Michal Tru­ban: “Ide­álne Slo­ven­sko je slo­bodné — čo naj­me­nej regu­lá­cií a naj­viac mož­ností.”

Lukáš Gašparík / 11. októbra 2015 / Tools a produktivita

Meno Michala Tru­bana netreba nikomu z našich čita­te­ľov pred­sta­vo­vať. Star­tu­pová osob­nosť, ktorá sa Slo­ven­sku, star­tu­pom ale aj pod­ni­ka­te­ľom vše­obecne snaží naozaj pomôcť, pre­zra­dila svoje názory na via­cero tém, ktoré dnes Slo­ven­sko zužujú a naopak, ktoré mu dávajú nádej a zlep­šujú ho.

Svadba, triat­lon v Nór­sku, hudobná cyk­lo­túra a práca v kre­a­tív­nom pro­stredí Web­sup­portu. Michal, čo ešte si počas leta sti­hol, čo sme zabudli vyme­no­vať? ☺

Ste dobrí — okrem toho už len dovo­lenku :), nejaké pre­čí­tané knihy, zopár napí­sa­ných blog­pos­tov.

Si člo­vek, ktorý okrem úspeš­nej firmy Web­sup­port sti­hol vybu­do­vať nie­koľko ďal­ších zau­jí­ma­vých star­tu­pov — Inhiro, Nice­reply… Ako sa im dnes darí?

Nice­reply je už zabe­hnutá, zis­ková firma. Inhiro sa stále roz­bieha a po veľmi ťaž­kých začiat­koch už pre­ko­náva pôrodné bolesti a zís­kava prvých väč­ších kli­en­tov.

Pova­žu­ješ pries­tory Web­sup­portu za akýsi inku­bá­tor vlast­ných nových myš­lie­nok a pro­jek­tov?

Kedysi tomu tak bolo. Teraz sa sna­žíme Web­sup­port focu­so­vať na core nášho biz­nisu. A keď máme nápad alebo chceme inves­to­vať, sna­žíme sa to robiť tak aby to nebrz­dilo Web­sup­port.

Slo­ven­sko jed­no­značne trpí nedos­tat­kom Angel inves­to­rov. Kde podľa teba tkvie jadro tohto prob­lému? Máš recept, ako to zme­niť?

Nemys­lím si, že trpí nedos­tat­kom Angel inves­to­rov. Mňa sa neus­tále pýtajú ľudía s peniazmi, aby som im odpo­ru­čil do čoho inves­to­vať. Peňazí je tu veľmi veľa. Prob­lém je, že nie sú až tak dobré pro­jekty. Už sa nein­ves­tuje do nápa­dov. Pod­ni­ka­teľ musí doká­zať, že je šikovný a to dokáže uro­be­ním pro­to­typu a zís­ka­ním aspoň prvých kli­en­tov — pou­ží­va­te­ľov.

Sám si jed­ným z mála lokál­nych Angel inves­to­rov, ktorý má blízko k slo­ven­ským ven­ture fon­dom. Prečo teda inves­to­vať ako Angel? Nie je jed­no­duch­šie pre pod­ni­ka­teľa vlo­žiť peniaze do fondu, kde sa mu o ne stará tím ľudí?

Ven­ture fondy by mali slú­žiť už na väč­šie inves­tí­cie. (nejaké to seed, A kolo). Ako Angel viete dať väč­šiu pri­danú hod­notu star­tupu. Ak teda inves­tu­jete do sek­toru v kto­rom sa vyznáte a baví vás to. Čiže keď inves­tu­jete ako Angel, urči­tým spô­so­bom ste tej firme bliž­šie a trošku pod­ni­káte aj vy. Cez fond je to iba odlo­že­nie peňazí na ich zná­so­be­nie. Je to v pod­state finančný pro­dukt. Takže to si každý Angel musí pove­dať, čo ho baví na inves­to­vaní.

Pred časom si inves­to­val do veľmi ambi­ci­óz­neho pro­jektu Crop­Tech. Prečo zrovna Crop­Tech?

Videl som veľmi šikov­ných ľudí za pro­jek­tom a záro­veň som sa chcel naučiť aj niečo o hw star­tu­poch. Pre mňa v pod­ni­kaní a inves­to­vaní ma obrov­skú hod­notu aj to, čo sa pri­tom naučím a dozviem.

Aké inves­tí­cie vyhľa­dá­vaš? Social impact?

Hlavne s tea­mom, s kto­rým si roz­umiem. Šikov­nými a skrom­nými :)). Všetko záleží od ich cieľa a vízie. Nemu­sím inves­to­vať iba do star­tu­pov, ktoré chcú zme­niť svet. Ale v pohode aj do nie­čoho men­šieho, kva­lit­nej­šieho, čo pri­náša hod­notu pár ľudom.

Akým hes­lom sa ria­diš pri inves­to­vaní do star­tu­pov?

Team musí byť šikovný. A to nevi­dím žiad­nym šies­tym zmys­lom, ale na výsledku ich práce. Čiže sa poze­rám na pro­dukt a trac­tion ktorú zatiaľ majú.

Dovo­lím si pove­dať, že si hádam jed­ným z prvých ľudí, ktorí stáli pri vzniku a vybu­do­vali náš slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém. Ako sa za tých pár rokov veci pohli?

Bru­tálne. Začí­nalo to ako stret­nu­tie pár ľudí v krčme, pre­šlo ras­to­vým štá­diom a končí to, ako Fico v tele­ví­zií hovorí o pod­pore star­tu­pov. Ja si mys­lím, že sa treba vrá­tiť nas­päť a sna­žiť sa odde­liť od slova star­tup, ktoré má až nega­tívnu kono­tá­ciu. Treba sa vrá­tiť k pod­pore všet­kých pod­ni­ka­te­ľov. Od živ­nost­ní­kov, po malé, až veľké firmy. Uvoľ­ňo­vať čo naj­viac pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a rušiť čo naj­viac nezmy­sel­ných regu­lá­cií. Lebo to je spô­sob ako vyras­tajú reálne firmy a reálne úspešné star­tupy. Nie je to žiadna mágia.

Veľa ľudí ťa vníma ako člo­veka, ktorý je veľmi pri­ro­dzený, skromný, inšpi­ra­tívny, pria­teľ­ský, čo sku­točne môžeme potvr­diť. Ktorá vlast­nosť je podľa teba tá naj­dô­le­ži­tej­šia, ktorú by mal mať každý pod­ni­ka­teľ?

Vytrva­losť a opti­miz­mus. Resp. schop­nosť pre­ží­vať aj ťaž­šie obdo­bia. V kaž­dom pod­ni­kaní sú aj hor­šie aj lep­šie chvíle. A tie treba vedieť pre­žiť bez veľ­kého opúš­ťa­nia sa. Pre mňa je dobrý tré­ning mať via­cero firiem, lebo často rie­šim 3 zlé obdo­bia naraz :).

Druhá vec je snaha neus­tále sa zlep­šo­vať. Firma môže byť len taká dobrá ako ľudia v nej. A musíte neus­tále pra­co­vať na sebe, aby ste mali šancu vybu­do­vať skvelú firmu.

Neviem, či si to veľa ľudi všimlo, no mám pocit, že sa na Slo­ven­sku začína vytvá­rať akási apo­li­tická pro­ti­váha slo­ven­ských tech/startup pod­ni­ka­te­ľov voči súčas­nému poli­tic­kému nasta­ve­niu. Dajú sa podľa teba blogmi, ktoré píšeš a počet­nými roz­ho­vormi v médiách sku­točne zme­niť veci k lep­šiemu?

Musí sa. Ale samoz­rejme iba písať o tom je veľmi málo. To, kam to teraz sme­ruje a ako sa ide­olo­gicky pri­stu­puje k pod­ni­ka­niu teraz, je presný opak ako by to malo fun­go­vať. (vid. odsta­vec vyš­šie). 

Ako by malo vyze­rať ‘’ide­álne‘‘ Slo­ven­sko podľa pred­stáv Michala Tru­bana?

Slo­bodné. Aj v eko­no­mic­kom aj v nor­mál­nom živote. Každý chceme byť šťastný. A ja (ani nikto z poli­ti­kov) nevie, čo je dobré a čo zlé pre jed­not­li­vých ľudí. Každý je iný, každý má svoje pre­fe­ren­cie. Nesmieme nikomu vnu­co­vať naše vie­ro­vyz­na­nie, hod­noty, a náš názor na svet. Kým neob­me­dzu­ješ moju slo­bodu, rob čo chceš a buď šťastný.

Rečou her­ných dizaj­né­rov to je pre mňa vytvo­re­nie plat­formy, kde sa ľudia chcú hrať. To zna­mená čo naj­me­nej regu­lá­cií a naj­viac mož­ností. Aby bolo ľahké veci vytvá­rať a pri­ná­šať hod­notu. Takto budú všetci bohatší, šťast­nejší a budú viac ochotní si pomá­hať a byť k sebe dobrí.

Schy­ľuje sa teda v najb­liž­šej dobe k vzniku novej poli­tic­kej strany zalo­že­nej zo self made pod­ni­ka­te­ľov ala Michal Trnka, Ivan Šte­funko, Anton Zajac, Juraj Vacu­lík, Ty…, ktorí chcú korup­ciu, byrok­ra­ciu a neefek­tív­nosť štát­neho apa­rátu pre­ko­pať od zákla­dov? Je to vôbec reálna pred­stava?

Nemys­lím si. Je to obrov­ský prob­lém. Jedine, čo viem pove­dať je, že všetci títo ľudia by veľmi radi pomohli Slo­ven­sku. Záro­veň ale vidia, aká je poli­tika špi­navá vec. A nie sú naivní, no keď uvi­dia reálnu mož­nosť, ako veci zlep­šiť, tak to uro­bia. A vlastne to aj robia. Ale nie cez poli­tiku ale pomo­cou iným pod­ni­ka­te­ľom, spon­zo­ro­va­niu rôz­nych nezis­ko­viek a zdru­žení, pred­náš­kami, zlep­šo­va­ním veci okolo seba atď..

Kto ťa viac inšpi­ruje, Andrej Kiska, či Peter Sagan? ☺

Určite Andrej Kiska. Peter je bom­bar­dér a má môj obrov­ský rešpekt, keďže aj na vlast­nej koži viem aké ťažké je dávať také bomby na biku ako on.

Ale to, čo robí Andrej Kiska. Ako sa naozaj snaží zo všet­kých síl slo­ven­sku pomá­hať a zlep­šo­vať ho. Ako pre neho nie je zau­jí­mavá moc ani nič čo by slo­ven­sku ukra­dol. Ako mu úprimne záleži na veciach a od rána do noci natom maká s vedo­mím, že obrov­ské množ­stvo ľudí to nepo­chopí a nedo­cení.

Ako sa pohy­bu­jem teraz trošku viac okolo toho štát­neho IT a korup­cie v ňom. Obja­vu­jem tam množ­stvo čest­ných ľudí, ktorí chcú zmenu k lep­šiemu. Ale je ich menej a keď niečo začnú robiť, okam­žite ich tá väč­šina a hlavne tí hore dávajú dole a preč. A terajší pre­zi­dent dáva takýmto ľuďom nádej, že môže byť lep­šie. Aby sa veci zlep­šili, treba aby len viac dob­rých ľudí bolo pri moci, ako tých zlých. 

Ako vyzerá tvoj bežný pra­covný deň?

Rôzne. Ale väč­ši­nou sa skladá z neja­kého športu-tré­ningu. Potom stret­nutí, či už vrámci firmy alebo mimo nej. Komu­ni­ká­cie a rie­še­niu mai­lov. K večeru písa­niu a číta­niu. Jedla a spánku. Nič výni­močné :)

Záve­rečný odkaz?

Mys­lím, že som si už dosť pomud­ro­val :))

Michal ďaku­jeme za roz­ho­vor a želáme ďal­šie úspechy(brutálne bomby)!

Pridať komentár (0)