Michal Pas­tier: Z blo­gera kre­a­tívny ria­di­teľ

Michal Králik: Sketcher.sk / 1. jún 2015 / Tools a produktivita

Na začia­tok týždňa som rád, že vám môžem pri­niesť roz­ho­vor s Micha­lom Pas­tie­rom, ktorý je aktu­álne kre­a­tívny ria­di­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ dvoch reklam­ných agen­túr. Som mu vďačný, že si na mňa našiel čas a osobne sme sa mohli stret­núť.

Som si vedomý toho, že roz­ho­vo­rov s Micha­lom už bolo nie­koľko. Za zmienku určite stojí aj to, že ste ho mohli vidieť na titulke slo­ven­ského vyda­nia maga­zínu For­bes.

B_p6VjbXEAE8kTr

AJ KEĎ CIE­ĽOM BLOGU BOLO UČE­NIE SA, PARA­DOXNE SOM SI PRI TOM ZARO­BIL AJ NA NOVÉ SUV.

Ahoj Michal. Aké boli tvoje začiatky v agen­túre?

Do Istro­po­li­tany som sa dostal už počas vyso­kej školy. Mal som šťas­tie, že mi škola umož­nila štu­do­vať a aj pra­co­vať naraz už od dru­hého roč­níka. Je to pod­statné, pre­tože ľudia majú pocit “faloš­ného poro­zu­me­nia” pri reklame ako pri filme. Môžeš vidieť milión fil­mov a mať pocit, že im roz­umieš, ale to platí až do chvíle, kým sa jeden nepo­kú­siš nato­čiť. Až pri kaž­do­den­nej práci s rekla­mou začneš odha­ľo­vať, čo a prečo fun­guje. Začneš roz­li­šo­vať arche­typy, pozi­ci­oningy, seg­men­tá­cie, kon­texty… Mal som šťas­tie, že som sa mohol zapá­jať do veľ­kých pro­jek­tov od prvého dňa a nemu­sel som sa k nim roky pre­pra­co­vá­vať. Aj vďaka tomuto prí­stupu sme vyhrali jeden veľký medzi­ná­rodný ten­der.

Si známy tým, že si nie­koľko rokov písal blog a bolo len veľmi málo dní, ktoré si nič nena­pí­sal. Prečo si začal písať?

Môj prvý blog bola Adarena.blogspot.com, ktorú som spus­til nie­kedy v apríli 2006. Pôvodný úmy­sel bol, aby som sa zdo­ko­na­ľo­val v anglic­kom jazyku a mal pre­hľad o nových kam­pa­niach. Páčilo sa mi učiť sa uče­ním a pri­tom pomôcť aj iným. To bolo pre mňa veľmi dôle­žité.

Pamä­tám si, ako som na Zla­tom Klinci roz­dá­val s pria­teľmi letá­čiky s texom: “Lep­šie reklamy náj­dete na AdArena.blogspot.com.” To bolo cel­kom drzé od mla­dého štu­denta :). Neskôr som zalo­žil aj iné blogy a expe­ri­men­to­val s obsa­hom. Aj keď cie­ľom bolo uče­nie sa, para­doxne som si pri tom zaro­bil aj na nové SUV. Dobrý kon­tent sa dá spe­ňa­žiť.

Keď sa ti tak darilo, prečo si skon­čil?

Za 8 rokov popri blo­go­vaní sa zo štu­denta stal copy­wri­ter, z copy­wri­tera kre­a­tívny ria­di­teľ a spo­lu­ma­ji­teľ dvoch reklam­ných agen­túr. Čas je vzácny a chcel som vyskú­šať niečo iné. Ľudia sa ma pýtali, prečo som blogy nepre­dal, ale to som nech­cel. Boli osobné. Tou novou vecou bolo spus­te­nie prvej naming agen­túry v SR Big­Na­meT­he­ory.

Podie­ľaš sa na rôz­nych pro­jek­toch, si teda viac už pod­ni­ka­teľ alebo kre­a­tívny ria­di­teľ?

Verím, že člo­vek by nemal byť defi­no­vaný len jed­nou pro­fe­siou, “väč­ši­no­vou” prá­cou. Žijeme v dobe, keď musíš zvlá­dať viac vecí a kom­bi­no­vať ich. Navyše, vždy je dobré pred­sta­viť si člo­veka bez pozí­cie, ktorú práve obsa­dzuje. Uzná­vali a rešpek­to­vali by ste ho aj bez nej, alebo je chrá­nený aurou svo­jej pozí­cie?

AK DÁTE DO HOBBY PENIAZE, UŽ SA MU JED­NO­DU­CHO “MUSÍTE” VENO­VAŤ.

No, to je určite otázka na zamys­le­nie. Čo ale teraz chys­táš nové?

Aktu­álne sme zo Zara­guza Digi­tal uro­bili mul­ti­chan­nel agen­túry Zara­guza (Bra­ti­slava, Praha). Pomá­hame navrho­vať a pro­du­ko­vať kom­plexné kam­pane. Nech­ceme už byť len digi­tál­nou agen­tú­rou, ale “media neut­ral agency”, kde rie­še­nie mar­ke­tin­go­vého prob­lému môže byť aj mimo online sveta.

Big­Na­meT­he­ory sa vyvíja z naming agen­túry na štú­dio, ktoré rieši celý bran­ding, od mena, loga, iden­tity, ochran­nej známky, ale aj naprí­klad zís­ka­nie inves­tora. Sna­žíme sa pomôcť slo­ven­ským spo­loč­nos­tiam neopa­ko­vať chyby začí­na­jú­cich firiem, ale pre­sko­čiť tieto “prú­sery” a byť novou fir­mou s 10 desať­roč­nými skú­se­nos­ťami v mar­ke­tingu :).

Nedávno som tiež inves­to­val do her­nej spo­loč­nosti a pri­pra­vu­jeme sve­tový titul. Aspoň som “nútený” hrať hry a “inves­tí­cia” fun­guje ako skvelá výho­vorka. Ak dáte do hobby peniaze, už sa mu jed­no­du­cho “musíte” veno­vať :).

Samoz­rejme ako kaž­dého kre­a­tívca, tiež ma každý týž­deň napadne niečo nové. Minulý víkend som naprí­klad rie­šil, aké by malo byť “naj­lep­šie tričko na svete” až som bol vo fáze, že by som sa do toho pus­til. To je nebez­pečné :) .

Ale asi naj­väč­šou ambí­ciou je neza­sta­viť sa a stále sa učiť.

To znie ako super nápad, ale stalo sa ti nie­kedy, že si na pro­jekte pra­co­val dlho a potom sa to všetko poka­zilo?

Asi ani nie tak úplne. Stalo sa nám, že sme robili nejaké ten­dre a zru­šili sa. Naprí­klad, vede­nie u kli­enta sa stále menilo a my sme pri­ná­šali nové a nové nápady a nako­niec z toho nič nebolo, pre­tože lient nako­niec všetko zru­šilo.

Ak sa niečo kazí tak je to vtedy, keď chceš byť na dvoch mies­tach naraz. My sme roz­bie­hali Zara­guzu v dvoch kra­ji­nách a ces­to­vať hore dole autom kvôli stret­nu­tiu u kli­enta, ktoré má hodinu je peklo. Skon­čilo to až tak, že som mal šoféra, aby so mohol na diaľ­nici pra­co­vať.

38

Na čom si sa pou­čil pri Zara­guze v dvoch štá­toch?

Treba si pra­vi­delne dávať kon­trolné otázky. Napr.: Keby sa tento člen tímu ešte raz pri­hlá­sil k nám do firmy, zobrali by sme ho znovu? Ak je odpo­veď nie, tak je nie­kde prob­lém. Nikto nie je vyslo­vené zlý, len je možno vhodný na niečo iné. Treba preto nájsť to, čo ho bude baviť, v čom môže exce­lo­vať, alebo mu pomôcť s mies­tom v inej spo­loč­nosti, na ktoré sa viac hodí. Tiež platí, že aj keď máš vo firme hviezdu a je toxická pre svoje oko­lie a kole­gov, musí ísť rýchlo preč. Pri­jí­maj pomaly, vymie­ňaj rýchlo. Len keby to bolo také ľahké :).

Čo by si odpo­ru­čil mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom?

Naj­väč­šia chyba mar­ke­tin­go­vých ria­di­te­ľov je, že zabudnú, že ich úlo­hou je moti­vo­vať a dostať zo svojho teamu to naj­lep­šie, čo v nich je. Agen­túra je ich tím, ale nie­ktorí neve­dia byť team lead­rami a sprá­vajú sa ako hos­tia v reštau­rá­cii a nie ako šéf­ku­chári. Sám som kli­en­tom v nie­kto­rých pro­jek­toch a dávam si na to veľký pozor. Pod­statný je tiež úvod spo­lu­práce, urče­nie si oča­ká­vaní a cie­ľov. Meno v týchto kru­hoch máte len jedno, peniaze nevyh­rá­vajú, ale vzťahy áno.

Čítal som o tebe, že máš rád čaje. Aké sú tvoje obľú­bené pre zvý­še­nie kre­a­ti­vity?

Naj­čas­tej­šie pijem pu-erhy. Kvôli stret­nu­tiam cez deň začí­nam pra­co­vať na sce­ná­roch a kon­cep­toch často až od 20:00 do 2:00 rána. Vtedy je pokoj, ľudia mi nepíšu maily. Ešte mám rád mat­chu. Áno, mat­cha s cit­ró­nom je fan­tas­tická vec.

Naj­dô­le­ži­tej­šie je ale popri nároč­nej práci spá­nok. Keď nespíš, strá­caš empa­tiu! A robíš si zby­točné prob­lémy.

fofola-tuna

Moja posledná otázka. Máš rád Fofolu?

Áno, Fofolu aktu­álne milu­jeme. Sme veľmi radi, že teraz robíme veľkú ATL kam­paň pre Kofolu. Dôka­zom úspe­chu kam­pane je aj 8 mili­ó­nov videní spo­tov za necelé dva týždne a to nie sme ešte ani v polo­vici kam­pane. Je to chyt­ľavé a kam­paň obsa­huje všetko čo má obsa­ho­vať, aby bola úspešná. Cha­rak­ter, vlastný jazyk, hlášku, napo­je­nie na pro­dukt, chyt­ľavý slo­gan, ktorý zľu­do­vel. Je ťažké pre­ho­vo­riť kli­enta na takéto odvážne pro­jekty s online celeb­ri­tami, ale v tomto prí­pade to trvalo asi tak 13 sekúnd.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)