy­sel sa touto otáz­kou zaobe­rať. Mys­lím, že málo­ktorý inves­tor by vedel zapla­tiť to know-how, kva­lit­ných ľudí a tech­no­ló­gie, ktoré sme za tie roky vyvi­nuli, pre­tože väč­ši­nou ich zau­jíma hlavne zis­ko­vosť. Vstu­pom prí­pad­ného inves­tora sa aktu­álne neza­obe­ráme, potre­bu­jeme hlavne pospúš­ťať rozp­ra­co­vané veci. Ale samoz­rejme, situ­ácia sa môže zme­niť spolu s expan­ziou, takže nikdy neho­vor nikdy. :)

V roku 2012 si spra­vil akvi­zí­ciu por­tálu bazarmania.sk. Ako to s odstu­pom času hod­no­tíš, good deal? 

Z eko­no­mic­kého pohľadu sme zatiaľ mož­nosti syner­gií medzi Pri­ce­ma­niou a Bazar­ma­niou zďa­leka nevy­užili naplno. Dôvo­dom je hlavne, že web beží na pôvod­nom sys­téme a vzhľa­dom na pri­ority sme sa zatiaľ nedos­tali k jeho pre­stavbe. Na rovinu, tento pro­jekt si aktu­álne žije svo­jím živo­tom a zvá­žili sme, že by bolo extrémne drahé zís­kať nejaký roz­umný mar­ket share v danom seg­mente vzhľa­dom na kon­ku­ren­ciu. Kaž­do­pádne, je veľmi prav­de­po­dobné, že naň „príde rad“ v budúc­nosti, pre­tože via­cero pre­po­jení s Pri­ce­ma­niou mi dáva veľký zmy­sel. Za pozi­tívny efekt akvi­zí­cie určite pova­žu­jem, že Ronald ako zakla­da­teľ por­tálu sa pri­dal k nám do tímu a dnes patrí k už naj­skú­se­nej­ším Pri­ce­ma­nia­kom. :)

Pred viac ako rokom uzrel svetlo sveta tvoj nový pro­jekt Pri­ce­ma­nia Aca­demy, pro­stred­níc­tvom kto­rého vzde­lá­vate ľudí v oblasti online e-com­merce. Aké výsledky má Aca­demy už za sebou?

Momen­tálne sme už za polo­vi­cou pia­tej sezóny a vyško­lili sme už nie­koľko sto účast­ní­kov works­ho­pov. Mimo­riadne ma teší vysoký záu­jem o kva­litné vzde­lá­va­nie a ešte viac pozi­tívny feed­back od účast­ní­kov ško­lení. Okrem vzde­lá­va­nia v podobe reál­neho know-how okam­žite využi­teľ­ného v praxi, účast­níci často medzi sebou alebo s men­to­rom dohodnú rôzne spo­lu­práce či spo­ločné obchodné akti­vity. Tento pro­jekt plá­nu­jeme ďalej roz­ví­jať tak, aby pomá­hal celému e-com­merce biz­nisu na Slo­ven­sku, pre­tože rov­nako ako naši kli­enti, aj my sa máme stále čo učiť.

Vieme, že aktívne sle­du­ješ slo­ven­skú star­tu­povú scénu. Ako vní­maš jej postupný vývoj?

Osobne sa veľmi teším roz­behu rôz­nych cowor­kin­gov, a to nie­len v Bra­ti­slave, pre­tože pomá­hajú moti­vo­vať a inšpi­ro­vať mla­dých ľudí, aby sa nebáli pod­ni­kať a mali odvahu ísť si vyskú­šať na vlast­nej koži, aké je to mana­žo­vať vlastný pro­jekt a budo­vať niečo uži­točné a hod­notné pre ľudí. Záro­veň je pozi­tívne, že vďaka cowor­kin­gom výrazne vzrás­tol počet akcií, kde sa pod­ni­kaví ľudia vedia vzde­lá­vať, budo­vať kon­takty, inšpi­ro­vať, prí­padne nájsť do pro­jektu kole­gov či inves­to­rov. Tiež mám veľkú radosť, že via­ceré slo­ven­ské pro­jekty sa už doká­zali pre­sa­diť v zahra­ničí a sú tak inšpi­rá­ciou pre ďal­ších odváž­liv­cov. Kaž­do­pádne, vní­mam to tak, že aj v tejto oblasti sme stále len na začiatku a potrvá roky, kým sa kvan­tita našich star­tu­pov zmení skôr na kva­litu a sku­točnú pri­danú hod­notu pre uží­va­te­ľov, kli­en­tov a inves­to­rov.

Osobne cítim, že his­to­ricky nám tak tro­chu chýba schop­nosť sa pre­dať, nebáť sa ísť do sveta a kon­ku­ro­vať zahra­nič­ným hrá­čom. Ale vní­mam za ostatné roky posun vpred a som v tomto smere opti­mista . :) Čo ma nie­kedy tro­chu zamrzí, že médiá často venujú oveľa viac pozor­nosti novým “trendy” star­tu­pom, ktoré nie­kedy nemajú ani prvého zákaz­níka, pre­tože zo skú­se­ností viem, že samotný nápad je možno len 5 % úspe­chu. Na dru­hej strane sú často pre­hlia­dané úspešné firmy, ktoré vybu­do­vali špič­kové pro­dukty či služby, len mali tú smolu, že vznikli v dobe, kedy pojem star­tup na Slo­ven­sku ešte neexis­to­val. Preto som bol aj prek­va­pený, že ste sa mi ozvali. :)

Plá­nu­ješ do nie­kto­rých star­tu­pov aj finančne vstu­po­vať ako angel inves­tor?

Áno, v budúc­nosti by som sa rád pre­su­nul do role men­tora, kon­zul­tanta a prí­padne aj angel inves­tora, ale na to potre­bu­jem v prvom rade dostať vlastné pro­jekty do úplne iných roz­me­rov a čísel. V kaž­dom prí­pade sa však plá­nu­jem držať výhradne oblastí, kto­rým roz­umiem, a to je e-com­merce a všetko okolo toho, kde už mám vybu­do­vané know-how a vzťahy.

Na čo si v živote naj­viac hrdý?

Asi naj­viac hrdý som na mojich rodi­čov, ktorí sú celý život pre mňa úžas­ným vzo­rom a inšpi­rá­ciou, a ktorí mi boli vždy na blízku, keď som to potre­bo­val a naozaj nikdy sa mi neob­rá­tili chrb­tom. Takisto som vďačný aj bra­tovi a mojej úžas­nej pria­teľke, na kto­rých sa viem kedy­koľ­vek na 100 % spo­ľa­hnúť. Sú to pre mňa veľmi vzácne veci, o to viac, že dnes to už v spo­loč­nosti nie je také samoz­rejmé. Aspoň ja mám často ten pocit.

Odkaz na záver pre Star­ti­tUp čita­te­ľov bude…?

Makajte na sebe, robte to, čo vás baví, dokážte sa posta­rať o seba, tvorte hod­noty a zlep­šujte život okolo seba. Nebojte sa robiť chyby, lebo len tie vás posú­vajú ďalej. Buďte hrdí na to, čo ste doká­zali, ale zostaňte skromní a pokorní. Každý z nás vie Slo­ven­sko a svet uro­biť o kúsok lep­ším…

Pridať komentár (0)